Quyết định Số: 433/QĐ-BTTTT

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
74
lượt xem
9
download

Quyết định Số: 433/QĐ-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------Số: 433/QĐ-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU HỒI GIẤY PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẠT THỊNH BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 433/QĐ-BTTTT

  1. BỘ THÔNG TIN VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TRUYỀN THÔNG NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 433/QĐ-BTTTT Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU HỒI GIẤY PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẠT THỊNH BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; Căn cứ Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông; Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet; Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BTTTT ngày 12/11/2008 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 đối với dịch vụ Internet; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Viễn thông, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông số 829/GP-BBCVT ngày 08 tháng 8 năm 2005 do Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp cho công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Thông tin Đạt Thịnh theo quy định tại điểm a Khoản 5 Điều 39 Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03/9/2004 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Viễn thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp Thông tin Đạt Thịnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận:
  2. - Như Điều 3; - Thanh tra Bộ TTTT; - Sở TTTT TP Hồ Chí Minh; Lê Doãn Hợp - Trung tâm Thông tin, Bộ TTTT (để cập nhật lên Website Bộ TTTT) - Lưu: VT, Vụ VT. 2
Đồng bộ tài khoản