Quyết định số 448/BYT/QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
1
download

Quyết định số 448/BYT/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 448/BYT/QĐ về việc đổi tên Viện Vắc xin thành Viện Vắc xin và các chế phẩm sinh vật trực thuộc Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 448/BYT/QĐ

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 448/BYT/Q Hà N i, ngày 23 tháng 4 năm 1986 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 448-BYT/Q NGÀY 23-4-1986 V VI C I TÊN VI N V CXIN THÀNH VI N V CXIN VÀ CÁC CH PH M SINH V T TR C THU C B Y T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 153-CP ngày 5-10-1961 c a H i ng Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n, t ch c b máy B Y t ; Trên tinh th n các Ch th , Ngh quy t c a Nhà nư c v ch n ch nh g n nh b máy hi n nay và do yêu c u th ng nh t vi c nghiên c u s n xu t v cxin - sinh v t ph m trong c nư c; Theo ngh c a V trư ng V t ch c cán b , V trư ng V v sinh phòng d ch, QUY T NNH: i u 1.- Nay i tên Vi n V cxin thành Vi n V cxin và các ch phNm sinh v t tr c thu c B Y t , g i t t là Vi n V cxin. Vi n bao g m các cơ s : 1. Cơ s chính c a Vi n t t i Nha Trang (Phú Khánh). 2. Cơ s II (Phân Vi n à L t cũ) t t i à L t (Lâm ng). 3. Tr i chăn nuôi súc v t Su i D u (Phú Khánh). i u 2.- Vi n V cxin và các ch phNm sinh v t có nhi m v : 1. Nghiên c u s n xu t và phân ph i các lo i v cxin và các ch phNm sinh v t theo k ho ch c a B ; 2. Hư ng d n s d ng các lo i v cxin, các ch phNm sinh v t do Vi n s n xu t, ng th i cùng v i các ơn v s d ng s n phNm c a Vi n; t ch c ki m tra ánh giá hi u qu nh m nâng cao ch t lư ng s n phNm, b o m an toàn tuy t i cho các i tư ng s d ng. i u 3.- Cơ s II c a Vi n do m t Phó vi n trư ng ph trách; ư c s d ng con d u cơ s II và ư c m tài kho n vãng lai t i ngân hàng a phương. i u 4.- Vi n V cxin và các ch phNm sinh v t ư c phép làm l i con d u c a Vi n và c a Cơ s II.
  2. i u 5.- Quy t nh này thay th cho các Quy t nh s 280-BYT/Q ngày 9-3-1977, Quy t nh s 1335-BYT/Q ngày 18-12-1981 và Quy t nh s 844- BYT/Q ngày 3-11-1982. i u 6.- Chánh Văn phòng, Th trư ng các v , ban trong cơ quan B Y t và Vi n trư ng Vi n V cxin và các ch phNm sinh v t ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. ng H i Xuân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản