Quyết định số 45/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định số 45/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 45/2001/QĐ-UB về việc thành lập Công ty Vận tải và dịch vụ công cộng Hà nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 45/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 45/2001/Q -UB Hà N i, ngày 29 tháng 06 năm 2001 QUY T NNH “V VI C THÀNH L P CÔNG TY V N T I VÀ DNCH V CÔNG C NG HÀ N I” U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Lu t doanh nghi p Nhà nư c ã ư c Qu c h i thông qua ngày 20/4/1995; Căn c Ngh nh s 50/CP, ngày 28/8/1996 và Ngh nh s 38/CP ngày 28/4/1997 c a Chính ph v vi c thành l p, t ch c l i, gi i th và phá s n doanh nghi p Nhà nư c; Căn c chương trình c ng c quan h s n xu t và phát tri n m t s ngành công nghi p mũi nh n c a Thành u Hà N i, Xét ngh c a Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph và Giám c S Giao thông công chính Hà N i. QUY T NNH i u 1: Thành l p Công ty V n t i và d ch v công c ng Hà N i trên cơ s h p nh t nguyên hi n tr ng 04 Công ty: +Công ty Xe buýt Hà N i +Công ty V n t i hành khách phía Nam Hà N i. +Công ty Xe du l ch Hà N i. +Công ty Xe i n Hà N i. - Tr s Công ty t t i: s 5 Lê Thánh Tông, qu n Hoàn Ki m, thành ph Hà N i. - Công ty V n t i và d ch v công c ng Hà N i là doanh nghi p Nhà nư c, có tư cách pháp nhân y , ư c s d ng con d u riêng, có tài kho n t i ngân hàng và kho b c theo quy nh c a Nhà nư c. - Công ty ch u s qu n lý Nhà nư c tr c ti p c a S Giao thông công chính Thành ph , ng th i ch u s ch o v chuyên môn, nghi p v c a các cơ quan ch c năng có thNm quy n theo qui nh hi n hành.
  2. i u 2: Công ty V n t i và du l ch công c ng Hà N i th a k pháp nhân c a b n Công ty ã h p nh t có trách nhi m th c hi n qu n lý và i u hành các công vi c: 1-K ho ch s n xu t-kinh doanh, d ch v và các công vi c khác ph c v s n xu t - kinh doanh, d ch v c a c b n Công ty ã h p nh t n nh và hoàn thành k ho ch năm 2001 ã giao. 2-Th a k toàn b tài s n bao g m: nhà xư ng, trang thi t b , phương ti n v n t i, các phương ti n khác ph c v s n xu t, qu n lý và sinh ho t … c a 4 Công ty ã h p nh t. 3-Ti p thu toàn b v n pháp nh và các ngu n v n khác cũng như công n (n u có) c a 4 Công ty ã h p nh t. 4-Ti p thu toàn b danh sách cán b , công nhân viên hi n có trong qu lương bao g m: biên ch , h p ng dài h n, ng n h n, ch vi c theo úng các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và UBND Thành ph . 5- Ch u trách nhi m th c hi n các h p ng kinh t , ng th i ph i m b o quy n l i và nghĩa v c a cá nhân và t ch c ã góp v n trong s n xu t-kinh doanh c a 4 ơn v ã h p nh t. i u 3: Ch c năng, nhi m v c a Công ty: A-CH C NĂNG: V n t i và d ch v công c ng ph c v v n t i hành khách và nhu c u khác c a xã h i. B-NHI M V TRƯ C M T: 1- n nh s n xu t - kinh doanh và i s ng cán b , công nhân viên c a Công ty: 1.1-T p th Ban lãnh o Công ty có trách nhi m i u hành s n xu t-kinh doanh, d ch v hoàn thành k ho ch, b o m d ch v tăng trư ng c a các Công ty cũ. 1.2-UBND Thành ph cho phép Công ty V n t i và d ch v công c ng Hà N i ư c b o lưu b c lương ch c danh lãnh o c a Giám c, phó Giám c, k toán trư ng và gi nguyên ph c p ch c v cùng các phương ti n ph c v khác (n u có) cho các ch c danh hi n có c a b n Công ty cũ cho n khi x p l i h ng doanh nghi p. 2-Xây d ng các quy ch : 2.1- Quy ch ho t ng c a Công ty (Giám c Công ty phê du t). 2.2- xu t các ch chính sách v v n t i xe buýt t i Thành ph Hà N i. 2.3- D th o i u l c a Công ty (trình UBND Thành ph phê duy t). 2.4- L p d án phát tri n xe buýt và kinh doanh, d ch v cho Công ty m i.
  3. 2.5- Xây d ng án phân giao nhi m v và ki n toàn t ch c b máy c a các Xí nghi p h ch toán n i b trong Công ty cho phù h p v i hư ng phát tri n a năng, a nghành ngh c a Công ty V n t i và d ch v công c ng Hà N i, trình c p có thNm quy n phê duy t. C-NHI M V CH Y U C A CÔNG TY V N T I VÀ DNCH V CÔNG C NG HÀ N I: 1- Kinh doanh v n t i hành khách b ng các phương ti n xe buýt, taxi, xe i n và các phương ti n khác khi c p có thNm quy n giao. 2- V n t i hàng hoá b ng các lo i xe ô tô ph c v nhu c u c a xã h i. 3- V n t i hành khách công c ng theo tuy n, du l ch l hành ph c v nhu c u i l i, tham quan du l ch, hi u, h và h i ngh .v..v. 4- Thi t k , óng m i, l p ráp, s a ch a, hoán c i các phương ti n thi t b xe chuyên dùng ph c v ngành giao thông công chính. 5- S n xu t, l p t chơi, thi t b vui chơi công c ng, gia công, ch bi n, l p t các s n phNm cơ khí, mây che an, m c, c a nhôm, i n dân d ng. 6- Kinh doanh xăng d u, i lý bán hàng, trông gi xe và làm s ch phương ti n v n t i, cho thuê Văn phòng, nhà kho, b n bãi trong các a i m c a Công ty. 7- Xu t nh p khNu u thác ô tô, xe máy, v t tư, ph tùng và các thi t b , d ng c s a ch a ô tô, xe máy ph c v nhu c u c a Công ty và xã h i. 8- Xây l p các công trình giao thông ô th v a và nh thu c lĩnh v c c p thoát nư c, hè ư ng, công viên, chi u sáng ô th như c t, ư ng dây, tr m bi n th t 35KW tr xu ng. 9- Liên doanh, liên k t v i t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c m r ng s n xu t- kinh doanh c a Công ty. 10-Xu t khNu lao ng theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 11- Ki m nh an toàn k thu t các phương ti n cơ gi i ư ng b . i u 4: T ch c b máy c a Công ty: 1- Công ty có Giám c và các phó Giám c, k toán trư ng. 2- Trư c m t Công ty có các phòng, ban chuyên môn nghi p v : -Phòng T ch c - hành chính - b o v . -Phòng Tài v - Kinh t . -Phòng K ho ch - u tư.
  4. -Ban Qu n lý d án thu c Công ty. 3- Công ty V n t i và d ch v công c ng Hà N i có các Xí nghi p tr c thu c Công ty, h ch toán n i b trong Công ty, có con d u, ư c m tài kho n theo s u quy n c a Giám c Công ty V n t i và d ch v công c ng Hà N i. 4- Trư c m t chuy n i các Công ty hi n có thành Xí nghi p h ch toán n i b trong Công ty như sau: - Công ty xe buýt Hà N i thành Xí nghi p Xe buýt Hà N i ho t ng công ích. - Công ty Xe du l ch Hà N i thành Xí nghi p TOYOTA Hoàn Ki m Hà N i. - Công ty Xe khách Nam Hà N i thành Xí nghi p Xe khách Nam Hà N i. - Công ty Xe i n Hà N i thành Xí nghi p Xe i n Hà N i 5- Vi c hình thành các ơn v h ch toán ph thu c Công ty sau này, giao Giám c S Giao thông công chính ra quy t nh thành l p sau khi ư c UBND Thành ph có ý ki n b ng văn b n. 6- Giao Giám c Công ty V n t i và d ch v công c ng Hà N i t p trung vi c v n t i hành khách b ng xe buýt t ch c i u hành th ng nh t và v n hành theo mô hình doang nghi p công ích trong Công ty, ng th i ch o vi c gi i quy t các t n t i v tài chính, công n , thu c a 4 Công ty cũ. gi i quy t các t n t i trên, trong tháng 7 năm 2001 cho phép Công ty ư c gi l i và s d ng con d u c a 4 Công ty cũ. D u c a Công ty V n t i và d ch v công c ng Hà N i có hi u l c t ngày 01/8/2001. i u 5: Chánh Văn phòng H ND và UBND thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph , Giám c S Giao thông công chính, Giám c S Tài Chính-V t giá, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c 4 Công ty h p nh t nói t i i u I, Giám c Công ty V n t i và d ch v công c ng Hà N i, Th trư ng các S , Ban, Nghành có liên quan thi hành quy t nh này k t ngày ký ./. T.M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T.CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản