Quyết định số 4353/2001/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định số 4353/2001/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4353/2001/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4353/2001/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 4353/2001/Q -BGTVT Hà N i, ngày 18 tháng 12 năm 2001 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 4353/2001/Q -BGTVT NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2001 BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ ÀO T O LÁI XE CƠ GI I Ư NG B B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29/6/2001; Căn c Ngh nh 22/CP ngày 22/3/1994 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Xét ngh c a C c trư ng C c ư ng b VN, V trư ng V Pháp ch - v n t i và V trư ng V T ch c cán b - Lao ng, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Qui ch qu n lý ào t o lái xe cơ gi i ư ng b ". i u 2. Quy t nh này có hi u l c t ngày 01/01/2002 và thay th cho: 1. Thông tư 257/TT/TCCB-L ngày 17/10/1995 c a B Giao thông v n t i. 2. Quy t nh 2597/1998/Q -BGTVT ngày 19/10/1998 c a B Giao thông v n t i. i u 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng B , V trư ng V TCCB-L , V trư ng V Pháp ch - v n t i, C c trư ng C c ư ng b VN, Giám c S GTVT, GTCC và Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Doãn Th ( ã ký) QUY CH QU N LÝ ÀO T O LÁI XE CƠ GI I Ư NG B (Ban hành kèm theo Quy t nh s 4353/2001/Q -GTVT ngày 18 tháng 12 năm 2001 c a B trư ng B GTVT)
  2. Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi và i tư ng áp d ng B n Quy ch này quy nh v qu n lý ào t o lái xe cơ gi i ư ng b (sau ây vi t t t là TLX) áp d ng th ng nh t i v i các cơ quan qu n lý công tác TLX và các Cơ s TLX trong ph m vi c nư c. Quy ch này không áp d ng i v i công tác TLX c a ngành Công an và Quân i làm nhi m v an ninh, qu c phòng. Chương 2 CƠ S ÀO T O LÁI XE i u 2. Cơ s ào t o lái xe Cơ s ào t o lái xe là cơ s d y ngh do cơ quan có thNm quy n thành l p, có ch c năng ào t o lái xe, có các i u ki n theo quy nh c a B Giao thông v n t i (B GTVT). i u 3. Nhi m v , quy n h n c a cơ s TLX 1. T ch c tuy n sinh theo h ng Gi y phép lái xe (GPLX) ư c phép ào t o và b o m các i u ki n quy nh. 2. T ch c ào t o m i và b túc chuy n H ng GPLX theo lưu lư ng, th i h n, a i m và h ng GPLX quy nh trong Gi y phép. 3. T ch c các khoá ào t o m i và b túc chuy n H ng GPLX theo chương trình, giáo trình do B GTVT ban hành. 4. C p Ch ng ch t t nghi p cho h c viên và lưu gi h sơ, tài li u liên quan khoá ào t o theo quy ch qu n lý d y ngh c a Nhà nư c và các quy nh c a B Giao thông v n t i v TLX. 5. ư c thu và s d ng h c phí TLX theo quy nh hi n hành. 6. Duy trì và thư ng xuyên chú tr ng tăng cư ng cơ s v t ch t, trang thi t b ph c v gi ng d y, h c t p c a cơ s nâng cao ch t lư ng TLX. 7. Th c hi n ăng ký sát h ch và ngh t ch c kỳ sát h ch theo quy nh c a cơ quan Sát h ch c p gi y phép lái xe (SHCGPLX). i u 4. Tiêu chu n k thu t, nghi p v chuyên môn c a cơ s TLX 1. Phòng h c:
  3. a. Phòng h c ph i có di n tích t i thi u là 50m2 cho l p h c t 30 n 35 h c sinh; tiêu chuNn v không gian, ánh sáng; Xa ti ng n; Có nơi làm vi c c a giáo viên v i các trang thi t b k thu t, dùng d y h c c n thi t. b. Cơ s TLX ph i có các phòng h c chuyên môn phù h p ph m vi ào t o như sau: - Phòng h c Lu t giao thông ư ng b : Có thi t b tin h c, có h th ng bi n báo hi u ư ng b , sa hình, sa bàn d y các nh hu ng giao thông. - Phòng h c c u t o ô tô: Có hình v và mô hình; Có các t ng thành: máy, g m, i n và các c m chi ti t c a ô tô. - Phòng h c k thu t lái xe: Có thi t b và dùng d y h c gi ng d y các ng tác lái xe cơ b n như: Ca bin i n t , ô tô t p s ngu i, s nóng; Có thi t b , phương ti n nghe nhìn như mô hình, băng ĩa hình, èn chi u ph c v gi ng d y. - Phòng h c nghi p v v n t i: Có các b ng, bi u ph c v gi ng d y các nghi p v chuyên môn v v n t i hàng hoá, hành khách. 2. Tài li u ph c v ào t o và qu n lý TLX: - giáo trình gi ng d y lái xe theo h ng xe ư c phép ào t o do B Giao thông v n t i ban hành. - Có tài li u hư ng d n ôn luy n, ki m tra, thi và các tài li u tham kh o ph c v gi ng d y, h c t p. - Có s sách, bi u m u ph c v qu n lý quá trình gi ng d y, h c t p theo quy nh c a B Giao thông v n t i. 3. Tiêu chuNn giáo viên: a. Tiêu chuNn chung: - Có phong cách o c t t. - Có s c kho theo quy nh. - Trình văn hoá: t t nghi p ph thông trung h c. - Có Ch ng ch trình sư ph m c p I tr lên.
  4. b. Tiêu chuNn riêng: - Giáo viên d y lý thuy t: + T t nghi p i h c, Cao ng, ho c Trung h c chuyên nghi p chuyên ngành tương ng v i môn h c ư c phân công d y. + Giáo viên d y môn K thu t lái xe và Lu t giao thông ư ng b ph i có Gi y phép lái xe. - Giáo viên d y th c hành lái xe: + Có GPLX tương ương ho c cao hơn h ng GPLX ào t o. + Có thâm niên lái xe t 3 năm tr lên. + Qua l p t p hu n nghi p v d y th c hành lái xe theo chương trình do C c BVN quy nh. + Khi d y lái xe trên ư ng ph i eo phù hi u giáo viên d y lái xe do Th trư ng Cơ s TLX c p. 4. Xe t p lái: a. Có xe t p lái tương ng v i h ng GPLX và lưu lư ng ào t o ghi trong Gi y phép TLX. b. Ph i là xe thu c s h u c a Cơ s TLX. N u thi u có th s d ng xe h p ng nhưng h p ng s d ng xe ph i có giá tr ít nh t m t khoá ào t o và s xe h p ng không vư t quá 30% s xe cùng h ng ào t o. c. Có Gi y ch ng nh n ki m tra an toàn k thu t và b o v môi trư ng. d. Có h th ng hãm ph có hi u l c. e. Thùng xe ph i có mui che mưa, n ng và có gh cho h c sinh ng i. f. Có "Gi y phép xe t p lái" và bi n "T p lái" do S GTVT, GTCC ho c C c BVN c p. 5. Sân bãi t p lái xe và ư ng giao thông dùng cho d y lái xe: a. Sân bãi t p lái xe - Có sân bãi t p lái xe thu c Cơ s TLX làm ch s h u. N u là sân bãi h p ng ph i có h p ng dài h n t 3 năm tr lên. - Có di n tích t i thi u: + ào t o các h ng A1 và A2 : 500 m2
  5. + ào t o các h ng B1 và B2 : 5000 m2 + ào t o các h ng C, D, E và F: 8000 m2 Có các tình hu ng giao thông gi nh t i thi u v i h th ng bi n báo hi u ư ng b . b. ư ng t p lái xe: ư ng giao thông công c ng ư c ch n d y lái xe ph i có các tình hu ng giao thông phù h p v i n i dung chương trình ào t o và ư c S GTVT, GTCC ho c C c BVN ch p thu n. 6. Xư ng th c t p b o dư ng, s a ch a: - Có các c m chi ti t và t ng thành ch y u c a ô tô như: máy, g m, i n ô tô - Có di n tích và không gian cho h c sinh th c t p và ư c trang b ngh chuyên dùng theo m c t i thi u là 8 10 ngư i/b . Chương 3 CƠ QUAN QU N LÝ ÀO T O LÁI XE i u 5: Cơ quan qu n lý ào t o lái xe 1. C c BVN ư c B GTVT giao nhi m v qu n lý th ng nh t v TLX trong ph m vi c nư c. 2. S GTVT, GTCC ch u trách nhi m qu n lý TLX trong ph m vi t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. i u 6. Trách nhi m c a C c BVN i v i công tác qu n lý TLX 1. Nghiên c u xây d ng m c tiêu chương trình, giáo trình TLX, trình B GTVT ban hành và hư ng d n th c hi n. 2. Nghiên c u h th ng văn b n, bi u m u, s sách qu n lý nghi p v ph c v công tác qu n lý TLX, ban hành theo thNm quy n ho c trình B GTVT ban hành và hư ng d n th c hi n. 3. Xây dung quy ho ch nh hư ng h th ng Cơ s TLX toàn qu c. 4. C p Gi y phép ào t o lái xe cho các Cơ s TLX theo quy nh. 5. Ban hành n i dung chương trình t p hu n i ngũ giáo viên d y th c hành lái xe áp d ng th ng nh t trong ph m vi c nư c. 6. Hư ng d n, ki m tra các S GTVT, GTCC v nghi p v công tác qu n lý TLX.
  6. 7. Th c hi n công tác qu n lý TLX i v i các Cơ s TLX thu c các B , Ngành ư c B GTVT giao t ch c SHCGPLX. i u 7. Trách nhi m c a S GTVT, GTCC i v i công tác qu n lý ào t o lái xe 1. Ph i h p Cơ quan qu n lý d y ngh c a a phương qu n lý công tác TLX i v i các Cơ s TLX do S qu n lý theo quy nh. 2. Ch trì và ph i h p Cơ quan qu n lý d y ngh c a a phương ki m tra tiêu chuNn k thu t, nghi p v chuyên môn c a các Cơ s TLX do S qu n lý ngh C c BVN xét, c p Gi y phép TLX. i u 8. Trách nhi m c a Cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p c a Cơ s TLX i v i công tác qu n lý TLX Cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p c a Cơ s TLX thu c các B , Ngành, a phương có trách nhi m ph i h p Cơ quan qu n lý TLX trong vi c qu n lý i v i Cơ s TLX tr c thu c. i u 9. C p phép ào t o lái xe 1. H sơ xin c p phép: - Công văn ngh c a cơ s TLX. - Văn b n ngh c a S GTVT, GTCC. - Biên b n ki m tra c a oàn ki m tra liên ngành gi a S GTVT, GTCC và Cơ quan qu n lý d y ngh c a a phương. 2. Th i h n c a Gi y phép TLX: 5 năm. i u 10. Báo cáo v công tác ào t o lái xe Hàng năm, vào tháng 1 và tháng 7 S GTVT, GTCC sơ k t, t ng k t công tác TLX báo cáo v C c BVN t ng h p báo cáo B GTVT. i u 11. Thanh tra - ki m tra công tác ào t o lái xe 1. Giao V T ch c cán b và lao ng và Thanh tra B , ch trì và ph i h p các cơ quan h u quan t ch c oàn thanh tra công tác TLX toàn qu c hai năm m t l n. 2. Hàng năm, C c BVN t ch c ki m tra các Cơ s TLX, báo cáo k t qu v B GTVT. Khi c n thi t ph i h p v i T ng c c d y ngh thu c B Lao ng - Thương binh và Xã h i và các cơ quan h u quan khác. 3. Các S GTVT, GTCC ch trì và ph i h p các cơ quan h u quan t ch c ki m tra công tác TLX i v i các cơ s TLX do S qu n lý.
  7. 4. Vi c thanh tra, ki m tra công tác TLX ph i theo quy nh c a pháp lu t v thanh tra, ki m tra. Trư ng h p phát hi n có sai ph m, C c trư ng C c BVN, Giám c S GTVT, GTCC x lý theo quy nh c a pháp lu t. Chương 4 T CH C TH C HI N i u 12. C c BVN ch u trách nhi m t ch c hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Quy ch này. i u 13. Quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các cơ quan qu n lý ào t o, các Cơ s ào t o ph n ánh k p th i v C c BVN t ng h p báo cáo B GTVT nghiên c u i u ch nh, b sung khi c n thi t.
Đồng bộ tài khoản