Quyết định số 44/2006/QĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
51
lượt xem
5
download

Quyết định số 44/2006/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 44/2006/QĐ-BYT về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm cúm A (H5N1) ở người do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 44/2006/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 44/2006/QĐ-BYT Hà N i, ngày 29 tháng 12 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH HƯ NG D N CH N ĐOÁN, X TRÍ VÀ PHÒNG LÂY NHI M CÚM A (H5N1) NGƯ I B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c B Y t ; Xét Biên b n h p H i đ ng chuyên môn s a đ i, b sung Hư ng d n ch n đoán, x trí và phòng lây nhi m cúm A (H5N1) ngày 17, 18 tháng 11và ngày 23, 24 tháng 12 năm 2006; Theo đ ngh c a V trư ng V Đi u tr ; QUY T Đ NH: Đi u 1.Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Hư ng d n ch n đoán, x trí và phòng lây nhi m cúm A (H5N1) ngư i” Đi u 2.“Hư ng d n ch n đoán, x trí và phòng lây nhi m cúm A (H5N1) ngư i” áp d ng cho t t c các cơ s khám ch a b nh Nhà nư c, bán công và tư nhân. Đi u 3.Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng công báo. Bãi b Quy t đ nh s 37/2005/QĐ-BYT ngày 11/11/2005 ban hành “Hư ng d n ch n đoán, x trí và phòng lây nhi m viêm ph i do vi rút”. Đi u 4.Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V Đi u tr - B Y t ; Giám đ c các B nh vi n, vi n có giư ng b nh tr c thu c B Y t , Giám đ c s y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Th trư ng y t các ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Th Xuyên FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO V N B N Huong dan
Đồng bộ tài khoản