Quyết định số 4351/2003/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 4351/2003/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4351/2003/QĐ-BYT về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4351/2003/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 4351/2003/Q -BYT Hà N i, ngày 15 tháng 08 năm 2003 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A C C Y T D PHÒNG VÀ PHÒNG CH NG HIV/AIDS B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c công văn c a Văn phòng Chính ph s 3543/VPCP-NC ngày 18 tháng 7 năm 2003 thông báo ý ki n c a Th tư ng Chính ph cho phép C c Y t d phòng và Phòng ch ng HIV/AIDS ư c s d ng con d u hình qu c huy; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b và C c trư ng C c Y t d phòng và Phòng ch ng HIV/AIDS - B Y t , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Y t d phòng và Phòng ch ng HIV/AIDS. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. Các quy nh trư c ây trái v i quy nh c a Quy t nh này u b bãi b . i u 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c Cán b - B Y t , C c trư ng C c Y t d phòng và Phòng ch ng HIV/AIDS, Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG B YT Tr n Th Trung Chi n QUY NNH
  2. CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N, CƠ C U T CH C C A C C Y T D PHÒNG VÀ PHÒNG CH NG HIV/AIDS (Ban hành kèm theo Quy t nh s 4351 /2003/Q -BYT ngày 15 tháng 8 năm 2003 c a B trư ng B Y t ) I. CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N C A C C Y T D PHÒNG VÀ PHÒNG CH NG HIV/AIDS. 1. V trí, ch c năng c a C c. 1.1. C c Y t d phòng và Phòng ch ng HIV/AIDS là C c qu n lý chuyên ngành thu c B Y t giúp B trư ng B Y t th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c và th c thi pháp lu t, i u hành các ho t ng chuyên môn v lĩnh v c Y t d phòng, phòng ch ng HIV/AIDS và ki m d ch y t biên gi i trên ph m vi c nư c. 1.2. C c có tư cách pháp nhân, có tài kho n, ư c s d ng con d u hình qu c huy, có tr s làm vi c t i Thành ph Hà N i. Kinh phí ho t ng c a C c do ngân sách Nhà nư c c p và các ngu n kinh phí h p pháp khác. 2. Nhi m v , quy n h n c a C c Y t d phòng và Phòng ch ng HIV/AIDS. 2.1. Ch trì xây d ng chi n lư c, qui ho ch, k ho ch v các n i dung sau: Ki m soát các b nh truy n nhi m gây d ch, phòng ch ng HIV/AIDS, ki m d ch y t biên gi i, phòng ch ng b nh xã h i, s c kho môi trư ng, s c kho trư ng h c, dinh dư ng c ng ng, s c kho lao ng và b nh ngh nghi p, phòng ch ng tai n n thương tích; qu n lý, s n xu t v c xin, sinh phNm y t ; qu n lý các lo i hoá ch t ch phNm di t côn trùng, di t khuNn y t trình B trư ng B Y t phê duy t theo thNm quy n ho c B trư ng trình Chính ph phê duy t. 2.2. Xây d ng, s a i, b sung các d án Lu t, Pháp l nh, văn b n quy ph m pháp lu t v y t d phòng, phòng ch ng HIV/AIDS và ki m d ch y t biên gi i trình B trư ng B Y t ban hành theo thNm quy n ho c B trư ng trình Chính ph ; xây d ng danh m c, tiêu chuNn, phân tuy n k thu t, ch chính sách v lĩnh v c y t d phòng, phòng ch ng HIV/AIDS và ki m d ch y t biên gi i. 2.3. Qu n lý, ch o các ho t ng chuyên ngành h th ng y t d phòng, phòng ch ng HIV/AIDS và ki m d ch y t biên gi i trên ph m vi c nư c. Qu n lý và ch o ho t ng chuyên môn các Vi n thu c h y t d phòng. 2.4. Ch trì xây d ng tiêu chu n ngành v chuyên môn, k thu t thu c các lĩnh v c sau: Phòng ch ng các b nh truy n nhi m gây d ch, phòng ch ng HIV/AIDS, ki m d ch y t biên gi i, phòng ch ng b nh xã h i, v c xin, sinh phNm y t ; các lo i hoá ch t ch phNm di t khuNn, di t côn trùng trong lĩnh v c y t ; s c kho môi trư ng, s c kho trư ng h c, s c kho lao ng và phòng ch ng b nh ngh nghi p, phòng ch ng tai n n thương tích; ch t lư ng nư c u ng, nư c sinh ho t, các công trình v sinh. 2.5. T ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v y t d phòng, phòng ch ng HIV/AIDS và ki m d ch y t biên gi i. Qu n lý, ch o và t ch c th c hi n các bi n pháp phòng ch ng d ch b nh trên ph m vi c nư c. Trình B trư ng B Y t
  3. phê duy t theo thNm quy n ho c B trư ng trình Chính ph phê duy t nh ng bi n pháp c bi t d p t t d ch b nh theo quy nh c a pháp lu t. Xây d ng d tr qu c gia hàng năm và nh m c s d ng thu c, hoá ch t, phương ti n phòng ch ng d ch cho a phương, các ngành và các ơn v . 2.6. Xây d ng n i dung và ch o, tri n khai công tác truy n thông giáo d c s c kho trong lĩnh v c y t d phòng, phòng ch ng HIV/AIDS và ki m d ch y t biên gi i. Xây d ng k ho ch và t ch c ào t o l i cán b v lĩnh v c y t d phòng. 2.7. Ch trì ho c ph i h p v i các ơn v liên quan t ch c ki m tra, thanh tra và x lý các vi ph m trong ho t ng chuyên ngành y t d phòng, phòng ch ng HIV/AIDS và ki m d ch y t biên gi i theo quy nh c a Pháp lu t. 2.8. Ban hành các quy t nh theo th m quy n v các ho t ng thu c lĩnh v c y t d phòng, phòng ch ng HIV/AIDS và ki m d ch y t biên gi i. Quy t nh theo thNm quy n vi c c p, ình ch ho c thu h i các lo i gi y phép, ch ng ch , ăng ký lưu hành v c xin, sinh phNm y t , hoá ch t di t côn trùng và di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t , ki m d ch y t biên gi i theo quy nh c a pháp lu t; t ch c thu phí, l phí và các lo i thu khác. 2.9. Th c hi n các ho t ng nghiên c u khoa h c và h p tác qu c t trong lĩnh v c Y t d phòng, phòng ch ng HIV/AIDS và ki m d ch y t biên gi i. 2.10. Qu n lý, ch o và t ch c th c hi n ho t ng các n i dung sau: 2.10.1. S c kho môi trư ng, s c kho trư ng h c và dinh dư ng c ng ng. Xây d ng, ch o phong trào phòng b nh và nâng cao s c kho c ng ng. Ch o công tác giám sát ch t lư ng nư c u ng, nư c sinh ho t; 2.10.2. Công tác y t lao ng, chăm sóc s c kho ngư i lao ng, phòng ch ng b nh ngh nghi p, phòng ch ng tai n n thương tích. Làm u m i qu n lý, ch o ho t ng chuyên môn y t d phòng các B , ngành; 2.10.3. Qu n lý, ch o, ki m tra vi c s n xu t, s d ng, xu t, nh p khNu v c xin, sinh phNm, hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn y t . L p k ho ch phân ph i các lo i v c xin, sinh phNm. 2.11. Qu n lý, ch o và t ch c th c hi n các bi n pháp phòng ch ng HIV/AIDS. Tham mưu cho B trư ng trong ph i h p liên ngành v t ch c th c hi n công tác phòng ch ng HIV/AIDS và tri n khai th c hi n các án, d án phòng ch ng HIV/AIDS. Giúp B trư ng B Y t làm thư ng tr c v phòng ch ng HIV/AIDS c a U ban qu c gia phòng ch ng HIV/AIDS và phòng ch ng t n n ma túy, m i dâm. 2.12. Qu n lý, ch o và t ch c th c hi n các ho t ng chuyên môn k thu t v lĩnh v c ki m d ch y t biên gi i. Xây d ng và c ng c h th ng ki m d ch y t biên gi i. Tham mưu cho B trư ng trong vi c h p tác qu c t và ph i h p liên ngành v ki m d ch y t biên gi i.
  4. 2.13. Qu n lý t ch c, i ngũ cán b công ch c, tài s n, ngân sách ư c giao theo quy nh c a Nhà nư c. II. T CH C B MÁY VÀ CƠ CH HO T NG C A C C Y T D PHÒNG VÀ PHÒNG CH NG HIV/AIDS: 1. Lãnh o C c: Có C c trư ng và các phó C c trư ng, do B trư ng B Y t b nhi m, mi n nhi m. C c trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng B Y t v m i ho t ng c a C c. Các Phó C c trư ng giúp vi c C c trư ng và ch u trách nhi m trư c C c trư ng v nhi m v ư c phân công. 2. T ch c b máy c a C c, g m: 2.1. Văn phòng C c. 2.2 . Phòng K ho ch Tài chính. 2.3 . Phòng Ki m soát và Phòng ch ng HIV/AIDS. 2.4 . Phòng Ki m soát và Phòng ch ng b nh truy n nhi m, Qu n lý v c xin, sinh phNm y t . 2.5 . Phòng Ki m d ch y t biên gi i và Qu n lý hoá ch t y t . 2.6 . Phòng S c kho môi trư ng, S c kho trư ng h c và Dinh dư ng. 2.7 . Phòng S c kho Lao ng, B nh ngh nghi p và Tai n n thương tích. 3. Cơ ch ho t ng: 3.1. C c ho t ng theo ch Th trư ng. 3.2. Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Văn phòng và các Phòng thu c C c do C c trư ng quy nh trên cơ s nhi m v c a C c ã ư c B Y t giao. M i quan h gi a các t ch c trong C c do C c trư ng quy nh. 3.3. Vi c b nhi m, mi n nhi m các ch c danh lãnh o Văn phòng và các Phòng thu c C c theo quy nh c a B Y t . 3.4. Các ch c danh lãnh o C c, lãnh o Văn phòng và Lãnh o các Phòng thu c C c ư c hư ng ph c p theo quy nh hi n hành. III. BIÊN CH : Biên ch c a C c theo Quy t nh c a B trư ng B Y t và ư c i u ch nh hàng năm theo nhu c u công tác và theo xu t c a C c trư ng./.
Đồng bộ tài khoản