Quyết định số 4455/2002/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
77
lượt xem
6
download

Quyết định số 4455/2002/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4455/2002/QĐ-BGTVT về việc ban hành quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm về quản lý, kiểm tra chất lượng và an toàn kỹ thuật phương tiện giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4455/2002/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 4455/2002/Q -BGTVT Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2002 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 4455/2002/Q -BGTVT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2002 V VI C BAN HÀNH QUY NNH TRÁCH NHI M VÀ X LÝ KHI VI PH M V QU N LÝ, KI M TRA CH T LƯ NG VÀ AN TOÀN K THU T PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG V N T I B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22/3/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 15/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Quy t nh s 75/TTg ngày 03/2/1997 c a Th tư ng Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n, t ch c b máy C c ăng ki m Vi t Nam; Theo ngh c a các ông V trư ng V T ch c Cán b - Lao ng, V trư ng V pháp ch v n t i, C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này ""Quy nh trách nhi m và x lý khi vi ph m v qu n lý, ki m tra ch t lư ng và an toàn k thu t phương ti n giao thông v n t i". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 3. Các ông (bà): Ch t ch UBND các t nh và thành ph tr c thu c Trung ương, Chánh văn phòng B , V trư ng các V thu c B , C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, C c trư ng các C c qu n lý chuyên ngành, T ng giám c Liên hi p ư ng s t Vi t Nam, Giám c các S GTVT (GTCC) và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. ào ình Bình ( ã ký)
  2. QUY NNH TRÁCH NHI M VÀ X LÝ KHI VI PH M V QU N LÝ, KI M TRA CH T LƯ NG VÀ AN TOÀN K THU T PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG V N T I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 4455/2002/Q -BGTVT ngày 31/12/2002 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này xác nh trách nhi m và x lý hành chính khi vi ph m v qu n lý, ki m tra ch t lư ng và an toàn k thu t phương ti n giao thông, bao g m: ư ng b , ư ng s t, ư ng bi n, ư ng thu n i a, giàn khoan bi n, công trình n i và các thi t b khác có liên quan n an toàn giao thông v n t i i u 2. i tư ng và ph m vi áp d ng 1. i tư ng áp d ng: Các t ch c, cá nhân th c hi n công tác qu n lý, ki m tra ch t lư ng và an toàn k thu t phương ti n giao thông v n t i, bao g m: a. Các ơn v ăng ki m: Chi c c, Chi nhánh, Tr m ăng ki m, các phòng, ban, Trung tâm tr c thu c C c ăng ki m Vi t Nam; các Phòng, Ban, Tr m ăng ki m tr c thu c các S GTVT (GTCC), Liên hi p ư ng s t Vi t Nam. b. Các cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p ơn v ăng ki m: C c ăng ki m Vi t Nam, S Giao thông v n t i (GTCC), Liên hi p ư ng s t Vi t Nam. c. Các nhân viên th c hi n công tác qu n lý, ki m tra ch t lư ng và an toàn k thu t phương ti n giao thông v n t i, sau ây g i chung là ăng ki m viên, Lãnh o các ơn v ăng ki m, các cơ quan qu n lý c p trên c a các ơn v ăng ki m. 2. Ph m vi áp d ng trong lĩnh v c sau: a. Ki m tra ch t lư ng trong ch t o, óng m i, l p ráp và nh p khNu phương ti n, thi t b giao thông v n t i và giàn khoan bi n. b. Ki m nh an toàn k thu t phương ti n cơ gi i ư ng b , ư ng s t, xe máy chuyên dùng ang lưu hành. c. Ki m tra an toàn k thu t tàu bi n, phương ti n thu n i a, công trình n i, giàn khoan bi n ang khai thác. i u 3. Các t ch c, cá nhân nêu t i kho n 1 i u 2 c a Quy nh này, ngoài vi c ph i th c hi n ch c năng nhi m v ư c giao, tuân th các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành c a Nhà nư c, c a B Giao thông v n t i, c a các B , ngành có liên quan, các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ã ký k t ho c gia nh p v qu n lý, m b o
  3. ch t lư ng và an toàn k thu t phương ti n giao thông v n t i còn ph i tuân th các n i dung c a Quy nh này. Chương 2: QUY NNH TRÁCH NHI M i u 4. Trách nhi m c a ăng ki m viên 1. ăng ki m viên ph i tho mãn y các quy nh c a các tiêu chuNn nghi p v ăng ki m viên: Tiêu chuNn ăng ki m viên tàu bi n và công trình bi n; Tiêu chuNn ăng ki m viên phương ti n th y n i a; Tiên chuNn ăng ki m viên phương ti n cơ gi i ư ng b do B Giao thông v n t i ã ban hành. 2. Có tuyên th , cam k t khi ư c b nhi m ăng ki m viên và ph i th c hi n y ch c trách ư c giao, tuân th úng các quy nh c a ngành, các Quy ph m, tiêu chuNn qu c gia, qu c t có liên quan. 3. Luôn m n cán v i công vi c, m b o tính trung th c, khách quan, thu n ti n, chính xác trong ki m tra, ki m nh. 4. Không l i d ng ch c v , quy n h n sách nhi u, h th p tiêu chuNn k thu t, c ý làm sai l ch k t qu ki m tra, tr ng thái k thu t phương ti n, làm trái v i quy nh v l i cá nhân. 5. Không ư c ti n hành các ho t ng ăng ki m khi b n thân ăng ki m viên ho c gia ình ăng ki m viên có quy n l i kinh t liên quan n i tư ng ki m tra, ki m nh. 6. Không nh n thù lao, hoa h ng, quà bi u ho c ti n c a ch phương ti n khi ki m tra, ki m nh dư i b t c hình th c nào. 7. Có trách nhi m t giác nh ng hành vi tiêu c c x y ra t i ơn v mình. i u 5. Trách nhi m c a Th trư ng ơn v ăng ki m 1. T ch c th c hi n ho t ng ăng ki m úng v i các quy nh c a ngành, úng thNm quy n ư c giao. 2. Công khai các th t c, quy trình ki m tra, ki m nh t i tr s ơn v ăng ki m khách hàng ư c bi t và giám sát th c hi n. 3. T ch c phân công nhi m v ki m tra, ki m nh phù h p v i năng l c c a ăng ki m viên theo Gi y ch ng nh n ăng ki m viên. 4. T ch c ki m tra, ki m soát và x lý theo thNm quy n các vi ph m c a ăng ki m viên trong vi c h th p tiêu chuNn, làm sai l ch k t qu ki m nh, sách nhi u ch phương ti n, nh n h i l ho c quà bi u c a khách hàng.
  4. 5. Ki m duy t k t qu ki m tra, ki m nh, c p Gi y ch ng nh n ch t lư ng và an toàn k thu t theo thNm quy n m b o úng yêu c u pháp lý, trung th c, chính xác, thu n ti n và nhanh chóng. 6. m b o trang b y thi t b ki m tra theo quy nh, thư ng xuyên t ch c b o dư ng thi t b ki m tra nh m b o m tính chính xác c a các k t qu o và th nghi m. 7. Ch u trách nhi m trư c Th trư ng cơ quan qu n lý c p trên v nhi m v ư c giao, ch u trách nhi m ho c liên i ch u trách nhi m v các vi ph m x y ra t i ơn v mình. C p phó c a ơn v ăng ki m ch u trách nhi m trư c c p Trư ng v nhi m v ư c phân công. i u 6. Trách nhi m c a Th trư ng cơ quan tham mưu nghi p v . 1. T ch c th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c chuyên ngành ăng ki m trong ph m vi c nư c theo lĩnh v c ư c giao. 2. T ch c xây d ng các văn b n pháp lý k thu t, hư ng d n nghi p v và các văn b n pháp lý liên quan, trình c p có thNm quy n ban hành, ch o các ơn v ăng ki m tri n khai th c hi n. 3. Soát xét, thNm nh các h sơ k thu t, Gi y ch ng nh n ch t lư ng và an toàn trình Th trư ng ký ho c ký theo thNm quy n. 4. T ch c vi c ki m tra, ki m soát nh m phát hi n các vi ph m trình Th trư ng xem xét x lý và ra các bi n pháp phòng ng a. 5. Ch u trách nhi m trư c Th trư ng cơ quan v lĩnh v c ho t ng ăng ki m ư c phân công và liên i ch u trách nhi m v i Lãnh o ơn v ăng ki m v các vi ph m có liên quan. C p Phó c a cơ quan tham mưu nghi p v ch u trách nhi m trư c c p Trư ng v nhi m v ư c phân công. i u 7. Trách nhi m c a Giám c S GTVT (GTCC), T ng Giám c Liên hi p ư ng s t Vi t Nam. 1. Ch o và t ch c th c hi n m i m t ho t ng c a các ơn v ăng ki m, qu n lý cán b , ăng ki m viên tr c thu c theo các quy nh c a B , Quy trình, Quy ph m, Tiêu chuNn k thu t và các hư ng d n nghi p v c a C c ăng ki m Vi t Nam. 2. Thư ng xuyên t ch c ki m tra, thanh tra các ơn v ăng ki m tr c thu c. Ch trì và ph i h p v i C c ăng ki m Vi t Nam x lý nghiêm các vi ph m c a cán b , ăng ki m viên thu c quy n qu n lý theo Quy nh này. 3. Ch u trách nhi m v các ho t ng ăng ki m ã ư c phân c p và liên i ch u trách nhi m v các vi ph m x y ra các ơn v ăng ki m thu c quy n qu n lý c a mình. i u 8. Trách nhi m c a C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam.
  5. 1. Th c hi n ch c năng qu n lý chuyên ngành v ăng ki m an toàn k thu t và ch ng nh n ch t lư ng hàng hoá các lo i phương ti n và thi t b giao thông v n t i ư ng bi n, ư ng b , ư ng s t, ư ng thu n i a, giàn khoan bi n, công trình n i, phương ti n n i và các thi t b có liên quan n an toàn giao thông v n t i. 2. m b o xây d ng y h th ng các văn b n quy ph m pháp lu t, Quy ph m, Tiêu chuNn k thu t, hư ng d n nghi p v làm cơ s cho ho t ng ch ng nh n ch t lư ng và an toàn k thu t phương ti n giao thông v n t i. Ch u trách nhi m v n i dung, tính kh thi c a các văn b n do C c biên so n trình cơ quan có thNm quy n ban hành ho c ban hành theo thNm quy n. 3. T ch c và ch o m ng lư i ki m tra, ki m nh ho t ng th ng nh t trong c nư c, m b o tính pháp lý, ch t lư ng, trung th c và tin c y. T ch c ki m tra, ki m soát ho t ng c a các ơn v ăng ki m. 4. Hi n i hoá các thi t b ki m tra, ki m nh, th nghi m nh m h n ch t i a s tác ng c a con ngư i t i k t qu ki m tra, ki m nh. Có quy nh ch t ch v tuy n d ng và ào t o ăng ki m viên. m b o các ơn v ăng ki m ph i tho mãn các tiêu chuNn quy nh. 5. Ph i h p v i các S GTVT (GTCC), Liên hi p ư ng s t Vi t Nam làm t t công tác ch o, th c hi n ho t ng lĩnh v c ăng ki m ã phân c p qu n lý. 6. Ch u trách nhi m v các ho t ng ăng ki m do C c tr c ti p qu n lý và liên i ch u trách nhi m v các vi ph m x y ra các ơn v ăng ki m tr c thu c S GTVT (GTCC), Liên hi p ư ng s t Vi t Nam. Phó c c trư ng ch u trách nhi m trư c C c trư ng v lĩnh v c ư c phân công. Chương 3: QUY NNH V VI PH M VÀ HÌNH TH C X LÝ VI PH M M C A. QUY NNH V VI PH M VÀ HÌNH TH C X LÝ I V I ĂNG KI M VIÊN i u 9. Quy nh v vi ph m i v i ăng ki m viên: 1. Không ch p hành s phân công công tác c a Th trư ng ơn v i v i nh ng nhi m v thu c ph m vi trách nhi m c a ăng ki m viên. 2. T ý th c hi n công tác xét duy t thi t k , giám sát k thu t, ki m tra, ki m nh, ánh giá và l p h sơ ăng ki m không có s phân công c a lãnh o ơn v . 3. Có hành vi gây m t tr t t , m t oàn k t nh hư ng n uy tín c a cơ quan. 4. Thi u tinh th n trách nhi m, không th c hi n h t yêu c u c a công vi c, có sai sót v m t chuyên môn, nghi p v trong vi c xét duy t thi t k , ki m tra, ki m nh, ánh giá tr ng thái k thu t, xác nh thông s k thu t, chu kỳ ki m tra, ki m nh... nhưng chưa n m c gây m t an toàn cho phương ti n.
  6. 5. Th c hi n công tác xét duy t thi t k , ki m tra, ki m nh, ánh giá và l p h sơ ăng ki m vư t quá thNm quy n d n n nh ng sai ph m v chuyên môn nghi p v . 6. Xác nh sai ho c s a ch a các thông s k thu t chính trong h sơ c a phương ti n ho c i tư ng ki m tra, ki m nh v l i cá nhân. 7. L i d ng quy n h n làm trái v i quy nh c a Tiêu chuNn k thu t, Quy ph m, Lu t, i u ư c qu c t có liên quan và các quy nh c a ngành gây m t an toàn cho phương ti n ho c t o i u ki n cho ch phương ti n không ch p hành lu t l c a Nhà nư c. 8. Làm d ch v môi gi i, bán hàng có liên quan n i tư ng ki m tra, ki m nh v l i cá nhân trong khi th c hi n nhi m v . 9. Không th c hi n ki m tra, ki m nh mà v n c p h sơ ăng ki m cho ch phương ti n. 10. Nh n h i l b ng ti n ho c l i ích v t ch t c a khách hàng trong khi th c thi nhi m v . i u 10. Hình th c x lý vi ph m i v i ăng ki m viên. 1. Khi n trách: khi vi ph m m t trong các quy nh t i kho n 1, 2, 3 và 4 i u 9. 2. C nh cáo: trong các trư ng h p sau: a. Vi ph m quy nh t i kho n 5 i u 9. b. Vi ph m m t trong các quy nh t i kho n 1, 2, 3 và 4 i u 9 trong vòng 12 tháng k t ngày b khi n trách trư c ó, ho c có vi ph m nhưng không trung th c, thành khNn nh n l i. 3. H ng ch, b c lương, chuy n i làm công tác khác khi vi ph m m t trong các quy nh t i kho n 6, 7, 8, 9 và 10 i u 9, tuỳ theo tính ch t và m c vi ph m quy t nh thu h i Gi y ch ng nh n ăng ki m viên. 4. Bu c thôi vi c trong các trư ng h p sau: a. B toà án ph t tù ho c c i t o không giam gi , qu n ch , c nh cáo mà t i liên quan n ho t ng ăng ki m; b. Vi ph m quy nh t i kho n 10 i u 9 cùng v i m t trong các quy nh t i kho n 2, 4, 5, 6, 7 và 9 i u 9. c. Vi ph m quy nh t i kho n 10 i u 9 có m c vi ph m nghiêm tr ng ho c tái ph m. M C B. QUY NNH V VI PH M VÀ HÌNH TH C X LÝ I V I TH TRƯ NG ƠN VN ĂNG KI M, TH TRƯ NG CÁC CƠ QUAN THAM MƯU NGHI P V
  7. i u 11. Quy nh v vi ph m i v i Th trư ng ơn v . 1. Phân công ăng ki m viên th c hi n các ho t ng ăng ki m trái v i ch c trách, nhi m v , quy n h n c a ăng ki m viên d n n ăng ki m viên b k lu t t hình th c khi n trách tr lên. 2. Thi u tinh th n trách nhi m trong vi c qu n lý, ki m soát ho t ng c a ăng ki m viên ăng ki m viên b k lu t t hình th c c nh cáo tr lên. 3. Không t ch c th c hi n y ch c năng, nhi m v c a m t ơn v ăng ki m ã ư c giao trên a bàn qu n lý. 4. Tr c ti p gi i quy t mi n gi m các yêu c u c a tiêu chuNn, quy ph m, i u ư c qu c t , các quy nh c a ngành thi u căn c và không úng thNm quy n. 5. T ch c ki m tra, ki m nh, ánh giá và ch ng nh n ch t lư ng an toàn vư t quá thNm quy n theo ch c năng, nhi m v c a ơn v . 6. T ch c ch o th c hi n ho t ng ăng ki m ngoài khu v c thu c thNm quy n qu n lý không úng quy nh hi n hành c a ngành. 7. H th ng qu n lý nghi p v c a ơn v t ch c trái v i quy nh c a C c ăng ki m Vi t Nam. 8. Không t ch c ho t ng ăng ki m theo quy nh, nhưng v n ch o c p h sơ ăng ki m cho khách hàng. 9. L i d ng ch c v , quy n h n vi ph m các quy ch qu n lý tài chính làm th t thoát, lãng phí công qu và các hi n tư ng tiêu c c khác. 10. Nh n ho c t ch c nh n h i l khi th c hi n nhi m v . i u 12. Hình th c x lý vi ph m i v i Th trư ng ơn v . 1. Khi n trách: khi vi ph m m t trong các kho n 1, 2 và 3 i u 11. 2. C nh cáo: khi vi ph m m t trong các kho n 4, 6, 7, 8 và 9 i u 11 nhưng m c vi ph m ít nghiêm tr ng. 3. H ng ch, b c lương ho c cách ch c tuỳ theo m c vi ph m trong nh ng trư ng h p sau: a. Vi ph m m t trong các kho n 4, 5, 6, 7, 8 và 9 i u 11 có m c vi ph m nghiêm tr ng ho c tái ph m. b. Vi ph m kho n 2 i u 11 v i m c trong ơn v có 2 ăng ki m viên tr lên b k lu t bu c thôi vi c. c. Vi ph m kho n 10 i u 11;
  8. 4. Bu c thôi vi c: khi vi ph m các kho n nêu t i i u 11 n m c b truy c u trách nhi m hình s . M C C: CÁC HÌNH TH C X LÝ LÃNH O C P TRÊN ƠN VN ĂNG KI M DO TRÁCH NHI M LIÊN I i u 13. i v i C c ăng ki m Vi t Nam Lãnh o C c ăng ki m Vi t Nam, Lãnh o các cơ quan tham mưu nghi p v ph i ng ch u trách nhi m gián ti p v các sai ph m c a c p dư i liên quan n lĩnh v c ch o ư c phân công. 1. C c trư ng, Phó c c trư ng: b phê bình, khi n trách n c nh cáo, h b c lương, ho c cách ch c tuỳ theo m c vi ph m. 2. Lãnh o cơ quan tham mưu nghi p v c a C c ăng ki m Vi t Nam tr c ti p theo dõi, ch o: b khi n trách, c nh cáo, h b c lương, ho c cách ch c tuỳ theo m c vi ph m. i u 14. i v i S Giao thông v n t i (GTCC), Liên hi p ư ng s t Vi t Nam. Giám c, Phó Giám c S GTVT (GTCC), T ng Giám c, Phó T ng giám c Liên hi p ư ng s t Vi t Nam: b phê bình n c nh cáo tuỳ theo m c vi ph m. i u 15. Th m quy n x lý vi ph m 1. B trư ng B Giao thông v n t i quy t nh x lý k lu t: các ơn v ăng ki m, C c trư ng, Phó c c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, T ng Giám c, Phó T ng giám c Liên hi p ư ng s t Vi t Nam. 2. Ch t ch UBND các t nh và thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh x lý k lu t Giám c, Phó Giám c S GTVT (GTCC). 3. C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam có quy n: a. Quy t nh x lý k lu t lãnh o các ơn v ăng ki m, các cơ quan tham mưu, nghi p v và các ăng ki m viên thu c quy n qu n lý c a C c; b. Ki n ngh v i S GTVT (GTCC), Liên hi p ư ng s t Vi t Nam quy t nh x lý k lu t i v i nh ng vi ph m c a cán b , ăng ki m viên thu c quy n qu n lý c a S GTVT (GTCC), Liên hi p ư ng s t Vi t Nam; c. Thu h i Gi y ch ng nh n ăng ki m viên i v i nh ng ăng ki m viên có vi ph m. 4. Giám c S GTVT (GTCC), T ng Giám c Liên hi p ư ng s t Vi t Nam có quy n quy t nh x lý k lu t cán b , ăng ki m viên thu c quy n qu n lý theo thNm quy n. Chương 4:
  9. T CH C TH C HI N i u 16. 1. Các cơ quan, ơn v liên quan thu c i tư ng và ph m vi i u ch nh nêu kho n 1 i u 2 có trách nhi m th c hi n Quy nh này. Nh ng vi ph m nghiêm tr ng, tuỳ theo tính ch t và m c vi ph m s b i u ch nh theo quy nh c a pháp lu t. 2. Nh ng quy nh trư c ây c a B Giao thông v n t i v x lý vi ph m i v i ăng ki m viên trái v i n i dung x lý vi ph m trong Quy nh này u bãi b . i u 17. Ch t ch UBND các t nh và thành ph tr c thu c Trung ương có qu n lý ơn v ăng ki m, C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, Giám c các S GTVT (GTCC), T ng giám c liên hi p ư ng s t Vi t Nam và các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m ph bi n Quy nh này t i các ơn v tr c thu c th c hi n. Trong quá trình th c hi n n u g p vư ng m c, các cơ quan, ơn v liên quan báo cáo B Giao thông v n t i b ng văn b n xem xét b sung, s a i cho phù h p.
Đồng bộ tài khoản