Quyết định số 439-BCNNg/KT4

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 439-BCNNg/KT4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 439-BCNNg/KT4 về việc ban hành chế độ phân cấp quản lý kỹ thuật an toàn nồi hơi và bình chịu áp lực do Bộ Công nghiệp nặng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 439-BCNNg/KT4

  1. B CÔNG NGHI P N NG VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 439-BCNNG/KT4 Hà N i, ngày 22 tháng 04 năm 1966 QUY T NNH BAN HÀNH CH PHÂN C P QU N LÝ K THU T AN TOÀN N I HƠI VÀ BÌNH CHNU ÁP L C B TRƯ NG B CÔNG NGHI P N NG Căn c Ngh nh s 183-CP ngày 02/11/1961 c a H i ng Chính ph quy nh quy n h n, nhi m v và t ch c b máy c a B Công nghi p n ng; Căn c tình hình s n xu t trong th i chi n; Căn c trình kinh nghi m c a cơ s v m t qu n lý k thu t an toàn n i hơi và bình ch u áp l c, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành ch phân c p qu n lý k thu t an toàn n i hơi và bình ch u áp l c như sau: a) Cơ s t qu n lý, b) Công ty qu n lý cơ s tr c thu c, c) B qu n lý. i u 2. Các ơn v ư c phân c p s m nhi m nh ng nhi m v sau ây: a) V n i hơi 1. Khám xét trong và ngoài các n i hơi ang s d ng quy nh trong i u 91 c a i u l ch t o và s d ng n i hơi c a B ban hành ngày 11/7/1960; 2. Nghi m th nh kỳ theo quy nh c a các i u 86, 87, 88, 89, 90 c a i u l ch t o và s d ng n i hơi các n i hơi c nh, di ng và bán di ng và n i hơi u t u h a có công su t n 100kg/gi và áp su t n 12at; 3. Nghi m th b t thư ng các n i hơi công su t l n hơn 1000kg/gi sau khi s a ch a trong trư ng h p thanh tra n i hơi c a B không có i u ki n gi i quy t k p th i; 4. i u tra các v n n i không gây tai n n lao ng thu c lo i II quy nh trong Thông tư s 33-BCNNg/GS ngày 25/1/1962 c a B quy nh nghi p v công tác ki m tra k thu t an toàn.
  2. b) V bình ch u áp l c 1. Khám xét và nghi m th các bình m i l p ã th t i nhà máy ch t o nhưng quá trình l p ráp có ti n hành hàn và cán các b ph n ch u áp l c, tr các bình làm vi c có môi trư ng ăn mòn, c, cháy và n (không k máy sinh khí a-xê-ti-len); 2. Khám xét và nghi m th nh kỳ t t c các bình tr nh ng cái ch u áp l c c a môi trư ng ăn mòn, c, cháy và n (không k máy sinh khí a-xê-ti-len); 3. Khám xét và nghi m th t xu t các bình các trư ng h p dư i ây tr các bình ch u áp l c c a môi trư ng ăn mòn, c, cháy và n (không k máy sinh khí a-xê-ti- len): - Khi s a ch a có hàn vá, hàn p và thay tôn, - Khi s d ng các bình ã ng ng ho t ng trên m t năm, - Khi r i bình i l p nơi khác, - Khi phát hi n tr ng thái k thu t bình không m b o an toàn lao ng; 4. i u tra các v n bình thu c lo i II. i u 3. i v i các ơn v ư c phân c p, V K thu t có trách nhi m theo dõi, ôn c, ki m tra và hư ng d n thi hành các quy ph m an toàn n i hơi và bình, ng th i t ch c th c hi n các ch khám nghi m k thu t chưa phân c p cho ơn v nói trên c th : a) Nghi m th các bình và n i hơi m i ch t o, b) Nghi m th nh kỳ các n i hơi có công su t trên 1000kg/gi , áp su t làm vi c trên 12 at và các bình ch u áp l c c a môi trư ng ăn mòn, c, cháy và n . c) i u tra các s c n n i và bình có ho c không có gây tai n n lao ng thu c lo i I. i u 4. Trong bư c u, các cơ quan và xí nghi p dư i ây ư c phân c p qu n lý: 1. T ng công ty than Qu ng Ninh qu n lý t t c n i hơi và bình ch u áp l c c a cơ s tr c thu c và cơ s thu c hai công ty than H ng Gai và CNm Ph theo i u 2. 2. Công ty gang thép B c Thái qu n lý t t c các cơ s tr c thu c theo i u 2. 3. Nhà máy i n Vinh t qu n lý thi t b ch u áp l c c a mình úng theo i u 2. 4. Trư ng công nhân Vinh - nt - 5. Nhà máy i n Thanh Hóa - nt - 6. Nhà máy i n Lao Cai - nt -
  3. 7. Nhà máy i n H i Phòng - nt - 8. Nhà máy i n Uông Bí - nt - 9. Nhà máy i n c t 5 - nt - 10. Nhà máy i n Yên Ph - nt - 11. Nhà máy i n Cao Ng n - nt - 12. Nhà máy Su-pe ph t-phát Lâm Thao - nt - 13. Nhà máy th y tinh H i Phòng - nt - 14. Nhà máy xi măng H i Phòng - nt - 16. Nhà máy S Cung c p i n khu v c I - nt - Hà N i 17. Nhà máy S Cung c p i n khu v c - nt - II H i Phòng 18. M Vĩnh Th nh - nt - 19. Nhà máy cơ khí Tr n Hưng o - nt - 20. Nhà máy cơ khí Hà N i - nt - 21. Nhà máy i n cơ - nt - 22. Nhà máy dư ng khí Yên Viên - nt - 23. Nhà máy ngói xi măng - nt - 24. Nhà máy xe p Th ng Nh t - nt - i u 5. Các ơn v khác chưa ư c phân c p qu n lý u do B qu n lý toàn di n như cũ. i u 6. M i ơn v ư c phân c p ph i c m t cán b k thu t ho c công nhân có kinh nghi m v n i hơi ph trách công vi c ghi trên i u 2. Các cán b k thu t và công nhân này ch ư c thi hành nhi m v khi nào ư c B xét duy t quy t nh. i u 7. Các ơn v ư c phân c p ph i t o i u ki n cho cán b ho c công nhân nói trên i u 6 làm y nhi m v ghi trên i u 2 như m t cán b thanh tra ư c B y nhi m. i u 8. V K thu t, V T ch c giáo d c có trách nhi m giúp B xét duy t danh sách cán b thanh tra ư c ơn v c và ôn c, hư ng d n c th các ơn v ư c phân c p th c hi n t t nhi m v này.
  4. i u 9. Ông Chánh Văn phòng B , các ông Giám c các v , c c, t ng công ty, công ty và các ông Giám c xí nghi p ch u trách nhi m thi hành b n quy t nh này k t ngày 01/8/1966. KT. B TRƯ NG B CÔNG NGHI P N NG TH TRƯ NG Nguy n Ch n
Đồng bộ tài khoản