Quyết định số 4318/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
27
lượt xem
1
download

Quyết định số 4318/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4318/2002/QĐ-UB về việc ban hành Quy định sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh, xe lôi máy, xe máy kéo để vận chuyển hành khách, hàng hóa do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4318/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH B N TRE NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 4318/2002/Q -UB B n Tre, ngày 31 tháng 12 năm 2002 QUY T NNH “BAN HÀNH QUY NNH V VI C S D NG XE THÔ SƠ, XE G N MÁY, XE MÔTÔ HAI BÁNH, XE MÔTÔ BA BÁNH, XE LÔI MÁY, XE MÁY KÉO V N CHUY N HÀNH KHÁCH, HÀNG HÓA.” Y BAN NHÂN DÂN T NH - Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân (s a i) ngày 21/6/1994; - Căn c Thông tư s 03/2002/TT-BGTVT ngày 27/02/2002 c a B Giao thông v n t i hư ng d n vi c s d ng xe thô sơ, xe g n máy, xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh, xe lôi máy, xe máy kéo v n chuy n khách, hàng; - Xét ngh c a Giám c S Giao thông v n t i B n Tre. QUY T NNH i u 1: Nay ban hành kèm theo quy t nh này b n Quy nh “ V vi c s d ng xe thô sơ, xe g n máy, xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh, xe lôi máy, xe máy kéo v n chuy n hành khách, hàng hóa”. i u 2: Quy t nh có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ban hành và thay th cho Quy t nh s : 2230/Q -UB ngày 20/9/1999 c a y ban nhân dân t nh ban hành quy nh t m th i “V qu n lý ho t ng v n t i hành khách, hàng hóa b ng xe lôi máy và xe ba gác g n máy trên a bàn t nh B n Tre”; Quy t nh s : 1282/2000/Q -UB ngày 12/5/2000 c a y ban nhân dân t nh v vi c s a i b sung m t s i u c a b n quy nh ban hành kèm theo Quy t nh: s 2230/Q -UB ngày 20/9/1999 c a y ban nhân dân t nh. i u 3: Các ông (bà) Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân t nh, Giám c S Giao thông v n t i, Giám c Công an t nh, Ch t ch UBND các huy n, th xã, Th trư ng các cơ quan ơn v và t ch c cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH K/T.CH TNCH PHÓ CH TNCH
  2. Nguy n H u Tâm QUY NNH “V VI C S D NG XE THÔ SƠ, XE G N MÁY, XE MÔTÔ HAI BÁNH, XE MÔTÔ BA BÁNH, XE LÔI MÁY, XE MÁY KÉO V N CHUY N HÀNH KHÁCH, HÀNG HÓA. ” (Ban hành kèm theo Quy t nh s 4318/2002/Q -UB ngày 31/12/2002 c a y ban nhân dân t nh B n Tre) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: i tư ng , n i dung áp d ng Quy nh này áp d ng i v i ho t ng v n chuy n hành khách, hàng hóa b ng xe thô sơ, xe g n máy, xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh, xe lôi g n máy, xe máy kéo. i u 2: Các t ng trong quy nh này ư c hi u như sau: 1/- Xe thô sơ: là xe không di chuy n b ng s c ng cơ như xe p, xe xích lô, xe lôi p, xe xúc v t kéo; 2/- Xe g n máy: là xe cơ gi i có hai bánh di chuy n b ng ng cơ, có dung tích xi lanh dư i 50cm3; 3/- Xe môtô hai bánh: là xe cơ gi i có hai bánh, di chuy n b ng ng cơ, có dung tích xi lanh t 50cm3 tr lên và t ng tr ng lư ng toàn xe không vư t quá 400kg; 4/- Xe môtô ba bánh: là xe cơ gi i có ba bánh, di chuy n b ng ng cơ, có dung tích xi lanh t 50cm3 tr lên có s c ch t 350 kg n 500 kg như: xe lam, xe ba gác g n máy… 5/- Xe lôi máy: là xe cơ gi i di chuy n b ng ng cơ, có dung tích xi lanh t 50cm3 tr lên, xe ch khách có s c ch 05 ngư i k c ngư i lái, xe ch hàng có s c ch 300 kg không k ngư i lái; 6/- Xe máy kéo: là xe máy nông nghi p (xe máy cày), có kéo rơ moóc v i s c ch t 500 kg n 1000 kg; Chương II HO T NG V N CHUY N HÀNH KHÁCH , HÀNG HÓA
  3. i u 3: Ngư i i u khi n phương ti n 1/- Có h khNu thư ng trú ho c gi y ch ng nh n t m trú có th i h n t i a phương. 2/- Có s c kho và khám nh kỳ theo quy nh c a B Y t . 3/- Tu i lái xe: a/- T 16 tu i tr lên i v i xe g n máy. b/- T 18 tu i tr lên i v i xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh, xe lôi g n máy, xe máy kéo. 4/- Có gi y phép lái xe phù h p v i lo i xe, c th như: a/- Xe môtô hai bánh ph i có gi y phép lái xe h ng A. b/- Xe lôi máy, xe ba gác g n máy, xe lam ph i có gi y phép lái xe h ng A 3. c/- Xe máy kéo ph i có gi y phép lái xe h ng A 4. 5/- i v i xe môtô hai bánh, xe g n máy: a/- Khi ho t ng kinh doanh v n t i ph i eo phù hi u (m u phù hi u ph l c 1). b/- Khi ho t ng ph i có mũ b o hi m cho mình và cho khách i xe tuỳ thu c vào tuy n ư ng quy nh ph i i mũ b o hi m. i u 4: Phương ti n v n chuy n 1/- Phương ti n ph i b o m tiêu chuNn k thu t theo thi t k và các i u ki n an toàn giao thông ư ng b . 2/- Phương ti n thô sơ ph i b o m úng kích thư c, quy cách, ki u m u, v t li u, c u t o theo thi t k như: a/- Có b ph n hãm còn hi u l c; b/- Có càng i u khi n b n, b o m i u khi n chính xác; c/- ăng ký và c p bi n s (chuy n i) i v i xe xích lô, xe lôi p; 3/- Xe môtô hai bánh: a/- Xe máy trong tình tr ng k thu t t t và ho t ng an toàn theo quy nh hi n hành. b/- Có mua b o hi m cho hành khách và b o hi m trách nhi m dân s .
  4. c/- Có ơn ăng ký v n t i hành khách công c ng ư c UBND xã, phư ng, th tr n nơi cư trú xác nh n (theo m u ph l c 2). 4/- Xe lôi máy: a/- V k thu t: - Chi u dài l n nh t thùng xe 1,8 mét (tính t b móc vào xe n cu i thùng xe). - Chi u r ng l n nh t 1,1 mét (chi u r ng l t lòng l n nh t là 0,8 mét). - Tr ng t i 04 ngư i không k ngư i lái (n u là xe ch khách), tr ng t i 300 kg không k ngư i lái (n u là xe ch hàng hóa). b/- i u ki n ăng ký tham gia v n t i - Quy nh này ch áp d ng i v i các phương ti n ho t ng t trư c năm 1995 có gi y ch ng nh n ăng ký xe lôi máy mang bi n s ăng ký LM… do ngành công an c p, không áp d ng i v i các phương ti n óng m i và các phương ti n ã có ăng ký v i gi y ch ng nh n ăng ký xe lôi máy mang bi n s LM… nhưng ã ngưng ho t ng ho c ho t ng t do s không ư c ăng ký ho t ng. - Phương ti n ph i b o m úng kích thư c, quy cách, ki u m u, v t li u, c u t o theo thi t k , có gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng. - Có b o hi m xe máy và hành khách. 5/- i v i xe ba gác g n máy: a/- V k thu t: Chi u dài l n nh t: 2,55 mét. Chi u r ng l n nh t: 1,13 mét. Tr ng t i 350 kg n 500 kg không k ngư i lái. b/- V ăng ký tham gia v n t i - Phương ti n khi tham gia giao thông ph i có gi y ch ng nh n ăng ký do ngành công an c p. - Ph i có gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng do Tr m ăng ki m cơ gi i ư ng b c p. - Các ch phương ti n ph i mua b o hi m. 6/- i v i xe máy kéo: a/- Chi u dài l n nh t thùng xe 2,9 mét (tính t b móc n cu i thùng xe)
  5. b/- Chi u r ng l n nh t c a thùng xe 1,5 mét. c/- Tr ng t i xe t 500 kg n 1000 kg. 7/- Có ăng ký kinh doanh theo quy nh. 8/- Khi tham gia giao thông phương ti n ph i m b o y h th ng hãm, èn, b ph m gi m thanh, khí thãi và các i u ki n an toàn khác còn hi u l c. Các i u ki n này do Tr m ăng ki m cơ gi i ư ng b c th hóa tiêu chuNn trình S Giao thông v n t i phê duy t. i u 5: Ph m vi ho t ng 1/- ư c ho t ng các tuy n ư ng giao thông trên a bàn t nh B n Tre v i i u ki n giao thông cho phép. 2/ -Khi ho t ng sang t nh khác thì ph i tuân th theo quy nh c a t nh ó. i u 6: Th i gian ho t ng trong ngày gi m ùn t c giao thông trong các gi cao i m và m b o tr t t an toàn giao thông, y ban nhân dân huy n, th qui nh c th th i gian ho t ng cho t ng lo i phương ti n trên t ng tuy n ư ng trong khu v c n i th , th tr n, th t trên a bàn qu n lý. i u 7: i m ón, tr khách, nơi xe Xe máy, môtô hai bánh, môtô ba bánh, xe lôi máy ư c phép ưa ón khách theo nhu c u c a khách và t i nh ng khu dân cư do y ban nhân dân huy n, th qui nh. Chương III T CH C HO T NG i u 8: Hình th c t ch c Trên cơ s quy mô, a bàn ho t ng c a t ng lo i phương ti n và i u ki n, yêu c u qu n lý c a m i a phương, y ban nhân dân huy n, th qui nh các hình th c t ch c t p h p nh ng cá nhân tham gia ho t ng kinh doanh v n chuy n khách, v n chuy n hàng như h p tác xã, t , i hay nghi p oàn theo hình th c t qu n. i u 9: Cơ quan qu n lý 1/- S Giao thông v n t i ch u trách nhi m qu n lý các tuy n v n t i hành khách liên huy n b ng xe lôi máy. 2/- y ban nhân dân huy n, th ch u trách nhi m qu n lý tuy n v n t i hành khách n i huy n, n i th , v n chuy n hàng hóa và ho t ng c a xe g n máy, xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh, xe máy kéo ho t ng v n chuy n hành khách, hàng hóa trên a bàn huy n th .
  6. i u 10: V ki m tra, ki m soát và x lý. Thanh tra giao thông, C nh sát giao thông t nh và y ban nhân dân các huy n th có trách nhi m ki m tra, ki m soát, x lý các phương ti n v n chuy n hành khách, hàng hóa vi ph m tr t t an toàn giao thông và làm trái quy nh này. Chương IV T CH C TH C HI N i u 11: Trách nhi m th c hi n Giám c S Giao thông v n t i cùng ph i h p v i Giám c Công an t nh, Ch t ch y ban nhân dân huy n, th t ch c tri n khai thông su t quy nh n các cơ quan ơn v và các t ch c, cá nhân kinh doanh v n t i hành khách, hàng hóa b ng các phương ti n xe g n máy, xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh, xe lôi máy, xe máy kéo, nh kỳ sáu tháng, m t năm có sơ - t ng k t rút kinh nghi m báo cáo v y ban nhân dân t nh theo dõi, ch o./.
  7. PH L C 1 M U PHÙ HI U 9 cm 1.5cm Y BAN NHÂN DÂN PHƯ NG, XÃ, THN TR N 6 cm nh màu (H và tên) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3x4cm) (Mã s ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B n ưa ón khách: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Th i h n: n ngày. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PH L C 2: C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Xác nh n c a UBND phư ng, xã, th tr n c l p - T do - H nh phúc -------------- ……. Ngày…… tháng…… năm …….. ư c phép v n t i khách công c ng b ng xe máy ƠN XIN V N T I KHÁCH CÔNG C NG B NG XE MÔ TÔ HAI BÁNH Có giá tr n Kính g i:……………………………………….. H t ngày …… tháng Tôi tên là: ……………………………………… ..…… năm …….. Quê quán: ……………………………………… S : ………/UB
  8. Nơi hi n nay: ………………………………… S CMND: …………………………….……….. …ngày….tháng….năm… Bi n s c a xe môtô 2 bánh ăng ký ho t ng ch ký tên óng d u khách……………………….…………… i m ăng ký l y khách: …………….……... Trang ph c ho c phù hi u: (có th là: phù hi u, qu n, áo ho c mũ) Cam oan c a ch phương ti n trong quá trình tham gia ho t ng ch khách công c ng (ch p hành úng qui nh v i m ón tr khách, l y úng giá cư c qui nh) …………………………………………………... …………………………………………………... …………………………………………………... Ngư i làm ơn (ký tên, ghi rõ h tên) M t2 M t1 Kh ơn v n t i khách b ng xe môtô hai bánh là (8x12) N n gi y tr ng m c en ơn thu n ép plastic b o qu n khi s d ng
Đồng bộ tài khoản