Quyết định số 45/2000/QĐ-UB

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
1
download

Quyết định số 45/2000/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 45/2000/QĐ-UB về việc giao bổ sung kế hoạch vốn XDCB năm 2000 cho các Sở, Nghành, UBND các Quận, Huyện để thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị trọng điểm và phục vụ 990 năm Thăng long do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 45/2000/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 45/2000/Q -UB Hà N i, ngày 05 tháng 5 năm 2000 QUY T NNH V VI C GIAO B SUNG K HO CH V N XDCB NĂM 2000 CHO CÁC S , NGHÀNH, UBND CÁC QU N, HUY N TH C HI N CÁC D ÁN XÂY D NG H T NG K THU T Ô THN TR NG I M VÀ PH C V 990 NĂM THĂNG LONG U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Lu t ngân sách nhà nư c và ngh nh s 87/CP ngày 19-12-1996, Ngh nh s 51/1998/N -CP ngày 18- 7-1998; Căn c quy t nh s 44/2000/Q -BTC ngày 22-3-2000 c a B Trư ng B Tài chính v vi c thư ng vư t d toán thu ngân sách năm 1999; Căn c công văn s 46/TC/NSNN ngày 29-3-2000 c a B Tài chính v t m ng v n nhàn r i Kho b c Nhà nư c; Căn c quy t nh s 20/2000/Q -UB ngày 28-02-2000 c a UBND Thành ph v vi c giao ch tiêu kinh t - xã h i và d toán thu chi ngân sách Nhà nư c năm 2000 cho các c p, các ngành và các ơn v thu c Thành ph Hà n i; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư, S Tài chính- V t giá Hà n i, QUY T NNH i u1: Giao b sung k ho ch v n XDCB năm 2000 cho các S , Ban, Ngành, UBND các Qu n, Huy n (Theo bi u chi ti t ính kèm). i u 2: - Giám c các S , Ban, ngành, Ch t ch UBND các Qu n, Huy n, t trư ng t công tác liên ngành thành ph có trách nhi m th c hi n nghiêm túc ch th c a UBND Thành ph v vi c tri n khai k ho ch u tư nh ng công trình tr ng i m ph c v k ni m 990 năm Thăng Long, t p trung tri n khai ngay k ho ch b sung ư c giao; ch o các Ch u tư ph i nâng cao trách nhi m t ch c th c hi n các d án m b o hoàn thành úng ti n , ch t lư ng và hi u qu ng th i tuân th y các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph v qu n lý u tư và xây d ng. Trong quá trình tri n khai k ho ch, n u g p khó khăn vư ng m c ph i báo cáo ngay v UBND Thành ph k p th i x lý. Tuỳ theo năng l c tri n khai c a các d án s li u trên ư c i u ch nh hàng tháng. Giá tr có tính pháp lý c a công trình ch sau khi d án ư c duy t và ư c n nh t i s li u quy t toán công trình theo úng pháp lý c a Nhà nư c. Các S , Ban, Ngành, UBND các Qu n, Huy n, các Ch u tư d án ph i th c hi n nghiêm t c ch báo cáo hàng tháng v tình hình th c hi n k ho ch các d án trên
  2. cho S K ho ch và u tư Hà n i t ng h p báo cáo UBND Thành ph theo úng quy nh t i quy t nh s 20/2000/Q -UB ngày 28-2-2000 c a UBND Thành ph . i u 3: Chánh văn phòng UBND Thành ph , Giám c các S : K ho ch và u tư; Tài chính V t giá; a chính - Nhà t; Xây d ng; Giao thông công chính; Công nghi p; Nông nghi p & PTNT; văn hoá Thông tin, BC công trình k ni m 990 năm và 1000 năm Thăng Long ; Giám c Kho B c Nhà nư c Thành ph , Ki n trúc sư trư ng Thành ph ; Ch t ch UBND các Qu n, Huy n và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản