Quyết định số 4392/2001/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
188
lượt xem
23
download

Quyết định số 4392/2001/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4392/2001/QĐ-BGTVT về việc ban hành tiêu chuẩn ngành do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4392/2001/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 4392/2001/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 20 tháng 12 năm 2001 QUY T Đ NH BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I - Căn c kho n 6 đi u 50 c a Lu t Giao thông đư ng b ngày 29/06/2001; - Căn c Ngh đ nh s : 22/CP ngày 22-3-1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; - Căn c theo Đi u 10, Chương 2 c a Pháp l nh Ch t lư ng Hàng hóa s : 18/1999/PL- UBTVQH10, ngày 24-12-1999 c a y ban Thư ng v Qu c h i; - Theo đ ngh c a các công: V trư ng V Khoa h c – Công ngh và C c trư ng C c Đư ng b Vi t Nam; QUY T Đ NH Đi u 1: Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Tiêu Chu n Ngành: TRUNG TÂM SÁT H CH LÁI XE CƠ GI I ĐƯ NG B - YÊU C U CHUNG - S đăng ký: 22 TCN -286 -01 Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành t này 01/01/2002. Đi u 3: Các Ông Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa H c – Công ngh , V Pháp ch V n t i, C c trư ng C c Đư ng b Vi t Nam,Giám đ c các S Giao thông V n t i, Giao thông Công chính c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các Đơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như đi u 3 - G i đăng Công báo - Lưu HC, KHCN Tr n Doãn Th C NG HÒA XÃ H I CH TRUNG TÂM S tiêu chu n NGHĨA VI T NAM SÁT H CH LÁI 22TCN 286 – 01 XE CƠ GI I ĐƯ NG B Có hi u l c t B GIAO THÔNG YÊU C U CHUNG 01/01/2002 V NT I Ph n 1. QUY Đ NH CHUNG
 2. 1.1. Ph m vi, đ i tư ng áp d ng Tiêu chu n này áp d ng vào vi c xây d ng các trung tâm sát h ch lái xe cơ gi i đư ng b (sau đây vi t t t là Trung tâm) trong ph m vi c nư c. Khuy n khích các cơ s đào t o v n d ng Tiêu chu n này trong vi c xây d ng cơ s v t ch t k thu t. 1.2. Tiêu chu n trích d n - TCVN 4602-88 – Trư ng trung h c chuyên nghi p - TCVN 4601-88 – Tr s cơ quan - TCVN 3743-83 – Chi u sáng nhân t o - TCVN 3985-1999 – Âm h c – M c n cho phép t i các v trí làm vi c - TCVN 4054-98 – Đư ng ô tô – Yêu c u thi t k - 22TCN 223-95 – Quy trình thi t k áo đư ng c ng - 22TCN 221-93 – Quy trình thi t k áo đư ng m m - 22TCN 237-01 – Đi u l báo hi u đư ng b 1.3. Yêu c u đ i v i trung tâm 1.3.1. Trung tâm là nơi th c hi n sát h ch đ c p Gi y phép lái xe, đư c xây d ng theo quy ho ch, có đ cơ s v t ch t, k thu t đáp ng yêu c u sát h ch lái xe theo quy đ nh, đư c đ t nơi có đư ng giao thông thu n ti n, thu n l i v vi c cung c p đi n, nư c, thoát nư c, thông tin liên l c; Khu đ t ph i cao ráo, không b ô nhi m không khí và nh hư ng do khói, b i; Không b nhi u lo n đi n t nh hư ng đ n các thi t b báo l i và ch m đi m. 1.3.2. Trung tâm sát h ch lái xe cơ gi i đư ng b đư c chia làm 03 lo i. a. Trung tâm lo i 1: Đ sát h ch c p Gi y phép lái xe t t c các h ng A1, A2, A3, A4, B1, B2, C, D, E và F, có t ng di n tích xây d ng đ y đ các h ng m c công trình không nh hơn 3,5 ha, có quãng đư ng ch y sát h ch trong sân sát h ch không nh hơn 1,5km; Có đăng ký s d ng t i thi u 2 km đư ng giao thông công c ng, có các tình hu ng: Đư ng giao nhau, đư ng ngư i đi b c t ngang, đư ng b h p, có ch đư c phép quay đ u xe, có m t đ giao thông trung bình. b. Trung tâm lo i 2: Đ sát h ch c p Gi y phép lái xe các h ng: A1, A2, A3, A4, B1, B2 và C, có t ng di n tích xây d ng đ y đ các h ng m c công trình không nh hơn 2,0 ha, có quãng đư ng ch y sát h ch trong sân sát h ch không nh hơn 1,0 km; Có đăng ký s d ng t i thi u 2km đư ng giao thông công c ng, có các tình hu ng: Đư ng giao nhau, đư ng ngư i đi b c t ngang, đư ng b h p, có ch đư c phép quay đ u xe, có m t đ giao thông trung bình. c. Trung tâm lo i 3: Đ sát h ch c p Gi y phép lái xe các h ng: A1, A2, A3 và A4 có t ng di n tích xây d ng các h ng m c công trình không nh hơn 0,4 ha. 1.3.3. Trung tâm có các h ng m c công trình cơ b n sau: a. Sân sát h ch k năng lái xe. b. Nhà đi u hành c. Các công trình ph tr Ph n 2. N I DUNG SÁT H CH Đ C P GI Y PHÉP LÁI XE
 3. 2.1. Sát h ch lý thuy t 2.1.1. Câu h i sát h ch lý thuy t: Ch y u bao g m n i dung c a Lu t Giao thông đư ng b v Quy t c giao thông đư ng b . Ngoài ra có các n i dung liên quan đ n k thu t lái xe; C u t o, b o dư ng xe và nghi p v v n t i. 2.1.2. Phương pháp sát h ch lý thuy t: a. Th c hi n sát h ch b ng phương pháp tr c nghi m trên máy vi tính b. Đ i v i các Trung tâm lo i 3 có th sát h ch tr c nghi m b ng làm bài tr c ti p trên gi y theo m u. 2.2. Sát h ch th c hành k năng lái xe trong sân sát h ch 2.2.1. H ng B1, B2, C, D và E N i dung sát h ch g m: 1. Xu t phát và tín hi u xu t phát. 2. T m d ng v ch ngư i đi b qua đư ng. 3. D ng l i ch đư ng d c, kh i hành gi a d c. 4. Ti n qua hình v t bánh xe và đư ng h p vuông góc. 5. Đi qua ngã tư có đèn tín hi u giao thông bao g m: - Đi th ng ngã tư - R ph i ngã tư - R trái ngã tư 6. Ti n qua đư ng vòng quanh co. 7. Ghép xe vào nơi đ - Ghép ngang đ i v i h ng D, E - Ghép d c đ i v i h ng B, C 8. T m d ng ch có đư ng s t ch y qua 9. Thay đ i s , tăng t c đ đ n 30km/h và sau đó gi m t c đ xu ng dư i 20 km/h trong quãng đư ng 50m trên đư ng b ng 10. Phanh d ng xe k t thúc. Duy trì tr ng thái đ ng cơ làm vi c trong quá trình th c hi n n i dung sát h ch. 2.2.2. H ng F N i dung sát h ch g m: Ti n qua hình có 5 c c chu n c a h ng F và vòng tr l i hình có 5 c c chu n theo hư ng ngư c chi u. Duy trì tr ng thái đ ng cơ làm vi c trong quá trình th c hi n n i dung sát h ch. 2.2.3. H ng A3 và A4 N i dung sát h ch g m: Ti n qua hình ch chi h ng A3, A4 và lùi (đ i v i xe có s lùi) ho c vòng tr l i hình ch chi theo hư ng ngư c chi u (đ i v i xe không có s lùi) Duy trì tr ng thái đ ng cơ làm vi c trong quá trình th c hi n n i dung sát h ch.
 4. 2.2.4. H ng A1 và A2 N i dung sát h ch g m: 1. Đi theo hình s 8 2. Đi theo v ch đư ng th ng 3. Đi đư ng có v ch c n 4. Đi đư ng g gh Duy trì tr ng thái đ ng cơ làm vi c trong quá trình th c hi n n i dung sát h ch. 2.3. Sát h ch th c hành k năng lái xe trên đư ng giao thông công c ng Sát h ch k năng x lý các tình hu ng th c t trên đư ng giao thông công c ng. Ph n 3. YÊU C U Đ I V I XE CƠ GI I VÀ THI T B DÙNG Đ SÁT H CH 3.1. Xe cơ gi i dùng đ sát h ch 3.1.1. Xe cơ gi i dùng đ sát h ch ngoài vi c ph i tuân theo các quy đ nh c a tiêu chu n này, còn ph i tuân theo tiêu chu n an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a phương ti n cơ gi i đư ng b s 22-TCN224-01. 3.1.2. Xe sát h ch ph i là các lo i xe đang đư c s d ng ph bi n Vi t Nam. Ôtô sát h ch ph i có h th ng phanh b tr . 3.1.3. Môtô 2 bánh dùng đ sát h ch c p Gi y phép lái xe h ng A1: 3 Có dung tích làm vi c c a xi lanh không nh hơn 70cm 3.1.4. Mô tô 2 bánh dùng đ sát h ch c p Gi y phép lái xe h ng A2: 3 Có dung tích làm vi c c a xi lanh không nh hơn 249cm 3.1.5. Xe lam dùng đ sát h ch c p Gi y phép lái xe h ng A3, có: 3 a. Dung tích làm vi c c a xilanh không nh hơn 105cm b. Chi u dài: Đ n 3,0m c. Chi u r ng: Đ n 1,5m d. Chi u dài cơ s : Đ n 2,3m e. Bán kính quay vòng bánh xe trư c Đ n 3,5m phía ngoài nh nh t: 3.1.6. Máy kéo dùng đ sát h ch c p Gi y phép lái xe h ng A4 Máy kéo kéo rơ moóc có tr ng t i thi t k không nh hơn 750 Kg a. Chi u dài k c rơ moóc: T 5,3m đ n 5,5m b. Chi u r ng: T 1,0m đ n 1,7m c. Chi u dài cơ s : T 1,8m đ n 2,0m d. Bán kính quay vòng: T 1,7m đ n 4m 3.1.7. Ôtô con 5 ch ng i (k c gh lái) ho c ôtô t i có tr ng t i thi t k t 2500kg đ n dư i 3500kg dùng đ sát h ch c p Gi y phép lái xe h ng B1 và B2 có: a. Chi u dài: T 4,2m đ n 4,7m b. Chi u r ng: T 1,6m đ n 1,8m
 5. c. Chi u dài cơ s : T 2,5 đ n 2,6m d. Bán kính quay vòng bánh xe trư c T 4,9m đ n 5,5m phía ngoài nh nh t: 3.1.8. Ôtô t i có tr ng t i thi t k t 5000 Kg tr lên dùng đ sát h ch c p Gi y phép lái xe h ng C có: a. Chi u dài: T 7,3m đ n 7,5m b. Chi u r ng: T 1,9m đ n 2,5m c. Chi u dài cơ s : T 4,0 đ n 4,2m d. Bán kính quay vòng bánh xe trư c T 7,0m đ n 7,5m. phía ngoài nh nh t: 3.1.9. Ô tô khách có t 24 đ n 30 ch ng i (k c gh lái) dùng đ sát h ch c p Gi y phép lái xe h ng D có: a. Chi u dài: T 6,2m đ n 7,2m b. Chi u r ng: T 2,0m đ n 2,2m c. Chi u dài cơ s : T 3,1 đ n 4,1m d. Bán kính quay vòng bánh xe trư c T 7,0m đ n 7,5m. phía ngoài nh nh t: 3.1.10. Ôtô khách có t 40 ch ng i (k c gh lái) tr lên dùng đ sát h ch c p Gi y phép lái xe h ng E có: a. Chi u dài: T 8,9m đ n 10m b. Chi u r ng: T 2,4m đ n 2,5m c. Chi u dài cơ s : T 4,2 đ n 5,2m d. Bán kính quay vòng bánh xe trư c T 7,9m đ n 10,5m. phía ngoài nh nh t: 3.2. Thi t b dùng đ sát h ch lý thuy t 3.2.1. Máy tính s d ng cho sát h ch lý thuy t ph i tương thích chu n IBM-PC và c n th a mãn nh ng đi u ki n sau: a. Cài đ t đư c m t trong nh ng h đi u hành Windows 9x, Me, NT workstation và chương trình sát h ch lý thuy t. b. Màn hình t 14 inch tr lên, đ phân gi i t i thi u 480x600, 256 màu. c. Card m ng Ethernet. d. Có dung lư ng đĩa c ng còn tr ng t i thi u 100Mb. e. Đ i v i máy ch ph i dùng t i thi u máy Pentum 4, t c đ 800Mb; Ram 256, có 2 c ng 18G. 3.2.2. Máy in dùng cho vi c in k t qu sát h ch s d ng máy in Laser, in đư c kh A4 tiêu chu n. 3.2.3. H th ng thi t b lưu đi n t p trung hay c c b dùng cho phòng sát h ch lý thuy t và phòng đi u hành ph i có kh năng đ m b o c p đi n n đ nh, không gián đo n trong kho ng th i gian 30 phút. 3.2.4. Ph n m m sát h ch lý thuy t ph i k t n i v i ph n m m sát h ch th c hành k năng lái xe. 3.2.5. M i Trung tâm ph i có 01 máy ch và 01 máy in Laser. M i phòng sát h ch lý thuy t có ít nh t 20 máy vi tính đ thí sinh làm bài.
 6. 3.3. Thi t b báo l i và ch m đi m 3.3.1. Làm vi c ph i chính xác; Không cho phép ngư i can thi p vào trong quá trình sát h ch. Giao di n (menu) v i ngư i s d ng c a ph n m m đi u hành và qu n lý h th ng ph i đư c th hi n b ng ti ng Vi t. 3.3.2. Ph n ánh đư c các l i x y ra ch đ th i gian th c hi n (realtime). 3.3.3. Có cơ ch hi u ch nh các thông s làm vi c c a thi t b có thay đ i quy đ nh ch m đi m. 3.3.4. Các chi ti t, h th ng cài đ t v trí nh n và báo cáo l i ph i có kh năng làm vi c n đ nh và chính xác trong nh ng đi u ki n nhi t đ cao đ n 800C, đ m đ n 95% và b i b n. 3.3.5. Thi t b báo l i và ch m đi m ph i đ ng th i đánh giá chính xác cho ít nh t 10 xe cùng sát h ch trong sân sát h ch. 3.3.6. Toàn b các thi t b báo l i và ch m đi m ph i đ m b o t c đ truy n sóng, đư c k t n i v i phòng đi u hành t ng h p k t qu sát h ch, đ ng th i đư c thông báo tr c ti p b ng hi n th đ n ngư i đang th c hi n sát h ch k năng lái xe ôtô t i ôtô sát h ch và có cơ ch ki m tra tr ng thái ho t đ ng c a t ng thi t b t Trung tâm. M t khác thi t b ph i làm vi c đ c l p theo ch c năng, nh ng s c c a thi t b này không đư c làm nh hư ng đ n ho t đ ng ho c gây ra s c cho thi t b khác cũng như toàn h th ng, tr thi t b c p ngu n. 3.3.7. Ph n m m qu n lý k t qu sát h ch ph i có cơ ch b o v và an toàn d li u ch ng s can thi p t bên ngoài và m t d li u do các s c ng u nhiên. 3.3.8. Sân sát h ch h ng A1, A2, A3, A4 và F. Không b t bu c l p đ t thi t b báo l i và ch m đi m. Ph n 4. S LƯ NG XE CƠ GI I DÙNG CHO SÁT H CH Đ C P GI Y PHÉP LÁI XE S lư ng t i thi u xe cơ gi i dùng cho sát h ch đ c p Gi y phép lái xe đư c quy đ nh t i B ng 1. B ng 1 S H ng Trung tâm Tên g i Lo i xe cơ gi i TT GPLX Lo i 1 Lo i 2 Lo i 3 Lưu lư ng sát Ôtô 240 120 1 h ch Lư t ngư i/ngày Mô tô 2 bánh 120 120 120 2 S lư ng t i thi u A1 Mô tô 2 bánh 02 02 02 xe cơ gi i c n có A2 Mô tô 2 bánh 01 01 01 dùng cho sát h ch A3 Xe lam 01 01 01 A4 Máy kéo kéo rơ 01 01 01 moóc có tr ng t i thi t k không nh hơn 750kg B1, B2 Ôtô con 5 ch ng i 02 02 C Ôtô t i có tr ng t i 02 02 thi t k t 5000kG tr lên D Ôtô khách có t 24 02 đ n 30 ch ng i
 7. E Ôtô khách có t 40 02 ch ng i tr lên F Rơ moóc có tr ng t i 3000 kG tr lên Ph n 5. YÊU C U Đ I V I CÁC H NG M C CÔNG TRÌNH CƠ B N 5.1. Nhà đi u hành 5.1.1. Di n tích m t b ng xây d ng 2 - Trung tâm lo i 1 t i thi u 250m - Trung tâm lo i 2 t i thi u 200m2. 2 - Trung tâm lo i 3 t i thi u 100m . 5.1.2. Nhà đi u hành đư c b trí t i nơi xu t phát và k t thúc sát h ch th c hành k năng lái xe, b o đ m có th quan sát đư c các xe đang sát h ch trong sân; Đư c thi t k , xây d ng theo Tiêu chu n hi n hành, các phòng có trang b máy tính t ng h p k t qu thi và đư c l p đi u hòa nhi t đ . 5.1.3. Nhà đi u hành bao g m: a. Phòng ti p nh n h sơ và thu n p các thông tin c a thí sinh d sát h ch Đư c trang b đi n tho i, máy Fax, máy tính n i m ng v i phòng đi u hành. Có khu v c th c hi n thu n p các thông tin v kỳ sát h ch và nh n k t qu sát h ch, chu n b cho vi c c p Gi y phép lái xe. b. Phòng hư ng d n ôn t p Lu t Giao thông đư ng b . c. Phòng sát h ch lý thuy t. d. Phòng đi u hành, ch m thi v th c hành k năng lái xe và t ng h p k t qu sát h ch (sau đây g i t t là phòng đi u hành). - Có v trí và ki n trúc thu n l i cho vi c quan sát tr c ti p các tình hu ng sát h ch t i Sân sát h ch. - Đư c trang b h th ng thi t b nh n tín hi u báo l i và ch m đi m, có h th ng thông tin b đàm đ liên l c v i các đi m sát h ch, các hình sát h ch, các xe đang sát h ch và Phòng H i đ ng sát h ch th c hi n đi u hành sát h ch; Đư c trang b ít nh t 01 máy vi tính n i m ng v i phòng ti p nh n h sơ, phòng H i đ ng sát h ch đi u hành kỳ sát h ch và 01 máy in Laser. e. Phòng H i đ ng sát h ch th c hi n đi u hành kỳ sát h ch. Đư c trang b đi n tho i, máy tính n i m ng v i Phòng đi u hành, ch m thi v th c hành k năng lái xe và t ng h p k t qu sát h ch. g. Phòng Giám đ c Trung tâm. h. Phòng Phó Giám đ c trung tâm. i. Phòng Hành chính qu n tr . k. Khu công trình ph khác. 5.2. Sân sát h ch th c hành k năng lái xe cơ gi i đư ng b a. Sân sát h ch th c hành k năng lái xe cơ gi i đư ng b đư c chia làm 2 khu v c:
 8. khu v c 1: Đư c l p đ t thi t b báo l i và ch m đi m, đư c n i m ng v i phòng đi u hành và thông báo tr c ti p b ng hi n th đ n ngư i đang th c hi n sát h ch th c hành k năng lái xe ôtô đ i v i các h ng Gi y phép lái xe như sau: - Trung tâm lo i 1: Gi y phép lái xe h ng B1, B2, C, D và E. - Trung tâm lo i 2: Gi y phép lái xe h ng B1, B2 và C. Khu v c 2: Không b t bu c l p đ t thi t b đ đánh giá th c hành k năng lái xe đ i v i các h ng Gi y phép lái xe như sau: - Trung tâm lo i 1: Gi y phép lái xe h ng A1, A2, A3, A4 và F. - Trung tâm lo i 2: Gi y phép lái xe h ng A1, A2, A3 và A4. b. Sân sát h ch ph i đ m b o đ xe sát h ch ch ch y theo làn đư ng thu n chi u, không r c t ngang các làn đư ng khác (Tr ngã tư có đèn tín hi u) và không đư c ch y l p l i quãng đư ng đã ch y (Tr n i dung sát h ch lái xe lùi). c. Di n tích Sân sát h ch lo i 1 không nh hơn 3,3ha. Di n tích Sân sát h ch lo i 2 không nh hơn 1,8ha. Di n tích Sân sát h ch lo i 3 không nh hơn 0,36ha. d. Các làn đư ng và hình sát h ch trong Sân sát h ch lái xe b o đ m h s Mô đuyn đàn h i E 2 không nh hơn 10.000N/Cm , có h th ng tiêu thoát nư c đ m b o không đ ng. e. Đèn tín hi u giao thông và bi n báo hi u đư ng b trong sân sát h ch lái xe ph i tuân theo M c 3, M c 4 Đi u 10 Lu t Giao thông đư ng b . Kích thư c, màu s c và hình v trên bi n báo hi u đư ng b tuân theo 22TCN 237-01 “Đi u l báo hi u đư ng b ” đư c B Giao thông v n t i ban hành. g. Các v ch gi i h n hình thi trong Sân sát h ch lái xe đư c sơn màu tr ng có chi u r ng 0,1m và cách v a hè hình sát h ch 0,1m. V a hè hình sát h ch có chi u cao 0,2m. Các c c chu n trong dân sát h ch đư c sơn hai màu tr ng và đ , m i khoang sơn dài 0,15m, đư ng kính t 20mm đ n 25mm có chi u cao 1,6m. 5.2.1. Hình sát h ch th c hành k năng lái xe ôtô các lo i H ng B1, B2, C, D và E a. V ch xu t phát và k t thúc Trên m t đư ng k m t v ch ngang vuông góc v i tr c d c c a đư ng theo quy cách c a Đi u l báo hi u đư ng b . b. V ch d ng l i, đư ng ngư i đi b qua đư ng Trên m t đư ng k h t chi u r ng lòng đư ng 02 làn v ch “s c ng a v n” quy đ nh nơi ngư i đi b qua đư ng theo quy cách c a Đi u l Báo hi u đư ng b , trong đó chi u dài v ch P(m) đư c ch n: P = 2,5m.
 9. c. V ch d ng ch đư ng d c và đi ti p Trên m t đư ng ch đư ng lên d c có đ d c 10%, v i chi u r ng 7m, chi u dài lên d c 15m k m t v ch ngang vuông góc v i tr c d c c a đư ng theo quy cách c a Đi u l báo hi u đư ng b (hình v như M c a, Đi u 5.2.1) d. Nơi thay đ i s , tăng và gi m t c đ Trên làn đư ng r ng 3,5m c m bi n báo “B t đ u tăng s ” và cách bi n “B t đ u tăng s ” 25m c m bi n báo “B t đ u gi m s ”, cách đi m “B t đ u gi m s ” 25m, c m bi n “k t thúc gi m s ”. e. Hình v t bánh xe Trên m t đư ng v phía bên ph i theo chi u xe ch y k 02 v ch d c song song v i nhau và song song v i tr c d c c a đư ng có: - Bvb (m) là chi u r ng v t bánh xe Bvb = B1 + 0,2 (m) (Kho ng cách gi a hai v ch) - Lvb (m) là chi u dài v t bánh xe Lvb = a V i: B1 (m) là chi u r ng c a bánh xe sau bên ph i a (m) là chi u dài ôtô g. Đư ng vòng vuông góc G m 02 hình đư ng vuông góc n i ti p v i nhau theo chi u ngư c l i, có: - Sv (m) là chi u sâu đư ng vuông góc: Sv = 1,5a - Lv (m) là chi u dài đư ng vuông góc: Lv = 2,0a V i a (m) là chi u dài ôtô - Bv (m) là chi u r ng làn đư ng vuông góc dành cho lo i ôtô th c hành sát h ch: Bv = 2,2b V i b (m) là chi u r ng ôtô h. Ngã tư
 10. Nơi đư ng hai chi u cùng c p, (có chi u r ng không nh hơn 7m giao nhau m t làn đư ng có chi u r ng 3,5m). Trên m t đư ng, m i đ u ngã tư k h t chi u r ng lòng đư ng V ch “s c ng a v n” quy đ nh nơi ngư i đi b qua đư ng, theo quy đ nh các v ch s 1.14 Ph l c 8 Đi u l báo hi u đư ng b . T i ngã tư đư c trang b đi u khi n giao thông b ng tín hi u đèn, đư c l p đ t h th ng đèn tín hi u và c m bi n s 209 (a) “Giao nhau” có tín hi u đèn. Trư c ngã tư c m bi n s 205 (a) “Đư ng giao nhau” đ báo trư c s p đ n nơi giao nhau c a các tuy n đư ng cùng c p. i. Đư ng vòng quanh co G m 02 hình “n a đư ng vòng tròn” n i ti p nhau ngư c chi u, t o thành hình ch s, có: - RN (m) là bán kính quay vòng phía ngoài c a đư ng vòng quanh co: RN = Rqv + 1,2 V i Rqv (m) là bán kính quay vòng bánh xe trư c phía ngoài nh nh t. Rtr (m) là bán kính quay vòng phía trong c a đư ng vòng quanh co: RTr = RN - Bqc Bqc (m) là chi u r ng làn đư ng đư ng vòng quanh co dành cho lo i ôtô đó: Bqc = 2,2b V i b (m) là chi u r ng ôtô Sqc (m) là kho ng cách tâm đư ng vòng hai phía Sqc = RN + RTr
 11. k. Hình ghép xe ngang vào nơi đ Trên làn đư ng xe ch y, b trí ch “ghép xe ngang vào nơi đ , có: - Lg (m) là chi u dài nơi đ : Lg = (1 + 2/3)a = 5/3a V i a (m) là chi u dài ô tô - Rg (m) là chi u r ng nơi đ : Rg = (1 + 1/4)b = 5/4b V i b (m) là chi u r ng ôtô l. Hình ghép xe d c vào nơi đ Trên làn đư ng dành cho lo i ôtô th c hành sát h ch giao nhau v i đo n đư ng c t có cùng chi u r ng, đư c dùng làm nơi “Ghép xe d c vào nơi đ ” có: - Ld (m) là chi u dài nơi ghép xe d c: Ld = a + 1 V i a (m) là chi u dài ôtô - Rd (m) là chi u r ng nơi ghép xe d c, b ng chi u r ng làn đư ng: Rd = b + 0,6 V i b (m) là chi u r ng ôtô. -Ed (m) là kho ng cách kh ng ch đ lùi vào nơi ghép xe d c: Ed = 1,5a
 12. m. Nơi có đư ng s t ch y qua Làn đư ng b giao nhau v i đư ng s t không có rào ch n, không có ngư i đi u khi n, có đèn tín hi u báo tàu h a ch y qua, đư c c m bi n s 211 Ph l c 8 Đi u l báo hi u đư ng b và sau đó c m thêm bi n ph 508 (a, b) “ch đư ng s t c t đư ng b ”, đ t cách đư ng ray ngoài cùng c a đư ng s t 10m Trên m t đư ng b , cách đư ng ray ngoài cùng t i thi u 5m k m t v ch ngang vuông góc v i tr c d c c a đư ng, theo quy cách v ch s 1.12 ph l c 8 Đi u báo hi u đư ng b . 5.2.2. Hình sát h ch th c hành k năng lái xe ôtô h ng F, kéo rơmoóc có tr ng t i thi t k l n hơn 750kg khi đã có Gi y phép lái xe h ng B2, C, D và E đ đư c c p Gi y phép lái xe h ng FB2, FC, FD và FE. Hình đi qua: 5 c c chu n A, B, C, D, E v i kho ng cách c c AB = BC = CD = DE = LCF = 1,4aF V i aF (m) là chi u dài toàn b ôtô kéo rơ moóc (chi u dài ôtô, chi u dài càng rơ moóc và chi u dài rơ moóc). 5.2.3. Hình sát h ch th c hành k năng lái xe lam (H ng A3) và lái máy kéo có tr ng t i đ n 1000kg (H ng A4) Hình ch chi: G m 04 hình bình hành n i ti p v i nhau theo chi u ngư c l i có: BCM (m) là chi u r ng đ nh hình ch chi BCM = bM + 0,6 (m) LCM (m) là chi u dài c a t ng hình bình hành t o thành hình ch chi LCM = 1,5 aM V i bM (m) là chi u r ng xe lam (H ng A3) và máy kéo k c kéo rơ moóc có tr ng t i t 750kG đ n 1000kG (H ng A4). aM (m) là chi u dài môtô 3 bánh và máy kéo k c kéo rơ moóc Trên đư ng tr c tâm c a hai đi m A và B quay cung R = 3m.
 13. 5.2.4. Hình sát h ch th c hành k năng lái xe môtô 2 bánh (h ng A1, A2) a. Hình s 8 H ng A1 H ng A2 - Bán kính vòng ngoài R1: 3m 3,4m - Bán kính vòng trong và 2,3m 2,5m bán kính đi m u n n i ti p gi a hai vòng tròn ngoài R0: - Kho ng cách tâm gi a hai 5,7m 6,3m vòng tròn OO' - Kho ng cách tâm gi a vòng tròn trong và vòng u n ti p: OO" = O'O" = R1 + R0 b. V ch đư ng th ng H ng A1 H ng A2 - Chi u dài v ch đư ng th ng L1: 18 m 27m - Chi u r ng v ch đư ng th ng B1: 0,6m 0,6m - Màu sơn v ch th ng: Tr ng Tr ng c. Đư ng có v ch c n
 14. H ng A1 H ng A2 - Chi u dài đo n đư ng có v ch c n: 18 m 27m - Kho ng cách gi a các v ch c n: 4,5m 4,5m - Chi u r ng làn đư ng có v ch c n: 3,0m 3,0m - Chi u dài v ch c n: 1,5m 1,5m - Chi u r ng v ch c n: 0,1m 0,1m - M u sơn v ch c n Tr ng Tr ng d. Đư ng g gh H ng A1 và H ng A2 - Chi u dài đo n đư ng g gh : 15m - Chi u dài d i g gh : 0,9m - Chi u r ng đ d i g gh : 0,2m - Chi u r ng đ nh d i g , gh : 0,1m - Chi u cao d i g gh : 0,05m - Kho ng cách gi a các d i g gh : 1,5m - D i g gh đư c thi công b ng bê tông nh a h t thô, d m lèn ch t; - M u sơn trên m t d i g gh : Tr ng 5.3. Các công trình ph tr khác 5.3.1. Các công trình ph tr đư c thi t k , xây d ng theo tiêu chu n hi n hành bao g m: a. Nhà đ xe cơ gi i dùng sát h ch; b. Gara s a ch a, b o dư ng xe cơ gi i dùng sát h ch; c. Nhà ngh và lưu trú cho các thành viên H i đ ng sát h ch; d. Nhà đón ti p và lưu trú thí sinh xa v d sát h ch;
 15. e. Khu d ch v ph c v cho kỳ sát h ch; 5.3.2. Đ i v i Trung tâm sát h ch lo i 3 không b t bu c ph i có các công trình ph tr theo M c c, d, e Đi m 5.3.1 c a Tiêu chu n này. PH L C1 M T B NG SÂN SÁT H CH (Áp d ng cho Đi u 5.2) 1. M t b ng m u sân sát h ch lo i 1: Đư c thi t k , xây d ng theo Hình 1.1, 1.2 và 1.3. 2. M t b ng m u sân sát h ch lo i 2: Đư c thi t k , xây d ng theo Hình 2.1, 2.2 và 2.3. 3. M t b ng m u sân sát h ch lo i 3: Đư c thi t k , xây d ng theo Hình 3.1. HÌNH 1.1 M T B NG M U SÂN SÁT H CH LO I 1 HÌNH 1.2. M T B NG M U SÂN SÁT H CH LO I 1
 16. HÌNH 1.3. M T B NG M U SÂN SÁT H CH LO I 1 HÌNH 2.1. M T B NG M U SÂN SÁT H CH LO I 2
 17. HÌNH 2.2. M T B NG M U SÂN SÁT H CH LO I 2 HÌNH 2.3. M T B NG M U SÂN SÁT H CH LO I 2
 18. HÌNH 3.1. M T B NG M U SÂN SÁT H CH LO I 3
Đồng bộ tài khoản