Quyết định số 437/QĐ-BYT

Chia sẻ: lawttyt8

Quyết định số 437/QĐ-BYT về việc ban hành danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã và túi y tế thôn bản do Bộ Y tế ban hành

Nội dung Text: Quyết định số 437/QĐ-BYT

B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
------ Đ c l p - T do - H nh phúc
---------------
S : 437/QĐ-BYT Hà N i, ngày 20 tháng 02 năm 2002


QUY T Đ NH
V VI C BAN HÀNH DANH M C TRANG THI T B Y T B NH VI N ĐA KHOA TUY N T NH,
HUY N, PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU V C, TR M Y T XÃ VÀ TÚI Y T THÔN B N
B TRƯ NG B YT
Căn c Ngh đ nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy đ nh v ch c năng, nhi m v và
quy n h n t ch c b máy B Y t ;
Theo đ ngh c a Ông, Bà: V trư ng V Trang thi t b và Công trình Y t , V trư ng V Đi u tr
-B Yt ,
QUY T Đ NH
Đi u 1. Nay ban hành Danh m c trang thi t b y t b nh vi n đa khoa tuy n t nh, huy n, phòng
khám đa khoa khu v c, tr m y t xã và túi y t thôn b n.
Đi u 2.
1. Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào b n Danh m c trang
thi t b y t quy đ nh t i Đi u 1 c a Quy t đ nh này đ l p d án đ u tư, b sung, nâng c p trang
thi t b y t hàng năm.
2. Th trư ng y t Ngành căn c vào Danh m c trang thi t b y t quy đ nh t i Đi u 1 c a Quy t
đ nh này đ l p k ho ch đ u tư trang thi t b y t đáp ng yêu c u khám ch a b nh c a ngành.
Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành và thay th Quy t đ nh
s 1419/BYT-QĐ ngày 23/8/1996 c a B trư ng B Y t v vi c quy đ nh danh m c trang thi t b
y t b nh vi n đa khoa tuy n t nh, huy n, phòng khám đa khoa khu v c và tr m y t xã.
Đi u 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, V trư ng các V : Trang thi t b và Công trình y t ,
Đi u tr , Tài chính - K toán, K ho ch và các V có liên quan thu c B Y t , Giám đ c S Y t
các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng y t Ngành ch u trách nhi m thi hành
Quy t đ nh này.


KT. B TRƯ NG B Y T
TH TRƯ NG
Nơi nh n:
- VP. Chính ph (thay báo cáo)
- B K ho ch và Đ u tư;
- B Tài chính;
- B trư ng, các Th trư ng B Y t ;
- Các V , C c, VP, Thanh tra B Y t ;
- Các đơn v tr c thu c B Y t ;
Lê Ng c Tr ng
- S Y t các t nh, thành ph ;
- Y t các ngành, TCty TBYTVN, TCty Dư c VN;
- Lưu TTB, ĐTr, Pháp ch ;
- Lưu tr
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản