Quyết định số 44/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
78
lượt xem
11
download

Quyết định số 44/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 44/2005/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy định về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực y tế" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 44/2005/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 44/2005/Q -BYT Hà N i, ngày 20 tháng 12 năm 2005 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH “QUY NNH V GI I QUY T KHI U N I TRONG LĨNH V CYT ” B TRƯ NG B YT Căn c Lu t Khi u n i, t cáo năm 1998 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo năm 2004; Căn c Ngh nh s 53/2005/N -CP ngày 19/4/2005 c a Chính ph qui nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khi u n i, t cáo và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo; Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Xét ngh c a ông Chánh Thanh tra B Y t và ông V trư ng V Pháp ch B Y t , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Qui nh v gi i quy t khi u n i trong lĩnh v c y t ". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các ông/bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng V Pháp ch , các V trư ng, C c trư ng, Th trư ng các ơn v tr c thu c B Y t , Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. K.T B TRƯ NG TH TRƯ NG Lê Ng c Tr ng QUY NNH V GI I QUY T KHI U N I TRONG LĨNH V C Y T
 2. Chương 1: QUI NNH CHUNG i u 1. i tư ng, ph m vi áp d ng Quy nh này qui nh vi c gi i quy t khi u n i v chuyên ngành y t , ư c áp d ng i v i các cơ quan, ơn v , t ch c, cá nhân có liên quan n khi u n i và gi i quy t khi u n i v chuyên ngành thu c ph m vi qu n lý nhà nư c v y t . i u 2. Gi i thích t ng Trong qui nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. “ Khi u n i” là vi c công dân, cơ quan, t ch c ho c cán b , công ch c, theo th t c do Lu t Khi u n i t cáo quy nh, ngh cơ quan, t ch c, cá nhân có thNm quy n xem xét l i quy t nh hành chính, hành vi hành chính ho c quy t nh k lu t cán b , công ch c khi có căn c cho r ng quy t nh ó ho c hành vi ó là trái pháp lu t, xâm ph m quy n, l i ích h p pháp c a mình. 2. “Ngư i khi u n i” là công dân, cơ quan, t ch c ho c cán b , công ch c th c hi n quy n khi u n i. 3. “Cơ quan, t ch c có quy n khi u n i” bao g m cơ quan Nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i ngh nghi p, t ch c kinh t , ơn v vũ trang nhân dân. 4. “ Ngư i b khi u n i” là cơ quan, t ch c, cá nhân có quy t nh hành chính, hành vi hành chính, quy t nh k lu t b khi u n i. 5. “ Quy t nh hành chính” là quy t nh b ng văn b n ư c áp d ng m t l n i v i m t ho c m t s i tư ng c th v m t v n c th trong ho t ng qu n lý hành chính c a cơ quan hành chính Nhà nư c ho c ngư i có thNm quy n trong cơ quan hành chính Nhà nư c. 6. “Hành vi hành chính” là hành vi c a cơ quan hành chính Nhà nư c, c a ngư i có thNm quy n trong cơ quan hành chính Nhà nư c khi th c hi n nhi m v , công v theo quy nh c a pháp lu t. 7. “ Quy t nh k lu t” là quy t nh b ng văn b n c a ngư i ng u cơ quan, t ch c áp d ng m t trong các hình th c k lu t: Khi u trách, c nh cáo, h b c lương, h ng ch, cách ch c, bu c thôi vi c i v i cán b , công ch c thu c quy n qu n lý c a mình theo quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c. 8. “Gi i quy t khi u n i” là vi c xác minh, k t lu n và ra quy t nh gi i quy t c a ngư i gi i quy t khi u n i. 9. “Ngư i gi i quy t khi u n i” là cơ quan, t ch c, cá nhân có thNm quy n gi i quy t khi u n i.
 3. 10. “Quy t nh gi i quy t khi u n i cu i cùng” là quy t nh có hi u l c thi hành và ngư i khi u n i không ư c quy n khi u n i ti p. 11. “Quy t nh gi i quy t khi u n i có hi u l c pháp lu t” bao g m: quy t nh gi i quy t khi u n i cu i cùng; quy t nh gi i quy t khi u n i l n u mà trong th i h n do pháp lu t qui nh ngư i khi u n i ã không khi u n i ti p ho c không kh i ki n v án hành chính t i Tòa án; quy t nh gi i quy t khi u n i l n ti p theo mà trong th i h n khi u n i do lu t nh ngư i khi u n i không khi u n i ti p. Chương 2: TH M QUY N GI I QUY T KHI U N I i u 3. Th m quy n chung gi i quy t khi u n i ThNm quy n chung gi i quy t khi u n i ư c qui nh t i M c 2, Chương 2, Lu t Khi u n i t cáo năm 1998 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i t cáo năm 2004. i u 4. Th m quy n gi i quy t khi u n i v chuyên ngành y t 1. Th trư ng cơ quan, ơn v thu c S Y t có thNm quy n gi i quy t khi u n i i v i quy t nh hành chính, hành vi hành chính c a mình, c a cán b , công ch c do mình qu n lý tr c ti p. 2. Giám c S y t có th m quy n: a) Gi i quy t khi u n i i v i quy t nh hành chính, hành vi hành chính c a mình, c a cán b , công ch c do mình tr c ti p qu n lý; b) Gi i quy t khi u n i mà Th trư ng cơ quan thu c S và c p tương ương ã gi i quy t nhưng còn khi u n i. c) Chánh thanh tra s y t , các trư ng phòng ch c năng c a S có trách nhi m xác minh, k t lu n, ki n ngh vi c gi i quy t khi u n i thu c thNm quy n gi i quy t c a giám c S . d) Thanh tra s y t có nhi m v tham mưu giúp giám c S y t trong qu n lý nhà nư c v gi i quy t khi u n i chuyên ngành y t thu c thNm quy n. 3. Th trư ng cơ quan, ơn v tr c thu c B Y t có thNm quy n gi i quy t khi u n i i v i quy t nh hành chính, hành vi hành chính c a mình, c a cán b , công ch c do mình tr c ti p qu n lý. 4. B trư ng B Y t có th m quy n: a) Gi i quy t khi u n i i v i quy t nh hành chính, hành vi hành chính c a mình, c a cán b , công ch c do mình tr c ti p qu n lý;
 4. b) Gi i quy t khi u n i mà nh ng ngư i qui nh t i kho n 3, i u 4 c a qui nh này ã gi i quy t nhưng còn có khi u n i. c) Gi i quy t khi u n i có n i dung thu c quy n qu n lý nhà nư c c a B Y t mà ch t ch u ban nhân dân c p t nh ã gi i quy t l n u, khi u n i mà giám c s y t ã gi i quy t nhưng còn có khi u n i. d) B trư ng B Y t ch trì ho c tham gia gi i quy t khi u n i có liên quan n nhi u a phương, nhi u lĩnh v c qu n lý nhà nư c theo ch o c a Th tư ng Chính ph ; xem xét l i quy t nh gi i quy t khi u n i cu i cùng có vi ph m pháp lu t gây thi t h i n l i ích c a nhà nư c, quy n, l i ích h p pháp c a công dân, cơ quan, t ch c theo ki n ngh c a T ng Thanh tra. Quy t nh gi i quy t khi u n i c a B trư ng B Y t qui nh t i các i m b và i m c kho n 4 i u này là quy t nh gi i quy t khi u n i cuói cùng. ) Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng, V trư ng, C c trư ng các V , C c c a B Y t có trách nhi m xác minh, k t lu n, ki n ngh vi c gi i quy t khi u n i thu c thNm quy n gi i quy t c a B trư ng B Y t . e) Thanh tra B Y t có ch c năng tham mưu giúp B trư ng B Y t trong qu n lý nhà nư c v gi i quy t khi u n i thu c chuyên ngành y t . Chương 3: TH T C GI I QUY T KHI U N I i u 5. Ti p nh n ơn khi u n i B Y t , S Y t , các cơ quan, t ch c, cá nhân trong ngành y t trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ti p ngư i n khi u n i; ti p nh n và gi i quy t k p th i các khi u n i c a công dân theo qui nh c a pháp lu t. 1. Trư ng h p ngư i khi u n i n tr c ti p B Y t , S Y t ho c tr s ti p dân c a các cơ quan, ơn v trong ngành y t trình bày và g i ơn khi u n i thì th trư ng các cơ quan, ơn v ho c cán b ti p dân ph i th c hi n theo qui nh c a pháp lu t v ti p công dân. 2. Trư ng h p khi u n i ư c th c hi n b ng ơn thì th trư ng cơ quan, ơn v ho c cơ quan thanh tra y t khi nh n ư c ơn ph i vào s nh n ơn theo dõi trư c khi phân lo i x lý, gi i quy t. S nh n ơn ph i ghi rõ các n i dung: a) Ngày, tháng, năm khi u n i; b) Tên, a ch c a cơ quan, t ch c cá nhân b khi u n i; c) N i dung, lý do khi u n i và yêu c u c a ngư i khi u n i; d) ơn khi u n i ph i do ngư i khi u n i ký tên.
 5. 4. Trư ng h p khi u n i ư c th c hi n thông qua ngư i i di n thì ngư i i di n ph i có gi y t ch ng minh h p pháp (Gi y t tùy thân, gi y y quy n c a ngư i khi u n i có xác nh n c a a phương ho c cơ quan công ch ng). i u 6. Phân lo i ơn khi u n i 1. Phân lo i ơn khi u n i ph i làm rõ các n i dung: a) Xác nh thNm quy n gi i quy t: ơn thu c thNm quy n gi i quy t, ơn không thu c thNm quy n gi i quy t, ơn thu c ơn v c p dư i. Nh ng trư ng h p khi u n i sau, không ư c th lý gi i quy t: - Quy t nh hành chính, hành vi hành chính b khi u n i không liên quan tr c ti p n quy n, l i ích h p pháp c a ngư i khi u n i; - Ngư i khi u n i không có năng l c hành vi y mà không có ngư i i di n h p pháp, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác; - Ngư i i di n không h p pháp; - Vi c khi u n i ã có quy t nh gi i quy t khi u n i cu i cùng; - Vi c khi u n i ã ư c toà án th lý gi i quy t ho c có b n án, quy t nh c a Toà án. b) Xác nh s l n g i ơn: ơn khi u n i l n u; ơn khi u n i l n ti p theo; c) Xác nh th i hi u gi i quy t: ơn khi u n i còn th i hi u gi i quy t; ơn khi u n i ã h t th i hi u gi i quy t; d) Xác nh lĩnh v c khi u n i: - Khi u n i v quy t nh hành chính, hành vi hành chính c a cơ quan hành chính Nhà nư c; - Khi u n i v các lĩnh v c thu c chuyên ngành y t : v khám, ch a b nh (bao g m c khám ch a b nh b ng y, dư c h c c truy n), dư c, m phNm nh hư ng tr c ti p n s c kho con ngư i, trang thi t b y t , y t d phòng, phòng ch ng HIV/AIDS, v sinh an toàn th c phNm; ) Xác nh b ph n, ơn v ch u trách nhi m ho c tham gia gi i quy t ơn theo n i dung khi u n i. i u 7. X lý ơn khi u n i 1. i v i ơn khi u n i thu c thNm quy n gi i quy t và có các i u ki n theo qui nh c a pháp lu t thì th trư ng cơ quan, ơn v nh n ơc ơn khi u n i ph i th lý gi i quy t; trong trư ng h p ơn khi u n i có ch ký c a nhi u ngư i thì ph i hư ng d n ngư i khi u n i vi t thành ơn riêng th c hi n vi c khi u n i.
 6. 2. i v i ơn khi u n i thu c thNm quy n gi i quy t nhưng không các i u ki n th lý theo qui nh c a pháp lu t thì có văn b n tr l i cho ngư i khi u n i bi t rõ lý do không th lý. 3. i v i ơn v a có n i dung khi u n i v a có n i dung t cáo thì cơ quan nh n ơn có trách nhi m x lý n i dung khi u n i theo qui nh t i Chương IV c a b n Qui nh này, còn n i dung t cáo thì x lý theo qui nh c a pháp lu t v gi i quy t t cáo. 4. i v i ơn khi u n i thu c thNm quy n gi i quy t c a c p dư i nhưng quá th i h n qui nh mà chưa gi i quy t thì th trư ng cơ quan nhà nư c c p trên yêu c u c p dư i gi i quy t ng th i có trách nhi m ch o, ki m tra, ôn c vi c gi i quy t c a c p dư i và áp d ng bi n pháp theo thNm quy n x lý i v i ngư i thi u trách nhi m ho c c tình trì hoãn vi c gi i quy t khi u n i ó. Trong trư ng h p c n áp d ng bi n pháp vư t quá thNm quy n c a mình thì ki n ngh cơ quan nhà nư c, ngư i có thNm quy n x lý. 5. i v i ơn khi u n i không thu c thNm quy n gi i quy t, ơn khi u n i ã có quy t nh v v vi c ã có quy t nh gi i quy t khi u n i cu i cùng thì cơ quan nh n ư c ơn không có trách nhi m th lý nhưng có văn b n ch d n, tr l i ngư i khi u n i. Vi c ch d n, tr l i ch th c hi n m t l n i v i m t v vi c khi u n i; trong trư ng h p ngư i khi u n i g i kèm các gi y t , tài li u là b n g c liên quan n v vi c khi u n i thì ph i tr l i các gi y t , tài li u ó cho ngư i khi u n i. i u 8. Th lý, gi i quy t ơn khi u n i thu c th m quy n 1. Xác minh Xác minh bi t n i dung ơn khi u n i úng hay sai ( úng m t ph n hay úng toàn b ), trách nhi m c a bên khi u n i và bên b khi u n i trong vi c gi i quy t khi u n i. a) N i dung xác minh: xác minh n i dung khi u n i, lý do khi u n i. b) Phương pháp xác minh: - Xem xét trên h sơ do ngư i khi u n i và ngư i, cơ quan b khi u n i cung c p. - Ngư i gi i quy t khi u n i l n u ph i g p g , i tho i tr c ti p v i ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, ngư i có quy n, l i ích liên quan làm rõ n i dung khi u n i, yêu c u c a ngư i khi u n i và hư ng gi i quy t khi u n i; vi c g p g , i tho i ph i ti n hành công khai, dân ch ; n u th y c n thi t có th m i i di n t ch c chính tr - xã h i tham d . - Ngư i gi i quy t khi u n i có trách nhi m thông báo b ng văn b n v i ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, ngư i có quy n, l i ích liên quan, i di n t ch c chính tr – xã h i bi t th i gian, a i m, n i dung vi c g p g , i tho i; ngư i ư c thông báo có trách nhi m n úng th i gian, a i m, thành ph n như trong thông báo. - Khi g p g , i tho i, ngư i gi i quy t khi u n i ph i nêu rõ n i dung c n i tho i, k t qu vi c xác minh n i dung v vi c khi u n i; ngư i tham gia i tho i có quy n
 7. phát bi u ý ki n, ưa ra nh ng b ng ch ng có liên quan n v vi c khi u n i và yêu c u c a mình. - Vi c g p g , i tho i ph i ư c l p thành biên b n; biên b n ph i ghi rõ ý ki n c a nh ng ngư i tham gia, tóm t t k t qu v các n i dung ã i tho i, có ch ký c a ngư i tham gia; trư ng h p ngư i tham gia i tho i không ký xác nh n thì ph i ghi rõ lý do; biên b n này ư c ưa vào h sơ v vi c khi u n i. - Yêu c u ngư i b khi u n i, cơ quan b khi u n i báo cáo b ng văn b n. - G p g xác minh, nghe ý ki n nh ng ngư i liên quan, ngư i bi t vi c ( ngh h vi t tư ng trình). - Xác minh t i ch thu th p tài li u, ch ng c n u th y v n xác minh chưa rõ. - Trưng c u giám nh ho c ti n hành các bi n pháp khác theo qui nh c a pháp lu t. 2. K t lu n a) Trên cơ s xác minh ph i ưa ra k t lu n v n i dung khi u n i úng hay sai ( úng m t ph n hay úng toàn b , sai m t ph n hay sai toàn b ). b) Cơ s pháp lý k t lu n úng hay sai ph i căn c các quy nh c a pháp lu t, chính sách c a Nhà nư c, các quy nh chuyên môn c a ngành y t , quy nh, n i quy c a cơ quan ơn v . 3. Ki n ngh Căn c vào k t qu ã xác minh, k t lu n ki n ngh i v i ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i: a) i v i trư ng h p n i dung khi u n i úng: ki n ngh h y b quy t nh hành chính, quy t nh k lu t, kh c ph c h u qu , b i thư ng thi t h i (n u có) theo lu t nh. b) i v i trư ng h p n i dung khi u n i không úng: ki n ngh bác ơn khi u n i. 4. Ban hành quy t nh gi i quy t khi u n i Ngư i gi i quy t khi u n i ph i ra quy t nh gi i quy t khi u n i b ng văn b n. Quy t nh gi i quy t khi u n i ph i có các n i dung: a) Ngày, tháng, năm, ra quy t nh; b) Tên, a ch c a ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i; c) N i dung khi u n i là úng, úng m t ph n ho c sai toàn b ; d) Căn c pháp lu t gi i quy t khi u n i;
 8. ) K t lu n: Gi nguyên, s a i ho c h y b m t ph n hay toàn b quy t nh hành chính, ch m d t hành vi hành chính b khi u n i, gi i quy t các v n c th trong khi u n i; e) Vi c b i thư ng cho ngư i b thi t h i (n u có); g) Quy t nh gi i quy t khi u n i l n u và l n ti p theo thì trong quy t nh ph i ghi rõ: N u không ng ý v i quy t nh này ông (bà) có quy n khi u n i lên c p trên (Giám c S Y t , ch t ch UBND t nh, thành ph , B trư ng B Y t ) ho c có quy n kh i ki n v án hành chính t i Tòa án. h) Quy t nh gi i quy t khi u n i các l n ti p theo ph i ư c g i cho ngư i khi u n i, ngư i gi i quy t khi u n i trư c ó, ngư i có quy n, l i ích liên quan, ngư i ã chuy n ơn n trong th i h n ch m nh t là 7 ngày, k t ngày có quy t nh gi i quy t; Ngư i gi i quy t khi u n i các l n ti p theo khi c n thi t thì công b công khai quy t nh gi i quy t i v i ngư i khi u n i và ngư i b khi u n i; i) Quy t nh gi i quy t khi u n i cu i cùng cũng ph i ghi rõ ây là quy t nh gi i quy t khi u n i cu i cùng. i u 9. K t thúc, lưu h sơ 1. Vi c gi i quy t khi u n i ph i ư c l p thành h sơ. H sơ gi i quy t khi u n i bao g m: a) ơn khi u n i ho c b n ghi l i khi u n i; b) Văn b n tr l i c a ngư i b khi u n i; c) Biên b n thNm tra, xác minh, k t lu n, k t qu giám nh; d) Quy t nh gi i quy t khi u n i; ) Các tài li u khác có liên quan. 2. H sơ gi i quy t khi u n i ph i ư c ánh s trang theo th t tài li u và ư c lưu gi theo quy nh. 3. Trong trư ng h p ngư i khi u n i ti p t c khi u n i ho c kh i ki n v án hành chính t i Tòa án thì h sơ ó ph i chuy n cho cơ quan Tòa án có thNm quy n khi có yêu c u theo qui nh c a pháp lu t. Chương 4: GI I QUY T KHI U N I M T S CHUYÊN NGÀNH THU C LĨNH V C YT
 9. i u 10. Gi i quy t ơn khi u n i v ch t lư ng thu c 1. Xác minh 1.1. i v i ngư i khi u n i: - Xác minh n i dung khi u n i; - Yêu c u cung c p các b ng ch ng: Hóa ơn mua thu c, m u thu c; tên, a ch cơ s bán thu c. 1.2. Xác minh t i các ơn v , cá nhân liên quan: 1.2.1. Ki m tra t i cơ s bán l thu c: - Cơ s pháp lý; - Nhân s ; - Hóa ơn mua, bán thu c; - i u ki n cơ s v t ch t c a cơ s bán l ; - Vi c th c hi n qui ch qu n lý ch t lư ng thu c; - L y m u thu c ki m nghi m (n u c n). 1.2.2. Ki m tra t i nhà phân ph i: - Cơ s pháp lý; - Nhân s ; - Hóa ơn mua, bán thu c; - Phi u ki m nghi m lô thu c; - Vi c th c hi n qui ch qu n lý ch t lư ng thu c; - Kho b o qu n thu c; - L y m u thu c ki m nghi m (n u c n). 1.2.3. Ki m tra t i nhà s n xu t: - Cơ s pháp lý; - Nhân s ; - H sơ ăng ký thu c;
 10. - H sơ lô s n xu t; - Ki m tra t i cơ s s n xu t; - Vi c th c hi n qui ch qu n lý ch t lư ng thu c; - Ch t lư ng m u thu c lưu; - L y m u thu c ki m nghi m (n u c n). 1.2.4. Ki m tra t i nhà nh p khNu: - Cơ s pháp lý; - Nhân s ; - H sơ ăng ký nh p khNu; -H p ng ngo i; - Phi u ki m nghi m thu c; - Vi c th c hi n qui ch qu n lý ch t lư ng thu c; - L y m u thu c ki m nghi m (n u c n). 1.3. Trưng c u ki m tra ch t lư ng thu c (n u c n): - T i a phương, các cơ quan ư c trưng c u ki m nghi m là trung tâm ki m nghi m dư c, m phNm t nh, thành ph tr c thu c trung ương. - T i trung ương các cơ quan ư c trưng c u ki m nghi m là Vi n Ki m nghi m, Phân Vi n ki m nghi m Tp. H Chí Minh. Trong ó k t lu n ki m nghi m c a Vi n Ki m nghi m là k t lu n cu i cùng. - Vi c l y m u thu c ki m nghi m ph i ư c ti n hành theo úng qui trình và ph i do cơ quan có ch c năng th c hi n. 1.4. Phí ki m nghi m th c hi n theo qui nh hi n hành. 2. K t lu n Trên cơ s k t qu xác minh, k t qu ki m tra ch t lư ng thu c, căn c các qui nh c a pháp lu t k t lu n: - Thu c t tiêu chuNn ch t lư ng; - Thu c không t tiêu chuNn ch t lư ng, n u rõ ch tiêu không t và các tiêu chuNn tham chi u.
 11. - Trách nhi m c a cơ quan, t ch c, cá nhân liên quan n thu c không t tiêu chuNn ch t lư ng. 3. Ki n ngh Căn c vào k t qu ã xác minh, k t lu n s vi c ki n ngh i v i ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i: - N u n i dung khi u n i úng (thu c b kém ch t lư ng), ki n ngh x lý i v i các cơ quan, t ch c, cá nhân vi ph m theo qui nh t i Ngh nh 45/CP ngày 4/6/2004 c a Chính ph qui nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c nhà nư c v y t và các qui nh khác c a pháp lu t có liên quan; ki n ngh x lý i v i tang v t theo qui nh. Trư ng h p vi ph m có d u hi u c u thành t i ph m thì ph i chuy n h sơ sang cơ quan i u tra theo quy nh. - N u n i dung khi u n i sai (thu c t tiêu chuNn ch t lư ng theo qui nh), ki n ngh bác ơn khi u n i. 4. C p có thNm quy n ban hành quy t nh gi i quy t khi u n i. i u 11. Gi i quy t ơn khi u n i v v sinh an toàn th c ph m 1. Xác minh ơn 1.1. i v i ngư i khi u n i: - Xác minh n i dung khi u n i; - Yêu c u cung c p các băng ch ng: Hóa ơn mua hàng, h p ng trách nhi m gi a ngư i bán và ngư i mua, m u th c phNm; tên, a ch cơ s bán hàng. 1.2. Ki m tra, xác minh t i các ơn v , cá nhân liên quan: 1.2.1. Ki m tra, xác minh t i nhà phân ph i: - Cơ s pháp lý; - Hóa ơn mua, bán th c phNm; - B n sao phi u ti p nh n h sơ công b tiêu chuNn ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm c a t ng s n phNm; - i u ki n cơ s kinh doanh, b o qu n th c phNm; - Ki m tra th c t các lô hàng th c phNm cùng lo i v i th c phNm b khi u n i; - Vi c th c hi n các qui nh v ghi nhãn th c phNm; - Vi c th c hi n các qui nh v qu ng cáo th c phNm;
 12. - L y m u th c phNm ki m nghi m (n u c n). 1.2.2. Ki m tra, xác minh t i cơ s s n xu t. - Cơ s pháp lý; - Vi c công b tiêu chuNn ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm; - Yêu c u v i u ki n c a cơ s s n xu t th c phNm; - Yêu c u i v i ngư i i u hành, ngư i tr c ti p s n xu t, kinh doanh th c phNm; - Yêu c u v b o m v sinh an toàn th c phNm; - Yêu c u i v i bao gói, dán nhãn và qu ng cáo th c phNm; - Th c hi n qui nh v ng c th c phNm, th c phNm b thu h i; - L y m u th c phNm ki m nghi m (n u c n). 1.2.3. Ki m tra nhà nh p khNu: - Cơ s pháp lý; - Vi c công b tiêu chuNn ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm c a t ng s n phNm. - Vi c th c hi n ki m tra nhà nư c ch t lư ng hàng hoá nh p khNu c a t ng lô hàng i v i th c phNm thu c danh m c ph i ki m tra nhà nư c. - i u ki n b o qu n th c phNm; - Vi c ghi nhãn th c phNm. 1.3. Trưng c u ki m nghi m m u th c phNm: - Các la bô ki m nghi m th c phNm t i a phương: + Trung tâm Y t d phòng t nh, thành ph ; + Chi c c Tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng thu c S Khoa h c và công ngh ; + Trung tâm ki m nghi m dư c, m phNm ( i v i m t s ch tiêu xét nghi m cho th c phNm ch c năng). - Các la bô ki m nghi m th c phNm thu c Trung ương: + Các vi n khu v c trong h y t d phòng c a B Y t . Trong ó, k t lu n ki m nghi m c a Vi n Dinh dư ng là k t lu n cu i cùng;
 13. + Vi n Ki m nghi m, Phân vi n Ki m nghi m ( i v i m t s ch tiêu xét nghi m cho th c phNm ch c năng). Trong ó k t lu n ki m nghi m c a Vi n Ki m nghi m là k t lu n cu i cùng; + Các Trung tâm Tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng thu c T ng C c Tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng - B Khoa h c và Công ngh ; + Các cơ quan khác ư c các B , ngành giao có ch c năng và kh năng ki m nghi m v v sinh an toàn th c phNm. - Vi c l y m u ph i ư c ti n hành theo úng qui trình và ph i do cơ quan có ch c năng th c hi n. 1.4. Phí ki m nghi m th c hi n theo qui nh hi n hành. 2. K t lu n Trên cơ s k t qu xác minh, k t qu ki m tra v ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm, căn c các qui nh c a pháp lu t k t lu n: - N i dung khi u n i úng hay sai ( úng m t ph n hay úng toàn b , sai m t ph n hay sai toàn b ); - Th c phNm t tiêu chuNn ch t lư ng v sinh an toàn; - Th c phNm không t tiêu chuNn, nêu c th ch tiêu không t và các tiêu chuNn tham chi u. - Trách nhi m c a cơ quan, t ch c, cá nhân liên quan. 3. Ki n ngh Căn c k t qu xác minh và các k t lu n ki n ngh ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i: - N u n i dung khi u n i úng, ki n ngh x lý i v i cơ quan, t ch c, cá nhân vi ph m theo qui nh t i Ngh nh 45/CP ngày 4/6/2004 c a Chính ph qui nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t và các qui nh khác c a pháp lu t có liên quan; ki n ngh x lý i tang v t theo qui nh. Trư ng h p có d u hi u c u thành t i ph m thì ph i chuy n h sơ sang cơ quan i u tra theo qui nh. - N u n i dung khi u n i sai, ki n ngh bác ơn khi u n i. 4. C p có thNm quy n ban hành quy t nh gi i quy t khi u n i. i u 12. Gi i quy t ơn khi u n i v khám, ch a b nh 1. Xác minh ơn 1.1. i v i ngư i khi u n i:
 14. a) Xác minh n i dung khi u n i: - Khi u n i v thi u tinh th n trách nhi m trong khám, ch a b nh: + V th c hi n Quy nh v y c; + V th c hi n N i quy b nh vi n, N i quy khoa, phòng; + Vi c th c hi n ch c năng, nhi m v ư c phân công; - Khi u n i v vi c th c hi n Quy ch chuyên môn trong b nh vi n: + V vi c th c hi n Quy ch b nh vi n; + V vi c th c hi n phân c p cơ s i v i b nh vi n công l p; + V ph m vi hành ngh i v i cơ s hành ngh tư nhân; + V th c hi n quy trình chuyên môn, k thu t. - N i dung khác. b) Yêu c u cung c p các băng ch ng: Gi y ra vi n, ơn thu c, các b ng ch ng khác. 1.2. Ki m tra, xác minh t i các ơn v , cá nhân có liên quan: 1.2.1. T i cơ s i u tr (cơ s b khi u n i): - Ki m tra, xem xét h sơ b nh án và các gi y t liên quan: Gi y gi i thi u, gi y chuy n vi n, s ra, vào vi n, S giao ban, biên b n h i chNn, s ban giao ca tr c …; - Các k t qu xét nghi m, X. quang, siêu âm, ki m nghi m, nuôi c y… - B nh phNm, tiêu b n, nh ch p… có liên quan n v vi c; - Tang v t ch ng c : kim, bơm tiêm. v thu c, bình ô xy, d ch truy n, hoá ch t xét nghi m, d ng c máy móc, thi t b chuyên môn khác có liên quan n v vi c; 1.2.2. Xác minh t i các t ch c, cá nhân có liên quan, c n căn c : - B n tư ng trình, gi i trình c a cá nhân, t p th có liên quan n v vi c; - Biên b n h p xem xét, gi i quy t v vi c c a b ph n, khoa, phòng, b nh vi n; - Biên b n h p H i ng b nh nhân, thư góp ý c a b nh nhân và ngư i nhà b nh nhân có liên quan n v vi c; - Ý ki n c a các Chuyên gia u ngành; cơ quan ch c năng có liên quan n v vi c;
 15. - Trưng c u giám nh: căn c k t lu n c a H i ng khoa h c k thu t (H i ng chuyên môn) các c p. Trong ó, k t lu n c a H i ng khoa h c k thu t c p B Y t là k t lu n cu i cùng v ch t lư ng chuyên môn, k thu t trong khám, ch a b nh. 2. K t lu n 2.1. K t lu n v n i dung ơn khi u n i: 2.1.1. ơn khi u n i sai s th t (không có vi ph m); 2.1.2. ơn khi u n i úng (có vi ph m): - Khi u n i úng hoàn toàn; - Khi u n i úng m t ph n, nói rõ vi ph m lĩnh v c gì (vi ph m v hành chính; có d u hi u c u thành t i ph m). 2.2. V nguyên nhân vi ph m: 2.2.1. Do vi ph m qui nh v y c; 2.2.2. Do y u kém v trình , năng l c chuyên môn; 2.2.3. Do tình hu ng b t ng , b t kh kháng ho c do nguyên nhân khác. 3. Ki n ngh 3.1. i v i ơn khi u n i sai (không có vi ph m), ki n ngh bác ơn khi u n i; 3.2. i v i ơn khi u n i úng (có vi ph m), tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m, ki n ngh x lý theo qui nh c a pháp lu t (x lý vi ph m hành chính ho c chuy n h sơ sang cơ quan i u tra (n u có d u hi u c u thành t i ph m) và các bi n pháp hành chính kh c, các bi n pháp kh c ph c h u qu ). 4. C p có thNm quy n ban hành quy t nh gi i quy t khi u n i theo quy nh c a pháp lu t./.
Đồng bộ tài khoản