Quyết định số 45/2000/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
33
lượt xem
1
download

Quyết định số 45/2000/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 45/2000/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp Bổ túc tiểu học do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 45/2000/QĐ-BGDĐT

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T O NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 45/2000/Q -BGD T Hà N i, ngày 18 tháng 10 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O S 45/2000/Q -BGD& T NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM 2000 V VN C BAN HÀNH QUY CH THI T T NGHI P B TÚC TI U H C B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 29/CP ngày 30/3/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Giáo d c và ào t o; Cán c Lu t Giáo d c ngày 02/12/1998; Theo ngh c a ông V trư ng V Giáo d c Thư ng xuyên; QUY T NNH i u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b n "Quy ch thi t t nghi p B túc ti u h c". i u 2: B n Quy t dính này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày kí, thay th cho Quy t nh s 3605/GD- T ngày 29-8-1996 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o v vi c ban hành "Quy ch thi t t nghi p B túc ti u h c". i u 3: Các ông (bà) Ch t ch UBND t nh, Thành ph tr c thu c Trung ương, Chánh Vãn phòng, V trư ng V T ch c Cán b , V trư ng V K ho ch Tài chính, V trư ng V Giáo d c Thư ng xuyên, Chánh Thanh tra Giáo d c B Giáo d c và ào t o, Giám c các S Giáo d c và ào t o ch u trách nhi m thi hành quy t d nh này. Nguy n Minh Hi n ( ã ký) QUY CH THI T T NGHI P B TÚC TI U H C (Ban hành theo Quy t nh s 45/2000/Q -BGD& T ngày 18/10/2000 c a B trư ng B Giào d c và ào t o)
 2. Chương 1 NGUYÊN T C CHUNG i u 1: Thi t t nghi p B túc ti u h c là s ánh giá c a Nhà nư c v k t qu h c t p và rèn luy n c a h c viên cũng như s n l c c a giáo viên và các cơ s giáo d c a phương theo m c tiêu ào t o sau khi hoàn thành chương trình giáo d c B túc ti u h c. i u 2: K t qu thi t t nghi p B túc ti u h c là căn c c p B ng t t nghi p Ti u h c (h b túc) và xét tuy n ho c d thi vào l p u b túc trung h c cơ s . Chương 2 I U KI N D THI, H SƠ THI i u 3: Nh mg i tư ng sau ư c d thi t t nghi p B túc ti u h c: 1. Nh ng ngư i t 15 tu i tr lên ã hoàn thành chương trình Giáo d c B túc ti u h c trong các trư ng, l p B túc văn hoá ho c Trung tâm Giáo d c thư ng xuyên. 2. Nh ng ngư i t 15 tu i tr lên ã h c h t chương trình ti u h c nhà trư ng ph thông và các l p h c gia ình theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o. i u 4: H sơ c a thí sinh d thi g m có: 1) H c b ho c b n ghi k t qu h c l p t i các l p b túc ti u h c. 2) Riêng thí sinh t do mu n d thi ph i có ơn xin d thi ư c UBND xã, phư ng xác nh n và h c b ti u h c (ghi rõ h c h t l p 5/12 ho c 4/10) ho c gi y xác nh n dã h c h t l p 5/12 ho c 4/10 c a trư ng ti u h c nơi thí sinh theo h c trư c ây. i u 5: Giáo viên d y các l p b túc ti u h c ch u trách nhi m hoàn thành vi c ánh giá, ghi h c b ho c k t qu h c t p cho t ng h c viên l p mình ph trách trư c ngày thi 10 ngày. Hi u trư ng Trư ng ti u h c, Hi u trư ng Trư ng B túc văn hoá ho c Giám c Trung tâm Giáo d c thư ng xuyên ch u trách nhi m l p h sơ c a h c viên ang h c và thí sinh t do xu t trình v i H i ng coi thi.
 3. H sơ c a thí sinh d thi ph i y , chính xác. H c viên có h sơ c bi t (h i hương, Vi t ki u, di dân) ho c không úng v i quy nh chung ph i ư c Phòng Giáo d c và ào t o xem xét và quy t nh b ng văn b n cho d thi. Chương 3 NGÀY THI, MÔN THI VÀ N I DUNG THI i u 6: Ngày thi t t nghi p B túc ti u h c do Giám c S Giáo d c và ào t o n dính th ng nh t trên ph m vi toàn t nh và không quá 2 (hai) l n thi trong m t năm. i u 7: Môn thi t t nghi p B túc ti u h c g m 2 môn Ti ng Vi t và H c tính. Th i gian làm bài không k th i gian chép ho c giao cho m i môn thi là 90 phút. N i dung thi thu c chương trình Giáo d c ti u h c h b túc (ban hành theo quy t dính s 3606/GD- T ngày 29/8/1996 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) tr ng tâm là m c 2 ph n sau xoá mù ch (tương ương v i chương trình l p 5 ti u h c). Chương 4 I U KI N T T NGHI P VÀ X P LO I T T NGHI P i u 8: H c viên ư c công nh n t t nghi p b túc ti u h c ph i t ư c t ng s i m hai môn thi Ti ng Vi t và H c tính là 10 tr lên và không c6 môn thi nào dư i i m 2. i u 9: Nh ng i tư ng sau ây n u ã h c h t chương trình b túc ti u h c có h c b ho c b n ghi k t qu h c t p xác nh k t qu h c t p ư c x p lo i t trung bình tr lên, có gi y xác nh n c a cơ quan y t ho c UBND xã, phư ng ư c xét c cách t t nghi p: 1) H c viên trúng tuy n nghĩa v quân s . 2) H c viên b m không th tham d kỳ thi. 3) H c viên ang trên ư ng i n phòng thi mà b s c b t ng như tai n n xe c , bão l t, ho ho n, c m n ng không th n d thi. 4) H c viên có ngư i thân trong gia ình (b , m , anh, ch , em ru t) m t trong ngày thi. 5) H c viên i vùng kinh t m i theo k ho ch c a a phương vào trư c ngày thi không quá 10 ngày.
 4. Riêng h c viên b m ho c có s c t xu t x y ra trong lúc ang thi, không th ti p t c thi ư c n a ph i có xác nh n c a H i ng coi thi và cán b y t ph c v kỳ thi và k t qu trong h c t p t t trung bình tr lên. T t nghi p b túc ti u h c do xét c cách, không x p lo i k t qu thi và ư c ghi rõ trong b ng t t nghi p ti u h c (h b túc). i u 10: H c viên có i u ki n t t nghi p ư c x p thành 3 lo i: 1. Lo i gi i: t ng s i m thi t t 16 i m tr lên và không có môn thi nào dư i 7 i m.. 2. Lo i khá: t ng s i m thi t t 14 n dư i 16 i m và không có môn thi nào dư i 5 i m.. 3. Lo i trung bình: t ng s i m thi t t 10 n dư i 14 i m. Vi c x p lo i dư c ghi rõ trong B ng l t nghi p ti u h c (h b túc). i u 11: Khi u n i và gi i quy t khi u n i. H c viên có quy n khi u n i và xin phúc kh o v k t qu bài thi. ơn xin khi u n i, phúc kh o ph i g i n nơi d thi ho c Phòng Giáo d c và ào t o ch m nh t là 10 ngày sau khi công b k t qu thi t t nghi p. Chương 5 THI VÀ H I NG RA THI i u 12: thi chính th c, thi d b và hư ng d n ch m do H i ng ra thi c a S Giáo d c và ào t o ch u trách nhi m và ư c th c hi n th ng nh t trong ph m vi toàn t nh. i u 13: S Giáo d c và ào t o ra quy t nh thành l p H i ng ra thi cung c p thi cho các Phòng Giáo d c và ào t o huy n. Thành ph n c a H i ng ra thi bao g m: - Ch t ch H i ng: Lãnh o S Giáo d c và ào t o. - Phó Ch t ch H i ng: Trư ng Phòng Giáo d c thư ng xuyên ho c Trư ng phòng ti u h c ho c Trư ng phòng nghi p v tương ương.
 5. - M t Th ký H i ng: Cán b ph trách Giáo d c thư ng xuyên c a S . - Các u viên: là cán b chuyên môn gi i, có năng l c và phNm ch t t t, tinh th n trách nhi m cao. - Cán b ph trách in n thi. i u 14: H i ng ra thi có nhi m v ra thi chính th c và thi d b cho t ng kỳ thi c a t nh ho c huy n, làm hư ng d n ch m, t ch c in n, óng gói, niêm phong, b o qu n và phân ph i thi n các huy n chuy n n các h i ng coi thi. Ch t ch H i ng ch u trách nhi m t ch c ch o toàn b công tác làm d thi, xét duy t, quy t nh ch n các b thi, in n, phân ph i, v n chuy n thi. Các y viên ch u trách nhi m cá nhân trư c Ch t ch H i ng v tính chính xác, tính khoa h c, tính sư ph m và gi bí m t thi. i u 15: thi và hư ng d n ch m ph i m b o các yêu c u sau: 1. thi ph i phù h p v i chương trình, ph i tương ương v i m c trung bình c a các yêu c u cơ b n v ki n th c, kĩ năng trong chương trình. Vi c làm thi ph i m b o tuy t i bí m t, chính xác, nghiêm túc, an toàn t khâu ra , in n, b o qu n, phân ph i n khâu v n chuy n t i các h i ng coi thi. thi ư c in riêng cho t ng thí sinh. 2. Hư ng d n ch m ph i rõ ràng, c th , bi u i m ánh giá úng trình h cl cc a h c sinh, i m toàn bài ư c làm tròn n 0,5 i m. 3. thi và hư ng d n ch m sau khi ư c Ch t ch H i ng ra thi ký duy t, trư c khi in chính th c ph i b o m không có sai sót và ch in s lư ng quy nh. Vi c in n ph i làm xong t ng . Các b n có liên quan n thi ph i ư c niêm phong gi bí m t t khi H i ng b t u làm vi c cho n h t gi thi môn cu i cùng. 4. thi t ng môn, hư ng d n ch m t ng môn ph i ư c vào bì và niêm phong riêng theo quy nh c a H i ng ra thi m b o ư c nguyên t c an toàn, bí m t. i u 16: S Giáo d c và ào t o s d ng phương ti n riêng ưa thi chính th c và thi d b t i t ng Phòng Giáo d c và ào t o. Các H i ng coi thi nh n thi t Phòng Giáo d c và ào t o. Khi giao nh n thi và hư ng d n ch m thi ph i l p biên b n, ghi rõ th i gian, a di m, hi n tr ng các bì và có ch ký c a c hai bên. Phòng Giáo d c và ào t o c n b trí th i gian cho các H i ng v nh n thi sao cho bì thi t i các H i ng coi thi ch m nh t là 1 ngày trư c ngày thi.
 6. i u 17: Vi c thi d b do Giám c S Giáo d c và ào t o quy t nh. H i ng coi thi s nh n thi d b t Phòng Giáo d c và ào t o. S Giáo d c và ào t o ph i có hư ng d n quy trình ch m thi c th b ng văn b n cho Ch t ch và các t trư ng b môn c a H i ng ch m thi và giao bì hư ng d n ch m thi cho các H i ng ch m thi sau khi thi xong. S Giáo d c và ào t o ph i có thi chính th c, thi d b tr c thi. Các tr c thi ư c m cùng m t lúc v i gi m t i các H i ng coi thi. Chương 6 T CH C VÀ CH O KỲ THI i u 18: B Giáo d c Và ào t o ban hành Quy ch thi và các văn b n hư ng d n t ch c kỳ thi, ch o, ki m tra vi c qu n lý và t ch c kỳ thi. i u 19: S Giáo d c và ào t o các t nh (thành ph ) t ch c, ch o toàn b công vi c c a kỳ thi t t nghi p b túc ti u h c a phương (chuNn b , ra , hư ng d n coi thi, ch m thi, ki m tra thi, khen thư ng, k lu t). Phòng Giáo d c và ào t o Huy n (Qu n, Th xã) t ch c kỳ thi a phương mình, xét duy t, báo cáo k t qu v S Giáo d c và ào t o và c p b ng t t nghi p ti u h c (h b túc). Các ơn xin phúc kh o, các ơn khi u n i có liên quan n kỳ thi do Phòng Giáo d c và ào t o xem xét gi i quy t. Trư ng h p vư t quá thNm quy n c a Phòng Giáo d c và ào t o thì chuy n lên S Giáo d c và ào t o gi i quy t. i u 20: Các Trung tâm Giáo d c thư ng xuyên, các Trư ng B túc văn hoá, các l p b túc ti u h c m t i xã, phư ng ch u trách nhi m hoàn thành chương trình h c b túc ti u h c, tó ch c ôn t p và hư ng d n h c viên l p h sơ xin d thi ti p nh n và ki m tra h sơ thi c a thí sinh khi ư c Phòng Giáo d c và ào t o giao trách trách nhi m và ph i h p ch t ch v i Phòng Giáo d c và ào t o t ch c kỳ thi. i u 21: UBND c p trên có trách nhi m ch th cho UBND c p dư i và các ngành h u quan (Y t , Công an, i n l c, Bưu i n... ) giúp và t o m i i u ki n cho ngành giáo d c t ch c t t kỳ thi t t nghi p b túc ti u h c t i a phương.
 7. i u 22: Phòng Giáo d c và ào t o ngh UBND huy n (qu n, th xã, thành ph thu c t nh) ra quy t nh thành l p H i ng coi thi, H i ng ch m thi, H i ng phúc kh o và Ban ch o và ki m tra kỳ thi t t nghi p b túc ti u h c c a huy n (qu n, th xã, th nh ph thu c t nh). i u 23: Vi c t ch c thi ư c ti n hành t i các xã ho c trư ng có h c viên d thi. M i phòng thi ph i b trí s p x p h p lý s thí sinh d thi b o m ư c tính nghiêm túc c a kỳ thi. N u h c viên quá ít thì có th t ch c thi theo c m trư ng (ho c c m xã). Vi c t ch c ch m thi ư c ti n hành theo c m trư ng, c m xã ho c toàn huy n (qu n ho c th xã, thành ph thu c t nh), tuỳ theo s lư ng thí sinh d thi. i u 24: H i ng coi thi có nhi m v nh n thi, b o qu n an toàn thi n khi thi, niêm y t danh sách thí sinh trư c khi thi, b trí giám th t i các phòng thi, b o m trung th c, an toàn kỳ thi t môn thi u n môn thi cu i; t ch c, qu n lý và giám sát h c viên d thi theo úng n i quy thi, x lý các vi ph m c a thí sinh trong khi thi, ký biên b n bàn giao y bài thi c a thí sinh và các h sơ liên quan cho H i ng ch m thi. H i ng ch m thi ti n hành công vi c ch m thì t khi ký biên b n nh n bài thi và các h sơ liên quan t H i ng coi thi n khi ký biên b n bàn giao danh sách thí sinh t t nghi p cùng t t c các bài thi c a thí sinh cho Ban ch o kỳ thi t t nghi p b túc ti u h c c a qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh. i u 25: Thành ph n c a H i ng coi thi bao g m: - Ch t ch H i ng: Phó Giám c Trung tâm Giáo d c thư ng xuyên, - Phó Hi u trư ng Trư ng B túc văn hoá ho c Phó Hi u trư ng Trư ng ti u h c s t i. - Phó Ch t ch H i ng: giáo viên c a xã khác (giáo viên chuyên trách xoá mù ch và ph c p giáo d c ti u h c, giáo viên c a Trung tâm Giáo d c thư ng xuyên, Trư ng B túc văn hoá ho c giáo viên ti u h c). Thư kí H i ng: giáo viên c a xã s t i (giáo viên chuyên trách xoá mù ch và ph c p giáo d c ti u h c, giáo viên c a Trung tâm Giáo d c thư ng xuyên, Trư ng B túc văn hoá ho c giáo viên ti u h c). Các u viên H i ng: giáo viên d y các l p b túc ti u h c s t i và giáo viên t trư ng, xã khác n. Ph i b o m cho m i phòng thi có 2 giáo viên coi thi và các giáo viên coi thi này không d y l p 5 b túc ti u h c ho c ti u h c.
 8. Thành ph n c a H i ng ch m thi bao g m: - M t Ch t ch H i ng: Phó Giám c Trung tâm Giáo d c thư ng xuyên, Phó hi u trư ng Trư ng B túc văn hoá ho c Phó hi u trư ng Trư ng ti u h c s t i. - M t Phó ch t ch H i ng: giáo viên ti u h c c a Trung tâm Giáo d c thư ng xuyên, Trư ng B túc văn hoá ho c Trư ng ti u h c c a xã s t i. M t thư kí H i ng: Thư kí h i ng nhà trư ng ho c t trư ng chuyên môn thu c Trung tâm Giáo d c thư ng xuyên, Trư ng B túc văn hoá, ho c Trư ng ti u h c s t i. - Các u viên H i ng: G m nh ng giáo viên d y b túc ti u h c (Trung tâm Giáo d c thư ng xuyên, Trư ng B túc văn hoá) ho c giáo viên dã d y l p 5 c a Trư ng ti u h c s t i và trư ng khác n. S lư ng u viên tuỳ thu c vào s bài thi sao cho m i bài thi có 2 ngư i ch m. i u 26: H i ng phúc kh o ư c thành l p theo ơn v huy n (ho c qu n, th xã, thành ph thu c t nh), thành ph n và nguyên t c làm vi c như H i ng ch m thi. H i ng phúc kh o có nhi m v : 1) T ch c ch m l i bài thi. 2) i chi u i m ch m l i v i i m ch m l n u, n u có thay i (tăng ho c gi m) t 1 i m tr lên thì ư c i u ch nh i m ch m l n u. 3) Thông báo công khai danh sách h c viên ư c ch m l i bài thi, k t qu ch m l i và danh sách t t nghi p b sung. i u 27: Ban ch o và ki m tra thi t t nghi p b túc ti u h c c a huy n, qu n, th xã có nhi m v ch o, giám sát vi c chuNn b và ti n hành kỳ thi b túc ti u h c a phương và ki n ngh ho c ngh v i Giám c S Giáo d c và ào t o v vi c ình ch tham gia công tác thi, khen thư ng ho c k lu t v i nh ng ngư i làm công tác thi, không công nh n k t qu thi c a m t thí sinh, m t phòng thi, m t H i óng thi n u có hi n tư ng vi ph m quy ch nghiêm tr ng. Thành ph n Ban ch o và ki m tra thi t t nghi p b túc ti u h c huy n, qu n, th xã g m: - Trư ng ban: Trư ng Phòng Giáo d c và ào t o. - Phó trư ng ban: M t cán b thanh tra chuyên môn. - Các y viên: t 3 n 5 ngư i là cán b chuyên môn c a Phòng Giáo d c và ào t o, Giám c Trung tâm Giáo d c thư ng xuyên, Hi u trư ng Trư ng B túc văn hoá ho c Hi u trư ng Trư ng Ti u h c.
 9. Nh ng thành viên c a ban ch o và ki m tra không tham gia trong H i ng coi thi và ch m thi. Chương 7 DUY T K T QU VÀ LƯU TR H SƠ i u 28: Trư ng Phòng Giáo d c và ào t o ch u trách nhi m duy t danh sách thí sinh t t nghi p và c p B ng t t nghi p Ti u h c (h b túc) cho h c viên. Ch m nh t 15 ngày sau ngày thi danh sách h c viên t t nghi p cùng v i i m các bài thi ph i ư c thông báo công khai t i nơi h c viên d thi. Ch m nh t là 45 ngày sau ngày thi các Phòng Giáo d c và ào t o ph i hoàn thành vi c c p b ng cho h c viên ư c công nh n t t nghi p. Danh sách h c viên t t nghi p b sung (sau khi ch m l i) ph i dư c thông báo t i Phòng Giáo d c và ào t o ch m nh t là 10 ngày sau khi h t h n khi u n i. i u 29: B ng ghi tên, ghi i m c a h c viên d thi và danh sách thí sinh t t nghi p sau khi duy t chính th c ph i ư c lưu tr không kỳ h n t i S Giáo d c và ào t o (1 b n) Phòng Giáo d c và o t o (1 b n) và trư ng (1 b n). Các quy t nh thành l p H i ng coi thi, ch m thi và toàn b bài thi, biên b n coi thi, ch m thi ư c lưu tr 2 năm t i Phòng Giáo d c và ào t o. i u 30: B ng t t nghi p Ti u h c (h b túc) là văn b ng qu c gia do B Giáo d c và ào t o ch u trách nhi m in và óng d u n i trư c khi chuy n n các S Giáo d c và ào t o. B ng t t nghi p Ti u h c (h b túc) ch c p m t l n. Tr trư ng h p m t do ho ho n, ch ho , lũ l t. Phòng Giáo d c và ào t o có th xét c p l i m t l n "Gi y ch ng nh n t t nghi p" thay cho B ng t t nghi p ti u h c (h b túc) n u h c viên làm ơn ngh và có xác nh n c a UBND xã (phư ng, th tr n). Chương 8 KHEN THƯ NG, K LU T i u 31: Nh ng cán b , giáo viên làm công tác thi, ph c v thi có nhi u thành tích trong kỳ thi t t nghi p b túc ti u h c ư c Phòng Giáo d c và ào t o ngh c p trên xét khen thư ng theo các hình th c c p gi y khen, b ng khen. i u 32: Nh ng cán b , giáo viên làm công tác thi, ngư i ph c v thi, thí sinh vi ph m quy ch thi thì tuỳ theo m c vi ph m mà Phòng Giáo d c và ào t o x lý theo thNm quy n
 10. ho c ngh c p trên x lý k lu t theo các hình th c quy nh cho các i tư ng như sau: A. I V I CÁN B , GIÁO VIÊN, NGƯ I PH C V THI: 1) Khi n trách: Hình th c k lu t này áp d ng cho nh ng vi ph m sau: + Chép sai thi b phát hi n sau khi có hi u l nh làm bài. + Không phát hi n ư c vi c chép sai thi c a ngư i coi thi. + Làm ngơ trư c vi c h c viên vi ph m quy ch thi. 2) Cánh cáo: Hình th c k lu t này áp d ng cho nh ng trư ng h p vi ph m sau: + T ch a h c b , s i m, b ng ghi tên, ghi i m. + ánh m t, làm th t l c ho c thi u h sơ c a h c viên. + Chép sai sót thi có nh hư ng n bài làm c a h c viên. + C ng sai, sót i m, vào nh m i m, nh m phách. + Hư ng d n ho c ưa bài làm cho h c viên. + Duy t , ra không phù h p v i yêu c u cơ b n v ki n th c và k năng. 3) H ch c v . h lương, chuy n công tác: Hình th c k lu t này áp d ng cho nh ng trư ng h p vi ph m sau: + Hư ng d n ho c chuy n bài làm cho c phòng thi. + Ra sai thi, ra thi ngoài chương trình. + Làm l thi. 4) Bu c thôi vi c ho c truy l trư c pháp lu t: Hình th c k lu t này áp d ng cho nh ng trư ng h p vi ph m sau: + Nh n h i l c a h c viên ho c ngư i nhà c a h c viên. + C tình l m l thi, bán thi, áp án. + Có hành ng ch ng phá kỳ thi. B. I V I H C VIÊN D THI 1) C nh cáo trư c toàn H i ng coi thi: Hình th c k lu t này áp d ng cho nh ng trư ng h p vi ph m sau:
 11. + Mang tài li u vào phòng thi b phát hi n nhưng chưa s d ng. + Chép bài c a ngư i khác, cho ngư i khác chép bài ho c hư ng d n bài cho ngư i khác ã ư c ngư i coi thi nh c nh 3 l n. + Nh n bài gi i c a ngư i kh c nhưng chưa s d ng. 2) Hu k t qu thi: Hình th c k lu t này áp d ng cho nh ng trư ng h p vi ph m sau: + ã s d ng tài li u mang vào phòng thi ho c bài gi i s n c a ngư i khác. + L y bài thi c a ngư i khác thay cho bài thi c a mình. + Không n p bài thi. 3) ình ch thi các môn còn l i ho c không cho d thi m t năm: Hình th c k lu t này áp d ng cho nh ng trư ng h p vi ph m sau: + Có hành ng ch ng phá kỳ thi. + Nh ngư i khác vào thi thay. Sau khi có quy t nh x lý k lu t ương s có quy n khi u n i v i cơ quan quy t nh k lu t và cơ quan qu n lý c p trên. Trong khi ch i gi i quy t ương s ph i thi hành hình th c k lu t ghi trong quy t nh.
Đồng bộ tài khoản