Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
43
lượt xem
4
download

Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND về việc quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng do xã, phường, thị trấn quản lý và các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh xã hội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 43/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 15 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C QUY NNH M C TR C P XÃ H I HÀNG THÁNG CHO CÁC I TƯ NG B O TR XÃ H I S NG T I C NG NG DO XÃ, PHƯ NG, THN TR N QU N LÝ VÀ CÁC CƠ S B O TR XÃ H I THU C S LAO NG THƯƠNG BINH XÃ H I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Lu t ngân sách Nhà nư c ngày 16/12/2002. Căn c Ngh nh s 67/2007/N -CP ngày 13/4/2007 c a Chính ph v chính sách tr giúp các i tư ng b o tr xã h i; Căn c Thông tư s 09/2007/TT-BL TBXH ngày 13/7/2007 c a B Lao ng Thương binh và xã h i hư ng d n m t s i u c a Ngh nh s 67/2007/N -CP ngày 13/4/2007 c a Chính ph v chính sách tr giúp các i tư ng b o tr xã h i; Xét T trình s 727/TTrLS:L TBXH-TC ngày 21/11/2008 c a liên s Lao ng TB&XH, Tài chính v vi c th ng nh t chính sách tr giúp h nghèo và i tư ng BTXH trên a bàn Thành ph Hà N i năm 2009, QUY T NNH i u 1. 1. Quy nh m c chuNn xác nh m c tr c p xã h i hàng tháng cho các i tư ng b o tr xã h i c a Thành ph Hà N i là 150.000 ng/ ngư i/ tháng (h s 1). 2. M c tr c p xã h i hàng tháng i v i t ng nhóm i tư ng b o tr xã h i như sau: 2.1. M c tr c p xã h i hàng tháng cho i tư ng s ng t i xã, phư ng, th tr n và các nhà B o tr xã h i do xã, phư ng, th tr n qu n lý. (Chi ti t theo ph l c 1, 2 ính kèm) 2.2. M c tr c p xã h i hàng tháng cho i tư ng s ng t i các cơ s b o tr xã h i thu c S Lao ng -Thương binh và Xã h i. (Chi ti t theo ph l c 3 ính kèm) 3. Ngu n kinh phí m b o:
  2. - Kinh phí tr c p cho các i tư ng b o tr xã h i quy nh t i i m 2.1, i u 1 Quy t nh này do ngân sách qu n, huy n, th xã m b o - Kinh phí tr c p cho các i tư ng b o tr xã h i quy nh t i i m 2.2, i u 1 Quy t nh này do ngân sách Thành ph m b o. i u 2. 1. S Lao ng Thương binh và Xã h i có trách nhi m hư ng d n, ki m tra và giám sát các qu n, huy n, thành ph tr c thu c t ch c qu n lý, th c hi n chính sách tr giúp các i tư ng b o tr xã h i trên a bàn. 2. UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c có trách nhi m cân i ngân sách, th c hi n chi tr c p úng i tư ng, úng ch , úng th i gian và quy t toán theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 3. 1. Quy t nh này thay th Quy t nh 3647/Q -UBND ngày 19/7/2007 c a UBND Thành ph v vi c quy nh m c tr c p xã h i hàng tháng cho các i tư ng b o tr xã h i s ng t i c ng ng do xã, phư ng qu n lý và các cơ s b o tr xã h i thu c S Lao ng - Thương binh và Xã h i. 2. Hi u l c thi hành. Vi c nâng m c chuNn xác nh m c tr c p xã h i hàng tháng cho các i tư ng b o tr xã h i c a Thành ph Hà N i ư c tính t ngày 01/01/2009. i u 4. Chánh văn phòng UBND Thành ph , Giám c các S : Tài chính, Lao ng - Thương binh và Xã h i, Giám c các Trung tâm b o tr xã h i; Ch t ch UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH ào Văn Bình PH L C 1 M C TR C P XÃ H I HÀNG THÁNG CHO CÁC I TƯ NG B O TR XÃ H I S NG T I C NG NG
  3. (Kèm theo Quy t nh s 43/2009/Q -UBND ngày 15/01/2009 c a UBND Thành ph ) Tr c p H TT i tư ng (nghìn s ng) a) i tư ng quy nh t i kho n 1 i u 4 Ngh nh 67/2007/N -CP t 18 tháng tu i tr lên, g m: - Tr em m côi c cha và m , tr em b b rơi, m t ngu n nuôi dư ng; - Tr em m côi cha ho c m nhưng ngư i còn l i là m ho c cha m t tích theo quy nh t i i u 78 c a B lu t Dân s ho c không năng l c, kh năng nuôi dư ng theo quy nh c a pháp lu t; - Tr em có cha và m , ho c cha ho c m ang trong th i gian ch p hành hình ph t tù t i tr i giam, không còn ngư i nuôi dư ng; - Ngư i chưa thành niên t 16 n dư i 18 tu i nhưng ang i h c văn hoá, h c ngh , có hoàn c nh như tr em nêu trên. b) i tư ng quy nh t i kho n 2 i u 4 Ngh nh 67/2007/N -CP, g m: 1 - Ngư i cao tu i cô ơn, thu c h gia ình nghèo; 1,0 150 - Ngư i cao tu i còn v ho c ch ng, nhưng già y u, không có con, cháu, ngư i thân thích nương t a, thu c h gia ình nghèo. c) i tư ng quy nh t i kho n 3 i u 4 Ngh nh 67/2007/N -CP: Ngư i t 85 tu i tr lên không có lương hưu ho c tr c p b o hi m xã h i hàng tháng. d) i tư ng không có kh năng lao ng quy nh t i kho n 4 i u 4 Ngh nh 67/2007/N -CP: Ngư i tàn t t n ng không có kh năng lao ng, thu c h gia ình nghèo. ) i tư ng quy nh t i kho n 9 i u 4 Ngh nh 67/2007/N -CP, ang nuôi con t 18 tháng tu i tr lên: Ngư i ơn thân thu c di n h nghèo, ang nuôi con nh t 18 tháng tu i n dư i 16 tu i; trư ng h p con ang i h c văn
  4. hoá, h c ngh ư c áp d ng n dư i 18 tu i. a) i tư ng quy nh t i kho n 1 i u 4 Ngh nh 67/2007/N -CP dư i 18 tháng tu i, g m: - Tr em m côi c cha và m , tr em b b rơi, m t ngu n nuôi dư ng; - Tr em m côi cha ho c m nhưng ngư i còn l i là m ho c cha m t tích theo quy nh t i i u 78 c a B lu t Dân s ho c không năng l c, kh năng nuôi dư ng theo quy nh c a pháp lu t; - Tr em có cha và m , ho c cha ho c m ang trong th i gian ch p hành hình ph t tù t i tr i giam, không còn ngư i nuôi dư ng. b) i tư ng quy nh t i kho n 1 i u 4 Ngh nh 67/2007/N -CP t 18 tháng tu i tr lên b tàn t t ho c b nhi m HIV/AIDS, g m: - Tr em m côi c cha và m , tr em b b rơi, m t ngu n nuôi dư ng; - Tr em m côi cha ho c m nhưng ngư i còn l i là m ho c 2 cha m t tích theo quy nh t i i u 78 c a B lu t Dân s 1,5 225 ho c không năng l c, kh năng nuôi dư ng theo quy nh c a pháp lu t; - Tr em có cha và m , ho c cha ho c m ang trong th i gian ch p hành hình ph t tù t i tr i giam, không còn ngư i nuôi dư ng; - Tr em nhi m HIV/AIDS, thu c h gia ình nghèo; - Ngư i chưa thành niên t 16 n dư i 18 tu i nhưng ang i h c văn hoá, h c ngh , có hoàn c nh như tr em nêu trên. c) i tư ng quy nh t i kho n 2 i u 4 Ngh nh 67/2007/N -CP tàn t t n ng, g m: - Ngư i cao tu i cô ơn thu c h gia ình nghèo, tàn t t n ng; - Ngư i cao tu i còn v ho c ch ng, nhưng già y u, tàn t t n ng, không có con, cháu, ngư i thân thích nương t a, thu c h nghèo. d) i tư ng quy nh t i kho n 5 i u 4 Ngh nh 67/2007/N -CP:
  5. Ngư i tâm th n mãn tính s ng c thân không nơi nương t a ho c gia ình thu c di n h nghèo. ) i tư ng quy nh t i kho n 9 i u 4 Ngh nh 67/2007/N -CP: Ngư i nhi m HIV/AIDS không còn kh năng lao ng, thu c h gia ình nghèo. e) i tư ng quy nh t i kho n 9 i u 4 Ngh nh 67/2007/N -CP ang nuôi con dư i 18 tháng tu i, t 18 tháng tu i tr lên b tàn t t ho c nhi m HIV/AIDS: Ngư i ơn thân thu c di n h nghèo ang nuôi con nh dư i 18 tháng tu i; t 18 tháng tu i tr lên b tàn t t n ng ho c b nhi m HIV/AIDS. a) i tư ng quy nh t i kho n 1 i u 4 Ngh nh 67/2007/N -CP dư i 18 tháng tu i b tàn t t n ng ho c b nhi m HIV/AIDS, g m: - Tr em m côi c cha và m , tr em b b rơi, m t ngu n nuôi dư ng; - Tr em m côi cha ho c m nhưng ngư i còn l i là m ho c cha m t tích theo quy nh t i i u 78 c a B lu t Dân s ho c không năng l c, kh năng nuôi dư ng theo quy nh c a pháp lu t; - Tr em có cha và m , ho c cha ho c m ang trong th i gian ch p hành hình ph t tù t i tr i giam, không còn ngư i nuôi dư ng; 3 2,0 300 - Tr em nhi m HIV/AIDS thu c h gia ình nghèo. b) i tư ng không có kh năng t ph c v quy nh t i kho n 4 i u 4 Ngh nh 67/2007/N -CP: Ngư i tàn t t n ng, không t ph c v ư c, thu c h gia ình nghèo. c) i tư ng quy nh t i kho n 7 i u 4 Ngh nh 67/2007/N -CP nh n nuôi dư ng tr em t 18 tháng tu i tr lên: Gia ình, cá nhân nh n nuôi dư ng tr em m côi, tr em b b rơi t 18 tháng tu i tr lên. d) i tư ng quy nh t i kho n 8 i u 4 Ngh nh
  6. 67/2007/N -CP có 2 ngư i tàn t t n ng: H gia ình có 2 ngư i tàn t t n ng, không có kh năng t ph c v . ) i tư ng quy nh t i kho n 9 i u 4 Ngh nh 67/2007/N -CP ang nuôi con dư i 18 tháng tu i b tàn t t ho c b nhi m HIV/AIDS: Ngư i ơn thân thu c di n h nghèo ang nuôi con nh dư i 18 tháng tu i b tàn t t ho c b nhi m HIV/AIDS. i tư ng quy nh t i kho n 7 i u 4 Ngh nh 67/2007/N -CP nh n nuôi tr em, g m: - Gia ình, cá nhân nh n nuôi dư ng tr em m côi, tr em b 4 b rơi dư i 18 tháng tu i; 2,5 375 - Gia ình, cá nhân nh n nuôi dư ng tr em m côi, tr em b b rơi t 18 tháng tu i tr lên b tàn t t ho c b nhi m HIV/AIDS. a) i tư ng quy nh t i kho n 7 i u 4 Ngh nh 67/2007/N -CP nh n nuôi tr em dư i 18 tháng tu i b tàn t t ho c b nhi m HIV/AIDS. - Gia ình, cá nhân nh n nuôi dư ng tr em m côi, tr em b b rơi dư i 18 tháng tu i b tàn t t ho c b nhi m HIV/AIDS. 5 3,0 450 b) i tư ng quy nh t i kho n 8 i u 4 Ngh nh 67/2007/N -CP có 3 ngư i tàn t t n ng: H gia ình có 3 ngư i tàn t t n ng, không có kh năng t ph c v . i tư ng quy nh t i kho n 8 i u 4 Ngh nh 67/2007/N -CP có 4 ngư i tàn t t n ng: 6 4,0 600 H gia ình có 4 ngư i tàn t t n ng, không có kh năng t ph c v . PH L C 2 M C TR C P XÃ H I HÀNG THÁNG CHO CÁC I TƯ NG B O TR XÃ H I S NG TRONG NHÀ XÃ H I T I C NG NG DO XÃ, PHƯ NG QU N LÝ (Kèm theo Quy t nh s 43/2009/Q -UBND ngày 15/01/2009 c a UBND Thành ph )
  7. Tr c p H TT i tư ng (nghìn s ng) 1 a) i tư ng quy nh t i kho n 1 i u 4 Ngh nh 2,0 300 67/2007/N -CP, g m: - Tr em m côi c cha và m , Tr em b b rơi, m t ngu n nuôi dư ng; - Tr em m côi cha ho c m nhưng ngư i còn l i là m ho c cha m t tích theo quy nh t i i u 78 c a B lu t Dân s ho c không năng l c, kh năng nuôi dư ng theo quy nh c a pháp lu t, - Tr em có cha và m , ho c cha ho c m ang trong th i gian ch p hành hình ph t tù t i tr i giam, không còn ngư i nuôi dư ng; - Tr em nhi m HIV/AIDS thu c h gia ình nghèo; - Ngư i chưa thành niên t 16 n dư i 18 tu i nhưng ang i h c văn hoá, h c ngh , có hoàn c nh như tr em nêu trên. b) i tư ng quy nh t i kho n 2 i u 4 Ngh nh 67/2007/N -CP, không có i u ki n s ng t i gia ình, g m: - Ngư i cao tu i cô ơn, thu c h gia ình nghèo; - Ngư i cao tu i còn v ho c ch ng nhưng già y u, không có con, cháu, ngư i thân thích nương t a, thu c h gia ình nghèo. c) i tư ng quy nh t i kho n 2 i u 4 Ngh nh 67/2007/N -CP: - Ngư i nhi m HIV/AIDS không còn kh năng lao ng, thu c h gia ình nghèo, không có i u ki n s ng t i gia ình. PH L C 3 M C TR C P NUÔI DƯ NG HÀNG THÁNG CHO CÁC I TƯ NG B O TR XÃ H I S NG T I CÁC CƠ S B O TR XÃ H I (Kèm theo Quy t nh s 43/2009/Q -UBND ngày 15/01/2009 c a UBND Thành ph ) TT i tư ng H Tr c p
  8. s (nghìn ng) 1 a) i tư ng quy nh t i kho n 1 i u 4 Ngh nh 2,0 300 67/2007/N -CP, t 18 tháng tu i tr lên, g m: - Tr em m côi c cha và m , tr em b b rơi, m t ngu n nuôi dư ng; - Tr em m côi cha ho c m nhưng ngư i còn l i là m ho c cha m t tích theo quy nh t i i u 78 c a B lu t Dân s ho c không năng l c, kh năng nuôi dư ng theo quy nh c a pháp lu t; - Tr em có cha và m , ho c cha ho c m ang trong th i gian ch p hành hình ph t tù t i tr i giam, không còn ngư i nuôi dư ng; - Ngư i chưa thành niên t 16 n dư i 18 tu i nhưng ang i h c văn hoá, h c ngh , có hoàn c nh như tr em nêu trên. b) i tư ng quy nh t i kho n 2 i u 4 Ngh nh 67/2007/N -CP, g m: - Ngư i cao tu i cô ơn, thu c h gia ình nghèo; - Ngư i cao tu i còn v ho c ch ng nhưng già y u, không có con, cháu, ngư i thân thích nương t a, thu c h gia ình nghèo. 2 a) i tư ng quy nh t i kho n 1 i u 4 Ngh nh 2,5 375 67/2007/N -CP, dư i 18 tháng tu i g m: - Tr em m côi c cha và m , tr em b b rơi, m t ngu n nuôi dư ng; - Tr em m côi cha ho c m nhưng ngư i còn l i là m ho c cha m t tích theo quy nh t i i u 78 c a B lu t Dân s ho c không năng l c, kh năng nuôi dư ng theo quy nh c a pháp lu t; - Tr em có cha và m , ho c cha ho c m ang trong th i gian ch p hành hình ph t tù t i tr i giam, không còn ngư i nuôi dư ng; - Tr em b nhi m HIV/AIDS thu c h gia ình nghèo. b) i tư ng quy nh t i kho n 1 i u 4 Ngh nh 67/2007/N -CP, t 18 tháng tu i tr lên b tàn t t, b nhi m HIV/AIDS, g m:
  9. - Tr em m côi c cha và m , m t ngu n nuôi dư ng; - Tr em b b rơi, m t ngu n nuôi dư ng; - Tr em m côi cha ho c m nhưng ngư i còn l i là m ho c cha m t tích theo quy nh t i i u 78 c a B lu t Dân s ho c không năng l c, kh năng nuôi dư ng theo quy nh c a pháp lu t; - Tr em có cha và m , ho c cha ho c m ang trong th i gian ch p hành hình ph t tù t i tr i giam, không còn ngư i nuôi dư ng; - Tr em nhi m HIV/AIDS thu c h gia ình nghèo; - Ngư i chưa thành niên t 16 n dư i 18 tu i nhưng ang i h c văn hoá, h c ngh , có hoàn c nh như tr em nêu trên và b tàn t t; b nhi m HIV/AIDS. c) i tư ng quy nh t i kho n 5 i u 4 Ngh nh 67/2007/N -CP. Ngư i b tâm th n mãn tính. d) i tư ng quy nh t i kho n 6 i u 4 Ngh nh 67/2007/N -CP: Ngư i b nhi m HIV/AIDS.
Đồng bộ tài khoản