Quyết định số 446/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
42
lượt xem
5
download

Quyết định số 446/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 446/2006/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Lịch sử - Văn hoá do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 446/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 446/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 30 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ÐỊNH VỀ VIỆC XẾP HẠNG DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HOÁ CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26.11.2003; Căn cứ Luật Di sản văn hoá ngày 29.6.2001; Căn cứ Nghị định số 92/2002/NÐ - CP ngày 11.11.2002 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Di sản văn hoá; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin tại công văn số 103/CV-VHTT ngày 28.3.2006, QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1 : Xếp hạng di tích Lịch sử - Văn hoá, Ðình làng Tỉnh Ngô Xã Bình Ðịnh, huyện Lương Tài. Ðiều 2 : Di tích trên được bảo vệ, quản lý và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật. Ðiều 3 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hoá - Thông tin và các ngành liên quan; Chủ tịch UBND huyện Lương Tài, Chủ tịch UBND xã Bình Ðịnh căn cứ Quyết định thi hành./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Văn Tuý
Đồng bộ tài khoản