Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định thu lệ phí cấp chứng minh nhân dân; lệ phí đăng ký và quản lý hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
42
lượt xem
3
download

Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định thu lệ phí cấp chứng minh nhân dân; lệ phí đăng ký và quản lý hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định thu lệ phí cấp chứng minh nhân dân; lệ phí đăng ký và quản lý hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định thu lệ phí cấp chứng minh nhân dân; lệ phí đăng ký và quản lý hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NG THÁP c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : 44/2008/Q -UBND Thành ph Cao Lãnh, ngày 03 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH THU L PHÍ C P CH NG MINH NHÂN DÂN; L PHÍ ĂNG KÝ VÀ QU N LÝ H KH U TRÊN NA BÀN T NH NG THÁP Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh v phí và l phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn c Ch th s 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng ch n ch nh vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v phí, l phí, chính sách huy ng và s d ng các kho n óng góp c a nhân dân; Căn c Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh c a pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 c a B Tài chính v vi c s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 c a B Tài chính v vi c hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 97/2006/TT-BTC, ngày 16 tháng 10 năm 2006 c a B Tài chính hư ng d n v phí và l phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Ngh quy t s 93/2007/NQ-H ND ngày 13 tháng 12 năm 2007 c a H i ng nhân dân t nh v vi c thông qua khung m c thu, ch thu, n p i v i l phí ăng ký và phí cung c p thông tin v giao d ch m b o; bãi b m t s phí, l phí, qu xây d ng trư ng h c; mi n thu m t s n i dung l phí h t ch, h kh u, ch ng minh nhân dân và l phí a chính trên a bàn t nh ng Tháp; Xét ngh c a Giám c S Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v Quy nh thu l phí c p ch ng minh nhân dân; l phí ăng ký và qu n lý h khNu trên a bàn t nh ng Tháp. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. Giao S Tài chính có trách nhi m tri n khai và theo dõi vi c th c hi n Quy t nh này. Quy t nh này thay th Quy t nh s 15/2007/Q - UBND ngày 12 tháng 2 năm 2007 c a U ban nhân dân t nh v vi c ban hành Quy nh v thu l phí c p gi y ch ng minh nhân dân; l phí ăng ký và qu n lý h khNu trên a bàn t nh ng Tháp; thay th i m b, kho n 2, i u 1, Quy t nh s 65/2007/Q -UBND ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh v vi c bãi b m t s phí, l phí và qu xây d ng trư ng h c; mi n thu m t s n i dung l phí h t ch, h khNu, ch ng minh nhân dân và l phí a chính trên a bàn t nh ng Tháp. i u 3. Chánh Văn phòng U ban nhân dân T nh, Th trư ng các s ban, ngành, oàn th T nh, Ch t ch U ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM.U BAN NHÂN DÂN T N CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 3; - VPCP (I,II); - B Tài chính, B Công an; - C c KTVB - B Tư pháp; - TT/TU,TT.H ND T nh; - CT & các PCT/UBND T nh; Trương Ng c Hân - L VP/UBND T nh; - Lưu VT, NC (TH,PPLT)KH.
  2. QUY NNH V THU L PHÍ C P CH NG MINH NHÂN DÂN; L PHÍ ĂNG KÝ VÀ QU N LÝ H KH U TRÊN NA BÀN T NH NG THÁP (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 44/2008/Q -UBND ngày 03/10/2008 c a U ban nhân dân t nh ng Tháp) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. L phí ch ng minh nhân dân là kho n thu i v i ngư i ư c cơ quan Công an c p i ho c c p l i ch ng minh nhân dân. 2. L phí h khNu là kho n thu i v i ngư i th c hi n ăng ký và qu n lý h khNu v i cơ quan Công an theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Công dân Vi t Nam t 14 tu i tr lên ư c cơ quan Công an c p c p i ho c c p l i ch ng minh nhân dân ph i n p l phí c p ch ng minh nhân dân. 2. T ch c, cá nhân khi th c hi n vi c ăng ký và qu n lý h khNu v i cơ quan Công an ph i n p l phí ăng ký và qu n lý h khNu. i u 3. i tư ng mi n 1. i v i các trư ng h p c p m i l n u, bao g m c trư ng h p c p ch ng minh nhân dân do h t h n s d ng; b , m , v (ho c ch ng) c a li t sĩ, con dư i 18 tu i c a li t sĩ; thương binh, con dư i 18 tu i c a thương binh thì ư c mi n l phí c p ch ng minh nhân dân. 2. Trư ng h p b , m , v (ho c ch ng) c a li t sĩ, con dư i 18 tu i c a li t sĩ; thương binh, con dư i 18 tu i c a thương binh; công dân hoàn thành nghĩa v quân s , nghĩa v công an tr v khi ăng ký h khNu tr l i; Bà m Vi t nam anh hùng; h gia ình thu c di n xóa ói, gi m nghèo; c p m i s h khNu (k c trư ng h p tách s h khNu), ho c ính chính các thay i s h khNu, gi y ch ng nh n nhân khNu t p th do Nhà nư c thay i a gi i hành chính, ư ng ph , s nhà trong s h khNu. Chương II M C THU, QU N LÝ VÀ CH NG T THU PHÍ i u 4. M c thu M c thu t i các M c thu các STT N i dung thu ơn v tính phư ng khu v c khác L phí c p ch ng minh nhân dân I (không bao g m ti n ch p nh c a ngư i ư c c p) C p l i, c p i ng/l n c p 6.000 3.000
  3. II L phí ăng ký và qu n lý h khNu 1 - ăng ký chuy n n c h ho c ng/l n c p 10.000 5.000 m t ngư i nhưng không c p i s h khNu gia ình ho c gi y ch ng nh n nhân khNu t p th . K c ăng ký h khNu cho tr em m i sinh, ăng ký cho nh ng trư ng h p v l i i ch cũ và các trư ng h p h ph . 2 C p l i, i s h khNu gia ình. ng/l n c p 15.000 8.000 - Riêng c p i s h khNu gia ình ng/l n c p 8.000 4.000 theo yêu c u c a ch h vì nhà nư c thay i a gi i hành chính, tên ư ng ph , s nhà. 3 C p l i, i gi y ch ng nh n h ng/l n c p 10.000 5.000 khNu t p th . - Riêng c p i gi y ch ng nh n nhân khNu t p th theo yêu c u do ng/l n c p 5.000 3.000 Nhà nư c thay i a gi i hành chính, tên ư ng ph , s nhà. 4 C p l i, i gi y ăng ký t m trú ng/l n c p 10.000 5.000 có th i h n cho h gia ình. 5 Gia h n t m trú có th i h n. ng/l n c p 3.000 2.000 6 C p l i, i gi y t m trú có th i ng/l n c p 5.000 3.000 h n cho m t nhân khNu. 7 ính chính các thay i trong s h ng/l n c p 5.000 3.000 khNu gia ình, gi y ch ng nh n nhân khNu t p th (không thu l phí i v i trư ng h p ính chính l i a ch do nhà nư c thay i a gi i hành chính, ư ng ph , s nhà; xoá tên trong s h khNu). 8 Các yêu c u khác v ăng ký, qu n ng/l n th c 10.000 5.000 lý h khNu. hi n i u 5. Ch ng t thu l phí ơn v thu l phí ph i s d ng biên lai thu l phí do cơ quan thu in n, phát hành và th c hi n các quy nh v qu n lý s d ng biên lai theo Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh c a pháp lu t v phí và l phí. Khi thu l phí ph i c p biên lai thu l phí cho i tư ng n p l phí; nghiêm c m vi c thu l phí không s d ng biên lai ho c biên lai không úng quy nh. i u 6. Qu n lý và s d ng ti n l phí 1. Vi c qu n lý và s d ng ti n l phí thu ư c th c hi n theo quy nh t i i u 11, i u 12, i u 13 và i u 17 c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 3 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; kho n 5, i u 1 Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 6 tháng 3 năm
  4. 2006 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 3 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph ; Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 c a B Tài chính. ơn v t ch c thu ph i m tài kho n “T m gi ti n phí, l phí” t i Kho b c Nhà nư c nơi cơ quan thu óng tr s theo dõi, qu n lý ti n l phí thu ư c. nh kỳ hàng tháng, ph i g i s ti n l phí ã thu ư c vào tài kho n “T m gi ti n phí, l phí” và ph i t ch c h ch toán riêng kho n thu này theo ch k toán hi n hành c a Nhà nư c. 2. L phí c p ch ng minh nhân dân; L phí ăng ký, qu n lý h khNu là l phí thu c ngân sách Nhà nư c, s ti n l phí thu ư c trích như sau: a) ơn v thu t i các phư ng n i thành c a thành ph thu c T nh: trích 35% trên s ti n thu l phí l i cho ơn v t ch c thu l phí, ph n 65% còn l i n p vào Ngân sách nhà nư c theo phân c p hi n hành. b) ơn v thu t i các xã, th tr n khu v c biên gi i: trích 100% trên s ti n thu l phí l i cho ơn v t ch c thu l phí. c) ơn v thu t i các khu v c khác: trích 70% trên s ti n thu l phí l i cho ơn v t ch c thu l phí, ph n 30% còn l i n p vào Ngân sách nhà nư c theo phân c p hi n hành. i u 7. Ch tài chính k toán 1. ơn v t ch c thu l phí ph i m s sách, ch ng t k toán theo dõi s thu, n p và s d ng ti n l phí thu ư c theo úng quy nh v ch k toán, th ng kê hi n hành c a Nhà nư c. 2. Hàng năm, ơn v t ch c thu l phí ph i l p d toán thu chi g i cơ quan qu n lý c p trên, cơ quan tài chính, cơ quan thu cùng c p ( i v i t ch c thu là y ban nhân dân các c p ph i g i cơ quan Tài chính, cơ quan Thu c p trên), Kho b c Nhà nư c nơi t ch c thu theo quy nh. 3. nh kỳ, ph i báo cáo quy t toán vi c thu, n p, s d ng s ti n l phí thu ư c theo quy nh c a Nhà nư c i v i t ng lo i l phí; trư ng h p thu các lo i phí, l phí khác nhau ph i theo dõi h ch toán và quy t toán riêng i v i t ng lo i l phí. 4. i v i ti n l phí l i cho ơn v t ch c thu, sau khi quy t toán úng ch , ti n l phí chưa s d ng h t trong năm ư c phép chuy n sang năm sau s d ng ti p theo ch quy nh. 5. Th c hi n ch công khai tài chính theo quy nh c a pháp lu t. 6. Th c hi n công khai m c thu, mi n l phí t i nơi thu l phí. Chương III T CH C TH C HI N i u 8. Giám c Công an T nh, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph có trách nhi m ch o các ơn v t ch c th c hi n thu l phí theo quy nh. i u 9. Cơ quan Thu a phương nơi ơn v thu óng tr s có trách nhi m c p biên lai thu l phí cho ơn v thu; ki m tra ôn c các ơn v thu l phí th c hi n ch thu, n p, qu n lý và s d ng biên lai thu ti n l phí theo úng ch quy nh.
  5. i u 10. S Tài chính có trách nhi m qu n lý, ki m tra vi c thu l phí úng quy nh. nh kỳ 6 tháng, năm t ng h p báo cáo tình hình vi c th c hi n thu, n p, qu n lý, s d ng l phí trên a bàn t nh; theo dõi m c thu l phí, t l n p ngân sách; ng th i t ng h p các ki n ngh (n u có) xu t trình y ban nhân dân t nh xem xét s a i, b sung cho phù h p theo quy nh./.
Đồng bộ tài khoản