Quyết định số 44/2003/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 44/2003/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 44/2003/QĐ-BNN về việc sửa đổi, bổ sung một số mẫu văn bản Quản lý đầu tư và xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 44/2003/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p – T do – H nh phúc S : 44/2003/QĐ-BNN Hà N i, ngày 14 tháng 02 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C S A Đ I, B SUNG M T S M U VĂN B N QU N LÝ Đ U TƯ VÀ XÂY D NG THU C B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 73 CP ngày 1/11/1995 c a Chính Ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p &PTNT; Căn c ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và s 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v Quy ch Qu n lý đ u tư và xây d ng; Căn c Ngh đ nh s 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 và s 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v Qui ch đ u th u; Theo đ ngh c a V trư ng V Đ u tư XDCB, QUY T Đ NH Đi u 1: S a đ i, b sung m t s m u văn b n Qu n lý đ u tư và xây d ng trong ph l c c a Thông tư Hư ng d n th c hi n Quy ch đ u th u đ i v i các d án đ u tư thu c B Nông nghi p &PTNT s 50/2001/TT/BNN-XDCB ngày 03/5/2001 c a B Nông nghi p &PTNT đã ban hành (sau đây g i t t là Thông tư 50) như sau: 1- S a đ i 02 m u văn b n trong ph l c c a Thông tư 50: Ph l c 7b thay th Ph l c 7: T trình phê duy t giá gói th u và tiêu chu n đánh giá HSDT; Ph l c 10b thay th Ph l c 10: Quy t đ nh phê duy t k t qu đ u th u xây l p (ho c thi t b , tư v n). 2- B sung thêm 10 m u văn b n m i: Ph l c 15: Quy t đ nh phê duy t giá gói th u và tiêu chu n đánh giá h sơ d th u; Ph l c 16: Quy t đ nh phê duy t đ cương và d toán chi phí Tư v n; Ph l c 17: Quy t đ nh phê duy t d toán; Ph l c 18: Quy t đ nh phê duy t đi u ch nh k t qu đ u th u xây l p (ho c thi t b , tư v n); Ph l c 19: Quy t đ nh phê duy t đi u ch nh Thi t k k thu t - T ng d toán; Ph l c 20: Quy t đ nh phê duy t đi u ch nh Báo cáo NCKT; Ph l c 21: Quy t đ nh phê duy t đi u ch nh T ng m c đ u tư; Ph l c 22: Quy t đ nh phê duy t đi u ch nh T ng d toán; Ph l c 23: Quy t đ nh phê duy t đ cương d toán Kh o sát, l p BC NCKT (ho c TKKT); Ph l c 24: Quy t đ nh giao nhi m v Kh o sát, l p BC NCKT (ho c TKKT). (Kèm theo 12 m u văn b n s a đ i, b sung) Đi u 2: Nh ng m u văn b n khác trong Ph l c c a Thông tư 50 không thay đ i, v n đư c áp d ng. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ho c góp ý b sung, các đơn v ph n nh k p th i đ B ch nh lý, s a đ i, ti p t c hoàn thi n n i dung văn b n. Đi u 3 : Khi trình duy t các Quy t đ nh, Các V , C c ph i kèm theo t trình nêu rõ xu t x , n i dung v n đ và các tư li u có liên quan.
 2. Đi u 4: Chánh Văn phòng B ; Th trư ng Các C c,V ch c năng thu c B ; Giám đ c các Ban Qu n lý d án; các Ch đ u tư; Giám đ c các Công ty Tư v n và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Ph m H ng Giang Ph l c 7b B NÔNG NGHI P VÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p – T do – H nh phúc S : /QĐ-BNN-(ký hi u đơn v trình) Hà N i, ngày tháng năm 200.. T Trình xin phê duy t giá gói th u và tiêu chu n đánh giá h sơ d th u Tên gói th u: H ng m c: Công trình (D án): Đ a đi m: Kính g i: B trư ng B Nông nghi p và Ptnt - Căn c Quy t đ nh s : ngày / /200.. c a B trư ng B Nông nghi p &PTNT phê duy t TKKT-TDT công trình (d án) ……. - Căn c quy t đ nh s : ngày / /200.. c a B trư ng B Nông nghi p &PTNT phê duy t K ho ch đ u th u và h sơ m i th u công trình (d án) ……. - Căn c vào h sơ kèm theo t trình s : ngày / /200.. c a (Tên Ban QLDA.. /ho c ch đ u tư..) xin phê duy t Tiêu chu n đánh giá h sơ d th u và giá gói th u h ng m c c a công trình trên; sau khi th m đ nh, V (C c) ............ trình B k t qu như sau: Tiêu chu n đánh giá h sơ d th u (theo ph l c kèm theo) 2- Giá gói th u: Đơn v tính: ............ Tên Giá tr gói th u Tư v n l p Ban QLDA (ho c ch V (C c)...... đ trong T ng d đ u tư) trình ngh gói th u toán Th i đi m đóng th u, m th u (theo k ho ch đ u th u đã đư c phê duy t) - Đóng th u lúc ............ gi , ngày / /200.. - M th u lúc ............ gi , ngày / /200..
 3. T i bu i m th u Bên m i th u ph i gi bí m t giá gói th u. N u các nhà th u đ u có giá d th u cao hơn giá gói th u đư c duy t, Bên m i th u ph i t ch c ngay t i ch cho các nhà th u chào l i giá (ch chào l i 1 l n) và coi đây là giá d th u chính th c đ xét th u. N u t t c giá chào l i v n cao hơn so v i giá gói th u đư c duy t g i ngay văn b n (b ng FAX qua V (C c) ..........) xin ý ki n lãnh đ o B cho hư ng gi i quy t. Kèm theo d th o Quy t đ nh, kính trình B xem xét và phê duy t ./. Nơi nh n: V (C c) trư ng ............ - Như trên; - Ban QLDA ... ; -Lưu V (C c)...... (Ghi chú:Vi c t ch c chào l i giá t i ch ch áp d ng cho gói th u s d ng v n trong nư c) Ph l c 10b B NÔNG NGHI P VÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p – T do – H nh phúc S : /QĐ-BNN-(ký hi u đơn v trình) Hà N i, ngày tháng năm 200.. QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN V VI C PHÊ DUY T K T QU Đ U TH U XÂY L P (HO C THI T B , TƯ V N) Tên gói th u : H ng m c : Công trình (D án): Đ a đi m: B trư ng b nông nghi p và phát tri n nông thôn - Căn c Ngh đ nh s 73-CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Nông nghi p và PTNT; - Căn c Ngh đ nh s 88/1999/NĐ-CP ngày 1/9/1999 và s 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v Qui ch đ u th u; - Căn c Quy t đ nh s ..................... ngày / / c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT phê duy t Thi t k k thu t - T ng d toán công trình .....................; - Căn c Quy t đ nh s ................... ngày / / c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT phê duy t K ho ch đ u th u và H sơ m i th u gói th u c a công trình trên; - Căn c Quy t đ nh s ................. ngày / / c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT phê duy t giá gói th u và tiêu chu n đánh giá HSDT c a h ng m c công trình trên;
 4. - Xét t trình s ................ ngày / / c a Ban Qu n lý DA.................... xin phê duy t k t qu đ u th u (kèm theo Biên b n m th u và h sơ đánh giá xét th u); - Theo đ ngh c a V (C c) trư ng ................... t i Báo cáo th m đ nh............., QUY T Đ NH Đi u 1 : Duy t k t qu đ u th u xây l p (ho c thi t b /Tư v n) gói th u s .........thu c công trình (D án) .................. ...................... như sau: Tên gói th u: .................... .................... .................... .................... .. H ng m c: .................... .................... .. .................... .................... ...................…. Đơn v trúng th u: .................... .................... .. .................... .................... ............ Giá trúng th u: ....................đ (B ng ch ................. .........……………..) Trong đó: Phân ra theo ngu n v n; Giá tr c a t ng danh m c đ c l p trong gói th u ho c giá tr th c hi n t ng giai đo n (đ i v i đ u th u Thi t k - Xây l p theo h p đ ng chìa khoá trao tay), yêu c u ng v n trư c, v.v.. (n u có). Lo i h p đ ng: .................... .................... .................... .................... ........... Th i gian th c hi n h p đ ng: ................ tháng, k t ................ ................ Trong đó: nêu ti n đ th c hi n tương ng v i t ng danh m c ho c giai đo n th c hi n d án (n u có) Đi u 2: Giá trúng th u là giá h p đ ng không đư c thay đ i, đơn giá trong Ph l c kèm theo Quy t đ nh này là đơn giá thanh toán (đ i v i lo i h p đ ng tr n gói). Trư ng h p có quy t đ nh thay đ i v : gi i pháp công trình; thi t k ; ch ng lo i v t tư, thi t b ; dây chuy n công ngh ; gi i pháp thi công, đư c ngư i có th m quy n phê duy t thì đơn giá thanh toán và giá h p đ ng s đư c đi u ch nh tương ng. Đi u 3: Đơn v trúng th u có trách nhi m th c hi n theo các đi u trên, các cam k t trong h sơ d th u và Quy ch đ u th u. Ban Qu n lý d án ................ch u trách nhi m ký h p đ ng v i nhà th u trúng th u, th c hi n qu n lý, giám sát và x lý m i phát sinh theo quy đ nh hi n hành Đi u 4: Chánh văn phòng B ; Th trư ng các V (C c): .............................; Giám đ c Ban QLDA................;nhà th u trúng th u và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B trư ng B nông nghi p & PTNT Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như đi u 4; - Kho b c NN T nh .......; - Lưu HC B . Ph l c 15 B NÔNG NGHI P VÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p – T do – H nh phúc S : /QĐ-BNN-(ký hi u đơn v trình) Hà N i, ngày tháng năm 200.. QUY T Đ NH
 5. C AB TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PTNT PHÊ DUY T GIÁ GÓI TH U VÀ TIÊU CHU N ĐÁNH GIÁ H SƠ D TH U Tên gói th u: .......................................................……………........ .......... H ng m c: ....................................................................…………….…….. Công trình (D án): ...................................... Đ a đi m (T nh)................... b trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn - Căn c Ngh đ nh s 73 CP ngày 1/11/1995 c a Chính Ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p &PTNT; - Căn c các Ngh đ nh s 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 và s 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v Quy ch đ u th u; - Căn c Quy t đ nh s ............ ngày / / c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT phê duy t Thi t k k thu t - T ng d toán D án (công trình) ................, T nh..................; - Căn c Quy t đ nh s ............ ngày / / c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT phê duy t h sơ m i th u và k ho ch đ u th u….công trình (d án) ............., T nh...........; - Xét H sơ kèm theo t trình s ............. ngà y / / c a Ban QLDA .... .............. xin phê duy t Giá gói th u và tiêu chu n đánh giá h sơ d th u c a công trình (D án) ...…………………..., T nh .... ..........; - Theo đ ngh c a V (C c) trư ng ......................, QUY T Đ NH Đi u 1: Duy t Giá gói th u và tiêu chu n đánh giá h sơ d th u h ng m c c a công trình (D án) ………............., T nh.................như sau: 1- Giá gói th u: ................... đ ng (B ng ch ..................................................) Trong đó: (phân ra giá tr Xây l p, thi t b ho c giá tr theo h ng m c công vi c đ c l p ho c theo giai đo n th c hi n, n u có) 2- Tiêu chu n đánh giá h sơ d th u: như ph l c kèm theo. Đi u 2: Chánh Văn phòng B , Th trư ng các C c, V : ............., Giám đ c Ban QLDA......... và th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. Nơi nh n: KT. b trư nG B Nông nghi p &PTNT - Như đi u 2; TH TRƯ NG - Ban QLDA.........; - Lưu HC B . Ph l c 16 B NÔNG NGHI P VÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p – T do – H nh phúc S : /QĐ-BNN-(ký hi u đơn v trình) Hà N i, ngày tháng năm 200.. QUY T Đ NH
 6. C AB TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PTNT PHÊ DUY T Đ CƯƠNG VÀ D TOÁN CHI PHÍ TƯ V N Công trình: ....................................T nh: ........................... H ng m c: ........................................................................ b trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn - Căn c Ngh đ nh s 73 CP ngày 1/11/1995 c a Chính Ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p &PTNT; - Căn c Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và s 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v Qui ch Qu n lý đ u tư và xây d ng ; - Căn c Quy t đ nh s ......................ngày / / c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT phê duy t Thi t k k thu t - T ng d toán công trình ...................., T nh ....; - Xét t trình s ............... TT/.........ngày / / c a Ban QLDA ................................ xin phê duy t đ cương - d toán; - Theo đ ngh c a V (C c) trư ng ................................., QUY T Đ NH Đi u I: Phê duy t đ cương và d toán ....(tên công vi c tư v n) công trình: .................... - Giá tr d toán: .....................đ (B ng ch ...................................................) - Kinh phí trên đư c l y trong ............................. c a T ng d toán đư c duy t. Đi u 2: - Giao (tên đơn v th c hi n) th c hi n .......................(n i dung công vi c tư v n) công trình ........................, T nh ..............theo đ cương đã đư c duy t. - Ban QLDA............................... gi i quy t các th t c ...................................... theo d toán chi phí trên và th c hi n qu n lý, giám sát và nghi m thu theo đúng quy đ nh hi n hành. - Trách nhi m c a đơn v th c hi n ....(ghi nh ng yêu c u v ti n đ , ch t lư ng, giao n p s n ph m, b o hành, b o trì v.v..) Đi u 3: Chánh Văn phòng B , Th trư ng Các C c, V ch c năng thu c B ; Giám đ c Ban Qu n lý d án ....................., Giám đ c .....(tên đơn v th c hi n) và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. Nơi nh n: KT. b trư nG B Nông nghi p &PTNT - Như đi u 3; TH TRƯ NG - Kho b c NN T nh ........; - Lưu HC B Ph l c 17 B NÔNG NGHI P VÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p – T do – H nh phúc S : /QĐ-BNN-(ký hi u đơn v trình) Hà N i, ngày tháng năm 200.. QUY T Đ NH
 7. C AB TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN V VI C PHÊ DUY T D TOÁN XÂY L P (HO C THI T B , TƯ V N) Công trình: ............ ............ ...T nh: ......... ............ .. H ng m c: ............ ............ ............ ............ ............ b trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn - Căn c Ngh đ nh s 73 CP ngày 1/11/1995 c a Chính Ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p &PTNT; - Căn c Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 và s 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v Qui ch qu n lý đ u tư và xây d ng ; - Căn c Thông tư s ............. ngày tháng năm c a B Xây d ng hư ng d n vi c l p và qu n lý chi phí xây d ng công trình thu c các d án đ u tư; - Căn c Quy t đ nh s ............. ngày tháng năm c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT phê duy t (đi u ch nh) Thi t k k thu t - T ng d toán công trình ........................, T nh.... .... .....; - Các căn c có liên quan khác (n u có); - Xét t trình s ........ TT/........ ngày / / c a Ban Qu n lý DA............... xin phê duy t d toán, QUY T Đ NH Đi u I: Phê duy t: ............ ............ đ ng (B ng ch .................. ............ .............) v giá tr d toán h ng m c c a công trình trên (Kèm theo thuy t minh d toán). Kinh phí trên đư c l y trong ....................... c a T ng d toán đã đư c phê duy t. Đi u 2: Chánh Văn phòng B , Th trư ng Các V (C c) ............ ............, Giám đ c Ban Qu n lý d án ............ .......... và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. Nơi nh n: TUQ. b trư nG B Nông nghi p &PTNT - Như đi u 2; V (C c) trư ng ......... - Kho b c NN T nh ........; - Lưu HC B . Ph l c 18 B NÔNG NGHI P VÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p – T do – H nh phúc S : /QĐ-BNN-(ký hi u đơn v trình) Hà N i, ngày tháng năm 200.. QUY T Đ NH C AB TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN V VI C PHÊ DUY T ĐI U CH NH K T QU Đ U TH U XÂY L P (HO C THI T B , TƯ V N) Tên gói th u: H ng m c: Công trình (D án): Đ a đi m:
 8. b trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn - Căn c Ngh đ nh s 73 CP ngày 1/11/1995 c a Chính Ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p &PTNT; - Căn c Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và s 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v Quy ch Qu n lý đ u tư và xây d ng; - Căn c Ngh đ nh s 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 và s 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v Quy ch đ u th u; - Căn c Quy t đ nh (Thông tư) s ……. ngày / / c a……. hư ng d n đi u ch nh d toán công trình XDCB …. (n u có); - Căn c Quy t đ nh s ……. ngày / / c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT phê duy t Thi t k k thu t - TDT công trình ……….., T nh ………..; - Căn c Quy t đ nh s ……. ngày / / c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT phê duy t k t qu đ u th u xây l p (ho c thi t b , tư v n) h ng m c c a công trình (D án) trên; - Xét t trình s …….. ngày / / c a Ban Qu n lý DA……. xin phê duy t đi u ch nh k t qu đ u th u; - Theo đ ngh c a V (C c) trư ng …………………………………., QUY T Đ NH Đi u 1: Phê duy t đi u ch nh k t qu đ u th u xây l p (ho c thi t b , tư v n) Gói th u s ……….…h ng m c……c a công trình ….. ,T nh …… (có ph l c kèm theo) như sau: - H ng m c: ………………………………………… (Gói th u s ……) - Ph n vi c (n u có) : ………………………………………………….… - Đơn v trúng th u: ……………………………..……………………….… - Giá trúng th u đư c đi u ch nh (ho c giá trúng th u sau khi đi u ch nh): ……… đ ng (B ng ch : ……………………………….……………………………..……) (Giá tr trúng th u đư c đi u ch nh trên đã tính ti t ki m …..% so v i giá tr d toán đư c duy t ho c đã tính theo h s gi m giá so v i giá gói th u đư c duy t). Trong đó: Phân ra giá tr t ng danh m c đư c đi u ch nh; đư c b sung t ngu n v n (ho c kinh phí đư c trích t m c… trong t ng d toán đư c duy t) (n u có). Đi u 2: Quy t đ nh này b sung (ho c thay th ) cho Quy t đ nh s ……. ngày / / c aB trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t …………... Đi u 3: Giá trúng th u đi u ch nh (ho c sau khi đi u ch nh) trên là giá thanh toán, không thay đ i khi thanh quy t toán, tr trư ng h p B có quy t đ nh thay đ i thi t k , ch ng lo i v t li u, dây chuy n công ngh và khi Nhà nư c thay đ i chính sách ti n lương, đi u ch nh đơn giá; trong trư ng h p này giá tr h p đ ng s đư c đi u ch nh tương ng. Đi u 4: Đơn v trúng th u có trách nhi m th c hi n các đi u trên, tuân th các quy đ nh trong Quy ch đ u th u. Giao cho Ban Qu n lý DA …….ký h p đ ng b sung v i đơn v trúng th u và tr c ti p qu n lý, giám sát và nghi m thu theo đúng ch c năng nhi m v đư c giao, ch p hành đúng các quy đ nh v qu n lý đ u tư xây d ng hi n hành. Đi u 5: Chánh Văn phòng B ; V (C c) trư ng ……………..; Giám đ c Ban Qu n lý d án …………, Giám đ c… (tên đơn v trúng th u)… và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. Nơi nh n: KT. b trư nG B Nông nghi p và PTNT - Như đi u 5; TH TRƯ NG
 9. - Kho b c NN T nh (TP)….; - Lưu HC B Ph l c 19 B NÔNG NGHI P VÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p – T do – H nh phúc S : /QĐ-BNN-(ký hi u đơn v trình) Hà N i, ngày tháng năm 200.. QUY T Đ NH C AB TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PTNT PHÊ DUY T ĐI U CH NH THI T K K THU T - T NG D TOÁN Công trình (D án): ........................................................................ Đ a đi m (T nh) : .................................……....................................... b trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn - Căn c Ngh đ nh s 73 CP ngày 1/11/1995 c a Chính Ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p &PTNT; - Căn c Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và s 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v Qui ch Qu n lý đ u tư và xây d ng ; - Căn c Quy t đ nh s .... .............. ngày / / c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT phê duy t Báo cáo Nghiên c u kh thi D án ... ......... ........., T nh .........; - Căn c Quy t đ nh s .... .............. ngày / / c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT phê duy t Thi t k k thu t - T ng d toán công trình (D án) .................., T nh..................; - Căn c có liên quan khác (n u có); - Xét t trình s ............. ...... ngày / / c a Ban QLDA .... .............. xin đi u ch nh Thi t k k thu t - T ng d toán công trình (D án)......…………......., T nh ..……..........; - Theo đ ngh c a V (C c) trư ng .............……………………………………......, QUY T Đ NH Đi u 1: Phê duy t đi u ch nh n i dung Thi t k k thu t - T ng d toán t i Quy t đ nh s .... .... ngày / / c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT phê duy t Thi t k k thu t - T ng d toán công trình (D án).... ...., T nh.......... (có ph l c kèm theo) như sau: I- Đi u ch nh Thi t k k thu t: 1. M c ...... Đi u ...... 1.1. H ng m c ............ (Nh ng n i dung đi u ch nh so v i TKKT đã phê duy t) 1.2. H ng m c ............ (Nh ng n i dung đi u ch nh so v i TKKT đã phê duy t) 2. M c ...... Đi u ...... (Nh ng n i dung đi u ch nh so v i TKKT đã phê duy t)
 10. II- Phê duy t T ng d toán (thay th cho đi u …. c a quy t đ nh s …… ngày / / c a B trư ng B Nông nghi p &PTNT): T ng s : ........... ........... đ ng (B ng ch : ........... ........... ........... ........... ........... ........... ...........) Trong đó: - Xây l p: ........... ........... đ ng - Chi khác: ........... ........... đ ng - D phòng: ........... ........... đ ng Phân ra: - V n Ngân sách Trung ương do B Nông nghi p &PTNT qu n lý đ đ u tư xây d ng ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... T ng s : ........... ........... đ ng (B ng ch : ........... ........... ........... ........... ........... ........... ...........) Trong đó: - Xây l p: ........... ........... đ ng - Chi khác: ........... ........... đ ng - D phòng: ........... ........... đ ng - V n Ngân sách Đ a phương qu n lý đ đ u tư xây d ng ................................. ......... T ng s : ........... ........... đ ng (B ng ch : ........... ........... ........... ........... ........... ........... ...........) Trong đó: - Xây l p: ........... ........... đ ng - Chi khác: ........... ........... đ ng - D phòng: ........... ........... đ ng - Ghi chú nh ng quy đ nh v huy đ ng, qu n lý và s d ng ngu n v n khác (n u có) Đi u 2: Giao cho Công ty Tư v n ........... ........... ........... hoàn thi n h sơ Thi t k k thu t, T ng d toán, b n v thi công và d toán theo n i dung đi u ch nh Thi t k k thu t đư c duy t, l p Quy trình v n hành Qu n lý khai thác công trình theo đúng quy đ nh. Đi u 3: Quy t đ nh này b sung (ho c thay th ) cho Quy t đ nh s ........ ngày / / c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT. Đi u 4: Chánh Văn phòng B , Th trư ng các V (C c) ………………….., Giám đ c Ban QLDA........... ..... Giám đ c công ty Tư v n ……………........ và th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. Nơi nh n: KT. b trư nG B Nông nghi p &PTNT - Như đi u 4; TH TRƯ NG - B KH&ĐT; B TC; - Kho b c Nhà nư c TƯ; - UBND, S NN&PTNT, Kho b c NN T nh .....; - Lưu HC B . Ph l c 20
 11. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p – T do – H nh phúc S : QĐ/BNN-(ký hi u đơn v trình) Hà N i, ngày tháng năm 200.. QUY T Đ NH C AB TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PTNT PHÊ DUY T ĐI U CH NH BÁO CÁO NGHIÊN C U KH THI D án : ...............................................................…………......... Đ a đi m (T nh) : ........................................................................ b trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn - Căn c Ngh đ nh s 73 CP ngày 1/11/1995 c a Chính Ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p &PTNT; - Căn c Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và s 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v Qui ch Qu n lý đ u tư và xây d ng ; - Căn c Quy t đ nh s .... .............. ngày / / c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT phê duy t Báo cáo Nghiên c u kh thi D án ... ......... ........., T nh .........; - Căn c có liên quan khác (n u có) …………; - Xét t trình s ............. ...... ngày / / c a UBND T nh .... ..............V/v: xin phê duy t đi u ch nh Báo cáo NCKT D án ....... .............., T nh ..……..........; Theo đ ngh c a V (C c) trư ng ..............……………………………………..., QUY T Đ NH Đi u 1: Phê duy t đi u ch nh Báo cáo NCKT D án: ………………………......, T nh…...………… v i n i dung ch y u như sau: Tên D án: Đ a đi m xây d ng: Ch đ u tư: 4. Hình th c t ch c qu n lý th c hi n D án: (Ch nhi m đi u hành DA; Ch đ u tư tr c ti p qu n lý th c hi n DA …). Hình th c xây d ng: (XD m i; s a ch a; c i t o nâng c p………………). M c tiêu đ u tư và năng l c thi t k : (tóm t t m c tiêu/nhi m v ; năng l c thi t k ). Quy mô D án: (tóm t t các thông s , ch tiêu KTKT chính). Kh i lư ng ch y u: (kê kh i lư ng các công tác ch y u). T ng m c đ u tư và cơ c u v n đ u tư: a- T ng m c đ u tư: ………….…….. đ ng (B ng ch ………………………..) (Theo m t b ng giá Quý …../…..) Trong đó: - Chi phí xây l p: - Chi phí máy, thi t b : - Chi phí khác:
 12. - Chí phí d phòng: b- Cơ c u v n đ u tư: - V n Ngân sách: (phân b ngân sách Trung ương; đ a phương) - V n vay/tài tr (tên ngân hàng cho vay/t ch c tài tr ): ………đ ng, tương đương ………...USD đ th c hi n các công vi c: ……………………….……… - V n đ i ng trong nư c: ……….đ ng đ th c hi n các công vi c: ……………… - V n huy đ ng t các ngu n khác (n u có): ……………… (có ph l c kèm theo) Ti n đ th c hi n D án: Phương th c th c hi n D án: a- Thi t k : (bư c thi t k , hình th c l a ch n nhà th u, phương th c đ u th u…) b- Thi công: (hình th c l a ch n nhà th u, phương th c đ u th u…) - Ph n xây l p: - Ph n máy, thi t b : - Chi phí khác: Đi u 2: Quy t đ nh này thay th cho Quy t đ nh s .... .............. ngày / / c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT phê duy t BCNCKT D án ……………. T nh ………….. Đi u 3: Phân giao nhi m v : 1- C p Quy t đ nh đ u tư D án: B Nông nghi p &PTNT 2- Ch đ u tư: (tên đơn v và quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n) 3- Nhi m v c a UBND T nh: (ch c năng, nhi m v , quy n h n đ i v i vi c th c hi n D án) Đi u 4: Chánh văn phòng B , Th trư ng các C c, V ch c năng thu c B , Ch t ch UBND T nh….., Giám đ c Ban QLDA…… (và CPO n u v n vay), Giám đ c Công ty ….. và th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. Nơi nh n: KT. b trư nG B Nông nghi p &PTNT - Như đi u 4; TH TRƯ NG - Các B KH&ĐT, TC..; - Tên NH cho vay/T ch c tài tr (n u có); - Kho b c Nhà nư c ….; - Lưu HC B . Ph l c 21 B NÔNG NGHI P VÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p – T do – H nh phúc S : /QĐ-BNN-(ký hi u đơn v trình) Hà N i, ngày tháng năm 200.. QUY T Đ NH C AB TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PTNT PHÊ DUY T ĐI U CH NH T NG M C Đ U TƯ
 13. D án : ...............................................................…………......... Đ a đi m (T nh) : ........................................................................ b trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn - Căn c Ngh đ nh s 73 CP ngày 1/11/1995 c a Chính Ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p &PTNT; - Căn c Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và s 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v Qui ch Qu n lý đ u tư và xây d ng ; - Căn c Quy t đ nh s .... .............. ngày / / c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT phê duy t Báo cáo Nghiên c u kh thi D án ... ......... ........., T nh .........; - Căn c có liên quan khác (n u có) ……………………………………………..; - Xét t trình s ............. ...... ngày / / c a Ban QLDA .... ..............V/v: xin phê duy t đi u ch nh T ng m c đ u tư D án ....... .............., T nh ..……..........; - Theo đ ngh c a V (C c) trư ng ..............……………………………………....., QUY T Đ NH Đi u 1: Phê duy t đi u ch nh T ng m c đ u tư D án: ……………………........., T nh......…….... v i giá tr đư c n đ nh là: ………...…… đ ng (B ng ch …………………………………); (theo m t b ng giá Quý …../…..) Trong đó: - Chi phí xây l p: ……………………….. đ ng - Chi phí thi t b : ……………………….. đ ng - Chi phí khác: ……………………….. đ ng - Chí phí d phòng: ……………………….. đ ng Cơ c u v n đ u tư: - V n vay/V n tài tr : …….. đ. Đ u tư xây d ng các h ng m c: ……… - V n đ i ng trong nư c: …….. đ. Đ u tư xây d ng các h ng m c: ……… - V n trong nư c: …….. đ. Đ u tư xây d ng các h ng m c: …..…. + V n ngân sách trung ương: …….. đ. Đ u tư xây d ng các h ng m c: …..…. + V n ngân sách đ a phương: …….. đ. Đ u tư xây d ng các h ng m c: …..…. + V n huy đ ng t các ngu n khác: …….. đ. Đ u tư xây d ng các h ng m c: ….…. (có ph l c kèm theo) Đi u 2: Quy t đ nh này thay th các m c… đi u …..c a Quy t đ nh s .... .............. ngày / / c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT phê duy t BCNCKT D án ……………. T nh ………….. Đi u 3: Chánh văn phòng B , Th trư ng các C c, V ch c năng thu c B , Ch t ch UBND T nh….., Giám đ c Ban QLDA…… (và CPO n u v n vay), Giám đ c Công ty ….. và th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. Nơi nh n: KT. b trư nG B Nông nghi p &PTNT - Như đi u 3; TH TRƯ NG - Các B : KH&ĐT, TC…; - Tên NH cho vay/T ch c tài tr (n u có); - Kho b c Nhà nư c ….;
 14. - Lưu HC B . Ph l c 22 B NÔNG NGHI P VÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p – T do – H nh phúc S : /QĐ-BNN-(ký hi u đơn v trình) Hà N i, ngày tháng năm 200.. QUY T Đ NH C AB TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PTNT PHÊ DUY T ĐI U CH NH T NG D TOÁN Công trình (D án): ...............................................................……..... Đ a đi m (T nh) : ........................................................………............... b trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn - Căn c Ngh đ nh s 73 CP ngày 1/11/1995 c a Chính Ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p &PTNT; - Căn c Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và s 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v Qui ch Qu n lý đ u tư và xây d ng ; - Căn c Quy t đ nh s .... .............. ngày / / c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT phê duy t Báo cáo Nghiên c u kh thi D án ... ......... ........., T nh .........; - Căn c Quy t đ nh s .... .............. ngày / / c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT phê duy t Thi t k k thu t - TDT công trình (D án) ... ......... ........., T nh .........; - Căn c có liên quan khác (n u có) …………………………………………………; - Xét t trình s ............. ...... ngày / / c a Ban QLDA .... ..............V/v: xin phê duy t đi u ch nh T ng d toán công trình (D án) ....... .............., T nh ..…….......; - Theo đ ngh c a V (C c) trư ng ..............……………………………………..., QUY T Đ NH Đi u 1: Phê duy t đi u ch nh T ng d toán công trình (D án): ………………......., T nh......…….... v i giá tr đư c n đ nh là: ………...…… đ ng (B ng ch …………………………………) (theo m t b ng giá Quý …../…..) Trong đó: - Chi phí xây l p: ……………………….. đ ng - Chi phí thi t b : ……………………….. đ ng - Chi phí khác: ……………………….. đ ng - Chí phí d phòng: ……………………….. đ ng Cơ c u v n đ u tư: - V n vay/V n tài tr : …….. đ. Đ u tư xây d ng các h ng m c: …… - V n đ i ng trong nư c: …….. đ. Đ u tư xây d ng các h ng m c: ……… - V n trong nư c: …….. đ. Đ u tư xây d ng các h ng m c: ……… + V n Ngân sách trung ương: …….. đ. Đ u tư xây d ng các h ng m c: ……. + V n ngân sách đ a phương: …….. đ. Đ u tư xây d ng các h ng m c: …..….
 15. + V n huy đ ng t các ngu n khác: …….. đ. Đ u tư xây d ng các h ng m c: ……. (có ph l c kèm theo) Đi u 2: Quy t đ nh này thay th các m c… đi u …..c a Quy t đ nh s .... .............. ngày / / c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT phê duy t TKKT-TDT công trình (D án) ……………. ,T nh ………….. Đi u 3: Chánh văn phòng B , Th trư ng các C c, V ch c năng thu c B , Giám đ c Ban QLDA…… (và CPO n u v n vay), Giám đ c Công ty ….. và th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. Nơi nh n: T. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P &PTNT - Như đi u 3; TH TRƯ NG - Các B : KH&ĐT, TC… (n u có); - Tên NH cho vay/T ch c tài tr (n u có); - Kho b c Nhà nư c ….; - Lưu HC B . Ph l c 23 B NÔNG NGHI P VÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p – T do – H nh phúc S : /QĐ-BNN-(ký hi u đơn v trình) Hà N i, ngày tháng năm 200.. QUY T Đ NH c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT phê duy t đ cương và d toán kh o sát, l p báo cáo Nghiên c u kh thi (ho c Thi t k k thu t) D án (công trình): .................……….............T nh: ........................... H ng m c (Ph n vi c): ...................................................................... b trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn - Căn c Ngh đ nh s 73 CP ngày 1/11/1995 c a Chính Ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p &PTNT; - Căn c Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và s 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v Qui ch Qu n lý đ u tư và xây d ng ; - Căn c Ngh đ nh s 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 và s 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v Qui ch đ u th u; - Căn c Quy t đ nh s ...........ngày / /200.. c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT phê duy t Báo cáo NCKT D án.……..…..........., T nh ….... (n u Kh o sát, l p TKKT); - Căn c Quy t đ nh s ...........ngày / /200.. c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT giao nhi m v (ho c phê duy t k t qu đ u th u tư v n) Kh o sát, l p Báo cáo NCKT (ho c TKKT) D án.……..…..........., T nh ….... ;
 16. - Căn c có liên quan khác (n u có); - Xét t trình s ............... TT/.........ngày / /200.. c a Ban QLDA (Ban CBĐTTL/Ch đ u tư) ................................ xin phê duy t đ cương - d toán Kh o sát, l p Báo cáo NCKT (TKKT) D án………………………………..………. ; - Theo đ ngh c a ............……………………………………................, QUY T Đ NH Đi u 1: Phê duy t đ cương và d toán Kh o sát, l p Báo cáo NCKT (ho c TKKT) H ng m c (n u có) .............D án (công trình) ……..., T nh .............. v i n i dung ch y u sau: 1- N i dung Kh o sát, l p Báo cáo NCKT (ho c TKKT): (Ghi rõ n i dung công vi c Kh o sát, l p báo cáo NCKT (ho c TKKT) theo yêu c u nhi m v D án) 2- Ti n đ th c hi n: 3- Kinh phí th c hi n: STT N i dung công vi c Đơn v tính Kh i lư ng Chi phí (đ) 1 2 ... T ng c ng --------- (B ng ch ........................................................................................................) Đi u2: Phân giao nhi m v (ch c năng, nhi m v ): - Ban Qu n lý d án (Ban CBĐTTL/Ch đ u tư).................................................... - Đơn v Tư v n đư c giao nhi m v Kh o sát, l p BCNCKT (TKKT):................. - Đ a phương (UBND T nh, TP).............................................................................. - Các cơ quan, đơn v khác có liên quan (n u có)................................................... Đi u 3: Chánh Văn phòng B , Th trư ng Các C c, V ch c năng thu c B ; Giám đ c Ban QLDA (Ban CBĐTTL/ch đ u tư) ..........................., Giám đ c (tên đơn v th c hi n) và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P &PTNT - Như đi u 3; Th trư ng - Kho b c NN T nh (TP)........; - Ngân hàng cho vay (n u có); - Lưu HC B . Ph l c 24 B NÔNG NGHI P VÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
 17. PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ cl p–T do – H nh phúc S : QĐ/BNN-(ký hi u đơn v trình) Hà N i, ngày tháng năm 200.. QUY T Đ NH c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT giao nhi m v kh o sát, l p báo cáo Nghiên c u kh thi (ho c Thi t k k thu t) D án: .................…………………..................T nh: ........................... H ng m c (Ph n vi c): ...................................................................... B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn - Căn c Ngh đ nh s 73 CP ngày 1/11/1995 c a Chính Ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p &PTNT. - Căn c Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và s 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v Qui ch Qu n lý đ u tư và xây d ng ; - Căn c Ngh đ nh s 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 và s 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v Qui ch đ u th u; - Căn c Quy t đ nh s ...........ngày / /200.. c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT phê duy t Báo cáo NCKT D án.……..…..........., T nh ….... (n u Kh o sát, l p TKKT); - Xét t trình s ............... TT/.........ngày / /200.. c a Ban QLDA (Ban CBĐTTL/Ch đ u tư) ................................ đ ngh giao nhi m v Kh o sát, l p Báo cáo NCKT (TKKT) D án………………………………..………. ; - Theo đ ngh c a ...............……………………………………................ QUY T Đ NH Đi u 1: Giao nhi m v Kh o sát, l p Báo cáo NCKT (TKKT) D án…………..., T nh .............. như sau: - Đơn v th c hi n: (tên đơn v tư v n) - Trách nhi m c a đơn v th c hi n ....(ghi nh ng yêu c u v n i dung công vi c, k thu t, ti n đ , ch t lư ng, giao n p s n ph m, b o hành, b o trì v.v..) - Ban QLDA (Ch đ u tư) th c hi n (nêu n i dung các công vi c c a Ban QLDA ho c ch đ u tư trong vi c qu n lý th c hi n d án: các th t c c n thi t, th c hi n qu n lý, giám sát v.v.. theo đúng quy đ nh hi n hành). - Trách nhi m c a các đơn v có liên quan (C c, V , T ng Công ty v.v… n u có) Đi u2: Ti n đ th c hi n và kinh phí: 1-Ti n đ th c hi n: 2-Ngu n kinh phí và phương th c thanh toán: Đi u 3: Chánh Văn phòng B , Th trư ng Các C c, V ch c năng thu c B ; Giám đ c Ban QLDA (Ban CBĐTTL/Ch đ u tư) ............, Giám đ c (tên đơn v th c hi n) và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này./. Nơi g i: KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P &PTNT - Như đi u 3 Th trư ng - Kho b c NN T nh (TP)........ - Ngân hàng cho vay (n u có)
 18. - Lưu HC B
Đồng bộ tài khoản