Quyết định số 446-BYT/QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
33
lượt xem
1
download

Quyết định số 446-BYT/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 446-BYT/QĐ về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trong lĩnh vực y, dược do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 446-BYT/QĐ

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 446-BYT/QĐ Hà N i, ngày 06 tháng 5 năm 1993 QUY T Đ NH C AB Y T V VI C BAN HÀNH QUY CH B O V BÍ M T NHÀ NƯ C TRONG LĨNH V C Y, DƯ C B TRƯ NG B YT Căn c Pháp l nh B o v bí m t Nhà nư c ban hành ngày 8-11-1991; Căn c Ngh nh s 153-CP ngày 6-10-1961 c a H i ng Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n c a B Y t và Ngh nh s 15-CP ngày 2-3-1993 c a Chính ph quy nh v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a các B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh c a H i ng B trư ng s 84-H BT ngày 9-3-1992 ban hành Quy ch b o v bí m t Nhà nư c; Xét yêu c u quan tr ng c a công tác b o v bí m t Nhà nư c trong lĩnh v c y, dư c; Theo ngh c a ông Chánh Văn phòng và ông V trư ng V T ch c - Lao ng B Yt , QUY T Đ NH: i u 1. Ban hành Quy ch b o v bí m t Nhà nư c trong lĩnh v c y, dư c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ban hành và thay th Thông tư s 14- BYT/TT ngày 12-11-1985; ph n IV c a Quy ch b o v n i b ban hành theo Quy t nh c a B Y t s 213-BYT/Q ngày 28-4-1989. Các quy nh trư c ây trái v i quy nh trong Quy t nh này u bãi b . i u 3.- Các ông Chánh Văn phòng, V trư ng các V trong cơ quan B , Giám c các S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Th trư ng các ơn v tr c thu c B và các ơn v y t các ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê Văn Truy n ( ã ký) QUY CH
  2. B O V BÍ M T NHÀ NƯ C TRONG LĨNH V C Y, DƯ C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 446-BYT/Q ngày 6-5-1993). nâng cao trách nhi m c a các ơn v , nghĩa v c a công nhân viên ch c ngành y t trong vi c b o v bí m t Nhà nư c thu c lĩnh v c y, dư c, góp ph n tích c c vào vi c gi gìn an ninh chính tr , tr t t và an toàn xã h i. Chương 1: DANH M C CÁC M C M T NHÀ NƯ C THU C LĨNH V C Y, DƯ C i u 1. Danh m c bí m t Nhà nư c lo i: "Tuy t m t": 1. K ho ch chi n lư c v y t b o m ph c v t t cho công tác h u c n thu c lĩnh v c phòng th t nư c. 2. K ho ch và các tài li u chuyên ngành y t t hoà bình sang chi n tranh. 3. Thu c và trang thi t b y t d tr qu c gia: ch ng lo i, s lư ng, ch t lư ng, a i m. 4. Nh ng tin t c c a nư c ngoài ho c c a các t ch c qu c t chuy n cho Vi t Nam theo yêu c u c a bên giao ư c c p có thNm quy n xác nh thu c lo i "Tuy t m t". 5. K ho ch, h sơ, tài li u b o v s c kho lãnh t , cán b cao c p c a ng, Nhà nư c. 6. i n, các tài li u c a các cơ quan c a ng, Nhà nư c chuy n n thu c lo i "Tuy t m t". i u 2. Danh m c bí m t Nhà nư c lo i "T i m t": 1. Tin t c v các cu c àm phán, n i dung ký k t thu c lĩnh v c y, dư c gi a nư c ta v i m t hay nhi u nư c chưa ư c công b ho c không công b . 2. Tin t c có ư c b ng con ư ng không chính th c có liên quan n y, dư c trong quan h v i nư c ngoài mà vi c l s d n n làm l ngu n tin. 3. Nh ng sáng ch , phát minh, gi i pháp h u ích, công ngh m i có liên quan n y, dư c không ư c công b ho c không công b . 4. S li u tuy t i v thu, chi ngân sách Nhà nư c thu c lĩnh v c y, dư c chưa công b . 5. i n, các tài li u c a các cơ quan ng và Nhà nư c chuy n n thu c lo i "T i m t". 6. Nh ng tin t c c a nư c ngoài ho c c a các t ch c qu c t chuy n cho Vi t Nam theo yêu c u c a bên giao ư c c p có thNm quy n xác nh thu c lo i "T i m t".
  3. i u 3.- Danh m c bí m t Nhà nư c thu c lo i "M t": 1. Nh ng công trình nghiên c u phát minh y, dư c có giá tr v khoa h c và kinh t , nh ng quy ho ch i u tra dư c li u, các s li u, b n , m u v t, k t qu ã i u tr ư c, các cây thu c quý, các quy trình công ngh s n xu t thu c mà Nhà nư c ang xu t khNu. 2. Tình hình các d ch v , s ngư i m c, s ngư i ch t, m c , a i m chưa ư c công b ho c không công b . 3. Tài li u th ng hê k ho ch Nhà nư c c a ngành y t hàng năm, quy ho ch cán b , h sơ lý l ch cán b , danh sách cán b , nhân s . 4. H sơ công tác thanh tra, ki m tra m i có nh n nh ánh giá mà chưa có c p thNm quy n phê duy t. 5. i n m t và các tài li u m t c a các cơ quan ng và Nhà nư c chuy n n. Chương 2: B O QU N, S D NG VÀ TIÊU HU CÁC BÍ M T NHÀ NƯ C THU C LĨNH V C Y, DƯ C i u 4. Th ng kê, lưu tr , b o qu n các bí m t Nhà nư c thu c lĩnh v c y, dư c: 1. Vi c th ng kê, lưu tr , b o qu n các tài li u m t c a Nhà nư c ph i ư c giao cho cán b làm công tác b o m t c a ơn v . 2. M i bí m t Nhà nư c ph i ư c phân lo i th ng kê theo trình t th i gian và t ng m t , bao g m nh ng bí m t hi n có, m i phát sinh và ư c ti p nh n. 3. Nh ng bí m t Nhà nư c v lĩnh v c y, dư c thu c lo i "Tuy t m t", "T i m t", ph i ư c c t gi riêng trong t s t ho c g ch c ch n, có khoá t t, trong phòng có i u ki n ch ng m i, m t, hư h ng, ch ng ư c k gian thâm nh p. 4. Không ư c ưa tài li u m t v nhà riêng, sau khi dùng ph i b vào t khoá l i và b o qu n theo ch chung ch c ch n, an toàn. 5. Cán b i công tác ch ư c mang nh ng tài li u, v t phNm thu c ph m vi bí m t Nhà nư c có liên quan n vi c th c hi n nhi m v ư c giao, ph i ư c ngư i ng u cơ quan duy t và c p gi y, ăng ký v i b ph n b o m t, có k ho ch b o v trong th i gian mang i và khi hoàn thành nhi m v ph i cùng v i b ph n b o m t ki m tra và n p l i cơ quan. 6. Không ư c làm công vi c bí m t trong lúc có m t ngư i không có trách nhi m liên quan n công vi c ó. 7. Khi m t tài li u m t, ngư i ánh m t ph i báo ngay v i Th trư ng ơn v , Th trư ng ơn v ph i báo ngay lên Th trư ng tr c ti p, ng th i báo cho cơ quan công an có trách nhi m k p th i truy xét.
  4. i u 5. So n th o, in n, sao ch p tài li u m t Nhà nư c: 1. Ph i t ch c vi c so n th o, in n, sao ch p tài li u m t Nhà nư c nơi b o m an toàn. 2. Nghiêm c m vi c ánh máy in, sao ch p th a s b n ã ư c quy nh. Sau khi ánh máy, in, sao ch p xong ph i ki m tra l i và hu b ngay b n th o (n u không c n lưu) và nh ng b n ánh máy, in th , h ng, th a, gi y than, gi y n n, b n in, có s ch ng ki n c a cán b b o m t. 3. Ngư i th c hi n nh ng vi c này ph i có tiêu chuNn theo quy nh i v i ngư i làm công tác b o v bí m t Nhà nư c. 4. Tài li u ánh máy, in, sao ch p ra ph i óng d u b o m t, d u thu h i (n u c n), ánh s trang, s b n, s lư ng in n, ph m vi lưu hành, nơi nh n, tên ngư i ánh máy, in soát tài li u. 5. Vi c sao ch p ho c chuy n sang d ng mang tin khác ph i ư c nơi ban hành tài li u g c ng ý b ng văn b n ghi c th s lư ng ư c th c hi n i v i tài li u "Tuy t m t", "T i m t"; i v i tài li u "M t" ph i do ngư i ng u cơ quan qu n lý tr c ti p tài li u "M t" ó quy t nh. i u 6. Các d u m t, d u thu h i: 1. D u "M t": Hình ch nh t (20mm x 8mm) có ư ng vi n xung quanh, bên trong là ch "M t" in hoa nét m, cách u ư ng vi n 2 mm. 2. D u "T i m t": Hình ch nh t (30mm x 8mm) có ư ng vi n xung quanh, bên trong là ch "T i m t" in hoa nét m, cách u ư ng vi n 2 mm. 3. D u "Tuy t m t": Hình ch nh t (40mm x 8mm) có ư ng vi n xung quanh, bên trong là ch "Tuy t m t" in hoa nét m, cách u ư ng vi n 2 mm. 4. D u thu h i: Hình ch nh t (80mm x 15mm) có ư ng vi n xung quanh, bên trong có hai hàng ch : Hàng trên là ch : "Tài li u thu h i" in hoa nét m, hàng dư i là ch "th i h n" in thư ng u hàng và các d u ch m cho n h t, ch hai hàng cách u ư ng vi n 2mm ( o n... hàng dư i khi s d ng tuỳ t ng trư ng h p ph i thu h i mà ghi vào, có 3 trư ng h p: "xong h i ngh ", "t ng bu i" i v i tài li u thu phát t ng bu i; rõ ngày, tháng, năm i v i nh ng trư ng h p quy nh c th th i h n tr l i). 5. D u "Ch ngư i có tên m i ư c bóc bì": Hình ch nh t (110mm x 10mm) có ư ng vi n xung quanh, bên trong là ch "Ch ngư i có tên m i ư c bóc bì" in hoa nét m, cách u ư ng vi n 2mm. M c óng d u m t, d u thu h i dùng lo i m c màu tươi. B ph n văn thư x lý tài li u m t c a cơ quan, ơn v có trách nhi m qu n lý và óng các d u m t, d u thu h i vào văn b n theo s ch o c a Th trư ng cơ quan, ơn v ho c c p có thNm quy n xác nh m t theo quy nh.
  5. i u 7. V n chuy n giao nh n bí m t Nhà nư c: 1. G i tài li u m t i: - Vào s : Tài li u m t trư c khi g i i các nơi nh t thi t ph i vào s "Tài li u m t i" riêng theo dõi. S "Tài li u m t i" ph i ghi y các c t m c: S th t ( ng th i là s c a tài li u g i i) , ngày, tháng, năm, nơi nh n, trích y u n i dung m t, khNn, ngư i ký, ghi chú (ghi văn b n kèm theo n u có). Trư ng h p tài li u "Tuy t m t" thì ngư i chuNn b văn b n v n l y s i và ăng ký theo úng các c t m c trong s , riêng c t trích y u n i dung b tr ng (ghi sau, n u ngư i có thNm quy n ng ý) cho vào bì dán kín và làm các yêu c u b o m t trư c khi ưa n văn thư làm bì ngoài g i i. - L p phi u g i: Tài li u m t g i i ph i kèm theo phi u g i b chung trong bì v i tài li u. Phi u g i ghi rõ nơi g i, nơi nh n, s ký hi u t ng tài li u g i i, óng d u m t, khNn theo m t, khNn c a tài li u vào góc ph i phía trên c a t phi u. Nơi nh n khi nh n ư c tài li u m t ph i hoàn l i ngay phi u g i cho nơi g i. - Làm bì: Tài li u m t g i i không g i chung trong m t bì v i tài li u thư ng. Gi y làm bì ph i là lo i gi y dai, khó bóc, không th m nư c, không nhìn th u qua ư c, g p bì theo m i chéo, h dán ph i dính, khó bóc. Tài li u "M t" ngoài bì óng d u ký hi u ch "C" in hoa nét m (không óng d u "M t"). Tài li u "Tuy t m t", "T i m t" g i b ng hai bì: + Bì trong: Ghi rõ s , ký hi u c a tài li u, tên ngư i nh n, óng d u m t theo m t c a tài li u. N u là tài li u "Tuy t m t" g i ích danh cho ngư i có trách nhi m gi i quy t, thì óng d u Cch ngư i có tên m i bóc bì". + Bì ngoài: Ghi như tài li u thư ng, óng d u ký hi u m t ch "A", in hoa nét m là "Tuy t m t", ch "B", in hoa nét m là "T i m t" (không óng d u "Tuy t m t", "T i m t"). Niêm phong tài li u "Tuy t m t", "T i m t" g i i, bì trong sau khi dán b ng h , ph i dán b ng keo è lên các mép dán h và niêm phong b ng ch ho c si ho c b ng gi y th t m ng khó bóc, niêm lên giao i m các m i chéo phía sau c a bì, d u niêm phong các góc gi y m m, m t n a trên gi y niêm, m t n a trên gi y bì. M c niêm phong dùng lo i m c màu tươi. 2. Nh n tài li u m t n: - M i tài li u m t n b t c t ngu n nào u ph i qua văn thư vào s "Tài li u m t n" riêng theo dõi và chuy n n ngư i có trách nhi m gi i quy t.
  6. - Trư ng h p tài li u m t n mà bì trong có d u "Ch ngư i có tên m i ư c bóc bì" thì văn thư vào s s ghi ngoài bì và chuy n n ngay ngư i có tên nh n. N u ngư i có tên trên i v ng, thì chuy n n ngư i có trách nhi m gi i quy t. Văn thư không ư c bóc bì. Tài li u m t g i n không th t c theo quy nh, m t m t chuy n ngay n ngư i có trách nhi m gi i quy t, m t m t tìm cách nhanh chóng h i l i và rút kinh nghi m v i nơi g i. 3. Thu h i tài li u m t: Văn thư ph i theo dõi, thu h i ho c tr l i nơi g i úng kỳ h n nh ng tài li u m t có óng d u thu h i. Khi nh n cũng như khi tr u ph i ki m tra, i chi u và xoá s . 4. Giao nh n tài li u m t: M i trư ng h p giao nh n tài li u m t gi a các khâu (ngư i d th o, ánh máy, in, văn thư, giao thông viên, ngư i có trách nhi m gi i quy t, ngư i c t gi b o qu n...) u ph i vào s có ký nh n gi a hai bên giao nh n tr c ti p, t i phòng làm vi c theo quy nh c a Th trư ng cơ quan, ơn v . 5. V n chuy n tài li u m t: M i trư ng h p v n chuy n tài li u m t ph i có phương ti n mang gi t t (hòm s t, c p có khoá ch c ch n), không bu c sau xe p, mô tô, không ư c giao cho ngư i không có trách nhi m gi h , không ư c b t c nơi nào mà không có ngư i có trách nhi m coi gi cNn th n. i u 8. B o v bí m t c a Nhà nư c trong thông tin liên l c: 1. Không ư c thông tin n i dung các tài li u m t trên máy i n tho i, các máy phát sóng, i n báo và fax. Khi c n chuy n thông tin m t ph i chuy n qua h th ng i n m tc aB Yt . 2. Vi c l p t máy phát sóng ph i ư c B Y t ng ý và ngh B N i v xét duy t lý l ch ngư i qu n lý, T ng c c Bưu i n c p gi y phép m i ư c th c hi n. i u 9. S d ng nh ng bí m t Nhà nư c thu c lĩnh v c y, dư c: 1. Tài li u bí m t ch ư c ph bi n trong ph m vi nh ng ngư i có trách nhi m ư c bi t, nh t thi t không ư c cho ngư i khác bi t khi chưa ư c c p có thNm quy n cho phép. 2. Vi c trao i tin t c, tài li u m t nh t thi t ph i ư c B trư ng cho phép. Nh ng s li u tin t c m t ư c ưa ra tuyên truy n trên các phương ti n thông tin i chúng ph i ư c B trư ng ho c Th trư ng ph trách công vi c ó xét duy t và ch u trách nhi m. 3. T thư ký Văn phòng B l p h sơ v tài li u thu c lo i "Tuy t m t", "T i m t", "M t".
  7. - Khi c n s d ng các tài li u "M t", chuyên viên các V sau khi ư c lãnh o V ngh và Chánh Văn phòng ng ý thì ư c n nghiên c u t i t thư ký, không ư c mang tài li u này ra kh i t thư ký; Trư ng h p khNn c p n u ư c s ng ý c a Chánh Văn phòng, V trư ng có th tr c ti p mư n và ch u trách nhi m b o qu n tài li u ã mư n, t thư ký làm s cho mư n ghi ngày, tháng, năm cho mư n, th i h n cho mư n, ngày, tháng tr , có ký nh n và ký tr . M i s m t mát và l bí m t thì V trư ng ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t. - Khi c n s d ng các tài li u m t thu c lo i "T i m t" và "Tuy t m t", ng chí V trư ng ch ư c nghiên c u t i t thư ký sau khi ư c s nh t trí c a ng chí Chánh Văn phòng, không ư c mang tài li u này ra kh i t thư ký. i u 10. Th t c xét duy t nh ng thông tin có liên quan n bí m t Nhà nư c cung c p cho t ch c qu c t , nư c ngoài và mang ra nư c ngoài: 1. Khi có yêu c u ph i cung c p các bí m t Nhà nư c thu c lĩnh v c y, dư c cho các t ch c qu c t , nư c ngoài ho c mang ra nư c ngoài ư c quy nh như sau: - Lo i "Tuy t m t" ph i ư c Th tư ng Chính ph duy t. - Lo i "T i m t" ph i ư c B trư ng B N i v duy t. - Lo i "M t" ph i ư c B trư ng ho c Th trư ng ph trách công vi c ó duy t và thông báo cho B trư ng B N i v bi t. ơn v và ngư i th c hi n ch ư c cung c p úng các n i dung ã ư c duy t. Khi mang tài li u m t ra nư c ngoài ph i có văn b n trình b y rõ th c hi n chương trình qu c t nào, n i dung bí m t mang ra nư c ngoài như th nào, ý ki n c a cơ quan c p trên theo h th ng d c và nh ng nơi có liên quan v v n này, xu t c a cơ quan, t ch c ho c c a cá nhân ch qu n g i n c p có thNm quy n theo quy nh t i kho n này xem xét quy t nh, ng g i B N i v . 2. Cán b nhân viên ngành y t khi ti p xúc v i ngư i nư c ngoài ch ư c thông tin nh ng tin t c ã ư c Th trư ng ơn v ó duy t và ph i l p biên b n khi ti p xúc, báo cáo Th trư ng ơn v ó và lưu h sơ. 3. Nh ng ngư i ti p xúc bí m t Nhà nư c thu c lĩnh v c y, dư c khi ra nư c ngoài u ph i làm th t c cam k t b o v bí m t qu c gia. i u 11. Thanh lý và tiêu hu các bí m t Nhà nư c: Vi c thanh lý ho c tiêu hu các bí m t Nhà nư c " Tuy t m t", " T i m t", "M t" do B trư ng B Y t quy t nh và báo cáo Th tư ng Chính ph . M i trư ng h p thanh lý ho c tiêu hu các bí m t Nhà nư c u ph i do H i ng g m nh ng ngư i ng u cơ quan, ngư i tr c ti p qu n lý các bí m t ư c thanh lý ho c tiêu hu và cán b b o m t th c hi n, H i ng thanh lý, tiêu hu các bí m t Nhà nư c ph i l p biên b n th ng kê y , nói rõ phương th c ti n hành, ngư i th c hi n.
  8. Trong quá trình th c hi n ph i tuy t i b o m yêu c u không làm l , không l t ra ngoài các bí m t Nhà nư c, n u thanh lý phương ti n ho c v t th ph i làm thay i hình d ng và tính năng tác d ng, n u tiêu hu tài li u thì ph i t, xé ho c nghi n nh t i m c không th ch p l i ư c. Biên b n thanh lý, tiêu hu lưu t i b ph n b o m t c a cơ quan. Nghiêm c m vi c t ti n tiêu hu tài li u, vi c bán thanh lý tài li u m t ra ngoài. Chương 3: TRÁCH NHI M C A TH TRƯ NG ƠN VN I V I CÔNG TÁC B O V M T NHÀ NƯ C THU C LĨNH V C Y, DƯ C i u 12. Tuy n ch n cán b làm công tác b o m t thu c lĩnh v c y, dư c: Khi tuy n ch n cán b làm công tác b o m t, Th trư ng các ơn v ph i ch n ngư i có lý l ch rõ ràng, có tư cách o c t t, tác phong ngăn n p, kín áo, cNn th n, tránh thay i nh ng ngư i làm công tác b o m t. Khi tuy n ch n cũng khi chuy n công tác khác, ph i ư c s tho thu n c a cơ quan an ninh cùng c p. Khi nh n công tác ho c thôi làm công tác b o m t ph i làm cam k t b o v bí m t Nhà nư c (có ph l c kèm theo). Khi ra nư c ngoài ph i ư c cơ quan có thNm quy n cho phép. i u 13. Trách nhi m c th c a Th trư ng các ơn v : 1. Hàng năm, ph i có quy nh m t t ng bí m t Nhà nư c thu c lĩnh v c y t ngay t khi phát sinh, ban hành, có ch ký tài li u g c và óng d u m t. Tuỳ theo n i dung và tính ch t c a t ng m t các bí m t Nhà nư c, ngư i quy nh m t có trách nhi m xem xét thay i m t, i u ch nh bi n pháp b o m t và quy t nh h t hi u l c bí m t và thông báo cho các nơi liên quan bi t th c hi n. 2. Trong ph m vi qu n lý c a mình, Th trư ng ơn v ph i ki m tra công tác gi gìn bí m t m t cách thư ng xuyên, sau m i l n ki m tra ph i l p biên b n lưu t i cơ quan, t ch c ư c ki m tra, g i lên cơ quan c p trên tr c ti p theo h th ng d c, ng th i g i cơ quan an ninh cùng c p theo dõi ôn c vi c ch n ch nh nh ng h sơ, thi u sót qua ki m tra phát hi n. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 14. Ngư i nào vi ph m các quy nh c a Quy ch này, tuỳ theo m c có th b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c b truy t theo quy nh c a Lu t hình s . i u 15. B giao cho ng chí Chánh Văn phòng và V trư ng V T ch c lao ng ch u trách nhi m ki m tra, ôn c vi c th c hi n Quy ch này trong toàn ngành y t và thư ng xuyên báo cáo k t qu th c hi n v i B trư ng.
  9. PH L C B N CAM K T B O V BÍ M T NHÀ NƯ C (Ban hành theo quy nh c a "Quy ch b o v bí m t Nhà nư c" dùng cho ngư i làm công tác b o v bí m t Nhà nư c). H và tên Bí danh: Ngày.... tháng.... năm sinh: Quê quán: Ch c v : ơn v công tác: ư c phân công làm công tác b o v bí m t Nhà nư c t ngày....tháng....năm... Tôi hi u r ng vi c gi gìn bí m t Nhà nư c là b o v l i ích c a T qu c Vi t Nam; Tôi ã ư c hư ng d n nghiên c u Pháp l nh B o v bí m t Nhà nư c, Quy ch b o v bí m t Nhà nư c, các quy nh c a Hi n pháp ( i u 79), c a B lu t hình s (các di u 74, 92, 93, 222, 223, 262, 263). Tôi xin cam k t như sau: 1. Th c hi n nghiêm "Quy ch b o v bí m t Nhà nư c". 2. Không m t, l t ra ngoài, gây th t thoát, làm l nh ng bí m t Nhà nư c mà tôi ư c giao ti p xúc x lý. Tôi xin ch u trách nhi m trư c pháp lu t và k lu t c a Nhà nư c v nh ng sai ph m l i cam k t c a mình. Ch ng nh n c a Th trư ng ... Ngày...tháng...năm... cơ quan, ơn v Ngư i cam k t (ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản