Quyết định số 4480/2002/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
68
lượt xem
2
download

Quyết định số 4480/2002/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4480/2002/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy định trách nhiệm và xử lý khi vi phạm trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4480/2002/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 4480/2002/Q -BGTVT Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2002 QUY T NNH C A B GIAO THÔNG V N T I S 4480/2002/Q -BGTVT, NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2002 C A B GIAO THÔNG V N T I V VI C BAN HÀNH QUI NNH TRÁCH NHI M VÀ X LÝ KHI VI PH M TRONG CÔNG TÁC QU N LÝ ÀO T O, SÁT H CH, C P GI Y PHÉP LÁI XE CƠ GI I Ư NG B B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29/6/2001; Căn c Pháp l nh Cán b , công ch c và Pháp l nh Ch ng tham nhũng ngày 26/2/1998; Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22/3/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Theo ngh c a C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, V trư ng V T ch c cán b - Lao ng, V trư ng V Pháp ch - V n t i, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Qui nh trách nhi m và x lý khi vi ph m trong công tác qu n lý ào t o, sát h ch, c p Gi y phép lái xe cơ gi i ư ng b ". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3. Các ông (Bà): Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, B trư ng B có liên quan, Chánh văn phòng B , V trư ng các V thu c B , Chánh thanh tra B , C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i (Giao thông công chính), Th trư ng cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. ào ình Bình ( ã ký) QUY NNH
 2. TRÁCH NHI M VÀ X LÝ KHI VI PH M TRONG CÔNG TÁC QU N LÝ ÀO T O, SÁT H CH, C P GI Y PHÉP LÁI XE CƠ GI I Ư NG B (Ban hành hành kèm theo Quy t nh s 4480/2002/Q -BGVT ngày 31 tháng 12 năm 2002 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1: QUI NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Qui nh này xác nh trách nhi m và x lý khi vi ph m trong công tác qu n lý ào t o, sát h ch, c p Gi y phép lái xe cơ gi i ư ng b . 2. Qui nh này áp d ng i v i t ch c, cá nhân th c hi n nhi m v qu n lý ào t o, sát h ch, c p Gi y phép lái xe cơ gi i ư ng b trong ph m vi toàn qu c. Qui nh này không áp d ng i v i t ch c, cá nhân làm nhi m v qu n lý ào t o, sát h ch, c p Gi y phép lái xe cho l c lư ng quân i, công an làm nhi m v qu c phòng, an ninh. i u 2. Các t ch c, cá nhân qui nh t i kho n 2, i u 1 g m: 1. B Giao thông v n t i th ng nh t qu n lý nhà nư c v ào t o, sát h ch, c p Gi y phép lái xe. C c ư ng b Vi t Nam ư c B Giao thông v n t i u quy n th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v ào t o, sát h ch, c p Gi y phép lái xe trong ph m vi toàn qu c. Các S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) ch u trách nhi m qu n lý ào t o sát h ch, c p Gi y phép lái xe trong ph m vi t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 2. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các B có cơ s ào t o lái xe, Trung tâm sát h ch lái xe trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình ph i h p t ch c th c hi n qu n lý v ào t o, sát h ch, c p Gi y phép lái xe trong ph m vi a phương, ngành. 3. Cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p cơ s ào t o lái xe. 4. ơn v tr c ti p ào t o, sát h ch lái xe và H i ng sát h ch, T sát h ch lái xe. 5. Cá nhân tr c ti p th c hi n nhi m v qu n lý ào t o, sát h ch, c p Gi y phép lái xe: i u 3. Các t ch c, cá nhân nêu t i i u 2 c a Qui nh này ph i tuân th các qui nh c a văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý ào t o, sát h ch, c p Gi y phép lái xe, qui nh c a văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan và tuân th Qui nh này. Chương 2:
 3. QUY NNH TRÁCH NHI M i u 4. Trách nhi m c a B Giao thông v n t i. 1. Rà soát b sung, s a i k p th i các văn b n quy ph m pháp lu t trong lĩnh v c qu n lý ào t o, sát h ch, c p Gi y phép lái xe cơ gi i ư ng b . 2. Ch o thanh tra, ki m tra nh kỳ, t xu t v qu n lý ào t o, sát h ch c p Gi y phép lái xe: a. T ng ki m tra nh kỳ sau 2 năm; b. Ki m tra nh kỳ hàng năm; c. Ki m tra t xu t. i u 5. Trách nhi m c a C c ư ng b Vi t Nam 1. Ch trì so n th o và ch u trách nhi m chính v n i dung chuyên môn, nghi p v c a các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý ào t o, sát h ch, c p Gi y phép lái xe. 2. T ch c ào t o sát h ch viên trong ph m vi toàn qu c s lư ng, m b o ch t lư ng. 3. C p Gi y phép ào t o lái xe cho cơ s ào t o lái xe ô tô trong toàn qu c theo tiêu chuNn. 4. Tr c ti p qu n lý ào t o, sát h ch, c p, i Gi y phép lái xe cho các i tư ng ư c B Giao thông v n t i giao; có bi n pháp h u hi u ngăn ng a vi ph m, tiêu c c xNy ra. 5. Ph i h p v i V T ch c cán b và Lao ng, Thanh tra B tri n khai t ch c thanh tra, ki m tra cơ s qu n lý ào t o, sát h ch, c p Gi y phép lái xe theo qui nh; khi phát hi n có sai ph m ph i x lý k p th i theo thNm quy n. i u 6. Trách nhi m c a S Giao thông v n t i (Giao thông công chính). 1. Tr c ti p qu n lý ào t o, sát h ch, c p Gi y phép lái xe cho các i tư ng ư c giao trong ph m vi t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo quy nh 2. Ki m tra, xác nh chính xác tiêu chuNn k thu t, nghi p v , chuyên môn c a cơ s ào t o lái xe thu c quy n qu n lý, ngh C c ư ng b Vi t Nam c p Gi y phép ào t o lái xe ô tô. 3. C p Gi y phép ào t o lái xe mô tô theo u quy n c a C c ư ng b Vi t Nam. 4. Thanh tra, ki m tra cơ s ào t o, Trung tâm sát h ch, Ban qu n lý sát h ch lái xe. Có bi n pháp ngăn ch n vi ph m, tiêu c c trong vi c b o m n i dung, chương trình ào t o; thu chi h c phí, phí sát h ch c p Gi y phép lái xe sai qui nh; mua, bán Gi y
 4. phép lái xe; x lý k p th i vi ph m theo thNm quy n ho c báo cáo các cơ quan ch c năng x lý. 5. Báo cáo k p th i vi ph m c a sát h ch viên do S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) qu n lý C c ư ng b Vi t Nam xét, thu h i Th sát h ch viên. 6. Trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương vi c xây d ng Trung tâm sát h ch lái xe theo quy ho ch và úng tiêu chuNn ngành. i u 7. Trách nhi m c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có cơ s ào t o lái xe. 1. Ch o S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) th c hi n qu n lý ào t o, sát h ch, c p Gi y phép lái xe theo úng qui nh. 2. Ch o vi c thanh tra, ki m tra công tác qu n lý ào t o, sát h ch, c p Gi y phép lái xe thu c quy n qu n lý và x lý vi ph m theo thNm quy n. 3. T ch c th c hi n vi c xây d ng Trung tâm sát h ch lái xe theo qui nh. i u 8. Trách nhi m c a B có cơ s ào t o lái xe 1. Ch o cơ s ào t o lái xe th c hi n úng qui nh c a pháp lu t. 2. Ch o vi c thanh tra, ki m tra công tác ào t o lái xe thu c quy n qu n lý; x lý vi ph m theo thNm quy n. i u 9. Trách nhi m c a cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p c a cơ s ào t o lái xe. 1. Có bi n pháp u tư và ch o cơ s ào t o lái xe duy trì, tăng cư ng cơ s v t ch t, trang thi t b gi ng d y, h c t p theo úng qui nh. 2. B nhi m cán b lãnh o, ch o cơ s tuy n ch n cán b nhân viên có phNm ch t o c, năng l c, trình chuyên môn th c hi n công vi c ư c giao. 3. Thư ng xuyên giám sát, ki m tra, ôn c cơ s ào t o lái xe th c hi n theo úng qui nh; x lý k p th i vi ph m theo thNm quy n. i u 10. Trách nhi m c a cơ s ào t o lái xe 1. Tuy n sinh ph i b o m tu i qui nh, ki m tra v ngo i hình so v i Gi y khám s c kho do cơ quan y t ã c p. 2. T ch c ào t o m i, b túc nâng h ng lái xe úng chương trình, giáo trình ào t o do B Giao thông v n t i ban hành; úng lưu lư ng, h ng ào t o, a i m, th i h n theo Gi y phép ào t o lái xe. 3. B o m ch t lư ng ào t o, t ch c thi ki m tra và c p Ch ng ch ào t o theo úng qui nh.
 5. 4. B o m s lư ng, tiêu chuNn giáo viên. 5. Duy trì, tăng cư ng cơ s v t ch t, trang thi t b gi ng d y, h c t p. 6. Có ch t ki m tra thư ng xuyên m b o th i gian h c t p c a h c viên. 7. Lưu gi h sơ các khoá ào t o y theo qui nh. 8. Có bi n pháp qu n lý ngăn ch n sai ph m trong tuy n sinh, gi ng d y, thi, c p Ch ng ch ào t o, thu, s d ng h c phí. i u 11. Trách nhi m c a Trung tâm sát h ch lái xe 1. Duy trì, tăng cư ng cơ s v t ch t, phương ti n, thi t b ch m i m theo qui nh, b o m kỳ sát h ch t k t qu chính xác. 2. Ph i h p v i các cơ s ào t o, H i ng sát h ch, T sát h ch lái xe b o m cho vi c ôn luy n, sát h ch lái xe ư c thu n ti n, úng k ho ch. 3. B o m an toàn cho kỳ sát h ch lái xe. 4. Thu, s d ng phí sát h ch úng qui nh. 5. Lưu gi y h sơ sát h ch. i u 12. Trách nhi m c a H i ng sát h ch, T sát h ch lái xe 1. T ch c, ki m tra, giám sát kỳ sát h ch lái xe ư c th c hi n theo úng qui nh. 2. Ch u trách nhi m v tính trung th c, khách quan; vi ph m c a sát h ch viên trong kỳ sát h ch; 3. X lý k p th i các vi ph m quy ch sát h ch theo thNm quy n ho c báo cáo cơ quan ch c năng x lý. i u 13. C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam ch u trách nhi m trư c B trư ng B Giao thông v n t i 1. Qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c ào t o, sát h ch, c p i Gi y phép lái xe trong ph m vi toàn qu c. 2. Có bi n pháp ngăn ch n, x lý k p th i các vi ph m trong qu n lý ào t o, sát h ch, c p Gi y phép lái xe theo thNm quy n. i u 14. Trư ng ban Qu n lý phương ti n và ngư i lái thu c C c ch u trách nhi m trư c C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam. 1. Tham mưu cho C c trư ng ban hành văn b n hư ng d n, t ch c ki m tra công tác qu n lý ào t o, sát h ch c p Gi y phép lái xe trong ph m vi toàn qu c.
 6. 2. Qu n lý ào t o, sát h ch, c p, i Gi y phép lái xe; t ch c kỳ sát h ch lái xe i v i cơ s ào t o, Trung tâm sát h ch lái xe và i tư ng C c ư c giao qu n lý theo úng qui nh. 3. Xây d ng chương trình, t ch c t p hu n, c p Ch ng ch sát h ch cho sát h ch viên trong ph m vi toàn qu c; tr c ti p qu n lý sát h ch viên thu c Ban qu n lý sát h ch c p C c. 4. Th c hi n ch c năng Trư ng ban qu n lý sát h ch c p C c. i u 15. Giám c S Giao thông v n t i (giao thông công chính) ch u trách nhi m trư c Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c và B trư ng B Giao thông v n t i. 1. Qu n lý ào t o, sát h ch, c p Gi y phép lái xe t i a phương theo úng qui nh. 2. Có bi n pháp ngăn ch n, x lý k p th i vi ph m v qu n lý ào t o, sát h ch c p Gi y phép lái xe theo thNm quy n. 3. Qu n lý i ngũ sát h ch viên c p S . i u 16. Trư ng phòng Qu n lý phương ti n và ngư i lái (ho c Trư ng Ban qu n lý sát h ch) thu c S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) ch u trách nhi m trư c Giám c S . 1. Qu n lý ào t o, sát h ch, c p, i Gi y phép lái xe; t ch c kỳ sát h ch lái xe i v i cơ s ào t o, Trung tâm sát h ch lái xe và i tư ng do S qu n lý. 2. T ch c ki m tra công tác ào t o, sát h ch, c p Gi y phép lái xe t i a phương theo úng qui nh. 3. Th c hi n ch c năng Trư ng ban qu n lý sát h ch c p S . i u 17. Th trư ng cơ s ào t o, Trung tâm sát h ch lái xe ch u trách nhi m trư c Th trư ng c p trên tr c ti p. 1. Th c hi n úng qui nh c a pháp lu t v công tác ào t o, sát h ch c p Gi y phép lái xe. 2. V m i ho t ng và vi ph m x y ra t i ơn v . i u 18. Ch t ch H i ng sát h ch, thành viên H i ng sát h ch, T trư ng T sát h ch lái xe ch u trách nhi m trư c Th trư ng cơ quan quy t nh thành l p H i ng sát h ch, T sát h ch và Th trư ng tr c ti p 1. Th c hi n úng n i quy, quy ch , quy trình sát h ch. 2. Tính chính xác, trung th c, khách quan c a kỳ sát h ch. 3. Vi ph m c a sát h ch viên trong kỳ sát h ch.
 7. i u 19. Sát h ch viên ch u trách nhi m trư c H i ng sát h ch, T sát h ch và trư c pháp lu t. 1. Th c hi n nhi m v ư c phân công theo úng qui nh. 2. Tính chính xác, trung th c, khách quan c a k t qu ch m thi. i u 20. Giáo viên gi ng d y ph i b o m tác phong sư ph m trong khi gi ng d y và ph i ch u trách nhi m trư c th trư ng ơn v 1. Giáo viên d y lý thuy t ph i có giáo án khi lên l p; c p nh t y các s sách qu n lý; th c hi n th i gian gi ng d y, theo úng qui nh v n i dung, chương trình, giáo trình. 2. Giáo viên d y th c hành ngoài trách nhi m như giáo viên lý thuy t ph i có y gi y t cho xe t p lái, b o m an toàn trong quá trình th c hành lái xe c a h c viên. i u 21. Cán b , nhân viên làm công tác c p, i Gi y phép lái xe ch u trách nhi m trư c Th trư ng ơn v . 1. Th c hi n c p Gi y phép lái xe theo úng s lư ng, danh sách do H i ng sát h ch, t sát h ch bàn giao, b o m th i gian qui nh. 2. Th c hi n i Gi y phép lái xe theo úng qui nh v i tư ng, tiêu chuNn và th i gian. i u 22. Cá nhân khác làm nhi m v qu n lý, ào t o, sát h ch, c p Gi y phép lái xe ph i ch u trách nhi m trư c Th trư ng ơn v v k t qu công vi c ư c phân công và v vi ph m c a mình theo qui nh c a pháp lu t. Chương 3: QUY NNH V VI PH M VÀ HÌNH TH C X LÝ VI PH M M C A: QUI NNH V VI PH M VÀ HÌNH TH C X LÝ I V I CƠ S ÀO T O,TH TRƯ NG VÀ CÁ NHÂN TRONG CƠ S ÀO T O i u 23. Qui nh v vi ph m 1. Tuy n sinh không úng tiêu chuNn. 2. Không bi u m u, s sách v qu n lý ào t o. 3. Giáo viên gi ng d y không i u ki n qui nh. 4. Th c hi n không úng n i dung, chương trình, giáo trình, th i gian ào t o 5. T ch c ào t o ngoài cơ s , liên doanh liên k t mà không ư c c p có thNm quy n cho phép.
 8. 6. ào t o quá lưu lư ng, h ng lái xe qui nh trong Gi y phép ào t o lái xe 7. Không ào t o nhưng v n c p ch ng ch t t nghi p cho h c viên sát h ch. 8. Gian d i ư c c p Gi y phép ào t o lái xe. 9. Vi ph m nghiêm tr ng các qui nh v thu, s d ng h c phí ào t o lái xe. 10. Không m b o i u ki n, tiêu chuNn qui nh c a cơ s ào t o lái xe. i u 24. Hình th c x lý vi ph m 1. i v i cơ s ào t o a. ình ch tuy n sinh, ng ng ào t o trong th i gian 3 tháng khi vi ph m m t trong các qui nh t i kho n 1, 2 , 3 và 4 c a i u 23; b. ình ch tuy n sinh, ng ng ào t o trong th i gian 6 tháng khi vi ph m m t trong các qui nh t i kho n 5, 6 c a i u 23; c. Thu h i Gi y phép ào t o lái xe khi vi ph m m t trong các qui nh t i kho n 7, 8, 9 và 10 c a i u 23. 2. i v i Th trư ng cơ s ào t o a. Khi n trách khi vi ph m kho n 1, 2 và 3 i u 23; b. C nh cáo khi vi ph m qui nh t i kho n 4 i u 23; c. Cách ch c khi vi ph m m t trong các qui nh t i kho n 5, 6, 7, 8, 9 và 10 i u 23; d. Tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m b bu c thôi vi c khi: vi ph m 02 trong s các kho n ho c vi ph m nghiêm tr ng 01 kho n qui nh t i i u 23. 3. i v i cá nhân trong cơ s ào t o (tr giáo viên ư c qui nh riêng t i m c E) a. Khi n trách khi vi ph m kho n 1, 2 i u 23; b. Chuy n công tác khác khi vi ph m qui nh t i kho n 3 i u 23; c. C nh cáo khi vi ph m qui nh t i kho n 4 i u 23; d. H ng ch, b c lương và chuy n công tác khác khi vi ph m m t trong các qui nh t i kho n 5, 6, 7, 8 và 9 i u 23. . Tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m b bu c thôi vi c khi: vi ph m 02 trong s các kho n ho c vi ph m nghiêm tr ng 01 kho n qui nh t i i u 23. M C B: QUI NNH V VI PH M VÀ HÌNH TH C X LÝ I V I CH TNCH H I NG SÁT H CH
 9. i u 25. Qui nh v vi ph m 1. thành viên trong H i ng kỳ sát h ch và sát h ch viên b k lu t m c c nh cáo. 2. xNy ra vi ph m khi th c hi n n i quy, quy ch , quy trình sát h ch. 3. m t an toàn trong kỳ sát h ch. 4. Th c hi n sai n i quy, quy ch , quy trình sát h ch. 5. xNy ra vi ph m có t ch c v n i quy, quy ch sát h ch. 6. Bao che cho nh ng hành vi sai ph m, tiêu c c. 7. ưa ho c nh n h i l dư i m i hình th c làm sai l ch qui nh. i u 26. Hình th c x lý vi ph m 1. B khi n trách khi vi ph m m t trong các qui nh nêu t i kho n 1, 2 và 3 c a i u 25. 2. B c nh cáo và không ư c làm nhi m v Ch t ch H i ng khi vi ph m m t trong các qui nh nêu t i kho n 4, 5 và 6 i u 25. 3. Tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m b h ng ch, b c lương và chuy n công tác khác ho c bu c thôi vi c khi vi ph m qui nh t i kho n 7 c a i u 25. M C C: QUI NNH V VI PH M VÀ HÌNH TH C X LÝ IV IT TRƯ NG T SÁT H CH i u 27. Qui nh v vi ph m 1. sát h ch viên trong kỳ sát h ch b k lu t m c c nh cáo. 2. xNy ra tai n n trong kỳ sát h ch. 3. sát h ch viên vi ph m n i quy, quy ch , quy trình sát h ch. 4. Bao che cho sát h ch viên vi ph m n i quy, quy ch , quy trình sát h ch. 5. T ch c sát h ch không úng n i quy, quy ch , quy trình sát h ch. 6. Nh n ho c ưa h i l dư i m i hình th c làm sai l ch qui nh. i u 28. Hình th c x lý vi ph m 1. B khi n trách khi vi ph m m t trong các qui nh nêu t i kho n 1, 2 và 3 c a i u 27.
 10. 2. B c nh cáo và không ư c làm nhi m v T trư ng khi vi ph m m t trong các qui nh nêu t i kho n 4 và 5 c a i u 27. 3. Tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m b h ng ch, b c lương và chuy n công tác khác ho c bu c thôi vi c khi vi ph m qui nh nêu t i kho n 6 c a i u 27. M C D: QUI NNH V VI PH M VÀ HÌNH TH C X LÝ I V I SÁT H CH VIÊN i u 29. Qui nh v vi ph m 1. Không ch p hành s phân công c a T trư ng T sát h ch. 2. T ý làm nh ng công vi c không ư c phân công. 3. Làm vi c riêng, u ng rư u bia ho c s d ng các ch t kích thích khác mà pháp lu t c m s d ng trong khi làm nhi m v sát h ch. 4. Ch m thi không chính xác. 5. Làm bài h , s a bài cho thí sinh. 6. C ý ch m thi không chính xác. 7. Bao che cho hành vi vi ph m n i quy, quy ch sát h ch. 8. xNy ra tai n n trong khi sát h ch do nguyên nhân ch quan. 9. Nh n ho c ưa h i l dư i m i hình th c làm sai l ch qui nh. i u 30. Hình th c x lý vi ph m 1. B khi n trách khi vi ph m m t trong các qui nh nêu t i kho n 1, 2, 3 và 4 c a i u 29. 2. B c nh cáo và thu h i Th sát h ch viên khi vi ph m m t trong các qui nh t i kho n 5, 6 ,7 và 8 c a i u 29. 3. Tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m b h ng ch, b c lương và chuy n công tác khác ho c bu c thôi vi c khi vi ph m qui nh nêu t i kho n 9 i u 29. M C E: QUI NNH V VI PH M VÀ HÌNH TH C X LÝ I V I GIÁO VIÊN D Y LÁI XE i u 31. Qui nh v vi ph m 1. Thi u giáo án, không c p nh t y s sách qu n lý. 2. Không gi úng phong cách sư ph m.
 11. 3. Không b o m th i gian ào t o, n i dung, chương trình gi ng d y theo qui nh. 4. x y ra tai n n trong khi d y th c hành lái xe. 5. ưa ho c nh n h i l dư i m i hình th c làm sai l ch qui nh. i u 32. Hình th c x lý vi ph m 1. B khi n trách khi vi ph m m t trong các qui nh nêu t i kho n 1, 2 c a i u i u 31. 2. B c nh cáo khi vi ph m m t trong các qui nh nêu t i kho n 3, 4 c a i u 31. 3. Tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m b h ng ch, b c lương và chuy n công tác khác ho c bu c thôi vi c khi vi ph m qui nh nêu t i kho n 5 i u 31. M C H: QUI NNH V VI PH M VÀ HÌNH TH C X LÝ I V I CÁN B , NHÂN VIÊN LÀM NHI M V C P, I GI Y PHÉP LÁI XE i u 33. Qui nh v vi ph m 1. Có sai ph m trong khi th c hi n c p, i Gi y phép lái xe. 2. Gây khó khăn, phi n hà cho các i tư ng n c p, i Gi y phép lái xe. 3. C ý x y ra sai ph m trong khi th c hi n nhi m v c p, i Gi y phép lái xe. 4. ưa ho c nh n h i l dư i m i hình th c làm sai l ch qui nh. i u 34. Hình th c x lý vi ph m 1. B khi n trách khi vi ph m vào m t trong các qui nh nêu t i kho n 1 và 2 c a i u 33. 2. B c nh cáo và chuy n công tác khác khi v ph m các qui nh nêu t i kho n 3 i u 33. 3. Tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m b h ng ch, b c lương và chuy n công tác khác ho c bu c thôi vi c khi vi ph m các qui nh nêu t i kho n 4 c a i u 33. M C I: CÁC HÌNH TH C X LÍ LÃNH O C P TRÊN DO TRÁCH NHI M LIÊN I i u 35. i v i C c ư ng b Vi t Nam. Lãnh o C c cư ng b Vi t Nam, lãnh o các cơ quan tham mưu nghi p v ph i ng th i ch u trách nhi m gián ti p v các sai ph m c a c p dư i có liên quan n lĩnh v c ch o ư c phân công.
 12. 1. C c trư ng, Phó c c trư ng b k lu t t m c phê bình, khi n trách n c nh cáo, h ng ch b c lương ho c cách ch c tuỳ theo m c vi ph m. 2. Lãnh o cơ quan tham mưu c a C c ư ng b Vi t Nam tr c ti p theo dõi ch o: tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m b khi n trách, c nh cáo, h ng ch b c lương ho c cách ch c. i u 36. i v i S Giao thông v n t i (Giao .thông công chính). 1. Giám c, Phó Giám c S Giao thông v n t i (Giao thông công chính): b k lu t t m c phê bình n c nh cáo, h ng ch.b c lương ho c cách ch c tuỳ theo m c vi ph m. 2. Lãnh o các cơ quan tham mưu c a S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) tr c ti p theo dõi ch o tuỳ theo tính ch t m c vi ph m b khi n trách, c nh cáo, h ng ch, b c lương ho c cách ch c. i u 37. i v i th trư ng cơ quan c p trên tr c ti p c a cơ s ào t o: Th trư ng cơ quan c p trên tr c ti p c a cơ s ào t o tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m ph i ng th i ch u trách nhi m gián ti p v các sai ph m c a c p dư i có liên quan n lĩnh v c Ch o ư c phân công. 1. Th trư ng, Phó th trư ng cơ quan c p trên tr c ti p c a cơ s ào t o b k lu t t m c phê bình, khi n trách n c nh cáo, h ng ch, b c lương ho c cách ch c tuỳ theo m c vi ph m. 2. Lãnh o phòng ban tham mưu liên quan n công tác ào t o lái xe tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m b khi n trách, c nh cáo, h ng ch, b c lương ho c cách ch c. M C K: NGUYÊN T C X LÝ HÀNH VI TÁI PH M, TH M QUY N X LÍ VI PH M i u 38. X lý hành vi tái ph m Cá nhân nêu trong các m c t M c A n M c I n u tái ph m trong th i gian 12 tháng s b x lý n ng hơn m t m c. i u 39. Th m quy n x lý vi ph m 1. B trư ng B Giao thông v n t i: quy t nh x lý k lu t C c trư ng, Phó C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam; Th trư ng các ơn v ào t o sát h ch lái xe thu c B . 2. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh x lý k lu t Giám c, Phó Giám c S Giao thông v n t i (Giao thông công chính). 3. B trư ng các B , Th trư ng cơ quan có cơ s ào t o lái xe theo thNm quy n quy t nh x lý k lu t i v i th trư ng ơn v ào t o.
 13. 4. C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam: a. Quy t nh x lý k lu t lãnh o ơn v ào t o sát h ch lái xe thu c C c; Các cơ quan tham mưu, nghi p v và Ch t ch h i ng, T trư ng t sát h ch, sát h ch viên, cán b nhân viên khác thu c quy n qu n lí c a C c; b. ngh S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) quy t nh x lý k lu t i v i vi ph m c a cán b , sát h ch viên thu c quy n qu n lí c a S Giao thông v n t i (Giao thông công chính); c. Thu h i th sát h ch viên i v i sát h ch viên vi ph m; d. Thu h i Gi y phép ào t o lái xe i v i cơ s ào t o lái xe vi ph m. 5. Giám c S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) quy t nh x lý k lu t lãnh o ơn v ào t o sát h ch lái xe thu c S ; Các cơ quan tham mưu, nghi p v và Ch t ch h i ng, T trư ng t sát h ch, sát h ch viên, cán b nhân viên khác thu c quy n qu n lí. 6. Trình t quy t nh x lý ư c th c hi n theo qui nh c a pháp lu t hi n hành. Chương 4: T CH C TH C HI N i u 40. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, B trư ng các B có liên quan ( n ào t o lái xe), C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) và Th trư ng cơ quan, ơn v có liên quan có trách nhi m ph bi n quy nh này t i các ơn v tr c thu c th c hi n. i u 41. C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, Chánh Thanh tra B Giao thông v n t i, V trư ng V T ch c cán b - Lao ng, V trư ng V Pháp ch - v n t i, Giám c S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) có trách nhi m ki m tra và t ch c th c hi n Qui nh này. Quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các t ch c, cá nhân ph n nh k p th i b ng văn b n v B Giao thông v n t i b sung, s a i.
Đồng bộ tài khoản