Quyết định số 45/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định số 45/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 45/2002/QĐ-UB về việc sáp nhập công ty đầu tư - tư vấn và xây dựng vào công ty đầu tư và phát triển nhà hà nội thuộc tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 45/2002/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 45/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SÁP NHẬP CÔNG TY ĐẦU TƯ - TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG VÀO CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI THUỘC TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND; Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước; Căn cứ tờ trình số 233/TT-TCT ngày 15/3/2002 của Tổng giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội về việc sắp xếp lại doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty; Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 : Sát nhập Công Ty Đầu tư - Tư vấn và xây dựng, đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội được thành lập theo quyết định số 34/2000/QĐ-UB ngày 14/4/2000 của UBND Thành phố Hà Nội vào Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội, đơn vị hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Đầu tư và phát nhà Hà Nội. Điều 2 : 1) Việc sát nhập được tiến hành theo nguyên tắc sát nhập nguyên trạng bao gồm toàn bộ tài sản, tài chính, cơ sở vật chất, lao động và những vấn đề phát sinh khác (nếu có). 2) Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội thực hiện việc sát nhập đơn vị có trên trên ở Điều I, dưới sự giám sát của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố và Chi cục Trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp Hà Nội thuộc Sở Tài chính - Vật giá Hà Nội. Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng ban Tổ chức chính quyền thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Tổng Giám đốc Tổng Công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội, Giám đốc Công ty Đầu tư - Tư vấn và xây dựng, Giám đốc Công ty đầu tư phát triển nhà Hà Nội thi hành quyết định này./. T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI K/T CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đỗ Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản