Quyết định số 44/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 44/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 44/2005/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái tầu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 44/2005/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 44/2005/Q -BGTVT Hà N i, ngày 22 tháng 09 năm 2005 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ SÁT H CH, C P, I, THU H I GI Y PHÉP LÁI T U B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t ư ng s t ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Xét ngh c a C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch qu n lý sát h ch, c p, i, thu h i gi y phép lái t u”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 01 năm 2006 và thay th Quy t nh s 22/2004/Q -BGTVT ngày 04/11/2004 c a B trư ng B Giao thông v n t i ban hành “Quy ch qu n lý sát h ch, c p gi y phép i u khi n các lo i phương ti n giao thông ư ng s t”. i u 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Pháp ch , V trư ng V V n t i, C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam, Th trư ng các cơ quan, ơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG ào ình Bình QUY CH
  2. QU N LÝ SÁT H CH, C P, I, THU H I GI Y PHÉP LÁI T U (Ban hành kèm theo Quy t nh s 44/2005/Q -BGTVT ngày 22 tháng 9 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh v qu n lý sát h ch, c p, i, thu h i gi y phép lái t u i v i ngư i tr c ti p lái phương ti n giao thông ư ng s t ho t ng trên ư ng s t qu c gia, ư ng s t ô th và ư ng s t chuyên dùng có n i ray v i ư ng s t qu c gia. i u 2. i tư ng áp d ng Quy ch này áp d ng i v i m i t ch c, cá nhân liên quan n công tác qu n lý sát h ch, c p, i, thu h i gi y phép lái t u. i u 3. Gi i thích t ng Trong Quy ch này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. ư ng s t qu c gia là ư ng s t ph c v cho nhu c u v n t i chung c a c nư c và t ng vùng kinh t . 2. ư ng s t ô th là ư ng s t ph c v cho nhu c u v n t i trong thành ph , vùng ven ô. 3. ư ng s t chuyên dùng là ư ng s t ph c v cho nhu c u v n t i riêng c a t ch c, cá nhân. 4. Phương ti n giao thông ư ng s t là u máy, toa xe, toa xe ng l c, phương ti n chuyên dùng di chuy n trên ư ng s t. 5. T u là phương ti n giao thông ư ng s t ư c l p b i u máy và toa xe ho c u máy ch y ơn, toa xe ng l c, phương ti n ng l c chuyên dùng di chuy n trên ư ng s t. 6. Gi y phép lái t u (sau ây g i là gi y phép) là ch ng ch ư c c p cho ngư i tr c ti p i u khi n t u. 7. Lái t u là ngư i tr c ti p i u khi n t u. 8. Ph lái t u là ngư i giúp lái t u trong quá trình ch y t u. Chương 2: PHÂN LO I VÀ S D NG GI Y PHÉP
  3. i u 4. Các lo i gi y phép và m u gi y phép 1. Gi y phép bao g m các lo i sau: a. Gi y phép lái u máy diesel (dùng cho c lái toa xe ng l c diesel); b. Gi y phép lái u máy i n (dùng cho c lái toa xe ng l c ch y i n); c. Gi y phép lái u máy hơi nư c; d. Gi y phép lái phương ti n chuyên dùng ư ng s t. 2. M u gi y phép ư c quy nh t i Ph l c 1 c a Quy ch này. i u 5. Th i h n hi u l c c a gi y phép Th i h n hi u l c c a gi y phép là 05 năm k t ngày c p. i u 6. S d ng gi y phép 1. Ngư i ư c c p gi y phép ch ư c lái lo i phương ti n giao thông ư ng s t (có Ny, kéo ho c không có Ny, kéo theo toa xe) ã quy nh trong gi y phép, có trách nhi m: a. B o qu n gi y phép không m t, hư h ng; b. Mang theo gi y phép khi lái t u; c. Ch m nh t 20 ngày trư c khi gi y phép h t h n ph i làm th t c i gi y phép theo quy nh t i i u 17 c a Quy ch này. 2. Ngư i không m nhi m công tác lái t u theo gi y phép t 12 tháng tr lên thì gi y phép ó không còn giá tr , n u mu n m nhi m l i công tác lái t u thì ph i làm các th t c ư c sát h ch, c p gi y phép m i theo quy nh c a Quy ch này. i u 7. Thu h i gi y phép 1. Gi y phép b thu h i trong các trư ng h p sau: a. Lái t u vi ph m các quy nh an toàn giao thông ư ng s t m c b x lý bu c thu h i gi y phép theo quy nh c a pháp lu t; b. Vi c c p gi y phép vi ph m quy nh c a Quy ch này. 2. Th trư ng doanh nghi p tr c ti p qu n lý ngư i b thu h i gi y phép có trách nhi m thu h i gi y phép, g i v C c ư ng s t Vi t Nam xóa tên trong s c p gi y phép. 3. Ngư i ã b thu h i gi y phép n u mu n m nhi m l i công tác lái t u thì ph i làm các th t c ư c sát h ch, c p gi y phép m i theo quy nh c a Quy ch này.
  4. Chương 3: SÁT H CH, C P, I GI Y PHÉP i u 8. N i dung và quy trình sát h ch c p gi y phép 1. N i dung sát h ch bao g m 2 ph n: a. Lý thuy t; b. Th c hành. 2. C c ư ng s t Vi t Nam xây d ng n i dung chi ti t, quy trình sát h ch c p gi y phép trình B trư ng B Giao thông v n t i ban hành. i u 9. a i m sát h ch a i m t ch c sát h ch ph i có phòng thi lý thuy t riêng bi t và các lo i phương ti n giao thông ư ng s t, trang thi t b chuyên môn b o m cho vi c thi th c hành phù h p v i lo i gi y phép c n c p. i u 10. i u ki n ư c sát h ch c p gi y phép 1. Là cá nhân có y quỳen công dân nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, tu i t 23 n 55 i v i nam gi i, t 23 n 50 i v i n gi i, có s c kh e lái các lo i phương ti n giao thông ư ng s t theo quy nh c a pháp lu t. 2. ã có b ng ho c ch ng ch t t nghi p chuyên ngành lái phương ti n giao thông ư ng s t do cơ s ào t o c p. 3. ã qua th i gian làm ph lái t u an toàn liên t c 24 tháng tr lên. 4. Có h sơ theo quy nh t i i u 11 c a Quy ch này. i u 11. H sơ ngh sát h ch, c p gi y phép 1. ơn ngh có xác nh n c a Th trư ng ơn v tr c ti p qu n lý ngư i ăng ký d sát h ch theo m u quy nh t i Ph l c 2 c a Quy ch này. 2. Gi y ch ng nh n s c kh e c a cơ quan y t có thNm quy n theo quy nh. 3. B n sao b ng (ho c ch ng ch ) t t nghi p chuyên ngành lái phương ti n giao thông ư ng s t phù h p v i lo i phương ti n d sát h ch do cơ s ào t o c p. 4. 03 nh m u c 3 x 4 cm. i u 12. Qu n lý sát h ch, c p, i gi y phép 1. C c ư ng s t Vi t Nam là cơ quan qu n lý th ng nh t công tác sát h ch, c p, i gi y phép trong ph m vi c nư c, có trách nhi m:
  5. a. In n, phát hành, hư ng d n và qu n lý vi c s d ng gi y phép trong ph m vi c nư c; b. Ch o v chuyên môn nghi p v , hư ng d n và ki m tra ho t ng sát h ch; c. Xây d ng k ho ch, nhu c u ào t o, b i dư ng và tr c ti p qu n lý i ngũ sát h ch viên; d. Xây d ng bi u m u, s sách qu n lý nghi p v liên quan n công tác qu n lý sát h ch, c p gi y phép; . Lưu tr , b o qu n h sơ sát h ch, c p, i, thu h i gi y phép; e. Nghiên c u xây d ng h th ng các văn b n quy ph m pháp lu t v sát h ch, c p gi y phép trình B trư ng B Giao thông v n t i ban hành. 2. Gi y phép do C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam ho c Phó C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam ư c C c trư ng y quy n ký. i u 13. H i ng sát h ch 1. H i ng sát h ch do C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam thành l p. 2. Thành ph n c a H i ng sát h ch: a. Ch t ch H i ng là C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam ho c ngư i ư c C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam y quy n; b. Phó Ch t ch H i ng là Th trư ng ơn v qu n lý ngư i d sát h ch; c. Các thành viên khác c a H i ng do C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam quy t nh. 3. Nguyên t c ho t ng: a. H i ng sát h ch ch làm vi c khi có m t Ch t ch H i ng và t i thi u 60% t ng s thành viên c a H i ng; b. K t lu n ánh giá c a H i ng sát h ch ch có hi u l c khi ư c ít nh t 80% t ng s thành iên có m t nh t trí; c. K t thúc kỳ sát h ch, H i ng sát h ch t gi i th . 4. Nhi m v , quy n h n c a H i ng sát h ch: a. Ch o và ki m tra công tác chuNn b cho kỳ sát h ch; b. Ch o vi c sát h ch theo úng các quy nh c a B Giao thông v n t i và hư ng dn c a C c ư ng s t Vi t Nam;
  6. c. Ph bi n, hư ng d n n i dung, quy trình, Quy ch sát h ch này và các quy nh c n thi t khác cho các sát h ch viên; d. S p x p l ch sát h ch và t ch c sát h ch; . T m ng ng vi c sát h ch và báo cáo C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam khi th y không i u ki n t ch c kỳ sát h ch; e. T ng h p k t qu kỳ sát h ch và ký xác nh n biên b n, g i lưu tr các văn b n, tài li u c a kỳ sát h ch t i C c ư ng s t Vi t Nam; g. Ch t ch ho c Phó Ch t ch H i ng sát h ch quy t nh x lý, gi i quy t các trư ng h p vi ph m Quy ch sát h ch do T sát h ch báo cáo. i u 14. T sát h ch 1. T sát h ch do C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam thành l p, ch u s ch o tr c ti p c a H i ng sát h ch. 2. Thành viên t sát h ch: T sát h ch g m T trư ng và các Sát h ch viên. 3. Tiêu chuNn c a Sát h ch viên: a. Có tư cách o c t t; b. Có b ng ho c ch ng ch t t nghi p chuyên ngành lái phương ti n giao thông ư ng s t tương ng v i lo i phương ti n ngư i tham gia sát h ch ngh sát h ch, do cơ s ào t o c p; c. ã qua th c t công tác ít nh t 5 năm, tr c ti p làm lái t u ít nh t 3 năm, am hi u v phương ti n giao thông ư ng s t và Quy trình, Quy ph m khia thác k thu t ư ng s t, Quy t c an toàn ch y t u; d. ã qua khóa hu n luy n v nghi p v sát h ch và ư c C c ư ng s t Vi t Nam c p th sát h ch viên. 4. Nhi m v , quy n h n c a T sát h ch: a. Ki m tra tiêu chuNn, quy cách c a phương ti n, trang thi t b chuyên môn ph c v sát h ch và phương án b o m an toàn cho kỳ sát h ch; b. Ph bi n n i dung, quy trình sát h ch và ki m tra vi c ch p hành n i quy sát h ch; c. Sát h ch thí sinh theo n i dung và quy trình quy nh; d. L p biên b n, x lý các trư ng h p vi ph m n i quy sát h ch theo quy n h n ư c giao ho c báo cáo Ch t ch H i ng sát h ch gi i quy t; . Ch m thi và t ng h p k t qu , ánh giá kỳ sát h ch báo cáo H i ng sát h ch;
  7. e. Sát h ch viên ch u trách nhi m tr c ti p v k t qu ch m thi. T trư ng tr c ti p v k t qu ch m thi. T trư ng T sát h ch ch u trách nhi m chung v k t qu sát h ch. 5. K t thúc kỳ sát h ch, T sát h ch t gi i th . i u 15. C p m i gi y phép Gi y phép ư c c p m i cho ngư i ã tham d kỳ sát h ch và ư c C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam ra quy t nh công nh n trúng tuy n trong kỳ sát h ch. i u 16. C p l i gi y phép 1. Nguyên t c c p l i: Ch gi i quy t c p l i gi y phép cho nh ng ngư i ang m nhi m công tác lái t u, thu c m t trong các trư ng h p sau: a. M t gi y phép có lý do chính áng (do thiên tai, d ch h a, h a ho n...); b. H ng gi y phép có lý do chính áng nhưng còn các y u t có th i chi u úng v i s c p gi y phép g c. Nh ng trư ng h p gi y phép b m t (ho c h ng) khác n u mu n m nhi m công tác lái t u thì ph i làm y th t c ư c sát h ch, c p gi y phép m i theo quy nh c a Quy ch này. 2. H sơ ngh c p l i gi y phép bao g m: a. ơn ngh theo m u quy nh t i Ph l c 3 c a Quy ch này; b. Các ch ng c m t, h ng gi y phép bao g m: ơn trình báo có xác nh n c a cơ quan công an nơi b m t ho c gi y phép b h ng nhưng còn các y u t i chi u v i s g c; c. 03 nh m u c 3 x 4 cm; d. Xu t trình gi y ch ng minh nhân dân khi c n thi t. i u 17. i gi y phép 1. Nguyên t c i gi y phép: a. Ch i gi y phép cho nh ng ngư i ang m nhi m công tác lái t u, có gi y phép do C c ư ng s t Vi t Nam c p ã h t h n s d ng; b. Các gi y phép do C c ư ng s t Vi t Nam c p theo quy nh t i “Quy ch qu n lý sát h ch, c p gi y phép i u khi n các lo i phương ti n giao thông ư ng s t” ban hành kèm theo Quy t nh s 22/2004/Q -BGTVT ngày 04/11/2004 c a B trư ng B Giao thông v n t i, n u còn hi u l c v n có giá tr s d ng.
  8. 2. H sơ ngh i gi y phép bao g m: a. ơn ngh theo m u quy nh t i Ph l c 3 c a Quy ch này; b. Gi y ch ng nh n s c kh e c a cơ quan y t có thNm quy n theo quy nh; c. B n sao gi y phép có xác nh n c a Th trư ng ơn v tr c ti p qu n lý; d. 03 nh m u c 3x4 cm. i u 18. Th i h n c p m i, c p l i, i gi y phép 1. Sau 10 ngày, k t ngày C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam ra Quy t nh công nh n trúng tuy n i v i nh ng ngư i ư c sát h ch, C c ư ng s t Vi t Nam ph i hoàn t t vi c c p gi y phép m i cho nh ng ngư i t yêu c u. 2. Sau 15 ngày, k t ngày nh n ư c h sơ h p l ngh i ho c c p l i gi y phép, C c ư ng s t Vi t Nam ph i hoàn t t v c i ho c c p l i gi y phép. i u 19. L phí sát h ch, c p m i, c p l i ho c i gi y phép. Ngư i tham gia kỳ sát h ch c p gi y phép ho c ngh i, c p l i gi y phép ph i tr l phí theo quy nh hi n hành. Chương 4: T CH C TH C HI N i u 20. Trách nhi m c a C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam 1. T ch c hư ng d n, ph bi n và ki m tra vi c th c hi n Quy ch này. 2. nh kỳ vào tháng 11 hàng năm t ng k t công tác sát h ch, c p, i, thu h i gi y phép, báo cáo B trư ng B Giao thông v n t i. 3. Trong quá trình th c hi n, t p h p các ki n ngh , xu t, nghiên c u trình B trư ng B Giao thông v n t i gi i quy t ho c s a i, b sung Quy ch khi c n thi t. i u 21. Trách nhi m c a Th trư ng các ơn v có liên quan Nghiên c u quán tri t, t ch c ph bi n r ng rãi n i dung và ch o, ki m tra vi c th c hi n Quy ch này n t ng i tư ng có liên quan thu c ph m vi qu n lý; thư ng xuyên liên h v i C c ư ng s t Vi t Nam báo cáo k t qu th c hi n, xu t, ki n ngh , giai quy t nh ng v n t n t i. i u 22. Công tác thanh tra V T ch c cán b và Thanh tra B ch trì ph i h p v i C c ư ng s t Vi t Nam và các Cơ quan h u quan nh kỳ t ch c thanh tra ho c thanh tra t xu t khi c n thi t vi c th c hi n Quy ch này./.
Đồng bộ tài khoản