Quyết định Số: 447/QĐ-UBND

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
98
lượt xem
2
download

Quyết định Số: 447/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT HỒ SƠ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH MỐC BIÊN GIỚI VIỆT LÀO 717 (MỐC ĐẠI THUỘC DỰ ÁN TĂNG DÀY VÀ TÔN TẠO HỆ THỐNG MỐC QUỐC GIỚI VIỆT- LÀO) ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 447/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH QUẢNG NAM NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 447/QĐ-UBND Tam Kỳ, ngày 27 tháng 01 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT HỒ SƠ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH MỐC BIÊN GIỚI VIỆT LÀO 717 (MỐC ĐẠI THUỘC DỰ ÁN TĂNG DÀY VÀ TÔN TẠO HỆ THỐNG MỐC QUỐC GIỚI VIỆT- LÀO) ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/06/2009; Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Căn cứ Nghị định số 49/2008/NĐ ngày 18/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-TTg ngày 30/01/2008 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào; Căn cứ Quyết định số 314/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 của Thủ Tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào; Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Thông tư số 141/2008/TT-BTC ngày 20/06/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào;
  2. Căn cứ Công văn số 1039/BXD-HTKT ngày 03/6/2008 của Bộ Xây dựng về nhiệm vụ xây dựng mốc giới của các địa phương có biên giới Việt Nam- Lào; Căn cứ Thông tư số 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động trong các công ty Nhà nước theo Nghị định số 205/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ; Căn cứ Thông tư Liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ-Bộ Lao động Thương binh và Xã hội -Bộ Tài chính -Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực; Căn cứ Công văn số 49/BCĐ-ĐN ngày 04/08/2008 của Ban chỉ đạo cắm mốc tỉnh Quảng Nam về việc chỉ định Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn tỉnh Quảng Nam khảo sát địa chất địa hình mốc 717; Căn cứ Thông báo số 25/TB-UBND ngày 24/02/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam về Kết luận của Chủ tịch Lê Minh Ánh kiêm Trưởng Ban chỉ đạo cắm mốc tỉnh về triển khai công tác cắm mốc quốc giới năm 2009 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Xét Văn bản số 1798/BCHBP-CM ngày 02/12/2009 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cắm mốc tỉnh) về việc đề nghị thẩm định hồ sơ khảo sát địa chất công trình cột Mốc 717 thuộc Dự án thực hiện công tác tăng dày và tôn tạo mốc quốc giới Việt – Lào và Kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật-dự toán (phần Khảo sát địa chất) số 04/PTĐ-SXD ngày 25/ 01/2010 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt hồ sơ khảo sát - Công trình: Mốc biên giới Việt Lào 717 (Mốc Đại thuộc dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt – Lào). - Phần việc: Khảo sát địa chất. - Chủ đầu tư: Ban chỉ đạo cắm mốc tỉnh Quảng Nam. - Địa điểm xây dựng:Khu vực cửa khẩu Nam Giang(Quảng Nam)-Đắc Tà Oọc (Se Koong). - Đơn vị tư vấn khảo sát địa chất: Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quảng Nam.
  3. - Nội dung phê duyệt: Khảo sát địa chất lần 1 (năm 2008): khoan sâu 15 m với cấp đất đá là I-III. Do thay đổi địa điểm đặt mốc phải tiến hành khảo sát lại lần 2 (năm 2009) bao gồm: khoan sâu 15 m, trong đó khoan 7,5m ban đầu với cấp đất đá là I-III; khoan 7,5m tiếp theo với cấp đất đá là IV-VI. - Giá trị dự toán : 55.325.793 đ Trong đó: + Lần 1 (năm 2008) : 23.075.181 đ + Lần 2 (năm 2009) : 32.250.612 đ Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng công trình, chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo tinh thần Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Nam, Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH Nơi nhận : PHÓ CHỦ TỊCH -Chủ tịch; -Các Phó chủ tịch; -Như điều 3; -Cpvp; -Lưu VT,KTN, KTTH. Đinh Văn Thu
Đồng bộ tài khoản