Quyết định Số: 433/QĐ-KL CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC KIỂM LÂM

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
83
lượt xem
3
download

Quyết định Số: 433/QĐ-KL CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC KIỂM LÂM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM LÂM

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 433/QĐ-KL CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC KIỂM LÂM

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NAM CỤC KIỂM LÂM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- -------------- Số: 433/QĐ-KL Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM LÂM Căn cứ Quyết định số 22/2008/QĐ-BNN, ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Kiểm lâm; Căn cứ nhu cầu công tác và ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng Cục Kiểm lâm về công tác cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều động ông Đỗ Trọng Kim, Phó cục trưởng Cục Kiểm lâm thường trực tại phía nam về Cục Kiểm lâm nhận nhiệm vụ công tác mới. Nhiệm vụ cụ thể của ông Đỗ Trọng Kim do Cục trưởng phân công. Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế các quyết định khác trái với quyết định này. Điều 3. Các đồng chí Phó cục trưởng và Trưởng các Phòng, Đội và các đơn vị trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
  2. CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ trưởng (để báo cáo); - TT Hứa Đức Nhị (để báo cáo); - Các Đ/c Lãnh đạo Cục; - Các cơ quan Kiểm lâm vùng thuộc Cục; Hà Công Tuấn - Các Chi cục KL; - Lưu VT.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản