Quyết định số 45/2005/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
110
lượt xem
9
download

Quyết định số 45/2005/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 45/2005/QĐ-BNN về việc ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 45/2005/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 45/2005/Q -BNN Hà N i, ngày 25 tháng 7 năm 2005 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH DANH M C I TƯ NG KI M DNCH NG V T, S N PH M NG V T;DANH M C NG V T, S N PH M NG V T THU C DI N PH I KI M DNCH B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Pháp l nh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004; Căn c Ngh nh s 33 /2005/N -CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Thú y; Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Theo ngh c a C c trư ng C c Thú y, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Danh m c i tư ng ki m d ch ng v t, s n phNm ng v t; Danh m c ng v t, s n phNm ng v t thu c di n ph i ki m d ch”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3. C c trư ng C c Thú y, Th trư ng các ơn v , các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi Bá B ng
  2. DANH M C I TƯ NG KI M DNCH NG V T, S N PH M NG V T; DANH M C NG V T, S N PH M NG V T THU C DI N PH I KI M DNCH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 45/2005/Q -BNN ngày 25 tháng 7 năm 2005 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) M C1 DANH M C I TƯ NG KI M DNCH NG V T, S N PH M NG V T A. VI SINH V T, KÝ SINH TRÙNG GÂY B NH NG V T i tư ng ki m d ch ng v t bao g m các vi sinh v t, ký sinh trùng gây ra các b nh ng v t dư i ây: I. B NH CHUNG CHO NHI U LOÀI Tên ti ng Vi t Tên ti ng Anh 1 B nh L m m long móng Foot and mouth disease 2 B nh Nhi t thán Anthrax 3 B nh D i Rabies 4 B nh Gi d i Aujeszky’s disease 5 B nh SNy thai truy n nhi m Brucellosis 6 B nh Lao Tuberculosis 7 B nh Phó lao Johne’s disease 8 B nh Lư i xanh Bluetongue 9 B nh S t thung lũng Rift valley fever 10 B nh Xo n trùng Leptospirosis 11 B nh Viêm mi ng có m n nư c Vesicular stomatitis 12 B nh Viêm da n i c c truy n nhi m Lumpy skin disease 13 B nh Tích nư c xoang bao tim Heartwater truy n nhi m 14 B nh Viêm da Dermatophilosis 15 B nh Toxoplasma Toxoplasmosis 16 B nh Giun xo n Trichinellosis 17 B nh Nh c bào t trùng Saccasporidiosis 18 B nh C u u trùng Enchinococcosis/hydatidosis
  3. 19 B nh Gh Mange and scab II. B NH LOÀI NHAI L I Tên ti ng Vi t Tên ti ng Anh 1 B nh D ch t trâu bò Rinderpest 2 B nh Viêm ư ng sinh d c truy n Bovine genital campylobacteriosis nhi m 3 B nh Viêm ph i màng ph i truy n Bovine contagious pleuropneumonia nhi m bò 4 B nh Viêm não th x p bò Bovine Spongiform Encephalopathy 5 B nh S t Q Q fever 6 B nh Cúm bò Bovine ephemeral fever 7 B nh B ch huy t bò Enzootic bovine leukosis 8 B nh Viêm mũi khí qu n truy n Infectious bovine rhinotracheitis nhi m bò 9 B nh Tiêu ch y có màng nhày do Bovine viral diarrhoea/mucosal virut bò disease 10 B nh X khuNn Actinomycosis 11 B nh Ung khí thán Gangraena emphysematosa 12 B nh Loét da quăn tai Coryza gangreanosa 13 B nh T huy t trùng Pasteurellosis 14 B nh D ch t loài nhai l i nh Peste des petits ruminants 15 B nh Viêm ph i màng ph i truy n Caprine contagious pleuropneumonia nhi m dê 16 B nh u dê và c u Sheep pox and goat pox 17 B nh L mép truy n nhi m dê Contagious ecthyma of goat 18 B nh C n s a truy n nhi m dê Caprine contagious agalactia 19 B nh Viêm kh p dê Caprine arthritis 20 B nh SNy thai truy n nhi m c u Enzootic abortion of ewes 21 B nh Tiên mao trùng Trypanosomiasis 22 B nh do Trichomonas Trichomonosis 23 B nh Lê d ng trùng Babesiosis 24 B nh Biên trùng Anaplasmosis
  4. 25 B nh do Theileria Theileriosis 26 B nh G o bò Bovine cysticercosis III. B NH NG A Tên ti ng Vi t Tên ti ng Anh 1 B nh D ch t ng a châu Phi African horse sickness 2 B nh Thi u máu truy n nhi m Equine infections anemia 3 B nh Viêm não tu ng a Equine encephalomyelitis 4 B nh Viêm não tu Venezuela Venezuelan equine encephalomyelitis 5 B nh Viêm não Nh t B n Japanese encephalitis 6 B nh T thư Glanders 7 B nh Viêm h lâm ba truy n nhi m Epizootic lymphangitic 8 B nh do Salmonella ng a Equine salmonellosis 9 B nh u ng a Horse pox 10 B nh Viêm ph qu n truy n nhi m Enquine rhinopneumonitis ng a 11 B nh Viêm t cung truy n nhi m Equine contagious metritis ng a 12 B nh Cúm ng a Enquine influenza 13 B nh Tiêm la ng a Dourine 14 B nh Lê d ng trùng Enquine piroplasmosis IV. B NH L N Tên ti ng Vi t Tên ti ng Anh 1 B nh D ch t l n châu Phi African swine fever 2 B nh D ch t l n c i n Classical swine fever 3 B nh M n nư c l n Swine vesicular disease 4 B nh do virus Nipah l n Nipah virus infection 5 B nh Suy n l n Mycoplasma pneumonia of swine /Swine enzootic pneumonia (SEP) 6 B nh Viêm teo mũi truy n nhi m Atrophic rhinitis of swine 7 B nh viêm màng ph i truy n nhi m Pleuroncumonia
  5. 8 B nh Viêm não tu l n Enterovirus encephalomyelitis/ Teschen disease 9 B nh Viêm d dày ru t truy n nhi m Transmissble gastroenteritis of swine 10 B nh a ch y truy n nhi m l n Porcine epizootic diarrhoea 11 H i ch ng R i lo n ư ng hô h p và Porcine respiratory and reproductive sinh s n syndrome (PRRS) 12 B nh Cúm l n Swine influenza 13 B nh Viêm ru t a ch y do vi rút Porcine parvovirus infection 14 B nh H ng l do Treponema Swine dysentery 15 B nh óng d u l n Erysipelas 16 B nh Phó thương hàn l n Paratyphoid suum 17 B nh T huy t trùng l n Pasteurellosis suum 18 B nh Phù u do Ecoli Head edema 19 H i ch ng G y còm l n con sau cai Porcine circovirus - PCV s a 20 B nh ul n Variola suum 21 B nh G o l n Swine cysticercosis V. B NH GIA C M Tên ti ng Vi t Tên ti ng Anh 1 B nh Cúm gia c m Highly pathogenic avian influenza 2 B nh Tân thành gà Newcastle disease 3 B nh Viêm thanh khí qu n truy n Avian infections laryngotracheitis nhi m 4 B nh Viêm ph qu n truy n nhi m gà Avian infections bronchitis 5 B nh Gumboro Infections bursal disease/Gumboro disease 6 B nh T huy t trùng gia c m Avian pasteurellosis 7 B nh B ch l gà Avian typhoid and pullorum disease 8 B nh Viêm màng não gà Avian encephalomyelitis 9 H i ch ng Gi m Egg drop syndrome 76 (EDS' 76) 10 B nh u gà Fowl pox
  6. 11 B nh Marek Avian marek’s disease 12 B nh Leuco gà Avian Leucosis 13 B nh do Mycoplasma Avian mycoplasmosis 15 H i ch ng phù u Swollen head syndrome 16 Ch ng s mũi truy n nhi m Infectious coryza 17 B nh D ch t v t Pestis anatum 18 B nh Viêm gan do vi rút vt Duck virus hepatitis 19 B nh Viêm ru t do vi rút vt Duck virus enteritis 20 B nh D ch t ng ng Pestis anserum 21 B nh C u trùng Coccidiosis 22 B nh S t v t Psittacosis and ornithosis VI. B NH ONG, T M Tên ti ng Vi t Tên ti ng Anh 1 B nh Kí sinh do Varroa Varroosis/Varroatosis 2 B nh Th i u trùng ong châu M American foulbrood 3 B nh Th i u trùng ong châu Âu (th i European foulbrood u trùng tu i nh ) 4 B nh Gh ong Acariosis of bees 5 B nh a ch y ong Nosemosis of bees 6 B nh Th i u trùng tu i l n Sacbrood 7 B nh Vôi hoá u trùng ong Lime brood 8 B nh Ch y con ong Tropilaplase 9 B nh T m gai Febrine disease of chinese silkwiren VII. B NH CÁC LOÀI KHÁC Tên ti ng Vi t Tên ti ng Anh 1 B nh do virut Marburg kh Marburg virus 2 B nh M n nư c do virut kh Herpes virus 3 B nh Viêm gan do virut kh Viral hepatitis 4 B nh Viêm s i kh do Paramyxo Measles virut
  7. 5 H i ch ng Suy gi m mi n d ch kh Simian Acquired Immuno - Deficiency Syndrome (AIDS) 6 B nh Ebola kh Ebola virus 7 B nh Viêm thanh qu n do virut Simian adenoviruses kh 8 B nh Viêm ư ng hô h p do virut Miscellaneous respiratory viruses kh 9 B nh u kh Monkey pox 10 B nh Ca rê chó Canine distemper 11 B nh Alcut ch n Aleurian disease of mink 12 B nh U nh y c a loài g m nh m Myxomatosis 13 B nh Xu t huy t th Rabbit haemorrhagic disease 14 B nh T huy t trùng th Rabbit pasteurellosis 15 B nh B ào c u trùng th Rabbit staphylococosis 16 B nh do Listeria monocytogenes Rabbit listeriosis gây ra th 17 B nh Thương hàn th Rabbit typhoid 18 B nh Phó thương hàn th Rabbit paratyphoid 19 B nh C u trùng th Rabbit coccidiosis 20 B nh Ho i t Rabbit necrobacilosis B. VI SINH V T GÂY Ô NHI M 1. Vi khuNn hi u khí: Streptococcus spp, Staphylococcus areus, Escherichia Coli, Enterobacter, Klebsiella, Salmonella spp, Bacillus cereus, Campylobacter spp, Listeria monocytogenes, Yersinia spp, Pseudomonas aeruginosa, Shigella spp, Vibrio, Hepatitis và các lo i vi khuNn hi u khí gây ô nhi m khác; 2. Vi khuNn k khí: Clostridium spp và các lo i vi khuNn y m khí khác; 3. Các lo i vi sinh v t gây b nh cho ngư i và ng v t; 4. N m m c, n m men. C. CH T CH I 1. N i c t và ngo i c t c a vi trùng; 2. Các ch t hormon: kích thích sinh trư ng, kích d c t và các lo i hormon khác;
  8. 3. Ch t kháng sinh: Chloramphenicol, Nitrofuran, Tetracycline, Streptomycin và các lo i kháng sinh khác; 4. c t n m: Aflatoxin và các lo i c t n m khác; 5. Ch t phóng x ; 6. Kim lo i n ng: Thu ngân (Hg), Chì (Pb), Cadimi (Cd), Asen (As), K m (Zn) và các lo i kim lo i n ng khác; 7. Hoá ch t b o v th c v t: Carbaryl, Coumaphos, DDT, 2,4 D, Lindan, Trichlorphon, Dichlorvos, Diazinon, Fenchlorphos, Chlopyrifos và các hoá ch t b o v th c v t khác; 8. Các ch t b o qu n và phNm màu c m s d ng. D. CÁC I TƯ NG KHÁC Các i tư ng ki m d ch ng v t, s n phNm ng v t khác theo yêu c u c a nư c nh p khNu ho c theo quy nh c a các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p ho c tuỳ theo tình hình d ch b nh ng v t trong nư c và trên th gi i. M C2 DANH M C NG V T, S N PH M NG V T THU C DI N PH I KI M DNCH I. NG V T 1. Gia súc: Trâu, bò, l a, ng a, la, dê, c u, l n, th , chó, mèo và các loài gia súc nuôi khác; 2. Gia c m: gà, v t, ngan, ng ng, gà tây, à i u, b câu, chim cút, các loài chim làm c nh và các loài chim khác; 3. ng v t thí nghi m: chu t lang, chu t nh t tr ng, th và các loài ng v t thí nghi m khác; 4. ng v t hoang dã: voi, h , báo, g u, hươu, nai, vư n, ư i ươi, kh , tê tê, cu li, sóc, ch n, kỳ à, t c kè, trăn, r n, gà r ng, trĩ, gà lôi, công và các loài ng v t hoang dã khác; 5. Các lo i ng v t khác: ong, t m, các lo i côn trùng khác. II. S N PH M NG V T 1. Th t, ph t ng, ph phNm và s n phNm t th t, ph t ng, ph phNm c a ng v t quy nh t i m c I c a Danh m c này d ng tươi s ng, hun khói, phơi khô, s y, ư p mu i, ông l nh, óng h p;
  9. 2. L p xư ng, patê, xúc xích, giăm bông, m và các s n phNm ng v t khác d ng sơ ch , ch bi n; 3. S a tươi, s a chua, bơ, pho mát, s a h p, s a bánh và các s n phNm t s a; 4. Tr ng tươi, tr ng mu i, b t tr ng và các s n phNm t tr ng; 5. Tr ng gia c m gi ng, tr ng t m, phôi ng v t, tinh d ch; 6. B t th t, b t xương, b t huy t, b t lông vũ và các s n phNm ng v t khác d ng nguyên li u; th c ăn gia súc, gia c m, thu s n ch a thành ph n có ngu n g c t ng v t; 7. B t cá, d u cá, m cá, b t tôm, b t sò và các s n phNm t thu s n khác dùng làm nguyên li u ch bi n th c ăn chăn nuôi cho gia súc, gia c m; 8. Dư c li u có ngu n g c ng v t: n c r n, n c ong, vNy tê tê, m t g u, cao ng v t, men tiêu hoá và các lo i dư c li u khác có ngu n g c ng v t; 9. Da ng v t d ng: tươi, khô, ư p mu i; 10. Da lông, thú nh i bông c a các loài ng v t: h , báo, c y, th , rái cá và t các loài ng v t khác; 11. Lông mao: lông uôi ng a, lông uôi bò, lông l n, lông c u và lông c a các loài ng v t khác; 12. Lông vũ: lông gà, lông v t, lông ng ng, lông công và lông c a các loài chim khác; 13. Răng, s ng, móng, ngà, xương c a ng v t; 14. Y n; 15. M t ong, s a ong chúa, sáp ong; 16. Kén t m, tơ t m sơ ch , ph li u tơ t m; 17. B nh phNm; 18. Các i tư ng thu c di n ph i ki m d ch ng v t, s n phNm ng v t khác theo yêu c u c a nư c nh p khNu ho c theo quy nh c a các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p; i v i s n phNm ng v t s d ng làm th c phNm ã qua ch bi n ư c s n xu t, lưu thông, tiêu th trong nư c thu c B Y t qu n lý. III. CÁC PHƯƠNG TI N, V T D NG CÓ LIÊN QUAN N V N CHUY N NG V T, S N PH M NG V T
  10. 1. Các phương ti n v n chuy n ư ng b , ư ng xe l a, ư ng sông, ư ng bi n, ư ng hàng không: máy bay, tàu ho , ô tô, tàu thuy n; 2. Các phương ti n v n chuy n thô sơ: xe máy, xe xích lô, xe bò kéo, công nông và các phương ti n v n chuy n khác; 3. Các v t d ng liên quan n v n chuy n, b c x p ng v t, s n phNm ng v t: c u lên xu ng tàu, ô tô, máy bay; 4. L ng, cũi nh t gi ng v t, bao bì ch a ng s n phNm ng v t v n chuy n, ch t n, ch t lót trong quá trình v n chuy n.
Đồng bộ tài khoản