Quyết định số 45/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định số 45/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 45/2004/QĐ-UB về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 45/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 45/2004/Q -UB Hà N i, ngày 15 tháng 03 năm 2004 QUY T NNH C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C THU PHÍ TRÔNG GI XE P, XE MÁY, Ô TÔ TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh phí và l phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/08/2001 c a U ban Thư ng v Qu c h i; Căn c Ngh nh 57/2002/N -CP ngày 03/06/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/9/2003 c a Chính ph qui nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 c a B Tài chính Hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 71/2003/TT-BTC ngày 30/07/2003 c a B Tài chính Hư ng d n v phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 4/2/2004 c a B Tài chính Hư ng d n th c hi n Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/9/2003 c a Chính ph qui nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Ngh quy t s 49/2003/NQ-H ngày 18/12/2003 c a H i ng nhân dân thành ph khoá 12 kỳ h p th 11; Xét ngh c a liên ngành Tài chính - Thu - Kho b c Nhà nư c - Giao thông công chính t i T trình s 95872 TTr/LN ngày 31/12/2003, QUY T NNH i u 1. i tư ng n p phí : Các t ch c, cá nhân ư c cung c p d ch v trông gi xe p, xe máy, ôtô ph i n p phí trông gi xe p, xe máy, ôtô. i u 2. M c thu phí ư c quy nh c th như sau: 1- Phí trông gi xe p, xe máy: + Phí trông gi xe p ban ngày: 500 /l n + Phí trông gi xe máy ban ngày: 1 000 /l n
  2. + Phí trông gi xe p ban êm: 1 000 /l n + Phí trông gi xe máy ban êm: 2 000 /l n + Phí trông gi xe p theo tháng: 25 000 /1 tháng + Phí trông gi xe máy theo tháng: 45 000 /1 tháng (Th i gian ban ngày: t 6 gi n 18 gi ; th i gian ban êm: t 18 gi n 6 gi ngày hôm sau) 2- Phí trông gi xe ôtô: - Phí ph c v t m d ng, xe ôtô tháng t i các i m xe công c ng c a Thành ph : + Xe có 6 gh ng i tr xu ng: 40 000 /xe/tháng + Xe có 7 gh ng i tr lên: 60 000 /xe/tháng + Xe Taxi: 80 000 /xe/tháng - Phí trông gi xe ôtô: + Phí trông gi xe ôtô theo t ng lư t (1lư t t i a không quá 120 phút): Xe có 6 gh ng i tr xu ng và xe t i t 1 t n tr xu ng: 5 000 /xe/lư t Xe có 7 gh ng i tr lên và xe t i trên 1 t n tr lên: 7 000 /xe/lư t (Quá th i gian 120 phút thì thu thêm các lư t ti p theo; Riêng trư ng h p g i xe ôtô qua êm thì tính b ng 3 lư t.) + Phí trông gi ôtô h p ng theo tháng: M c phí trông gi xe Th i Phương th c nh n 17-30 gh , gian n 6 gh , 7-16 gh , Trên 30 trông gi ôtô trên 2,5 gh trông gi n1t n n 2,5 t n t n Trông gi ban ngày tháng 150 000 200 000 250 000 350 000 Trông gi ban êm nt 200 000 250 000 300 000 400 000 Trông gi ngày, êm nt 250 000 300 000 350 000 450 000 M c thu phí trên ã bao g m c thu giá tr gia tăng và ư c qui nh th ng nh t i v i các lo i xe ô tô có giá tr t 50 tri u ng n 150 tri u ng t i nơi g i không có mái che.
  3. Trư ng h p : Xe g i h p ng có mái che: M c thu phí b ng m c phí nêu trên x h s 2 Xe có giá tr 150 tri u ng tr lên: M c thu phí b ng m c phí nêu trên x h s 1,3 Xe có giá tr dư i 50 tri u ng: M c thu phí b ng m c phí nêu trên x h s 0,8 i u 3. ơn v thu phí: Các t ch c, cá nhân cung c p d ch v trông gi xe p, xe máy, ôtô ư c t ch c thu phí trông gi xe p, xe máy, ôtô. Các t ch c, cá nhân thu phí có trách nhi m niêm y t ho c thông báo công khai m c thu phí t i a i m thu phí. Khi thu ti n phí ph i c p ch ng t thu phí cho i tư ng n p phí theo quy nh. i u 4. S ti n phí thu ư c c a các t ch c, cá nhân thu phí ư c xác nh là doanh thu c a ơn v và ph i kê khai, n p thu theo quy nh c a các Lu t thu . i u 5. Ch ng t thu phí : Các t ch c, cá nhân thu phí s d ng hoá ơn giá tr gia tăng ho c vé in s n do cơ quan Thu phát hành. i u 6. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và thay th các Quy t nh trư c ây c a U ban nhân dân Thành ph quy nh v thu phí trông gi ôtô, xe p, xe máy. Các trư ng h p vi ph m s b x lý theo Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/9/2003 c a Chính ph và Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 4/2/2004 c a B Tài chính qui nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí. i u 7. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và U ban nhân dân thành ph ; Giám c các S : Tài chính, Giao thông công chính; C c trư ng C c Thu ; Giám c Kho b c Nhà nư c Hà N i; Ch t ch U ban nhân dân các qu n, huy n; Các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT/ CH TNCH PHÓ CH TNCH Vũ Văn Ninh
Đồng bộ tài khoản