Quyết định số 44/2006/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định số 44/2006/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 44/2006/QĐ-BTC về việc Ban hành Tờ khai hải quan dùng cho phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 44/2006/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 44 /2006/QĐ-BTC Ngày 29 tháng 08 năm 2006 QUY T Đ NH BAN HÀNH T KHAI H I QUAN DÙNG CHO PHƯƠNG TI N V N T I XU T NH P C NH QUA C A KH U BIÊN GI I ĐƯ NG B . B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t H i quan s 29/2001/QH10 ngày 29/06/2001 và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t h i quan s 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Căn c Ngh đ nh s 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh đ nh s 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t m t s đi u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, ki m tra, giám sát h i quan; Xét đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này 02 m u t khai h i quan dùng cho phương ti n v n t i xu t nh p c nh qua c a kh u biên gi i đư ng b g m: 1) T khai phương ti n v n t i đư ng b t m nh p-tái xu t, ký hi u HQVN/2006/01-PTVT.ĐB; đưa in song ng Vi t-Anh. 2) T khai phương ti n v n t i đư ng b t m xu t-tái nh p, ký hi u HQVN/2006/02-PTVT.ĐB; đưa in song ng Vi t-Anh. 3) Giao T ng c c trư ng T ng c c H i quan t ch c vi c in, phát hành và hư ng d n s d ng 02 m u t khai đư c ban hành t i Quy t đ nh này. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng công báo; bãi b các quy đ nh trư c đây v t khai Phương ti n v n t i xu t nh p c nh trái v i Quy t đ nh này. Đi u 3. T ng c c trư ng T ng c c H i quan, Th trư ng các đơn v thu c B Tài chính và các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG - Như Đi u 3; TH TRƯ NG - VP Trung ương Đ ng; - VP Qu c h i, VP Ch t ch nư c, (đã ký) VP Chính ph ; - Các B , Cơ quan ngang B , Cơ quan thu c Chính ph ; - VKSNDTC, TANDTC; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TƯ; Trương Chí Trung - Công báo, C c Ki m tra văn b n B Tư pháp; - C c H i quan các t nh, TP (đ th c hi n); - Web site Chính ph - Lưu: VT, TCHQ . T KHAI PHƯƠNG TI N V N T I ĐƯ NG B T M NH P-TÁI XU T (DECLARATION FOR TEMPORARY IMPORT AND RE-EXPORT MEANS OF ROAD TRANSPORTATION) (Liên 1: B n giao ngư i đi u khi n phương ti n/Copy 1: For the operator of means of transportation) S t khai(Declaration No.): .................../TN/HQCK............., ngày(date )........../......../ 20........... I. T M NH P (IMPORT) PH N NGƯ I ĐI U KHI N KHAI BÁO PH N H I QUAN LÀM TH T C (DECLARATION OF THE OPERATOR OF MEANS OF TRANSPORATION) (FOR CUSTOMS USE)
 2. 1. Ngư i đi u khi n phương ti n(Operator of means of transportation): 5. Xác nh n c a công ch c ti p nh - H và tên: ...............................................................; Qu c (Authentication of customs docume t ch:............................... receiver) (Full name) (Nationality) - C a kh u(Checkp ............................... - Gi y t tuỳ thân/Lo i(Identity papers/Type): ................ , s (No.): ......................., - V h sơ(Of doss .................................. ngày(date): ......./....../............., nơi c p(place of issue): ......................................... ........................................................... ........ - Đa ch thư ng trú (permanent residential address): .............................................. ........................................................... ........ - Ch s h u phương ti n(Owner of means of transportation): ........................................................... + H và tên: ..............................................................; Qu c ........ t ch:............................... ........................................................... (Full name) (Nationality) ........ + Đa ch (Address): Ký, đóng d u công ch c(Sign ..................................................................................................... and stamp) + S đi n tho i(Tel No.):......................., S fax(n u có)/Fax No.(if any): ................ .............................. 2. Nh n di n phương ti n(Identification of means of transportation): - Lo i (xe 4 ch , xe t i, rơ moóc....)/Type (car, truck, trailer…): .............................. 6. Xác nh n c a công ch c ki m tr - S Gi y đăng ký: ........................, ngày c p ....../....../..........., nư c c p: (Authentication of examiner of mean .............. transportation) (License No.) (date of issue) (country of -V phương ti n(Of means issue) transportation) - Bi n s (Plate No.):.................................................; ........................................................... M u(Colour):..........................; ........ - Nhãn hi u(Label):.............................; Năm s n xu t(Year of ........................................................... production):............. ........ - S khung(Chassis No.): ............................; S máy(Engine ........................................................... No.):............................ ........ 3. Gi y phép, th i h n và nơi phương ti n ho t đ ng Vi t Nam: ........................................................... ........ (License, duration and place of operation of means of transportation in Viet Nam) -Ghi khác(n u có)/Others(if any): - Gi y phép s (License No.):........................, ngày c p(date of issue):...../....../........, ........................................................... ....... Ngày h t h n(Expiry date):......../......./ 20......., ........................................................... Cơ quan c p(Issuing authority): ........ ............................................................... ........................................................... - Th i h n t m nh p:........................... ngày, ngày h t h n: ......../......../ ........ 20......... ........................................................... (Duration of temporary importation) (days) (expiry date) ........ - C a kh u t m nh p(Entry Phương ti n t m nh p qua c a checkpoint):................................................................... h i - C a kh u tái xu t(Exit checkpoint): (Means of transportation passes thr ........................................................................ checkpoint at): ......... gi (time) . - Tuy n đư ng ho c ph m vi(Route or area of ngày(date)........./......../ 20........ operation):....................................... Ký, đóng d u công ch c(Sign 4. L i cam đoan: Tôi cam đoan nh ng l i khai trên là đúng s th t. and stamp) (Commitment: I hereby declare that the information provided above is true). ............................, ngày(date).........../......../ 20........... .............................. Ngư i khai báo(Customs declarant)
 3. Ký(Signature) Ghi rõ h tên(Full name) ........................................ ................................................................ II. TÁI XU T (RE-EXPORT) PH N NGƯ I ĐI U KHI N KHAI BÁO PH N H I QUAN LÀM TH T C (DECLARATION OF THE OPERATOR OF MEANS OF (FOR CUSTOMS USE) TRANSPORATION) 7. Thay đ i so v i t m nh p(n u có)/Changes made to the means of 8. Xác nh n c a công ch c ti p nh n: transportation (if any): (Authentication of customs documents 7.1- Đư c gia h n th i h n t m nh p đ n h t ngày: .........../........../ receiver) 20..........., - C a kh u(Checkp (Duration of temporary importation extended to) ...................................... - Văn b n gia h n s (No. of document allowing such extenssion): - V h sơ(Of doss ...................,/.................., ngày(date): ........../......../................ ......................................... - Lý do gia h n(s a ch a, tai n n giao thông...): ................................................................. .............................................. ......... /Reason(s) for such extension( repair, accidents…) Ngày(Date) ......... /......../ 20......... - Cơ quan gia h n(Authority allowing such extension): Ký, đóng d u công ch c(Signature ..................................... stamp) 7.2- Thay đ i khác(Other changes): .................................................................... .................................... ................................................................................................................... 9. Xác nh n c a công ch c ki m ............. (Authenti- ................................................................................................................... cation of examiner of means of ............. transportation) ................................................................................................................... ............. ................................................................. ................................................................................................................... ........
 4. ............. ................................................................. ......... .............................., ngày (date)........../......../ 20........... Phương ti n tái xu t qua c a kh u h Ngư i khai báo(Customs declarant) (Means of transportation passes thr Ký(Signature) Ghi rõ h tên(Full checkpoint at): .......... gi (time) . name) ngày(date) ............/........./ 20............ Ký, đóng d u công ch c(Signature stamp) T KHAI PHƯƠNG TI N V N T I ĐƯ NG B T M NH P-TÁI XU T
 5. (DECLARATION FOR TEMPORARY IMPORT AND RE-EXPORT MEANS OF ROAD TRANSPORTATION) (Liên 2: B n H i quan c a kh u t m nh p lưu/Copy 2: For temporary import checkpoint Customs) S t khai(Declaration No.): .................../TN/HQCK............., ngày(date )........../......../ 20........... I. T M NH P (IMPORT) PH N NGƯ I ĐI U KHI N KHAI BÁO PH N H I QUAN LÀM TH T C (DECLARATION OF THE OPERATOR OF MEANS OF TRANSPORATION) (FOR CUSTOMS USE) 1. Ngư i đi u khi n phương ti n(Operator of means of transportation): 5. Xác nh n c a công ch c ti p nh - H và tên: ...............................................................; Qu c (Authentication of customs docume t ch:............................... receiver) (Full name) (Nationality) - C a kh u(Checkp ............................... - Gi y t tuỳ thân/Lo i(Identity papers/Type): ................ , s (No.): ......................., - V h sơ(Of doss .................................. ngày(date): ......./....../............., nơi c p(place of issue): ......................................... ........................................................... ........ - Đa ch thư ng trú (permanent residential address): .............................................. ........................................................... ........ - Ch s h u phương ti n(Owner of means of transportation): ........................................................... + H và tên: ..............................................................; Qu c ........ t ch:............................... ........................................................... (Full name) (Nationality) ........ + Đa ch (Address): Ký, đóng d u công ch c(Sign ..................................................................................................... and stamp) + S đi n tho i(Tel No.):......................., S fax(n u có)/Fax No.(if any): ................ .............................. 2. Nh n di n phương ti n(Identification of means of transportation): - Lo i (xe 4 ch , xe t i, rơ moóc....)/Type (car, truck, trailer…): .............................. 6. Xác nh n c a công ch c ki m tr - S Gi y đăng ký: ........................, ngày c p ....../....../..........., nư c c p: (Authentication of examiner of mean .............. transportation) (License No.) (date of issue) (country of -V phương ti n(Of means issue) transportation) - Bi n s (Plate No.):.................................................; ........................................................... M u(Colour):..........................; ........ - Nhãn hi u(Label):.............................; Năm s n xu t(Year of ........................................................... production):............. ........ - S khung(Chassis No.): ............................; S máy(Engine ........................................................... No.):............................ ........ 3. Gi y phép, th i h n và nơi phương ti n ho t đ ng Vi t Nam: ........................................................... ........ (License, duration and place of operation of means of transportation in Viet Nam) -Ghi khác(n u có)/Others(if any): - Gi y phép s (License No.):........................, ngày c p(date of issue):...../....../........, ........................................................... ....... Ngày h t h n(Expiry date):......../......./ 20......., ........................................................... Cơ quan c p(Issuing authority): ........ ............................................................... ........................................................... - Th i h n t m nh p:........................... ngày, ngày h t h n: ......../......../ ........ 20......... ........................................................... (Duration of temporary importation) (days) (expiry date) ........ - C a kh u t m nh p(Entry Phương ti n t m nh p qua c a
 6. checkpoint):................................................................... h i - C a kh u tái xu t(Exit checkpoint): (means of transportation passes thr ........................................................................ checkpoint at): ......... gi (time) . ngày(date)........./......../ 20........ - Tuy n đư ng ho c ph m vi(Route or area of operation):....................................... Ký, đóng d u công ch c(Sign and stamp) 4. L i cam đoan: Tôi cam đoan nh ng l i khai trên là đúng s th t. (Commitment: I hereby declare that the information provided above is true). .............................. ............................, ngày(date).........../......../ 20........... Ngư i khai báo(Customs declarant) Ký(Signature) Ghi rõ h tên(Full name) ........................................ ................................................................ II. TÁI XU T (RE-EXPORT) PH N NGƯ I ĐI U KHI N KHAI BÁO PH N H I QUAN LÀM TH T C (DECLARATION OF THE OPERATOR OF MEANS OF (FOR CUSTOMS USE) TRANSPORATION) 7. Thay đ i so v i t m nh p(n u có)/Changes made to the means of 8. Xác nh n c a công ch c ti p nh n: transportation (if any): (Authentication of customs documents 7.1- Đư c gia h n th i h n t m nh p đ n h t ngày: .........../........../ receiver) 20..........., - C a kh u(Checkp (Duration of temporary importation extended to) ...................................... - Văn b n gia h n s (No. of document allowing such extenssion): - V h sơ(Of doss ...................,/.................., ngày(date): ........../......../................ ......................................... - Lý do gia h n(s a ch a, tai n n giao thông...): ................................................................. .............................................. ......... /Reason(s) for such extension( repair, accidents…) Ngày(Date) ......... /......../ 20......... - Cơ quan gia h n(Authority allowing such extension): Ký, đóng d u công ch c(Signature ..................................... stamp) 7.2- Thay đ i khác(Other changes): .................................................................... .................................... ................................................................................................................... 9. Xác nh n c a công ch c ki m ............. (Authenti- ................................................................................................................... cation of examiner of means of ............. transportation) ................................................................................................................... ............. ................................................................. ................................................................................................................... ........
 7. ............. ................................................................. ......... .............................., ngày (date)........../......../ 20........... Phương ti n tái xu t qua c a kh u h Ngư i khai báo(Customs declarant) (Means of transportation passes thr Ký(Signature) Ghi rõ h tên(Full checkpoint at): .......... gi (time) . name) ngày(date) ............/........./ 20............ Ký, đóng d u công ch c(Signature stamp)
 8. T KHAI PHƯƠNG TI N V N T I ĐƯ NG B T M XU T-TÁI NH P (DECLARATION FOR TEMPORARY EXPORT AND RE-IMPORT MEANS OF ROAD TRANSPORTATION) (Liên 1: B n giao ngư i đi u khi n phương ti n/Copy 1: For the operator of means of transportation) S t khai(Declaration No.): .................../TX/HQCK............., ngày(date )........../......../ 20........... I. T M XU T (EXPORT) PH N NGƯ I ĐI U KHI N KHAI BÁO PH N H I QUAN LÀM TH T C (DECLARATION OF THE OPERATOR OF MEANS OF TRANSPORATION) (FOR CUSTOMS USE) 1. Ngư i đi u khi n phương ti n(Operator of means of transportation): 5. Xác nh n c a công ch c ti p nh - H và tên: ...............................................................; Qu c (Authentication of customs docume t ch:............................... receiver) (Full name) (Nationality) - C a kh u(Checkp ............................... - Gi y t tuỳ thân/Lo i(Identity papers/Type): ................ , s (No.): ......................., - V h sơ(Of doss .................................. ngày(date): ......./....../............., nơi c p(place of issue): ......................................... ........................................................... ........ - Đa ch thư ng trú (permanent residential address): .............................................. ........................................................... ........ - Ch s h u phương ti n(Owner of means of transportation): ........................................................... + H và tên: ..............................................................; Qu c ........ t ch:............................... ........................................................... (Full name) (Nationality) ........ + Đa ch (Address): Ký, đóng d u công ch c(Sign ..................................................................................................... and stamp) + S đi n tho i(Tel No.):......................., S fax(n u có)/Fax No.(if any): ................ .............................. 2. Nh n di n phương ti n(Identification of means of transportation): - Lo i (xe 4 ch , xe t i, rơ moóc....)/Type (car, truck, trailer…): .............................. 6. Xác nh n c a công ch c ki m tr - S Gi y đăng ký: ........................, ngày c p ....../....../..........., nư c c p: (Authentication of examiner of mean .............. transportation) (License No.) (date of issue) (country of -V phương ti n(Of means issue) transportation) - Bi n s (Plate No.):.................................................; ........................................................... M u(Colour):..........................; ........ - Nhãn hi u(Label):.............................; Năm s n xu t(Year of ........................................................... production):............. ........ - S khung(Chassis No.): ............................; S máy(Engine ........................................................... No.):............................ ........ 3. Gi y phép, th i h n và nơi phương ti n ho t đ ng Vi t Nam: ........................................................... ........ (License, duration and place of operation of means of transportation in Viet Nam) -Ghi khác(n u có)/Others(if any): - Gi y phép s (License No.):........................, ngày c p(date of issue):...../....../........, ........................................................... ....... Ngày h t h n(Expiry date):......../......./ 20......., ........................................................... Cơ quan c p(Issuing authority): ........ ............................................................... ........................................................... - Th i h n t m xu t:........................... ngày, ngày h t h n: ......../......../ ........ 20......... ........................................................... (Duration of temporary exportation) (days) (expiry date) ........
 9. - C a kh u t m xu t(Exit Phương ti n t m xu t qua c a checkpoint):...................................................................... h i - C a kh u tái nh p(Entry checkpoint): (Means of transportation passes thr ................................................................... checkpoint at): ......... gi (time) . ngày(date)........./......../ 20........ - Tuy n đư ng ho c ph m vi(Route or area of operation):....................................... Ký, đóng d u công ch c(Sign and stamp) 4. L i cam đoan: Tôi cam đoan nh ng l i khai trên là đúng s th t. (Commitment: I hereby declare that the information provided above is true). .............................. ............................, ngày(date).........../......../ 20........... Ngư i khai báo(Customs declarant) Ký(Signature) Ghi rõ h tên(Full name) ........................................ ................................................................ II. TÁI NH P (RE-IMPORT) PH N NGƯ I ĐI U KHI N KHAI BÁO PH N H I QUAN LÀM TH T C (DECLARATION OF THE OPERATOR OF MEANS OF (FOR CUSTOMS USE) TRANSPORATION) 7. Thay đ i so v i t m xu t(n u có)/Changes made to the means of 8. Xác nh n c a công ch c ti p nh n: transportation (if any): (Authentication of customs documents 7.1- Đư c gia h n th i h n t m xu t đ n h t ngày: .........../........../ receiver) 20..........., - C a kh u(Checkp (Duration of temporary exportation extended to) ...................................... - Văn b n gia h n s (No. of document allowing such extenssion): - V h sơ(Of doss ...................,/.................., ngày(date): ........../......../................ ......................................... - Lý do gia h n(s a ch a, tai n n giao thông...): ................................................................. .............................................. ......... /Reason(s) for such extension( repair, accidents…) Ngày(Date) ......... /......../ 20......... - Cơ quan gia h n(Authority allowing such extension): Ký, đóng d u công ch c(Signature ..................................... stamp) 7.2- Thay đ i khác(Other changes): .................................................................... .................................... ................................................................................................................... 9. Xác nh n c a công ch c ki m ............. (Authenti- ................................................................................................................... cation of examiner of means of ............. transportation) ................................................................................................................... ............. ................................................................. ................................................................................................................... ........
 10. ............. ................................................................. ......... .............................., ngày (date)........../......../ 20........... Phương ti n tái nh p qua c a kh u h Ngư i khai báo(Customs declarant) (Means of transportation passes thr Ký(Signature) Ghi rõ h tên(Full checkpoint at): .......... gi (time) . name) ngày(date) ............/........./ 20............ Ký, đóng d u công ch c(Signature ................................... stamp) ................................................................ ................................
 11. T KHAI PHƯƠNG TI N V N T I ĐƯ NG B T M XU T-TÁI NH P (DECLARATION FOR TEMPORARY EXPORT AND RE-IMPORT MEANS OF ROAD TRANSPORTATION) (Liên 2: B n H i quan c a kh u t m nh p lưu/Copy 2: to be kept by Customs office of temporary impotation) S t khai(Declaration No.): .................../TX/HQCK............., ngày(date )........../......../ 20........... I. T M XU T (EXPORT) PH N NGƯ I ĐI U KHI N KHAI BÁO PH N H I QUAN LÀM TH T C (DECLARATION OF THE OPERATOR OF MEANS OF TRANSPORATION) (FOR CUSTOMS USE) 1. Ngư i đi u khi n phương ti n(Operator of means of transportation): 5. Xác nh n c a công ch c ti p nh - H và tên: ...............................................................; Qu c (Authentication of customs docume t ch:............................... receiver) (Full name) (Nationality) - C a kh u(Checkp ............................... - Gi y t tuỳ thân/Lo i(Identity papers/Type): ................ , s (No.): ......................., - V h sơ(Of doss .................................. ngày(date): ......./....../............., nơi c p(place of issue): ......................................... ........................................................... ........ - Đa ch thư ng trú (permanent residential address): .............................................. ........................................................... ........ - Ch s h u phương ti n(Owner of means of transportation): ........................................................... + H và tên: ..............................................................; Qu c ........ t ch:............................... ........................................................... (Full name) (Nationality) ........ + Đa ch (Address): Ký, đóng d u công ch c(Sign ..................................................................................................... and stamp) + S đi n tho i(Tel No.):......................., S fax(n u có)/Fax No.(if any): ................ .............................. 2. Nh n di n phương ti n(Identification of means of transportation): - Lo i (xe 4 ch , xe t i, rơ moóc....)/Type (car, truck, trailer…): .............................. 6. Xác nh n c a công ch c ki m tr - S Gi y đăng ký: ........................, ngày c p ....../....../..........., nư c c p: (Authentication of examiner of mean .............. transportation) (License No.) (date of issue) (country of -V phương ti n(Of means issue) transportation) - Bi n s (Plate No.):.................................................; ........................................................... M u(Colour):..........................; ........ - Nhãn hi u(Label):.............................; Năm s n xu t(Year of ........................................................... production):............. ........ - S khung(Chassis No.): ............................; S máy(Engine ........................................................... No.):............................ ........ 3. Gi y phép, th i h n và nơi phương ti n ho t đ ng Vi t Nam: ........................................................... ........ (License, duration and place of operation of means of transportation in Viet Nam) -Ghi khác(n u có)/Others(if any): - Gi y phép s (License No.):........................, ngày c p(date of issue):...../....../........, ........................................................... ....... Ngày h t h n(Expiry date):......../......./ 20......., ...........................................................
 12. Cơ quan c p(Issuing authority): ........ ............................................................... ........................................................... - Th i h n t m xu t:........................... ngày, ngày h t h n: ......../......../ ........ 20......... ........................................................... (Duration of temporary exportation) (days) (expiry date) ........ - C a kh u t m xu t(Exit Phương ti n t m xu t qua c a checkpoint):...................................................................... h i - C a kh u tái nh p(Entry checkpoint): (Means of transportation passes thr ................................................................... checkpoint at): ......... gi (time) . ngày(date)........./......../ 20........ - Tuy n đư ng ho c ph m vi(Route or area of operation):....................................... Ký, đóng d u công ch c(Sign and stamp) 4. L i cam đoan: Tôi cam đoan nh ng l i khai trên là đúng s th t. (Commitment: I hereby declare that the information provided above is true). .............................. ............................, ngày(date).........../......../ 20........... Ngư i khai báo(Customs declarant) Ký(Signature) Ghi rõ h tên(Full name) ........................................ ................................................................ II. TÁI NH P (RE-IMPORT) PH N NGƯ I ĐI U KHI N KHAI BÁO PH N H I QUAN LÀM TH T C (DECLARATION OF THE OPERATOR OF MEANS OF (FOR CUSTOMS USE) TRANSPORATION) 7. Thay đ i so v i t m xu t(n u có)/Changes made to the means of 8. Xác nh n c a công ch c ti p nh n: transportation (if any): (Authentication of customs documents 7.1- Đư c gia h n th i h n t m xu t đ n h t ngày: .........../........../ receiver) 20..........., - C a kh u(Checkp (Duration of temporary exportation extended to) ...................................... - Văn b n gia h n s (No. of document allowing such extenssion): - V h sơ(Of doss ...................,/.................., ngày(date): ........../......../................ ......................................... - Lý do gia h n(s a ch a, tai n n giao thông...): ................................................................. .............................................. ......... /Reason(s) for such extension( repair, accidents…) Ngày(Date) ......... /......../ 20......... - Cơ quan gia h n(Authority allowing such extension): Ký, đóng d u công ch c(Signature ..................................... stamp) 7.2- Thay đ i khác(Other changes): .................................................................... .................................... ................................................................................................................... 9. Xác nh n c a công ch c ki m ............. (Authenti- ................................................................................................................... cation of examiner of means of ............. transportation) ................................................................................................................... ............. ................................................................. ................................................................................................................... ........
 13. ............. ................................................................. ......... .............................., ngày (date)........../......../ 20........... Phương ti n tái nh p qua c a kh u h Ngư i khai báo(Customs declarant) (Means of transportation passes thr Ký(Signature) Ghi rõ h tên(Full checkpoint at): .......... gi (time) . name) ngày(date) ............/........./ 20............ Ký, đóng d u công ch c(Signature ................................... stamp) ................................................................ ................................
 14. T KHAI PHƯƠNG TI N V N T I ĐƯ NG B T M NH P-TÁI XU T (Declaration for temporary import and re-export means of road transportation) (Liên 2: B n H i quan c a kh u t m nh p lưu/Copy 2: to be kept by Customs office of temporary impotation) S t khai(Declaration No.): .................../TN/HQCK............., ngày(date )........../......../ 20........... I. T M NH P (IMPORT) PH N NGƯ I ĐI U KHI N KHAI BÁO PH N H I QUAN LÀM TH T C (DECLARATION OF THE OPERATOR OF MEANS OF TRANSPORATION) (FOR CUSTOMS USE) 1. Ngư i đi u khi n phương ti n(Operator of means of transportation): 5. Xác nh n c a công ch c ti p nh - H và tên: ...............................................................; Qu c (Authentication of customs docume t ch:............................... receiver) (Full name) (Nationality) - C a kh u(Checkp ............................. - Gi y t tuỳ thân/Lo i(Identity papers/Type): ................ , s (No.): ......................., - V h sơ(Of doss ............................... ngày(date): ......./....../............., nơi c p(place of issue): ......................................... ........................................................... ..... - Đa ch thư ng trú (permanent residential address): .............................................. ........................................................... ..... - Ch s h u phương ti n(Owner of means of transportation): ........................................................... + H và tên: ..............................................................; Qu c ..... t ch:............................... ........................................................... (Full name) (Nationality) ..... + Đa ch (Address): Ký, đóng d u công ch c(Sign ..................................................................................................... and stamp) + S đi n tho i(Tel No.):......................., S fax(n u có)/Fax No.(if any): ................ .............................. 2. Nh n di n phương ti n(Identification of means of transportation): - Lo i (xe 4 ch , xe t i, rơ moóc....)/Type (car, truck, trailer…): .............................. 6. Xác nh n c a công ch c ki m tr - S Gi y đăng ký: ........................, ngày c p ....../....../..........., nư c c p: (Authentication of examiner of mean .............. transportation) (Licence No.) (date of issue) (country of -V phương ti n(Of means issue) transportation) - Bi n s (Plate No.):.................................................; ........................................................... M u(Colour):..........................; ..... - Nhãn hi u(Label):.............................; Năm s n xu t(Year of ........................................................... production):............. ..... - S khung(Chassis No.): ............................; S máy(Engine ........................................................... No.):............................ ..... 3. Gi y phép, th i h n và nơi phương ti n ho t đ ng Vi t Nam: ........................................................... ..... (License, duration and place of operation of means of transportation in Viet Nam) -Ghi khác(n u có)/Others(if any): - Gi y phép s (License No.):........................, ngày c p(date of issue):...../....../........, ........................................................... .... Ngày h t h n(Expiry date):......../......./ 20......., ........................................................... Cơ quan c p(Issuing authority): ..... ............................................................... ........................................................... - Th i h n t m nh p:........................... ngày, ngày h t h n: ......../......../ ..... 20.........
 15. (Durationt of temporary importation) (days) (expiry date) ........................................................... ..... - C a kh u t m nh p(Entry checkpoint):................................................................... Phương ti n t m nh p qua c a h i - C a kh u tái xu t(Exit checkpoint): ........................................................................ (means of transportation passes thr checkpoint at): ......... gi (time) . - Tuy n đư ng ho c ph m vi(Route or area of ngày(date)........./......../ 20........ operation):....................................... Ký, đóng d u công ch c(Sign 4. L i cam đoan: Tôi cam đoan nh ng l i khai trên là đúng s th t. and stamp) (Commitment: I hereby declare that the information provided above is true). ............................, ngày(date).........../......../ 20........... .............................. Ngư i khai báo(Customs declarant) Ký(Signature) Ghi rõ h tên(Full name) ........................................ ................................................................ II. TÁI XU T (RE-EXPORT) PH N NGƯ I ĐI U KHI N KHAI BÁO PH N H I QUAN LÀM TH T C (DECLARATION OF THE OPERATOR OF MEANS OF (FOR CUSTOMS USE) TRANSPORATION) 7. Thay đ i so v i t m nh p(n u có)/Changes made to the means of 8. Xác nh n c a công ch c ti p nh n: transportation when entering(if any): (Authentication of customs documents 7.1- Đư c gia h n th i h n t m nh p đ n h t ngày: .........../........../ receiver) 20..........., - C a kh u(Checkp (Duration of temporary exportation extended to) .................................... - Văn b n gia h n s (No. of document allowing such extenssion): - V h sơ(Of doss ...................,/.................., ngày(date): ........../......../................ ...................................... - Lý do gia h n(s a ch a, tai n n giao thông...): ................................................................. .............................................. ...... /Reason(s) for such extension( repair, accidents…) Ngày(Date) ......... /......../ 20......... - Cơ quan gia h n(Authority allowing such extension): Ký, đóng d u công ch c(Signature ..................................... stamp) 7.2- Thay đ i khác(Other changes): .................................................................... .................................... ................................................................................................................... 9. Xác nh n c a công ch c ki m ............. (Authenti- ................................................................................................................... cation of examiner of means of ............. transportation) ................................................................................................................... ............. ................................................................. ................................................................................................................... ......
 16. ............. ................................................................. ...... .............................., ngày (date)........../......../ 20........... Phương ti n tái xu t qua c a kh u h Ngư i khai báo(Customs declarant) (Means of transportation passes thr Ký(Signature) Ghi rõ h tên(Full checkpoint at): .......... gi (time) . name) ngày(date) ............/........./ 20............ Ký, đóng d u công ch c(Signature ................................... stamp) ................................................................ ................................
Đồng bộ tài khoản