Quyết định số 45/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định số 45/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 45/2002/qđ-ub', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 45/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 45/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C BAN HÀNH B SUNG K HO CH TH C HI N NĂM TR T T Ô THN - 2002 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh quy t c a Thành y kỳ h p l n th 6 khóa VII và Ngh quy t c a H i ng nhân dân thành ph kỳ h p l n th 7 khóa VI v nhi m v k ho ch kinh t – xã h i năm 2002 c a thành ph ; Căn c Ch th s 02/2001/CT-UB ngày 16 tháng 3 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph v tri n khai t ch c th c hi n 12 chương trình và công trình tr ng i m c a thành ph trong giai o n 2001 – 2005 và k ho ch th c hi n “Năm tr t t ô th ” trong năm 2001 ; Căn c Quy t nh s 37/2001/Q -UB ngày 27 tháng 4 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành K ho ch th c hi n Năm tr t t ô th – 2001 ; Xét ngh c a Giám c S Giao thông công chánh (công văn s 313/GT-GT ngày 15 tháng 4 năm 2002) v vi c báo cáo t ng k t tình hình th c hi n “Năm tr t t ô th - 2001” và k ho ch tri n khai trong năm 2002 ; QUY T NNH i u 1.- Ti p t c th c hi n k ho ch Năm tr t t ô th ã ban hành t i quy t nh s 37/2001/Q -UB ngày 27 tháng 4 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph . i u 2.- Ban hành b sung K ho ch th c hi n “Năm tr t t ô th 2002” nh m tăng cư ng hi u l c, hi u qu qu n lý Nhà nư c gi gìn an ninh tr t t , an toàn giao thông, v sinh môi trư ng và c nh quan ô th trên toàn a bàn thành ph . i u 3.- Th trư ng t t c các cơ quan, t ch c, ơn v , doanh nghi p trên a bàn thành ph căn c theo nhi m v , tình hình c a ơn v và n i dung k ho ch th c hi n “Năm tr t t ô th 2001” ã ban hành t i Quy t nh s 37/2001/Q -UB ngày 27 tháng 4 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph và K ho ch th c hi n “Năm tr t t ô th 2002” nêu t i i u 2 xây d ng chương trình, k ho ch hành ng và ti n th c hi n c th , thi t th c tham gia th c hi n k ho ch chung nh m m b o t hi u qu cao nh t trong lĩnh v c ô th c a thành ph H Chí Minh. i u 4.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c các S ban ngành, oàn th , l c lư ng vũ trang c a thành ph , Ch t ch y ban
  2. nhân dân các Qu n-Huy n, Phư ng-Xã, Th trư ng các t ch c, ơn v , các doanh nghi p trên a bàn thành ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y PH - Thư ng tr c H ND.TP KT. CH TNCH - Thư ng tr c UBND.TP - y ban M t tr n T qu c TP PHÓ CH TNCH - Văn phòng Thành y - Các Báo, ài ( tuyên truy n) - VPH -UB : PVP/ T, các T NCTH - T T (3b) - Lưu ( T). Vũ Hùng Vi t Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** TP.H Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2002 K HO CH TH C HI N NĂM TR T T Ô THN - 2002 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 45 /2002/Q -UB ngày 03 tháng 5 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph ) Năm 2002 ư c Thành y, H i ng nhân dân thành ph ti p t c ch n là “Năm tr t t ô th - 2002” do ó m c tiêu ra cho các S ban ngành, các ơn v , các t ch c xã h i trên a bàn thành ph trong năm tr t t ô th 2002 là : Ti p t c th c hi n căn cơ và t hi u qu cao nh t các nhi m v c th ã giao cho t ng ơn v t i Quy t nh s 37/2001/Q -UB ngày 27 tháng 4 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành k ho ch th c hi n Năm tr t t ô th năm 2001. ng th i, trong năm 2002 c n t p trung gi i quy t theo nh ng nh hư ng và gi i pháp c th ư c phân công cho các S ban ngành, các ơn v như sau : A.- NH NG GI I PHÁP CHUNG : - Ti p t c tri n khai th c hi n k ho ch Năm tr t t ô th t i Quy t nh s 37/2001/Q -UB ngày 27 tháng 4 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph . - Ngoài các gi i pháp nêu dư i ây, yêu c u các ơn v tăng cư ng công tác ki m tra, x ph t nghiêm theo hư ng tăng n ng các vi ph m nh m m b o cho k t qu t ư c trong năm 2001.
  3. - Các gi i pháp c th như sau : 1. Công tác giáo d c, tuyên truy n : S Văn hóa và Thông tin ch u trách nhi m v xây d ng k ho ch tuyên truy n v n ng qu n chúng tham gia tích c c chương trình tr t t ô th c a thành ph . u tư sâu, r ng và hư ng d n các Phòng Văn hóa thông tin các qu n-huy n tri n khai th c hi n công tác tuyên truy n có hi u qu thi t th c. 2. Công tác qui ho ch tr t t ô th : S Giao thông Công chánh thành ph ch u trách nhi m xây d ng các chương trình, các án, các quy nh báo hi u có liên quan th c hi n qu n lý tr t t ô th như quy nh ho t ng lu ng tuy n, c m d ng … S Lao ng-Thương binh xã h i ch u trách nhi m v gi làm vi c l ch ca, gi h c… trình y ban nhân dân thành ph quy t nh. 3. Chương trình l p l i k cương tr t t ô th : Công an thành ph và y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m tăng cư ng ki m tra, x ph t, x lý úng các quy nh c a pháp lu t i v i t t c các hành vi vi ph m, k c x lý các ơn v cá nhân, công ch c Nhà nư c trong vi c không th c hi n y trách nhi m, m b o k cương trong công tác qu n lý tr t t ô th cho t t c các chương trình c a Năm tr t t ô th . Các ngành ch c năng có liên quan có trách nhi m ph i h p, h tr cho Công an thành ph hoàn thành nhi m v . c bi t trong công tác c i ti n x , n p ph t, tăng thêm kho tàng gi tang v t vi ph m. 4. Phong trào thi ua : Ki n ngh y ban M t tr n T qu c thành ph ch trì v i các ngành a phương ưa phong trào thi ua : t ng khu ph v sinh, khu ph tr t t văn minh… 5. Công tác tăng cư ng trang thi t b : ưa tr t t ô th thành ph t ng bư c thành n n p, các ho t ng thi t l p qu n lý xây d ng ô th ph i ư c tăng cư ng trang thi t b hi n i ho t ng, không tình tr ng kéo dài th i gian trong x lý vi ph m v xây d ng, ho c qui trình x ph t rư m rà và m t th i gian. T t c các ngành u ph i xây d ng và th c hi n án c i ti n, tăng cư ng năng l c qu n lý Nhà nư c, áp ng ư c yêu c u qu n lý tr t t trên t t c các lĩnh v c có liên quan n tr t t ô th trong tình hình m i. B.- CÁC GI I PHÁP C TH : 1. Công tác tr t t lòng l ư ng : T o s chuy n bi n rõ nét v tr t t giao thông ư ng b trên 172 tuy n ư ng tr ng i m (Ph l c 1) và m b o tr t t l ư ng trên 231 tuy n ư ng tr ng i m (Ph
  4. l c 2) và 11 t i m (nhi m v c th c a t ng ơn v m trách ư c phân công theo ph l c ính kèm ). + Ti p t c ch ng i u hòa giao thông t i 140 i m thư ng x y ra ùn t c giao thông. + Ngăn ch n có hi u qu tình tr ng ua xe trái phép có t ch c, t t p thanh thi u niên l ng lách ánh võng, gây r i tr t t công c ng. Khi x y ra ph i k p th i ch n ng các hành vi trên, l p l i tr t t và x lý kiên quy t xóa b t n n ua xe trái phép. + Ph n u gi m 20% các v tai n n giao thông nghiêm tr ng. H n ch thi t h i n m c th p nh t v ngư i và tài s n c a nhân dân. + m b o ư ng thông, hè thoáng liên t c các ư ng tr ng i m. - Không buôn bán trên lòng ư ng, v a hè. - Gi xe úng nơi, úng gi và úng giá quy nh. - Xây d ng m t s khu v c u xe ki u m u cho xe 2 bánh, 4 bánh có quy nh ph m vi, gi gi c rõ ràng. -V n ng phong trào nhân dân gi gìn khu ph , v a hè s ch p, an toàn, thư ng xuyên tu b s a ch a v a hè. Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m chính trong công tác ch n ch nh tr t t lòng - l ư ng, các S ban ngành liên quan có trách nhi m h tr nghi p v khi có yêu c u t a phương. - m b o trên t t c các c u n i th không còn tình tr ng chi m d ng buôn bán phơi phóng trên c u, hành lang cho ngư i i b . Phía dư i c u trên t li n ph i ư c bê tông hoá s ch s . - S Giao thông công chánh có nhi m v hoàn thi n toàn b b m t trên dư i c u, bàn giao cho t ng a phương qu n lý tr t t xã h i khu v c này. 2. S p x p l i ho t ng mua bán ch : Tăng cư ng bi n pháp x lý và qu n lý ch m d t tình tr ng d ng xe lên xu ng hàng hoá trên ư ng vào ban ngày. m b o tr t t i l i quanh ch bình thư ng, khai thông l i các tuy n ư ng vòng quanh ch (như mô hình ch B n Thành, ch Tân Bình). T ch c tri n khai theo k ho ch và báo cáo xu t c a S Thương m i. Hoàn thành k ho ch u tư và ưa vào s d ng các ch u m i theo k ho ch ã ra trong năm 2001. Các ch c n tri n khai th c hi n tri t trong năm g m : Qu n 1: ch B n Thành, Tân nh, xem xét di d i siêu th C ng Quỳnh. Qu n 2 : ch u b n phà Th Thiêm.
  5. Qu n 3 : siêu th Nguy n ình Chi u : c m d ng xe lên xu ng hàng hoá trên ư ng vào ban ngày. Qu n 4 : ch Xóm Chi u. Qu n 5 : ch Hà Tôn Quy n, Tân Thành, ch An ông. Qu n 6 : ch trên ư ng Minh Ph ng, ng Nguyên CNn, Tân Hoà ông. Qu n 7 : ch t i ngã 3 Hương l 34 – Tr n Xuân So n. Qu n 8 : khai thông ư ng quanh ch Xóm C i. Qu n 10 : ch Hòa Hưng, ch trên ư ng Tô Hi n Thành, siêu th Cora,… Qu n 11 : Ch Thi c. Qu n 12 : Ch C u (di d i). Qu n Tân Bình : ch Tân Bình, Ph m Văn Hai, Hoàng Hoa Thám, Võ Thành Trang. Qu n Bình Th nh : thông ư ng quanh ch Bà Chi u, d i ch Cây Quéo. Qu n Phú Nhu n : ch Tr n H u Trang, Phú Nhu n. Huy n Nhà Bè : ch u c u Phú Xuân. Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n có liên quan ch u trách nhi m l p k ho ch c th . Các S Thương m i, Giao thông công chánh, Tài chánh, Xây d ng, Ki n Trúc sư trư ng thành ph có trách nhi m th c hi n các yêu c u có liên quan n k ho ch c a a phương. 3. C i ti n công tác qu n lý i u hành giao thông ô th : S Giao thông công chánh có trách nhi m thi t l p và tăng cư ng công tác qu n lý giao thông ô th : - Ph i h p v i S Lao ng-Thương binh và xã h i hoàn thành và ưa vào th c hi n án l ch gi i làm, i h c. - Hoàn thành và ưa vào th c hi n các án : khu v c i b , m t s ư ng c m xe 2 bánh, h n ch xe 3 bánh, xe t i. - C i ti n, t ch c i l i trên ư ng nh m gi m ùn t c như t ch c ư ng m t chi u, m các h m thông thương các ư ng l n thành m ng ư ng m t chi u, gi i quy t t p trung t ng khu v c, t ng qu n. xu t các gi i pháp v c u vư t, h m chui… gi i quy t các i m xung t, ùn t c xe.
  6. - Có chương trình hành ng và k ho ch ph i h p gi a Công an thành ph , L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph i u hành và x ph t trong vi c l p l i tr t t i ư ng, d ng úng nơi, u úng ch , úng quy nh. - Ch o l c lư ng Thanh tra Giao thông công chánh tăng cư ng ho t ng và ph i h p Công an thành ph ki m tra tình hình th c hi n và ch p hành quy nh gi cao i m c a các xe t i t i các tuy n ư ng c a ngõ thành ph và tham gia i u ti t giao thông gi cao i m. 4. Ti p t c tăng cư ng thêm t i thi u 13 tuy n xe buýt m u, gi i quy t t p trung vi c ưa ón h c sinh 14 trư ng, các khu ch xu t, khu công nghi p t p trung. Khôi ph c l i toàn b ho t ng ưa ón công nhân các ơn v trung ương, a phương óng trên a bàn thành ph . 5. Chương trình ch ng ng p : S Giao thông công chánh ti p t c hoàn t t 3 công trình c i t o và l p t m i h th ng thoát nư c hoàn thành 5 i m ng p ã ăng ký v i Thành y và y ban nhân dân thành ph năm 2001, c th như sau : + Xây d ng h th ng thoát nư c ư ng Tân Kỳ-Tân Quý, qu n Tân Bình – Bình Chánh ( 1 i m). + C i t o h th ng thoát nư c ư ng Nguy n Thư ng Hi n – qu n Bình Th nh – Gò V p – Phú Nhu n (2 i m). + C i t o r ch C u Mé – Qu n 11 ( 2 i m). S Giao thông công chánh ti p t c xây d ng c i t o hoàn thành các d án gi i quy t xóa 20 i m ng p trong năm 2002 : - C i t o thoát nư c ư ng Tr n ình Xu – Nguy n C nh Chân, Qu n 1. - C i t o thoát nư c ư ng Nguy n Thái H c, Cô B c, Cô Giang – Qu n 1 (2 i m ). -L p t thoát nư c ư ng An Dương Vương – Qu n 6. - D án c i t o nâng c p ư ng inh B Lĩnh. - Nâng c p thoát nư c ư ng Nguy n Sĩ C - Qu n 8. - Nâng c p thoát nư c h m 285 Nơ Trang Long – qu n Bình Th nh. - Nâng c p thoát nư c h m 338 Nơ Trang Long – qu n Bình Th nh. - t c ng ư ng Tr n Xuân So n – Qu n 7 (2 i m). - C i t o h th ng thoát nư c ư ng Hoàng Văn Th – qu n Tân Bình. - Nâng c p thoát nư c ư ng Tr n Tu n Kh i – Qu n 5.
  7. - t c ng T nh l 16. - Nâng c p thoát nư c ư ng Lương Văn Can – Qu n 8. - t c ng ư ng Hương l 3 – huy n Bình Chánh. - D án thoát nư c ư ng Lò Siêu. - D án thoát nư c ư ng Nơ Trang Long (Lê Quang nh-Tr n Quý Cáp). - D án thoát nư c ư ng Tr n Bình Tr ng. - D án xây d ng bơm ch ng ng p khu v c cư xá 30/4 phư ng 25. Các qu n-huy n có liên quan ch u trách nhi m ph i h p gi i quy t công tác n bù gi i t a S Giao thông công chánh hoàn thành công tác này. 6. Chương trình gi i quy t ch ng l n chi m xây d ng : - Năm 2002 ph i công b ch gi i ư ng th y các sông r ch các qu n n i thành và huy n Nhà Bè. - Có k ho ch ch ng l n chi m, k ho ch di d i nhà c a l n chi m và xây d ng xong chương trình ch nh trang hành lang sông r ch trên các tuy n sông r ch trong n i thành cũ là : R ch Lò G m - ông Buông - Tân Hóa - Bàu Cát - 19/5 (qu n 6, qu n 11, Tân Bình). . R ch Văn Thánh. . R ch xuyên tâm qu n Bình Th nh. . Toàn b kênh r ch qu n 7, qu n 8. - Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n có liên quan ch u trách nhi m chính v chương trình này, Ki n trúc sư trư ng thành ph , S Giao thông công chánh, S Xây d ng, S Tài chánh-V t giá có trách nhi m h tr nghi p v a phương hoàn thành công tác này. 7. Chương trình gi i quy t rác cho thành ph : - S Giao thông công chánh ch u trách nhi m ti p t c th c hi n các chương trình rác ang tri n khai. Năm 2002 ưa t ng bư c vi c xã h i hóa công tác thu gom x lý rác vào th c hi n nh m gi i quy t t t và h p lý quy trình x lý rác. - Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m ưa phong trào gi gìn v sinh ư ng ph vào t ng khu ph trên a bàn, ph i h p ng b v i S Giao thông công chánh v v sinh ô th cho thành ph . 8. Chương trình l p l i tr t t qu ng cáo :
  8. - S Văn hóa và Thông tin ch u trách nhi m thông qua quyi ho ch qu ng cáo trên không gian ki n trúc ô th thành ph . Không phát tri n các qu ng cáo thương m i trên tr m d ng, nhà ch xe bus mà ch dành qu ng cáo cho ho t ng c a xe bus. - Ki n trúc sư trư ng thành ph , S Giao thông công chánh, y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m ph i h p nghi p v v i S Văn hóa và Thông tin hoàn thành các án quy ho ch này ưa vào th c hi n. 9. Chương trình ch nh trang, k t h p gi i quy t ô nhi m trong ô th : Ngoài các chương trình ch nh trang ô nhi m trên kênh r ch, năm 2002 t p trung khoanh vùng các i m ô nhi m t s n xu t ti u th công nghi p trong n i thành (61 i m), các kho tàng, b n bãi, nhà máy, xí nghi p gây ô nhi m. Thành ph ti n hành thanh lý các kho tàng không ho t ng h u ích, không qu n lý t t v sinh ô th u tư xây d ng theo quy ho ch. Ny m nh k ho ch di d i các cơ s s n xu t ô nhi m, gây ách t c giao thông ra ngo i vi (theo k ho ch riêng – K t thúc cơ b n trong năm 2005). Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n qu n lý a bàn có trách nhi m báo cáo và xu t nh ng v trí trong n i dung này. Các ngành, các ơn v liên quan có trách nhi m l p k ho ch th c hi n báo cáo thành ph . 10. Ny m nh ti n các công trình giao thông công chánh tr ng i m thu c k ho ch năm 2002, tr ng tâm là các công trình c u ư ng, c u vư t (cho xe và ngư i i b ), nâng c p c i t o các giao l , èn i u khi n giao thông. C.- BI N PHÁP T CH C TH C HI N : - Căn c các gi i pháp nêu trên, S Giao thông công chánh và Công an thành ph ch trì ch o các ơn v liên quan l p k ho ch và ti n th c hi n làm cơ s tri n khai và ánh giá k t qu th c hi n c a ơn v trong t ng giai o n c th báo cáo và x lý ch n ch nh k p th i. - Các S ban ngành, qu n-huy n các t ch c, ơn v , các doanh nghi p trên a bàn thành ph rút kinh nghi m quá trình th c hi n trong năm 2001 thư ng xuyên theo dõi ôn c các ơn v tri n khai nhi m v m t cách hi u qu nh t, xu t y ban nhân dân thành ph các bi n pháp, chính sách h tr c n thi t. - T ch c kh o sát ánh giá k t qu th c hi n nh kỳ ho c t xu t k p th i ghi nh n các k t qu t ư c, cũng như các t n t i c n ph i ch n ch nh kh c ph c ngay. Báo cáo thư ng kỳ cho b ph n thư ng tr c c p thành ph (S Giao thông công chánh và Công an thành ph ) n m tình hình và t ng h p báo cáo, xu t các bi n pháp gi i quy t. 1. Th i gian th c hi n : - Quý I năm 2002 : Xây d ng và thông qua k ho ch c th .
  9. - Trung tu n tháng 5/2002 t ch c sơ k t thí i m ra quân t u c a các ơn v như S Giao thông công chánh, Công an thành ph , y ban nhân dân qu n 1, oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, S Văn hóa và Thông tin… - Quý II năm 2002 : Sơ k t ánh giá t I vào cu i tháng 6/2002 v i yêu c u t 50% kh i lư ng công vi c và m c tiêu ra cho năm 2002. - Quý III năm 2002 : C ng c k t qu t ư c, Ny m nh vi c t ch c và m r ng ph m vi th c hi n, ph n u hoàn thành 100% m c tiêu và n i dung ã ra. T ch c ánh giá, nghi m thu t ng chương trình, m c tiêu c a các ngành. - D ki n t ch c h i ngh t ng k t vào gi a tháng 12/2002. Trên cơ s gi v ng các k t qu t ư c nh m xây d ng khu v c trung tâm thành ph văn minh – s ch p làm cơ s ti p t c tri n khai th c hi n lâu dài chương trình ch nh trang ô th toàn thành ph và t o ý th c cao trong m i ngư i dân thành ph v trách nhi m c ng ng, gi v ng và nâng cao ý th c qu n lý ô th . 2 i u hành th c hi n : - Hàng tháng y ban nhân dân thành ph t ch c giao ban v i các S ban ngành, y ban nhân dân các qu n-huy n, các cơ quan ơn v . Hàng quý sơ k t và 6 tháng t ng h p báo cáo Thành y, H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph . - y ban nhân dân thành ph yêu c u Th trư ng các S ban ngành, các cơ quan ơn v trên a bàn thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n- huy n, phư ng-xã căn c theo nhi m v , tình hình c a ơn v và n i dung k ho ch này xây d ng chương trình, k ho ch c th , v t ch c tri n khai th c hi n ngay, ng th i có báo cáo k t qu nh kỳ và ch u trách nhi m v hi u qu công vi c trư c y ban nhân dân thành ph ./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản