Quyết định số 432/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
102
lượt xem
6
download

Quyết định số 432/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 432/QĐ-TTg về việc thành lập Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam thuộc Bộ Y tế và đổi tên Cục Y tế dự phòng và Phòng,chống HIV/AIDS thành Cục Y tế dự phòng Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 432/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 432/Q -TTG Hà N i, ngày 20 tháng 05 năm 2005 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C THÀNH L P C C PHÒNG, CH NG HIV/AIDS VI T NAM THU C B Y T VÀ I TÊN C C Y T D PHÒNG VÀ PHÒNG,CH NG HIV/AIDS THÀNH C C Y T D PHÒNG VI T NAM . TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 49 /2003 /N -CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t , Căn c Quy t nh s 36/2004/Q -TTG ngày 17 tháng 3 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t chi n lư c Qu c gia phòngch ng HIV/AIDS Vi t Nam n năm 2010 và t m nhìn 2020, Xét ngh c a B trư ng B Y t và B trư ng B N i v , QUY T Đ NH: i u 1. Thành l p C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam thu c B Y t trên cơ s tách ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c v phòng, ch ng HIV/AIDS t C c Y t d phòng và Phòng, ch ng HIV/AIDS. i tên C c t d phòng và Phòng, ch ng HIV/AIDS trư c ây thành C c Y t d phòng Vi t Nam: C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng; ư c hư ng kình phí t ngân sách nhà nư c và các ngu n kinh phí khác theo quy nh c a pháp lu t; ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c; có tr s làm vi c t i thành ph Hà N i. C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam có tên giao d ch vi t b ng ti ng Anh là Vietnam Administration of HIV/AIDS Control (vi t t t là VAAC). i u 2. C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam có ch c năng giúp B trư ng B Y t th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c và t ch c th c hi n các ho t ng v lĩnh v c phòng, ch ng HIV/ AIDS trong ph m vi c nư c. i u 3. C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam có 01 C c trư ng, không quá 03 Phó c c trư ng; ư c t ch c c p phòng, s lư ng không quá 07 phòng.
  2. B trư ng B Y t q y nh c th : ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Y t d phòng Vi t Nam, C c Phòng ch ng HIV/AIDS Vi t Nam. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG CHÍNH PH Phan Văn Kh i
Đồng bộ tài khoản