Quyết định số 445/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
28
lượt xem
2
download

Quyết định số 445/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 445/2006/QĐ-UBND về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 445/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B C NINH c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 445/2006/Q -UBND B c Ninh, ngày 30 tháng 03 năm 2006 QUY T ÐNNH V VI C CHO PHÉP CÁN B I NƯ C NGOÀI CH TNCH UBND T NH B C NINH Căn c Lu t t ch c HÐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 05/2000/NÐ-CP ngày 3/3/2000 c a Chính ph v xu t c nh, nh p c nh c a công dân Vi t Nam; Xét ngh c a S Giáo d c và ào t o t i công văn s 250/SGD&ÐT-TCCB ngày 23/03/2006 (Kèm theo văn b n s 35/CÐN ngày 09/02/2006 c a Công oàn giáo d c Vi t Nam), QUY T ÐNNH: Ði u 1. Cho phép hai ông có tên dư i ây tham gia oàn cán b c a Công oàn giáo duc Vi t Nam i Trung Qu c nghiên c u, h c t p kinh nghi m v “ Chi n lư c phát tri n và d i m i giáo d c nh m áp ng yêu c u c a t nư c “ t ngày 08/04 n ngày 15/04/2006: 1.Ông Tr n Ð c Sáu, Thư ng v công doàn ngành Giáo d c và Ðào t o t nh B c Ninh, Trư ng phòng Hành chính - Qu n tr trư ng Cao ng sư ph m B c Ninh. 2.Ông Nguy n Kh c Chiên, Phó Trư ng khoa B i dư ng - Qu n lý Trư ng Cao d ng sư ph m B c Ninh, giáo viên d y gi i. Kinh phí chuy n i 580 USD (năm trăm tám mươi ô la M ) m t ngư i t ngu n ào t o b i dư ng cán b giáo viên trong k ho ch ngân sách ư c c p năm 2006 c a Trư ng Cao ng Sư ph m B c Ninh. Ði u 2. Hai ông có tên t i i u 1 ph i ch p hành nghiêm ch nh lu t pháp c a Nhà nư c Vi t Nam và Trung Qu c. Sau chuy n i có văn b n báo cáo U ban Nhân dân t nh. Ði u 3. Th trư ng các cơ quan: Văn phòng UBND t nh, Công an t nh, S Giáo d c - Ðào t o và hai ông có tên t i i u 1 căn c quy t nh thi hành./. CH TNCH
  2. Nguy n Công Ng
Đồng bộ tài khoản