Quyết định số 43/2008/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
145
lượt xem
14
download

Quyết định số 43/2008/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 43/2008/QĐ-BYT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế thuộc Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 43/2008/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 43/2008/Q -BYT Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A V PHÁP CH THU C B Y T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b và V trư ng V Pháp ch , B Yt , QUY T NNH: i u 1. V trí, ch c năng V Pháp ch là v t ng h p, có ch c năng tham mưu giúp B trư ng B Y t th c hi n qu n lý v các lĩnh v c: công tác pháp ch ; công tác thi ua khen thư ng; công tác truy n thông, giáo d c s c kho và báo chí, xu t b n trong ngành y t . i u 2. Nhi m v , quy n h n 1.Công tác pháp ch a)Công tác xây d ng pháp lu t: - Ch trì, ph i h p v i T ng c c, các V , C c, Văn phòng B và Thanh tra B d ki n Chương trình xây d ng pháp lu t hàng năm và dài h n c a B Y t trình B trư ng B Y t phê duy t ho c trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t và ôn c vi c th c hi n theo úng k ho ch ã ư c phê duy t. - Ch trì ho c tham gia so n th o các văn b n quy ph m pháp lu t v y t , dân s - k ho ch hoá gia ình theo s phân công c a B trư ng B Y t . - ThNm nh ho c tham gia ý ki n v m t pháp lý i v i các d th o văn b n quy ph m pháp lu t do T ng c c, các V , C c, Văn phòng B và Thanh tra B so n th o trư c khi trình B trư ng B Y t ký ban hành ho c trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành. - Ch trì, ph i h p ho c tham gia v i các ơn v liên quan chuNn b h sơ v d th o các văn b n quy ph m pháp lu t v y t , dân s - k ho ch hoá gia ình trình B
  2. trư ng B Y t ngh các cơ quan, t ch c góp ý ki n, ngh B Tư pháp thNm nh và trình Chính ph , Th tư ng Chính ph . - Ch trì, ph i h p ho c tham gia v i các ơn v liên quan giúp B trư ng B Y t tham gia ý ki n i v i d th o văn b n quy ph m pháp lu t do Chính ph , Th tư ng Chính ph , các b , ngành ho c a phương g i l y ý ki n. b) Công tác rà soát, h th ng hóa văn b n quy ph m pháp lu t: - Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan t ch c rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t v y t , dân s - k ho ch hoá gia ình; t ng h p k t qu rà soát và xu t phương án trình B trư ng B Y t x lý k t qu sau khi rà soát. - Làm u m i t ch c h th ng hoá và xây d ng h cơ s d li u văn b n quy ph m pháp lu t v y t , dân s - k ho ch hoá gia ình; xem xét, t ng h p k t qu h th ng hóa văn b n quy ph m pháp lu t v y t , dân s - k ho ch hoá gia ình do T ng c c, các V , C c, Văn phòng B và Thanh tra B th c hi n, báo cáo B trư ng B Y t và t ch c vi c in, phát hành cu n “T p h p hóa các văn b n quy ph m pháp lu t v y t , dân s - k ho ch hoá gia ình” hàng năm. c) Công tác ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t: - Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan t ch c ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t do các b , cơ quan ngang b , liên t ch, H i ng nhân dân, U ban nhân dân c p t nh ban hành liên quan n lĩnh v c y t , dân s - k ho ch hoá gia ình, báo cáo k t qu ki m tra và xu t v i B trư ng B Y t x lý theo quy nh c a pháp lu t. - Làm u m i giúp B trư ng B Y t th c hi n vi c t ki m tra các văn b n quy ph m pháp lu t do B Y t ban hành ho c ph i h p v i các cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành, báo cáo k t qu t ki m tra và xu t v i B trư ng B Y t x lý theo quy nh c a pháp lu t. - Làm u m i t ng h p, báo cáo k t qu ki m tra, t ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t c a B Y t trình B trư ng báo cáo Th tư ng Chính ph , B Tư pháp theo quy nh c a pháp lu t. d) Công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t: - Ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan t ch c ph bi n, giáo d c pháp lu t nói chung và pháp lu t v y t , dân s - k ho ch hoá gia ình nói riêng trong ngành y t ; xây d ng k ho ch ph bi n, giáo d c pháp lu t c bi t là pháp lu t v y t , dân s - k ho ch hoá gia ình hàng năm và dài h n trình B trư ng B Y t phê duy t và t ch c th c hi n ho c ôn c th c hi n theo úng k ho ch ã ư c phê duy t. - Làm u m i t ch c, qu n lý T sách pháp lu t c a ngành y t . - Tham gia gi i áp pháp lu t v y t , dân s - k ho ch hoá gia ình. - Xây d ng và phát hành B n tin ph bi n, giáo d c pháp lu t v y t
  3. ) Công tác ki m tra vi c th c hi n pháp lu t: - Ch trì, ph i h p ho c tham gia v i các ơn v liên quant ch c ki m tra vi c th c hi n pháp lu t trong ngành y t ; theo dõi, ki m tra, ôn c vi c th c hi n pháp lu t, t ng k t th c ti n thi hành pháp lu t v y t , dân s - k ho ch hoá gia ình trong ngành y t . - Tham gia ý ki n v vi c x lý các vi ph m pháp lu t trong ngành y t . e) Các nhi m v khác: - Hư ng d n v chuyên môn nghi p v cho t ch c pháp ch T ng C c, C c, các ơn v tr c thu c B , các S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các doanh nghi p nhà nư c mà B Y t là i di n ch s h u ph n v n c a Nhà nư c t i doanh nghi p ó. - Giúp B trư ng B Y t v công tác qu n lý, s d ng con d u trong các cơ quan, ơn v tr c thu c B Y t . - Làm u m i theo dõi vi c tri n khai th c hi n pháp lu t hành ngh y, dư c tư nhân trong toàn qu c. 2.Công tác thi ua, khen thư ng a) Làm nhi m v thư ng tr c H i ng Thi ua - Khen thư ng B Y t . b) Tham mưu cho B trư ng B Y t và H i ng Thi ua - Khen thư ng B c th hoá ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c v công tác thi ua, khen thư ng trong ngành y t . c) Ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan xây d ng, rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t v thi ua, khen thư ng và các văn b n hư ng d n Lu t thi ua, khen thư ng; xây d ng tiêu chuNn, quy trình hư ng d n vi c xét t ng các danh hi u thi ua, khen thư ng trong ngành y t d) Xây d ng chương trình, k ho ch, n i dung thi ua, khen thư ng cho t ng th i kỳ và t ng lĩnh v c nh m th c hi n th ng l i các m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i, qu c phòng - an ninh c a ngành y t trình B trư ng B Y t phê duy t và t ch c, ôn c th c hi n theo úng chương trình k ho ch ã ư c phê duy t. ) Giúp B trư ng B Y t t ch c các phong trào thi ua và th c hi n chính sách khen thư ng trong ngành y t . e) Giúp B trư ng B Y t trong vi c sơ k t, t ng k t, phát hi n i n hình, úc rút và ph bi n kinh nghi m, nhân r ng phong trào thi ua và các i n hình tiên ti n; ki n ngh i m i công tác thi ua, khen thư ng; xem xét, thNm nh xu t các hình th c khen thư ng b o m chính xác, k p th i theo úng quy nh c a pháp lu t. g) Tuyên truy n, ph bi n, hư ng d n, ôn c các ơn v thu c B Y t th c hi n công tác thi ua, khen thư ng.
  4. h) T ch c b i dư ng v các ch trương chính sách, nâng cao trình chuyên môn nghi p v v thi ua, khen thư ng cho cán b , công ch c làm công tác thi ua, khen thư ng trong ngành y t . i) Ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v thi ua, khen thư ng; tham gia gi i quy t khi u n i, t cáo v công tác thi ua, khen thư ng trong ngành y t . k) Xây d ng và qu n lý Qu thi ua, khen thư ng c a B Y t theo quy nh c a pháp lu t. l) Qu n lý, c p phát hi n v t khen thư ng c a ngành theo phân c p; ph ih p v i các ơn v tr c thu c B t ch c trao t ng danh hi u thi ua, khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t; làm th t c c p i hi n v t khen thư ng b hư h ng, th t l c và xác nh n các hình th c khen thư ng. m) nh kỳ báo cáo sơ k t, t ng k t công tác thi ua, khen thư ng trình B trư ng B Yt báo cáo cơ quan nhà nư c có thNm quy n. n) T ch c nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c k thu t, xây d ng h th ng thông tin, lưu tr ph c v công tác thi ua, khen thư ng. 3. Công tác truy n thông, giáo d c s c kho , qu n lý báo chí, xu t b n. a) Công tác truy n thông, giáo d c s c kh e: - Xây d ng k ho ch hàng năm v ho t ng truy n thông, giáo d c s c kh e trên cơ s ph i h p l ng ghép v i các ho t ng c a các V , C c, T ng C c, các chương trình qu c gia v y t , v an toàn v sinh th c phNm, v dân s - k ho ch hoá gia ình và ho t ng c a h th ng truy n thông giáo d c s c kh e trình B trư ng B Y t phê duy t; t ch c tri n khai, ki m tra, giám sát, ánh giá vi c th c hi n k ho ch sau khi ư c phê duy t. -Làm u m i và ph i h p v i các ơn v có liên quan ch o, hư ng d n t ch c các ho t ng tuyên truy n, gi i thi u thành t u và các ho t ng c a ngành thông qua các hình th c: t ch c s ki n, tri n lãm, h i ch chuyên ngành y t , xu t b n, văn hoá phNm, ho t ng văn hóa văn ngh , th d c, th thao, bình xét gi i thư ng, tôn vinh các danh hi u và gương ngư i t t vi c t t trong ngành y t . - Ph i h p v i các cơ quan thông t n, báo chí trung ương và a phương trong công tác truy n thông, giáo d c s c kh e. b) Công tác biên so n l ch s truy n th ng ngành: - T ch c vi c sưu t m tư li u, hi n v t c a ngành y t qua các th i kỳ xây d ng và phát tri n ph c v cho công tác tuyên truy n, giáo d c truy n th ng, vi t l ch s ngành y t và xây d ng b o tàng y dư c h c Vi t Nam - T ch c biên so n l ch s ngành y t , xây d ng phim nh, tài li u, các sách v truy n th ng và danh nhân y t .
  5. - Tham gia thNm nh, xu t trùng tu và xây d ng m i các khu di tích l ch s , tư ng ài c a ngành y t trong toàn qu c. c) Công tác qu n lý báo chí, xu t b n : - Làm u m i xây d ng quy ho ch h th ng báo chí, xu t b n trong ngành y t bao g m các cơ quan báo chí tr c thu c B và cơ quan báo chí thu c các ơn v tr c thu c B trình B trư ng B Y t . - Hư ng d n, ki m tra, ánh giá vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch, phương hư ng, nhi m v báo chí và các quy nh c a pháp lu t v báo chí c a cơ quan báo chí, xu t b n trong ngành y t . - Tham gia ý ki n v vi c x lý các trư ng h p vi ph m pháp lu t trong ho t ng báo chí c a các cơ quan báo chí tr c thu c B . Gi i quy t các vư ng m c, khi u n i liên quan n cơ quan báo chí tr c thu c B Y t . -Làm u m i tham mưu cho B trư ng B Y t v t ch c thu th p và cung c p thông tin v các ho t ng y t cho các cơ quan thông tin i chúng trong nư c và qu c t . 4.Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng B Y t giao. i u 3. Cơ c u t ch c và ho t ng 1. Lãnh oV V trư ng và các Phó V trư ng do B trư ng B Y t b nhi m, mi n nhi m. V trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng B Y t và trư c pháp lu t v các ho t ng c a V . Các Phó V trư ng giúp vi c cho V trư ng và ch u trách nhi m trư c V trư ng và trư c pháp lu t v nhi m v ư c phân công. 2. Biên ch Biên ch c a V theo Quy t nh c a B trư ng B Y t và ư c i u ch nh hàng năm theo nhu c u công tác và theo xu t c a V trư ng V Pháp ch . 3. Cơ ch ho t ng V Pháp ch ho t ng theo ch chuyên viên. Các công ch c trong V ch u trách nhi m trư c Lãnh o V v nhi m v ư c phân công. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 5. Trách nhi m thi hành
  6. Các ông bà: Chánh Văn phòng B , Ch nh Thanh tra B , các V trư ng, các C c trư ng, T ng c c trư ng thu c B Y t và Th trư ng các cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản