Quyết định số 43/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
170
lượt xem
12
download

Quyết định số 43/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 43/2005/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy định yêu cầu kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 43/2005/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 43/2005/Q -BYT Hà N i, ngày 20 tháng 12 năm 2005 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH “QUY NNH YÊU C U KI N TH C V V SINH AN TOÀN TH C PH M I V I NGƯ I TR C TI P S N XU T, KINH DOANH TH C PH M” B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15 tháng 05 năm 2003 c a Chính ph “Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ”; Căn c Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m s 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26 tháng 7 năm 2003; Căn c Ngh nh s 163/2004/N -CP ngày 07 tháng 09 năm 2004 c a Chính ph “Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m”; Xét ngh c a C c trư ng C c An toàn v sinh th c ph m - B Y t , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh yêu c u ki n th c v v sinh an toàn th c phNm i v i ngư i tr c ti p s n xu t, kinh doanh th c phNm”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng V Pháp ch , C c trư ng C c An toàn v sinh th c phNm, Th trư ng các ơn v liên quan tr c thu c B Y t , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng cơ quan Y t các ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr nh Quân Hu n QUY NNH
  2. YÊU C U KI N TH C V V SINH AN TOÀN TH C PH M I V I NGƯ I TR C TI P S N XU T, KINH DOANH TH C PH M (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 43/2005/QĐ-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2005 c a B trư ng B Y t ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này quy nh yêu c u ki n th c v v sinh an toàn th c phNm i v i ngư i tr c ti p s n xu t, kinh doanh th c phNm phù h p v i t ng ngành ngh s n xu t, kinh doanh th c phNm trên lãnh th Vi t Nam. i u 2. i tư ng áp d ng Ngư i tr c ti p s n xu t, kinh doanh th c phNm trên lãnh th Vi t Nam trong các cơ s sau: Cơ s s n xu t, ch bi n th c phNm: là các cơ s t o ra các s n phNm th c phNm, bao g m: a) Cơ s s n xu t, ch bi n th c phNm công nghi p: là các cơ s có dây chuy n s n xu t, ch bi n ph n l n là máy móc s n xu t, ch bi n nguyên li u th c phNm thành s n phNm th c phNm. b) Cơ s s n xu t, ch bi n th công và th công nghi p: là cơ s có dây chuy n s n xu t, ch bi n ph n l n là làm b ng tay ho c công c gi n ơn s n xu t, ch bi n nguyên li u th c phNm thành s n phNm th c phNm. Cơ s kinh doanh th c phNm: là các cơ s t ch c buôn bán th c phNm thu l i lãi, bao g m: a) Cơ s bán th c phNm là các cơ s trưng bày th c phNm bán cho khách hàng. b) Cơ s d ch v ăn u ng là các cơ s kinh doanh d ch v ăn u ng. c) Cơ s v n chuy n th c phNm là các cơ s v n chuy n th c phNm, nguyên li u th c phNm t nơi này n nơi khác. Chương 2: QUY NNH YÊU C U KI N TH C V V SINH AN TOÀN TH C PH M i u 4. Yêu c u v ki n th c v v sinh an toàn th c ph m khi hành ngh 1. Cá nhân tr c ti p s n xu t, kinh doanh th c phNm ph i có Gi y ch ng nh n ã ư c t p hu n ki n th c v v sinh an toàn th c phNm phù h p v i t ng ngành ngh s n xu t, kinh doanh.
  3. 2. Nh ng ngư i có b ng t t nghi p i h c, cao ng y, dư c chuyên khoa V sinh th c phNm, D ch t , Dinh dư ng; b ng t t nghi p i h c ho c Cao ng - khoa Công ngh th c phNm khi tr c ti p tham gia s n xu t, kinh doanh th c phNm không c n có Gi y ch ng nh n ã ư c t p hu n ki n th c v v sinh an toàn th c phNm. i u 5. C p nh t các ki n th c chuyên ngành Ngư i ã có Gi y ch ng nh n ã ư c t p hu n ki n th c v v sinh an toàn th c phNm, hàng năm, ph i tham gia t p hu n c p nh t các ki n th c chuyên ngành, c th cho t ng ngành ngh s n xu t, kinh doanh th c phNm. Ch cơ s s n xu t, kinh doanh th c phNm có trách nhi m t o i u ki n cho ngư i tr c ti p s n xu t, kinh doanh tham gia t p hu n hàng năm; ng th i ph i có s theo dõi vi c t p hu n nói trên. S theo dõi ph i có s xác nh n c a cơ quan gi ng d y. i u 6. N i dung ki n th c v v sinh an toàn th c ph m bao g m 1. Các ki n th c cơ b n là i u ki n ư c c p Gi y ch ng nh n: a) Các m i nguy v sinh an toàn th c phNm. b) i u ki n v sinh an toàn th c phNm. c) Phương pháp b o m v sinh an toàn th c phNm (trong s n xu t, ch bi n, b o qu n, lưu tr , v n chuy n, tiêu dùng …). d) Th c hành t t v sinh an toàn th c phNm. ) Các quy nh pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm. e) Các ki n th c: th c hành s n xu t t t (GMP - Good Manufacture Practice), th c hành v sinh t t (GHP - Good Hygiene Practice), phân tích m i nguy và ki m soát i m t i h n (HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Point). 2. Các ki n th c chuyên ngành, c th cho t ng ngành ngh s n xu t, kinh doanh th c phNm. i u 7. Th i gian t p hu n ki n th c v v sinh an toàn th c ph m Th i gian t p hu n ki n th c v v sinh an toàn th c phNm ư c quy nh c th t i b ng sau: QUY NNH N I DUNG VÀ TH I GIAN H C T P KI N TH C V V SINH AN TOÀN TH C PH M i tư ng áp d ng Th i gian h c t p ki n th c Cơ s Cơ s s n Cơ s bán Cơ s Cơ s v n
  4. s n xu t, ch th c d ch v ăn chuy n xu t, bi n th c ph m u ng th c ch bi n ph m th ph m th c công, th ph m công công nghi p nghi p N i dung h c t p ki n th c 1. Ki n th c cơ b n 1 gi 30 phút 30 phút 30 phút 30 phút Các m i nguy v 1 gi 30 phút 30 phút 30 phút 30 phút sinh an toàn th c phNm 2 gi 1 gi 30 phút 1 gi 30 phút 2. i u ki n v sinh 2 gi 1 gi 1 gi 1 gi 1 gi an toàn th c phNm 2 gi 1 gi 30 phút 1 gi 30 phút 3. Phương pháp m b o v sinh an 4 gi 2 gi 1 gi 2 gi 1 gi toàn th c phNm (trong s n xu t, ch bi n, b o qu n, lưu tr , tiêu dùng …) 4. Th c hành t t v sinh an toàn th c phNm 5. Các quy nh pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm 6. Các ki n th c: th c hành s n xu t t t (GMP), th c hành v sinh t t (GHP), phân tích m i nguy và ki m soát i m t i h n (HACCP). T ng s gi 12 gi 6 gi 4 gi 6 gi 4 gi h c/khoá t p hu n (2 ngày) (1 ngày) (1 ngày) (1 ngày) (1 ngày)
  5. Ki n th c chuyên 1 gi 2 gi 1 gi 2 gi 1 gi ngành ư c t p hu n, c p nh t l i 01 l n / m i năm Chương 3: QUY NNH V CƠ S T P HU N VÀ T CH C TH C HI N i u 8. Cơ s t p hu n ki n th c v v sinh an toàn th c ph m Các cơ s chuyên ngành v sinh an toàn th c phNm có ch c năng, nhi m v t p hu n v sinh an toàn th c phNm có th t ch c ho c tham gia t p hu n và c p Gi y ch ng nh n cho ngư i h c. Gi y ch ng nh n s ư c c p ngay sau khi công b k t qu thi t yêu c u. Các cơ s chuyên ngành v sinh an toàn th c phNm có ch c năng, nhi m v t p hu n bao g m: 1. C c An toàn v sinh th c phNm. 2. Các cơ s chuyên ngành v sinh an toàn th c phNm t nh, thành ph a) Trung tâm y t d phòng t nh, thành ph . b) Các Trung tâm y t d phòng huy n, qu n. 3. Các cơ s khi ư c C c An toàn v sinh th c phNm xác nh n có i u ki n tham gia gi ng d y t p hu n v sinh an toàn th c phNm: Các trư ng i h c; Các Vi n nghiên c u; Các H i và Chi h i khoa h c k thu t an toàn th c phNm; Các Trung tâm k thu t v sinh an toàn th c phNm. i u 9. Tài li u h c t p ki n th c v v sinh an toàn th c ph m C c An toàn v sinh th c phNm có trách nhi m xây d ng n i dung tài li u hư ng d n h c t p ki n th c v v sinh an toàn th c phNm theo các n i dung quy nh t i i u 6 c a Quy nh này. i u 10. Thu h i Gi y ch ng nh n t p hu n ki n th c v sinh an toàn th c ph m Ngư i tr c ti p tham gia s n xu t, kinh doanh th c phNm khi b l p biên b n quá 3 l n v các hành vi vi ph m quy nh v sinh an toàn th c phNm s b cơ quan ch c năng
  6. thu h i Gi y ch ng nh n t p hu n ki n th c v v sinh an toàn th c phNm và ph i h c l i ư c c p Gi y ch ng nh n. i u 11. Ki m tra, thanh tra Trong quá trình ki m tra, thanh tra các cơ s s n xu t, kinh doanh th c phNm, cơ quan ki m tra, thanh tra phát hi n ra các hành vi vi ph m các quy nh v sinh an toàn th c phNm c a ngư i tr c ti p tham gia s n xu t, kinh doanh th c phNm s l p biên b n. Biên b n ki m tra, thanh tra là căn c các cơ quan nhà nư c có thNm quy n thu h i Gi y ch ng nh n t p hu n ki n th c v v sinh an toàn th c phNm. i u 12. T ch c th c hi n 1. C c An toàn v sinh th c phNm có trách nhi m hư ng d n, ch o th c hi n Quy t nh này trong ph m vi c nư c. 2. S Y t có trách nhi m hư ng d n, ch o th c hi n trong ph m vi t nh, thành ph qu n lý. Cơ quan ngang B , cơ quan Chính ph ;
Đồng bộ tài khoản