Quyết định số 432/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định số 432/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 432/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Báo cáo khả thi Dự án "Cải cách quản lý tài chính công" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 432/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 432/2003/Q -TTG Hà N i, ngày 21 tháng 04 năm 2003 QUY T Đ NH PHÊ DUY T BÁO CÁO KH THI D ÁN "C I CÁCH QU N LÝ TÀI CHÍNH CÔNG" TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 136/2001/Q -TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c giai o n 2001 - 2010; Xét ngh c a B Tài chính t i t trình s 35-TTr/2003-BTC ngày 07 tháng 4 năm 2003 và ý ki n th m nh c a B K ho ch và u tư t i công văn s 2217 BKH/VPT ngày 15 tháng 4 năm 2003, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Báo cáo kh thi D án u tư "C i cách qu n lý tài chính công" do Ngân hàng Th gi i (WB) và Cơ quan phát tri n qu c t Vương qu c Anh (DFID) tài tr , v i nh ng n i dung ch y u sau : 1. Tên D án : "C i cách qu n lý tài chính công". 2. M c tiêu D án : a) M c tiêu t ng quát : - Hi n i hoá công tác qu n lý ngân sách nhà nư c t khâu l p k ho ch, th c hi n ngân sách, báo cáo ngân sách và tăng cư ng trách nhi m ngân sách c a B Tài chính; nâng cao tính minh b ch trong qu n lý tài chính công; h n ch tiêu c c trong vi c s d ng ngân sách; m b o an ninh tài chính trong quá trình phát tri n và h i nh p c a qu c gia; - Tăng cư ng s g n k t gi a yêu c u qu n lý ngân sách v i các m c tiêu tài chính phát tri n, v i các ch tiêu kinh t - k thu t thông qua vi c xây d ng k ho ch tài chính và k ho ch chi tiêu trung h n; - Tăng cư ng năng l c qu n lý n nhà nư c c a Chính ph t i B Tài chính. b) M c tiêu c th :
  2. - u tư l p t cho Kho b c Nhà nư c t Trung ương t i t nh, huy n m t h th ng thông tin qu n lý ngân sách và kho b c tích h p (H th ng TABMIS) hi u qu và ư c k t n i v i B K ho ch và u tư, các B s d ng ngân sách, cơ quan tài chính a phương các c p; - Nâng cao năng l c l p k ho ch ngân sách và k ho ch u tư cho B Tài chính, B K ho ch và u tư và 4 B tham gia thí i m, góp ph n s d ng hi u qu ngu n l c, th c hi n chi n lư c tăng trư ng b n v ng và xoá ói gi m nghèo; xây d ng thí i m k ho ch chi tiêu trung h n m t s B , a phương; - Th ng nh t qu n lý n công hi u qu ; nâng cao k năng phân tích n , xây d ng chi n lư c n công; bao g m c k năng phân lo i, ánh giá, giám sát r i ro v n c a các doanh nghi p nhà nư c. 3. Ph m vi và quy mô D án : H th ng TABMIS ư c l p t t i Kho b c Nhà nư c Trung ương và 61 Kho b c Nhà nư c t nh, thành ph và trên 600 Kho b c Nhà nư c qu n, huy n. H th ng chính ư c k t n i và l p t v i các V trong B Tài chính, B K ho ch và u tư, V Tài chính - K toán nh ng B tham gia thí i m, t i các S Tài chính t nh, thành ph ; Phòng Tài chính qu n, huy n. 4. Th i gian th c hi n D án : 5 năm, t năm 2003 n năm 2008. 5. Cơ quan th c hi n D án : B Tài chính. Các cơ quan tham gia th c hi n : B K ho ch và u tư; 4 B tham gia thí i m là các B : Giáo d c và ào t o, Y t , Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giao thông v n t i; S Tài chính v t giá 61 t nh, thành ph ; Phòng Tài chính giá c trên 600 qu n, huy n. 6. N i dung u tư : g m các h p ph n chính sau ây : H p ph n 1 : u tư l p t H th ng thông tin qu n lý ngân sách và kho b c tích h p, bao g m : - L p t và c u hình H th ng thông tin qu n lý ngân sách và kho b c t i B Tài chính, B K ho ch và u tư và h th ng Kho b c Nhà nư c, t i các S , Phòng Tài chính a phương; - Ki m tra và giám nh c l p (IV&V); - ào t o và chuy n giao công ngh , tích h p thí i m t i m t s B ch qu n, m t s ơn v th hư ng ngân sách. H p ph n 2 : H tr hi n i hoá l p k ho ch u tư và k ho ch ngân sách nhà nư c, bao g m :
  3. - H tr thi t l p k ho ch ngân sách trung h n, h tr l p k ho ch chi tiêu trung h n cho 4 B thí i m nói o n 5 i u này và 4 t nh, thành ph tham gia thí i m là Hà N i, Hà Tây, Bình Dương, Vĩnh Long; - H tr ào t o i m i vi c thi t l p k ho ch ngân sách trung h n và k ho ch chi tiêu trung h n và tri n khai h th ng thông tin l p k ho ch ngân sách. H p ph n 3 : H tr k thu t hi n i hoá qu n lý n và r i ro n doanh nghi p nhà nư c, bao g m : - Tr giúp k thu t nâng cao năng l c và th c hi n th ng nh t qu n lý n ; - H tr phân tích, qu n lý s li u n trong nư c (k t n i ho c h p nh t v i h th ng ghi chép s li u n nư c ngoài) hư ng t i m c tiêu dài h n v m t cơ s d li u n th ng nh t và phân tích r i ro n Chính ph và qu n lý r i ro n t i các doanh nghi p nhà nư c. H p ph n 4 : H tr Ban Qu n lý D án th c hi n qu n lý d án, bao g m : - Thuê chuyên gia tư v n trong và ngoài nư c h tr qu n lý D án; - Thuê chuyên gia tư v n h tr k thu t phát tri n D án các bư c ti p theo; - Chi phí ho t ng và qu n lý c a Ban Qu n lý D án. 7. T ng v n u tư và cơ c u ngu n v n : a) T ng v n u tư : 71,46 tri u USD, tương ương v i 1.102 t VND, trong ó : - V n vay WB : 53,35 tri u USD, tương ương 823 t VND; - Vi n tr không hoàn l i c a Chính ph Anh (DFID) : 9,99 tri u USD, tương ương 154 t VND; -V n i ng : 8,12 tri u USD, tương ương 125 t VND. b) Phân b v n u tư : - Theo H p ph n u tư : ( ơn v : USD) H P V N U TƯ CƠ C U NGU N PH N V n vay WB Vi n tr DFID V n i ng 1 61.423.440 50.855.050 3.520.000 7.048.390 2 4.180.000 1.045.000 3.080.000 55.000 3 2.882.000 1.332.375 1.424.500 125.125 4 2.974.840 119.350 1.968.340 887.150
  4. T ng c ng 71.460.280 53.351.775 9.992.840 8.115.665 T l % 100% 74,6% 14,0% 11,4% - Theo h ng m c u tư : ( ơn v : USD) H ng m c V n vay WB Vi n tr V n i ng DFID 1. u tư l p t h th ng thông tin 37.543.250 800.000 4.467.150 2. Chi phí v n hành h th ng trong 6.829.200 - 2.926.800 th i kỳ D án 3. Tư v n, giám sát cl p - 7.789.400 - 4. ào t o, h i th o, kh o sát 4.750.000 495.000 250.000 5. D phòng 4.229.325 908.440 471.715 T ng c ng 53.351.775 9.992.840 8.115.665 D án ư c mua 01 xe ô tô lo i 4 ch ng i t ngu n kinh phí c a H p ph n 4 ph c v cho vi c tri n khai các ho t ng D án. 8. Qu n lý tài chính : Ngu n v n vay WB và vi n tr không hoàn l i c a Chính ph Anh ư c ngân sách nhà nư c c p phát cho D án theo phương th c ngân sách Trung ương c p có m c tiêu cho B Tài chính, ư c gi i ngân như sau : - V n vay WB và v n vi n tr c a DFID : qua hai tài kho n c bi t ư c m cho Ban Qu n lý D án t i ngân hàng thương m i. - V n i ng trong nư c : B Tài chính l p k ho ch và t ng h p hàng năm, ư c chi qua Kho b c Nhà nư c 9. K t qu d ki n : xây d ng ư c cơ s th ch và h th ng h t ng thông tin cho quá trình hi n i hoá ngành tài chính trong quá trình h i nh p qu c t , bao g m : - Phương pháp xây d ng k ho ch tài chính trung h n giúp B Tài chính, B K ho ch và u tư và các B , ngành s d ng ngân sách nhà nư c ch ng trong b trí và s d ng các ngu n kinh phí; - Cơ ch l p k ho ch tài chính trung h n và k ho ch chi tiêu trung h n làm công c giám sát vĩ mô hi u qu vi c s d ng ngân sách trong i u ki n tăng cư ng phân c p cho các ngành, a phương;
  5. - Quy trình c p phát ngân sách m i, hi n i m b o tính ch ng và trách nhi m c a ơn v s d ng ngân sách; - H th ng theo dõi, qu n lý n th ng nh t c n trong nư c và n nư c ngoài, m b o cung c p thông tin k p th i, y , chính xác v n công và qu n lý r i ro n công cho các c p lãnh o t Trung ương n a phương; - M t h th ng các tiêu chí phân tích r i ro n vay c a doanh nghi p nhà nư c; quy trình ánh giá, phân lo i m c r i ro n c a doanh nghi p nhà nư c, phương pháp xác nh t l b o lãnh vay, m b o ch ng qu n lý r i ro n t i các doanh nghi p nhà nư c. i u 2. T ch c th c hi n - B Tài chính xây d ng quy ho ch qu n lý tài chính, g m c qu n lý thu ngân sách, qu n lý doanh nghi p nhà nư c và qu n lý công s n và s p x p th t ưu tiên u tư làm căn c xác nh các d án thành ph n lâu dài, n nh; có gi i pháp c th áp ng nhu c u u tư thi t l p h th ng qu n lý ngân sách t Trung ương n các B , ngành, các cơ quan trong c nư c, a phương nh m m b o tính th ng nh t trong vi c l p k ho ch, th c hi n, báo cáo ngân sách và nâng cao trách nhi m gi i trình ngân sách. - B K ho ch và u tư, các B , a phương tham gia thí i m ph i h p v i B Tài chính tri n khai th c hi n D án úng n i dung, k ho ch và yêu c u c a D án. - Phương th c th c hi n D án : u th u theo quy nh hi n hành, có lưu ý l a ch n phương th c thích h p cho nh ng gói th u có tính ch t chuy n giao công ngh tr n gói trong công ngh thông tin nh m gi m thi u r i ro. - B Tài chính thành l p Ban Qu n lý th c hi n D án, có lưu ý quy mô và ph m vi c a D án. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n : PHÓ TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng, - Ch t ch nư c, - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , - Văn phòng Ch t ch nư c, - Các B : Tài chính, K ho ch và u tư, Khoa h c và Công ngh , Bưu chính, Vi n thông, Giáo d c và ào t o, Y t , Nông nghi p và Nguy n T n Dũng Phát tri n nông thôn, Giao thông v n t i, - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, - H ND, UBND thành ph Hà N i, - H ND, UBND các t nh : Hà Tây, Bình Dương, Vĩnh Long, - Công báo,
  6. - VPCP : BTCN, các PCN, các V : KTTH, KG, TH, - Lưu : QHQT (5b), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản