Quyết định số 4392/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
143
lượt xem
5
download

Quyết định số 4392/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4392/QĐ-BYT về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2008/QĐ-BYT ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Quyết định số 34/2008/QĐ-BYT ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn sức khỏe người khuyết tật điều khiển xe mô tô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người khuyết tật do Bộ Y tế ban hành...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4392/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 4392/Q -BYT Hà N i, ngày 08 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C BÃI B QUY T NNH S 33/2008/Q -BYT NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2008 C A B TRƯ NG B Y T V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N S C KHO NGƯ I I U KHI N PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CƠ GI I Ư NG B VÀ QUY T NNH S 34/2008/Q -BYT NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2008 C A B TRƯ NG B Y T V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N S C KHO NGƯ I KHUY T T T I U KHI N XE MÔ TÔ, XE G N MÁY BA BÁNH DÙNG CHO NGƯ I KHUY T T T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 135/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph v ki m tra và x lý văn b n pháp lu t; Căn c Công văn s 7565/VPCP-PL ngày 04 tháng 11 năm 2008 c a Văn phòng Chính ph v vi c thông báo ý ki n c a Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân v x lý 2 Quy t nh c a B Y t ; Xét ngh c a C c trư ng C c Qu n lý khám, ch a b nh và V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Bãi b Quy t nh s 33/2008/Q -BYT ngày 30 tháng 9 năm 2008 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Tiêu chuNn s c kho ngư i i u khi n phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b và Quy t nh s 34/2008/Q -BYT ngày 30 tháng 9 năm 2008 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Tiêu chuNn s c kho ngư i khuy t t t i u khi n xe mô tô, xe g n máy ba bánh dùng cho ngư i khuy t t t. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. i u 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , C c trư ng C c Qu n lý khám, ch a b nh, V trư ng V Pháp ch , T ng C c trư ng T ng C c Dân s -K ho ch hoá gia ình, V trư ng các V , C c trư ng các C c c a B Y t ; Giám c các B nh vi n, Vi n có giư ng b nh tr c thu c B Y t ; Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương; Th trư ng Y t các ngành; Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Th Xuyên
Đồng bộ tài khoản