Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND

Chia sẻ: oggianoel

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC THÙ LAO ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÃ NGHỈ HƯU GIỮ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CHUYÊN TRÁCH TẠI CÁC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Nội dung Text: Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH LÂM ĐỒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------- ----------------
Lâm Đồng, ngày 19 tháng 10 năm 2012
Số: 43/2012/QĐ-UBNDQUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC THÙ LAO ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÃ NGHỈ HƯU GIỮ CHỨC DANH
LÃNH ĐẠO CHUYÊN TRÁCH T ẠI CÁC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ TRÊN
ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban
nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định
về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11
năm 2010 của Bộ Nội vụ, quy định chi tiết thi hành Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21
tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ, về
việc quy định hội có tính chất đặc thù;

Căn cứ Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính
phủ, về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách
tại các hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thù lao hàng tháng đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh
đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù có phạm vi hoạt động trong tỉnh Lâm
Đồng được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận, cụ thể như sau:

1. Mức thù lao hàng tháng đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên
trách đứng đầu hội: 4,00 lần so với mức lương tối thiểu chung.

2. Căn cứ mức thù lao quy định tại Khoản 1 Điều này, các hội tự quy định mức thù lao
hàng tháng đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách còn lại của
hội đảm bảo tương quan nội bộ, công khai, dân chủ, minh bạch và phù hợp với Điều lệ
hoạt động của hội.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí đảm bảo chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo
chuyên trách của hội có tính chất đặc thù nằm trong tổng kinh phí được ngân sách Nhà
nước cấp theo biên chế hoặc định suất lương được giao hàng năm và theo quy định của
pháp luật về ngân sách nhà nước.

Điều 3. Thời gian tính hưởng chế độ thù lao từ ngày 01 tháng 8 năm 2011.

Các hội được cấp có thẩm quyền công nhận là hội có tính chất đặc thù sau ngày 01 tháng
8 năm 2011 thì thời điểm t ính hưởng chế độ thù lao kể từ ngày hội được công nhận là hội
có tính chất đặc thù.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân t ỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính,
thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- Vă n phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- TT Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
Nguyễn Xuân Tiến
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- N hư Điều 4;
- Đài PTTH, Báo Lâm Đ ồng;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, VX.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản