Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC THÙ LAO ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÃ NGHỈ HƯU GIỮ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CHUYÊN TRÁCH TẠI CÁC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Lâm Đồng, ngày 19 tháng 10 năm 2012 Số: 43/2012/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC THÙ LAO ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÃ NGHỈ HƯU GIỮ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CHUYÊN TRÁCH T ẠI CÁC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nội vụ, quy định chi tiết thi hành Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Căn cứ Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ, về việc quy định hội có tính chất đặc thù; Căn cứ Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Quy định mức thù lao hàng tháng đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù có phạm vi hoạt động trong tỉnh Lâm Đồng được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận, cụ thể như sau: 1. Mức thù lao hàng tháng đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu hội: 4,00 lần so với mức lương tối thiểu chung. 2. Căn cứ mức thù lao quy định tại Khoản 1 Điều này, các hội tự quy định mức thù lao hàng tháng đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách còn lại của
  2. hội đảm bảo tương quan nội bộ, công khai, dân chủ, minh bạch và phù hợp với Điều lệ hoạt động của hội. Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện Kinh phí đảm bảo chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách của hội có tính chất đặc thù nằm trong tổng kinh phí được ngân sách Nhà nước cấp theo biên chế hoặc định suất lương được giao hàng năm và theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Điều 3. Thời gian tính hưởng chế độ thù lao từ ngày 01 tháng 8 năm 2011. Các hội được cấp có thẩm quyền công nhận là hội có tính chất đặc thù sau ngày 01 tháng 8 năm 2011 thì thời điểm t ính hưởng chế độ thù lao kể từ ngày hội được công nhận là hội có tính chất đặc thù. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân t ỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Vă n phòng Chính phủ; - Bộ Nội vụ; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); - TT Tỉnh ủy; - TT. HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Tiến - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Ban Pháp chế HĐND tỉnh; - N hư Điều 4; - Đài PTTH, Báo Lâm Đ ồng; - Cổng Thông tin điện tử tỉnh; - Lưu: VT, VX.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản