Quyết định số 430/QĐ-SGTVT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
3
download

Quyết định số 430/QĐ-SGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 430/QĐ-SGTVT về việc phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng đường từ QL.1A vào nhà máy bia Sài Gòn do Sở Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 430/QĐ-SGTVT

  1. UBND T NH VĨNH LONG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S GIAO THÔNG V N c l p – T do – H nh phúc T I ******* ***** S : 430/Q -SGTVT Vĩnh Long, ngày 24 tháng 07 năm 2007 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T CH NNH ƠN VN TƯ V N L P D ÁN U TƯ XÂY D NG Ư NG T QL.1A VÀO NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN GIÁM CS GIAO THÔNG V N T I Căn c quy t nh s 1076/2006/Q .UBND ngày 01.06.2006 c a UBND t nh Vĩnh Long quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a S Giao thông v n t i t nh Vĩnh Long; Căn c Lu t u th u s 61/2005/QH.11 ngày 29.11.2005 c a Qu c h i nư c C ng hòa Xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07.02.2005 c a Chính ph v qu n lý u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh 112/2006/N -CP ngày 29.9.2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 99/N -CP ngày 13.6.2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 209/2004/N .CP ngày 16.12.2004 c a Chính ph V/v Qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Căn c quy t nh s 1766/2005/Q -UB ngày 28.07.2005 c a UBND t nh Vĩnh Long V/v ban hành quy nh phân c p qu n lý, u tư, xây d ng công trình; Căn c công văn s 1765/UBND-KTN ngày 11.7.2007 c a UBND t nh Vĩnh Long V/v Ch o l p d án u tư ư ng giao thông khu ô th M Thu n; Xét t trình s 306/TTr.BQLDA ngày 20.7.2007 c a Ban qu n lý các d án giao thông t nh Vĩnh Long V/v Xin phê duy t ch nh ơn v tư v n l p d án u tư xây d ng ư ng t QL.1A vào nhà máy bia Sài Gòn. QUY T NNH : i u 1. Phê duy t ch nh ơn v tư v n l p d án u tư xây d ng ư ng t QL.1A vào nhà máy bia Sài Gòn, v i các n i dung như sau: 1. Tên ơn v th c hi n: Công ty C ph n thi t k giao thông Công chánh Ánh Dương. 2. Th i gian th c hi n: 40 ngày k t ngày ký h p ng.
  2. 3. Phương th c thanh toán h p ng : Theo quy nh hi n hành, nhà th u t ng v n th c hi n hoàn thành trư c tháng 10.2007 i u ki n ghi k ho ch v n và tri n khai thi công trong năm 2008. i u 2. Trách nhi m: 1. Trách nhi m c a Ban Qu n lý các d án GT Vĩnh Long: - Thông báo k t qu ch nh th u và ký h p ng. 2. Trách nhi m c a ơn v ư c ch nh th u: -L p cương kh o sát l p d án u tư trình duy t theo quy nh. - Ký h p ng l p d án u tư xây d ng. - Th c hi n công tác l p d án u tư xây d ng ư ng t QL.1A vào nhà máy bia Sài Gòn theo úng quy trình quy ph m k thu t hi n hành và úng ch trương c a t nh t i công văn s 1765/UBND-KTN ngày 11.7.2007. - Ch u trách nhi m trư c ch u tư v các s li u kinh t k thu t trong h sơ d án u tư xây d ng. i u 3. Ban Qu n lý các d án giao thông t nh Vĩnh Long, Công ty CP TK GT CC Ánh Dương và các phòng, ban ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. GIÁM C Nơi nh n : - Như i u 3; - UBND t nh (thay b/c); - S KH T, S TC, KBNN; - Lưu 7.01.06; Tr : 09 b n. Tăng Văn L m
Đồng bộ tài khoản