Quyết định số 4331/QĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
31
lượt xem
1
download

Quyết định số 4331/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4331/QĐ-BYT về việc ban hành hướng dẫn xử lý tiêu hủy mắm tôm ô nhiễm mầm bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4331/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p- T do -H nh phúc ******* S : 4331/Q -BYT Hà N i, ngày 07 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH “HƯ NG D N X LÝ TIÊU H Y M M TÔM Ô NHI M M M B NH TIÊU CH Y C P NGUY HI M” B TRƯ NG B YT Căn c Lu t B o v s c kh e nhân dân ã ư c Qu c h i thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1989 và Ch t ch H i ng nhà nư c (nay là Ch t ch nư c) công b ngày 11 tháng 07 năm 1989; Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Y t ; Căn c Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m s 12/2003/PL-UBTVQH ngày 26 tháng 07 năm 2003 c a U ban thư ng v Qu c h i và Ngh nh s 163/2004/N -CP ngày 07 tháng 09 năm 2004 c a Chính ph v quy nh chi ti t m t s i u c a Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m; Theo ngh c a C c trư ng C c An toàn v sinh th c ph m, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Hư ng d n x lý tiêu h y m m tôm ô nhi m m m b nh tiêu ch y c p nguy hi m”. i u 2. “Hư ng d n x lý tiêu h y m m tôm ô nhi m m m b nh tiêu ch y c p nguy hi m” ư c áp d ng i s n phNm m m tôm ã ư c xác nh ô nhi m m m b nh, có liên quan n truy n b nh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. i u 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, C c trư ng C c An toàn v sinh th c phNm - B Y t , Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch các cơ s , giám c các công ty, nhà máy, xí nghi p có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG
  2. Cao Minh Quang HƯ NG D N X LÝ TIÊU H Y M M TÔM Ô NHI M M M B NH TIÊU CH Y C P NGUY HI M (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 4331/Q -BYT ngày 07 tháng 11 năm 2007c a B trư ng B Y t ) Nh m c t t m t xích ư ng lây là m m tôm có ch a m m b nh, B Y t hư ng d n tiêu h y m m tôm ô nhi m m m b nh tiêu ch y c p nguy hi m như sau: 1. T nay n khi B Y t công b h t d ch tiêu ch y c p nguy hi m, các a phương có d ch tiêu ch y c p nguy hi m lưu hành ti n hành ngay vi c ng ng mua, bán, s d ng m m tôm hi n là ngu n lây truy n d ch b nh; th c hi n thu gom t i ch , cách ly x lý di t m m b nh, không chuyên ch ra kh i a i m thu gom khi chưa ư c x lý di t m m b nh. 2. Các nhân viên ti p xúc v i m m tôm c n ph i có b o h lao ng và th c hi n y quy ch phòng ch ng d ch. 3. X lý di t m m b nh trên m m tôm và tiêu h y theo m t trong các phương pháp sau: A/ X lý b ng nhi t: Bư c 1. Thu gom m m tôm; Bư c 2. B bao bì (chai, l , túi b ng th y tinh ho c b ng nh a). Cho m m tôm vào ch o (ho c n i); Bao bì s ư c chôn l p sau khi t ho c x lý b ng hóa ch t kh trùng. Bư c 3. un, khi t nhi t cao khu y tr n u nhi u l n, duy trì nhi t trong 10- 15 phút nhi t trung tâm c a kh i s n phNm t t i thi u 70oC; Bư c 4. ngu i; Bư c 5. M m tôm sau khi x lý có th tái s d ng làm th c ăn chăn nuôi ho c ch bi n phân bón dùng trong nông nghi p. B/ X lý tiêu h y b ng cách t - chôn l p: Bư c 1. Thu gom m m tôm; Bư c 2. xu ng h ào s n, kích thư c h tùy theo kh i lư ng c a m m tôm c n tiêu h y;
  3. Bư c 3. d u kh p b m t kh i m m tôm c n tiêu h y ho c có th ch t c i ho c rác khô; Bư c 4. Châm l a t, th i gian t t 10 n 15 phút; Bư c 5. L p t chôn kín n mi ng h , b dày l p t l p ph i ³ 1 mét . C/ X lý tiêu h y b ng hóa ch t - chôn l p: Bư c 1. Thu gom m m tôm; Bư c 2. Cho dung d ch cloramin B 10% vào v i t l 1:1. Chú ý cho t t và v a cho v a khu y o hóa ch t ư c tr n u vào kh i m m tôm c n tiêu h y; Bư c 3. xu ng h ào s n, kích thư c h tùy theo kh i lư ng c a m m tôm c n tiêu h y; Bư c 4. L p t chôn kín n mi ng h , b dày l p t l p ph i ³ 1mét . KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Cao Minh Quang
Đồng bộ tài khoản