Quyết định số 437/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Luat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 437/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 437/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 437/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 437/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 28 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ÐỊNH V/V THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC CHỦ TỊCH UBND TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26.11.2003; Nhằm giải quyết dứt diểm vấn dề sắp xếp đổi mới Doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Bắc Ninh; Xét đề nghị của Ban dổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh tại công văn số 176/KH- ÐMDN ngày 17.3.2006, QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1. Thành lập Tổ công tác xác định giá trị doanh nghiệp Xí nghiệp Giống thuỷ sản (thuộc Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh), gồm các ông, bà có tên sau: 1. Ông Nguyễn Văn Vinh, Phó phòng TCDN, Sở Tài chính - Tổ trưởng. 2. Ông Dương Ðức Cơ, Sở Nông nghiệp và PTNT - Thành viên. 3. Ông Nguyễn Bình Minh, Sở Nội vụ - Thành viên. 4. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Giám đốc Tài chính, Công ty Cổ phần Nông Sản - Thành viên. 5. Ông Nguyễn Hữu Truờng Giang, Sở Kế hoạch và Ðầu tư - Thành viên. Ðiều 2. Nhiệm vụ của Tổ công tác: - Xác định giá trị doanh nghiệp của Xí nghiệp Giống thuỷ sản; báo cáo ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan liên quan. - Ðề xuất xử lý các vấn đề tài chính và xây dựng phương án sắp xếp doanh nghiệp phù hợp đối với Xí nghiệp Giống thuỷ sản. - Thời gian xong các công việc trước ngày 15.4.2006.
  2. Ðiều 3. Thủ trưởng các quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Ðầu tư, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công ty Cổ phần Nông Sản Bắc Ninh, Xí nghiệp Giống thuỷ sản và các ông, bà có tên tại Ðiều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. CHỦ TỊCH Nguyễn Công Ngọ
Đồng bộ tài khoản