Quyết định số 442/QĐ-UB-NCVX

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
58
lượt xem
5
download

Quyết định số 442/QĐ-UB-NCVX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 442/QĐ-UB-NCVX về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 442/QĐ-UB-NCVX

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ------- ----- S : 442/Q -UB-NCVX TP. H Chí Minh, ngày 25/01/1995 QUY T NNH V VI C S P X P L I T CH C B MÁY CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THU C Y BAN NHÂN DÂN QU N, HUY N. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh 109/H BT ngày 12/4/1991 c a H i ng B trư ng (Chính ph ) và k t lu n c a Ban Thư ng v Thành y t i cu c h p ngày 30/11/1994 v s p x p l i t ch c b máy c a c p qu n, huy n ; Theo ngh c a Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n và Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph ; QUY T NNH: i u 1.- Nay s p x p l i t ch c b máy các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n, huy n, th ng nh t tên g i danh m c t ch c m i (ph l c kèm theo i v i qu n, huy n). Biên ch hành chánh c p qu n, huy n ư c giao theo k ho ch hàng năm (có hư ng d n riêng). i u 2.- Ch c năng, nhi m v các phòng, ban và t công tác tr c thu c y ban nhân dân qu n, huy n (tr Văn phòng y ban nhân dân). a- Ch c năng: + Giúp y ban nhân dân qu n lý hành chính Nhà nư c i v i ngành, lĩnh v c công tác ư c phân công trên a bàn qu n, huy n. + Hư ng d n và ch o nghi p v cho các ơn v thu c ph m vi ho c lĩnh v c công tác ư c phân công. + Ki m tra ho t ng các ơn v cơ s trong qu n, huy n ch p hành lu t pháp, chánh sách, quy nh c a Nhà nư c. b- Nhi m v :
  2. + Xây d ng, quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t xã h i trên cơ s quy ho ch t ng th c a qu n, huy n ã ư c c p trên duy t nh m th c hi n phương hư ng nhi m v phát tri n ngành toàn thành ph . + Giúp y ban nhân dân c th hóa t ch c th c hi n Ngh quy t c a H i ng nhân dân qu n, huy n, các ch trương, chánh sách c a ng và Nhà nư c, các Ngh nh, Quy t nh, Ch th c a Chính ph , các văn b n pháp quy c a ngành c p trên và c a y ban nhân dân thành ph . + Hư ng d n, ki m tra các ơn v cơ s thu c ngành c a qu n, huy n (bao g m các thành ph n kinh t ) th c hi n k ho ch, các quy trình quy ph m, các nh m c (kinh t k thu t) ng d ng ti n khoa h c k thu t, th c hi n các chánh sách, ch và quy nh c a Nhà nư c và ngành c p trên. + Giúp y ban nhân dân qu n lý, quy ho ch, ào t o, b i dư ng và s d ng cán b chuyên môn nghi p v thu c ngành c a qu n, huy n. + Giúp y ban nhân dân ki m tra, ki m soát i v i các ơn v kinh t , s nghi p c a c p trên (ho c các a phương khác óng trên a bàn qu n, huy n) trong vi c ch p hành ch trương chính sách, pháp lu t Nhà nư c và các quy nh c a y ban nhân dân thành ph . - Các t công tác (bao g m m t s cán b , chuyên viên) ư c b trí theo dõi các lĩnh v c công tác, tr c ti p giúp Ch t ch ho c Phó Ch t ch, y viên chuyên trách ph trách kh i trong vi c nghiên c u, xu t, xây d ng án, so n th o các quy t nh, hư ng d n ki m tra, ôn c th c hi n. i u 3.- M i phòng, ban chuyên môn có Trư ng phòng ho c Trư ng ban ph trách và có t 1 n 2 Phó Trư ng phòng ho c Phó Trư ng ban giúp vi c. M i t công tác do T trư ng ph trách. Các t ch c thay i tên, ng th i ch c danh Trư ng và Phó cũng ư c thay i cho phù h p tên m i. Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n ra quy t nh b nhi m Trư ng Phó phòng Ban chuyên môn tr c thu c y ban nhân dân qu n, huy n sau khi có s th a thu n b ng văn b n c a Th trư ng cơ quan chuyên môn cùng ngành c p thành ph . Trư ng và Phó các t ch c thu c biên ch ngành d c do Th trư ng S Ngành d c c p trên b nhi m, sau khi có s trao i nh t trí b ng văn b n c a y ban nhân dân qu n huy n. Các phòng, ban chuyên môn ư c s d ng con d u riêng. i u 4.- T ng s biên ch , qu lương hành chánh c a qu n, huy n do y ban nhân dân thành ph giao theo ch tiêu k ho ch hàng năm. y ban nhân dân qu n huy n căn c vào biên ch chung và tình hình t ch c c a qu n, huy n mình s p x p l i t ch c b máy và phân b biên ch cho các phòng, ban, t công tác phù h p v i s phát tri n và yêu c u công tác c a a phương.
  3. i u 5.- Theo hư ng d n c a Th trư ng các S Ngành c p trên và y ban nhân dân qu n huy n, t ng phòng ban xây d ng quy ch t ch c và ho t ng (c th hóa ch c năng, nhi m v , quy n h n, m i quan h công tác) phù h p văn b n hư ng d n c a ngành d c c p trên. y ban nhân dân thành ph y quy n cho Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph xem xét phê duy t các quy ch này. i u 6.- Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Bãi b các quy t nh liên quan trư c ây trái v i quy t nh này. i u 7.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n và Th trư ng S Ngành thành ph có trách nhi m thi hành quy t nh này.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH CH TNCH Trương T n Sang PH L C I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 442/Q -UB-NCVX ngày 25/01/1995 c a y ban nhân dân thành ph ) DANH M C PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN TR C THU C UBND HUY N. I- CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN: 1- Văn phòng y ban nhân dân. 2- Phòng T ch c chính quy n. 3- Phòng Lao ng Thương binh Xã h i. 4- Phòng Xây d ng – GTVT. 5- Phòng Tài chánh - K ho ch. 6- Phòng VHTT – TDTT. 7- Phòng Kinh t .
  4. 8- Phòng Tư pháp. 9- Phòng Y t . 10- Phòng Giáo d c - ào t o. 11- Thanh tra huy n. 12- Phòng a chính. 13- Phòng Nông nghi p - Th y l i. II- CÁC T CÔNG TÁC (TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN N M TRONG VĂN PHÒNG Y BAN NHÂN DÂN): - Th ng kê. - Tôn giáo. - Thi ua. - CSNBVTE. - Môi trư ng. - KHH - G . III- CÁC T CH C S NGHI P: - Trung tâm Y t . - Trung tâm VH - TDTT (n u có i u ki n thành l p Trung tâm Th d c th thao riêng theo Thông báo s 589/TT-LB ngày 7/8/1993 c a Ban T ch c Cán b Chính ph - T ng c c Th d c th thao). - Trung tâm D y ngh . PH L C II (Ban hành kèm theo Quy t nh s 442/Q -UB-NCVX ngày 25/01/1995 c a y ban nhân dân thành ph ) DANH M C PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN TR C THU C UBND QU N I- CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN: 1- Văn phòng y ban nhân dân.
  5. 2- Phòng T ch c chính quy n. 3- Phòng Lao ng Thương binh Xã h i. 4- Phòng Qu n lý ô th (có T a chính). 5- Phòng Tài chánh - K ho ch. 6- Phòng VHTT - TDTT. 7- Phòng Kinh t . 8- Phòng Y t . 9- Phòng Giáo d c - ào t o. 10- Phòng Tư pháp. 11- Thanh tra qu n. II- CÁC T CÔNG TÁC (TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN N M TRONG VĂN PHÒNG Y BAN NHÂN DÂN): - Môi trư ng. - Th ng kê. - Thi ua. - Tôn giáo. - Chăm sóc B o v tr em. - K ho ch hóa - Gia ình. III- CÁC T CH C S NGHI P: - Trung tâm Y t . - Trung tâm VH - TDTT (n u có i u ki n thành l p Trung tâm Th d c th thao riêng theo Thông báo s 589/TT-LB ngày 7/8/1993 c a Ban T ch c Cán b Chính ph - T ng c c Th d c th thao). - Trung tâm D y ngh .
Đồng bộ tài khoản