Quyết định số 45/2005/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định số 45/2005/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 45/2005/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 359 : 2005 "Cọc- Thí nghiệm kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 45/2005/QĐ-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 45/2005/QĐ-BXD Hà N i, ngày 19 tháng 12 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH TCXDVN 359 : 2005 "C C- THÍ NGHI M KI M TRA KHUY T T T B NG PHƯƠNG PHÁP Đ NG BI N D NG NH " B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh đ nh s 36/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 c a Chính Ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Xét đ ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh , QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo quy t đ nh này 01 Tiêu chu n xây d ng Vi t Nam : TCXDVN 359 : 2005 " C c - Thí nghi m ki m tra khuy t t t b ng phương pháp đ ng bi n d ng nh " Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng công báo Đi u 3. Các Ông Chánh văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này ./. K/T B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Văn Liên TIÊU CHU N XÂY D NG VI T NAM TCXDVN 359: 2005 C C - THÍ NGHI M KI M TRA KHUY T T T B NG PHƯƠNG PHÁP Đ NG BI N D NG NH Foundation Piles - Method of detection of defects by dynamic low-strain testing Hà N i - 2005 L i nói đ u TCXDVN 359:2005 “ C c – Thí nghi m ki m tra khuy t t t b ng phương pháp đ ng bi n d ng nh ” do B Xây d ng ban hành theo Quy t đ nh s 45/2005/QĐ-BXD ngày 19/12/2005. Tiêu chu n xây d ng Vi t Nam TCXDVN 359: 2005 C C - THÍ NGHI M KI M TRA KHUY T T T B NG PHƯƠNG PHÁP Đ NG BI N D NG NH Foundation Piles - Method of detection of defects by dynamic low-strain testing 1. Ph m vi áp d ng 1.1. Tiêu chu n này đư c áp d ng cho c c móng c a công trình xây d ng. 1.2 Phương pháp đ ng bi n d ng nh đư c áp d ng đ phát hi n khuy t t t trên c c đơn ch t o b ng bê tông c t thép ho c b ng thép, h theo phương th ng đ ng ho c xiên. 1.3 Không nên s d ng phương pháp thí nghi m này cho c ván thép và cho c c có trên 1 m i n i và c c có đư ng kính ti t di n l n hơn 1,5 m. 1.4 Không s d ng phương pháp thí nghi m này đ đánh giá s c ch u t i c a c c. Ghi chú:
 2. 1) Đ sâu thí nghi m ki m tra trong đi u ki n thông thư ng kho ng 30 l n đư ng kính c c. Trong trư ng h p m t ph n thân c c n m trong nư c ho c trong đ t r t y u, có th ki m tra đ n đ sâu l n hơn. 2) Khi có đ căn c , phương pháp này có kh năng xác đ nh chi u dài c c và cư ng đ bê tông thân c c. 2. Qui đ nh chung 2.1 Đ cương thí nghi m ph i đư c l p và đư c phê duy t trư c khi b t đ u thí nghi m. 2.2 Ngư i th c hi n thí nghi m ph i có ch ng ch xác nh n năng l c chuyên môn v thí nghi m đ ng bi n d ng nh do cơ quan có th m quy n c p. 2.3 Thi t b thí nghi m ph i là lo i chuyên dùng cho công tác ki m tra c c b ng phương pháp đ ng bi n d ng nh . Thi t b thí nghi m ph i có ch ng ch hi u chu n đ nh kỳ 2 năm/l n (n u nhà cung c p thi t b không yêu c u th i gian hi u chu n ng n hơn). 2.4 C n k t h p thí nghi m bi n d ng nh v i m t s phương pháp thí nghi m khác khi ki m tra khuy t t t c a c c. 3. Tiêu chu n vi n d n TCXDVN 326 : 2004 "C c khoan nh i - Tiêu chu n thi công và nghi m thu " 4. Thu t ng 4.1 Khuy t t t c a c c (deffect): Bi n đ ng c a kích thư c hình h c ho c c a m t đ v t li u c c. 4.2 V n t c truy n sóng c (wave speed): V n t c sóng ng su t lan truy n d c tr c c c ph thu c vào tính ch t c a v t li u c c, m/s. AE Z= 4.3 Kháng tr c a c c Z (impedance): Là đ i lư ng xác đ nh theo công th c c , kN .s / m , trong đó: E là mô đun đàn h i c a v t li u c c, kN / m 2 ; A là di n tích ti t di n ngang c a c c, m2 ; c là v n t c truy n sóng ng su t d c tr c c c, m/s. 4.4 V n t c đ u c c (pile head velocity): V n t c theo phương d c tr c c c đo đư c t i đ u c c khi thí nghi m bi n d ng nh , trong ph n ti p theo c a tiêu chu n này đư c g i t t là v n t c. 4.5 Phương pháp ph n x xung (pulse echo method): Phương pháp phân tích trong đó s li u đo v n t c đư c phân tích dư i d ng hàm s c a th i gian. 4.6 Phương pháp ng x nhanh (transient response method): Phương pháp phân tích trong đó v n t c và xung l c c a búa đư c phân tích dư i d ng hàm s c a t n s . 4.7 Phương pháp tín hi u phù h p (signal matching method): Phương pháp phân tích m c đ khuy t t t c a c c trong đó đ chính xác c a k t qu đư c đánh giá theo s phù h p c a v n t c đ u c c tính toán v i v n t c đo đư c t i hi n trư ng. 5. Thi t b thí nghi m 5.1 Thi t b thí nghi m g m 3 b ph n chính: a) Thi t b t o xung l c; b) Các đ u đo v n t c và l c (n u có); c) Thi t b thu và hi n th tín hi u. Ghi chú: M t s thi t b thí nghi m thư ng dùng Vi t Nam đư c gi i thi u trong ph l c D. 5.2 Thi t b t o xung l c (va đ p): Xung l c có th đư c t o b i các d ng c như búa c m tay ho c qu n ng. D ng c ph i t o xung l c theo phương d c tr c c c v i th i gian tác đ ng nh hơn 1 ms và không gây hư h ng c c b trên đ u c c.
 3. Ghi chú: Nên s d ng búa c m tay có ph n đ u búa b ng ch t d o v i tr ng lư ng búa kho ng 0,5÷5 kg. 5.3 Các đ u đo: G m 1 ho c nhi u đ u đo v n t c và đ u đo xung l c (không b t bu c). Trư ng h p ki m tra c c d ơi đài c c đã thi công c n s d ng ít nh t 2 đ u đo v n t c. 5.3.1 Đ u đo v n t c : V n t c có th đư c xác đ nh b ng đ u đo gia t c, đ u đo v n t c ho c đ u đo chuy n v . N u s d ng đ u đo gia t c thì c n tích phân tín hi u đ xác đ nh v n t c. N u s d ng đ u đo chuy n v thì v n t c đư c xác đ nh b ng cách vi phân tín hi u đo. 5.3.2 Đ u đo l c (không b t bu c): Đ u đo l c g n trên d ng c t o xung ph i có kh năng đo xung l c thay đ i theo th i gian. 5.3.3 Tín hi u đo v n t c và l c đư c chuy n v thi t b thu và hi n th tín hi u b ng dây d n tín hi u có kh năng ch ng nhi u. 5.4. Thi t b thu và hi n th tín hi u: Là thi t b nh n tín hi u t các đ u đo, th c hi n m t s x lý ban đ u và hi n th tín hi u trên màn hình. Yêu c u đ i v i thi t b này đư c trình bày t 5.4.1 đ n 5.4.5. 5.4.1 Tín hi u tương t (analog signal) t các đ u đo đư c chuy n đ i sang tín hi u s . T n s l y m u khi chuy n đ i không nh hơn 30000 Hz. Tín hi u ng v i m i nhát búa c n đư c lưu gi cùng v i mã s tín hi u, thông tin v cây c c, h s khuy ch đ i, th i gian thí nghi m. 5.4.2 Trư ng h p các đ u đo gia t c đư c s d ng trong thí nghi m, tín hi u c n đư c hi u chu n và tích phân đ xác đ nh v n t c. B ph n thu s li u cũng ph i có kh năng ch nh cho v n t c v 0 trong kho ng th i gian gi a các nhát búa. 5.4.3 N u s d ng đ u đo xung l c, b ph n thu s li u ph i có kh năng cân b ng v 0 trong kho ng th i gian gi a các nhát búa, hi u chu n và khuy ch đ i s li u đo l c. 5.4.4 B ph n x lý ban đ u ph i th c hi n chu n hoá tín hi u l c và v n t c theo cùng đư ng cong ng x t n s đ tránh s l ch pha tương đ i và s chênh l ch v biên đ . 5.4.5 Các tín hi u đo v n t c và l c (n u có) đư c hi n th dư i d ng bi u đ v n t c - th i gian và l c - th i gian. C n đ m b o là thi t b có kh năng hi n th tín hi u ng v i nhát búa đư c l a ch n trong th i gian không ít hơn hơn 30 giây. 6. Xác đ nh s lư ng và v trí c c thí nghi m 6.1 S lư ng c c đư c ki m tra b ng phương pháp đ ng bi n d ng nh đư c xác đ nh theo yêu c u c a TCXDVN 326:2004. Trư ng h p phát hi n t l c c có khuy t t t vư t quá 30% s c c đã ki m tra thì tăng thêm 50% s c c thí nghi m và n u t l c c có khuy t t t v n vư t quá 30% s c c đó thì ti n hành ki m tra toàn b các c c c a công trình. 6.2 T t c các c c thu c móng có 1 c c ph i đư c ki m tra b ng phương pháp đ ng bi n d ng nh n u chưa đư c ki m tra b ng phương pháp khác. Đ i v i móng có t 2 đ n 3 c c, n u thí nghi m phát hi n m t c c có khuy t t t thì ki m tra các c c còn l i. 6.3 Đ i v i các móng có nhi u c c, v trí c c đư c thí nghi m nên đư c xác đ nh theo t m quan tr ng c a cây c c, tình hình th c t thi công c c ho c l a ch n m t cách ng u nhiên. 7. Thí nghi m hi n trư ng 7.1 Chu n b thí nghi m 7.1.1. Đ i v i c c nh i ho c c c ng có đ bê tông l p lòng c c thì th i gian b t đ u công tác thí nghi m l y b ng giá tr l n hơn c a: a) 7 ngày, k t khi k t thúc đ bê tông; b) Th i gian đ cư ng đ bê tông đ t 75% giá tr thi t k . 7.1.2 Đ u c c ph i d ti p c n, không đư c ng p nư c, ph n bê tông ch t lư ng th p trên đ u c c ph i đư c lo i b cho t i l p bê tông t t, đ t và các ph th i xây d ng trên b m t đ u c c ph i đư c t y s ch. 7.1.3 S lư ng t i thi u các đi m thí nghi m trên b m t đ u c c là: a) 1 đi m đ i v i c c D ≤ 0,60 m b) 3 đi m đ i v i c c D > 0,60 m (hình 1)
 4. 7.1.4 Trên b m t đ u c c c n mài ph ng các v trí d ki n đ t đ u đo v n t c và các v trí t o xung l c (gõ búa). Ghi chú: Nên dùng d ng c c m tay đ mài ph ng các v trí đo, ph m vi mài ph ng quanh m i v trí đo có đư ng kính kho ng 10 đ n 15 cm. Hình 1 - Sơ đ b trí các đi m đo 7.2. L p đ t thi t b đo 7.2.1 Vi c l p đ t đ u đo v n t c trên đ u c c ph i đ m b o cho tr c c a đ u đo song song v i tr c c a c c. Nên s d ng v t li u đ m như sáp, va-dơ-lin, v.v., đ đ m b o s ti p xúc gi a đ u đo và b m t đ u c c. B dày c a l p v t li u đ m càng m ng càng t t. 7.2.2 Sau khi n i các đ u đo vào b ph n ghi tín hi u c n ki m tra ho t đ ng c a thi t b . N u phát hi n thi t b ho t đ ng không bình thư ng thì ph i d ng thí nghi m. 7.3 Đo sóng 7.3.1 Xác đ nh các tham s làm vi c cho thi t b trên cơ s các đ c tính c a cây c c thí nghi m. Có th đo th m t vài nhát búa đ đi u ch nh các tham s . 7.3.2 L n lư t ti n hành gõ và đo sóng t i các đi m đã đ nh trên b m t đ u c c. Búa ph i đư c gõ đ t o ra xung l c theo phương d c tr c c c. T i m i đi m c n th c hi n phép đo cho ít nh t 3 nhát búa. 7.3.3 Trư c khi thí nghi m m i cây c c nên sơ b ki m tra ch t lư ng tín hi u. Bi u đ v n t c thu đư c t i m i đi m trên b m t đ u c c ph i có d ng tương t . Nh ng bi n đ i b t thư ng c a d ng bi u đ tín hi u có th do ho t đ ng không bình thư ng c a thi t b đo, hư h ng c c b g n b m t cây c c ho c sai sót trong thao tác c a ngư i thí nghi m. 7.3.4 Cùng v i vi c đo sóng c n thu th p các s li u hi n trư ng có liên quan đ n c c thí nghi m, c th là: a) S hi u cây c c thí nghi m; b) Đư ng kính và chi u dài c a c c theo thi t k và hoàn công; c) Đi u ki n đ t n n; d) Đư ng kính và chi u dài ng ch ng (casing), ng ch ng t m hay đ l i vĩnh vi n; e) Ngày đ bê tông, bi u đ kh i lư ng đ bê tông theo đ sâu, phương pháp đ bê tông; f) V trí t o xung và v trí đ t đ u đo v n t c; g) Cao đ đ u c c t i th i đi m thí nghi m; h) Các biên b n hi n trư ng theo dõi quá trình thi công c c. 8. Phân tích tín hi u 8.1 M c đích c a phân tích tín hi u là phát hi n d u hi u c a khuy t t t, xác đ nh v trí và d báo m c đ c a khuy t t t. Vi c phân tích có th đư c th c hi n theo phương pháp ph n x xung, phương pháp ng x nhanh ho c phương pháp "tín hi u phù h p". 8.2 Phân tích theo phương pháp ph n x xung: Phương pháp này xác đ nh đ sâu có thay đ i kháng tr trên cơ s s li u đo v n t c đ u c c. Thông thư ng trong thí nghi m xung bi n d ng nh ch c n phân tích theo phương pháp này là đ . Vi c phân tích đư c th c hi n theo các bư c t 8.2.1 đ n 8.2.3. 8.2.1 Bi u di n s li u đo
 5. S li u đo đư c bi u di n dư i d ng bi u đ v n t c - th i gian (hình 2), trong đó tr c tung c a bi u đ là biên đ sóng và tr c hoành là tr c c a th i gian ho c đ sâu. Khuy ch đ i tín hi u sao cho biên đ sóng ph n x t mũi c c đư c hi n th v i biên đ tương đương biên đ sóng ban đ u. Nên áp d ng h s khuy ch đ i d ng hàm s mũ v i tr tăng theo th i gian. Hình 2 - Bi u đ v n t c 8.2.2 Xác đ nh bi u đ sóng đ c trưng Bi u đ sóng đ c trưng đư c xác đ nh t k t qu thí nghi m các c c có cùng đư ng kính, chi u dài, v t li u và đư c h trong cùng đi u ki n đ t n n. Xác đ nh bi u đ sóng đ c trưng theo trình t sau: a) Quan sát t t c các bi u đ thí nghi m c a các cây c c đã thí nghi m, sơ b nh n d ng các đ c tính chung c a bi u đ sóng. Tham kh o k t qu kh o sát đ a ch t công trình đ đánh giá nh hư ng c a đi u ki n đ t n n đ i v i ng x c a các c c thí nghi m; b) Lo i b các cây c c có d ng sóng đ t bi n; c) L y giá tr trung bình c a s li u đo c a các cây c c có bi u đ sóng tương t . Bi u đ sóng trung bình đư c l y làm bi u đ đ c trưng c a các cây c c thí nghi m. 8.2.3 Phân tích s li u đo Vi c phân tích s li u đo đư c th c hi n cho t ng cây c c thí nghi m theo trình t sau: a) So sánh d ng c a bi u đ sóng v n t c c a m i cây c c v i bi u đ sóng đ c trưng, t đó xác đ nh các cây c c nghi ng có khuy t t t th hi n b i sóng ph n x cùng hư ng v i sóng ban đ u trong kho ng đ sâu t đ u c c t i mũi c c; b) Xác đ nh d u hi u c a ph n x t mũi c c; c) Có th đánh giá c c không có khuy t t t khi đáp ng các đi u ki n: - Không x y ra thay đ i đ t ng t c a biên đ sóng cùng hư ng v i sóng ban đ u t các đ sâu nh hơn đ sâu mũi c c; - Sóng ph n x t mũi c c đư c quan sát rõ. d) Trư ng h p quan sát th y sóng ph n x t các đ sâu nh hơn chi u dài c c theo cùng hư ng v i sóng ban đ u và ph n x t mũi c c không quan sát đư c thì cây c c có kh năng có khuy t t t đ sâu: c∆t x= 2 (1) trong đó: x là kho ng cách t đ u c c đ n đ sâu phát sinh ph n x cùng hư ng v i sóng v n t c ban đ u, m; ∆t là kho ng th i gian k t khi xung tác đ ng vào đ u c c đ n khi sóng ph n x tr l i đ u c c, s; c là v n t c truy n sóng trong c c, m/s, xác đ nh theo phương pháp trình bày trong ph l c B. 8.3 Phân tích theo phương pháp ng x nhanh: Phương pháp này phân tích s li u đo v n t c và xung l c theo t n s (xem ph l c A). Vi c phân tích đư c th c hi n theo các bư c t 8.3.1 và 8.3.2.
 6. 8.3.1 Bi u di n s li u đo K t qu đo đư c th hi n dư i d ng bi u đ quan h gi a đ d n n p, M , và t n s dao đ ng, f (Hình 3. Hình 3 - Bi u đ đ d n n p c a c c 8.3.2 Phân tích s li u đo Vi c phân tích s li u đo đư c th c hi n cho t ng cây c c thí nghi m theo trình t sau: a) Quan sát bi u đ đ d n n p c a c c, xác đ nh các t n s tr i cách đ u; b) Xác đ nh các t n s ng v i các c c tr nêu trên và ; e) Tính toán đ sâu phát sinh sóng ph n x theo công th c: c x= 2∆f (2) trong đó: ∆f là chênh l ch v t n s gi a 2 t n s tr i liên ti p, Hz; c và x có ý nghĩa như trong công th c (1). 8.4 Phân tích theo phương pháp "tín hi u phù h p": S li u đo có th đư c phân tích b ng ph n m m theo thu t toán tín hi u phù h p đ đ nh lư ng m c đ khuy t t t c a c c (xem ph l c A). C n k t h p k t qu phân tích b ng phương pháp này v i các thông tin v thi t k và thi công c c và đi u ki n đ t n n đ đánh giá m c đ nguyên v n c a c c. 9. Báo cáo k t qu thí nghi m 9.1 Báo cáo k t qu thí nghi m c n cung c p thông tin liên quan đ n công trình xây d ng, phương pháp thí nghi m, các đ c đi m c a c c thí nghi m, s li u đo, đánh giá đ nguyên v n c a c c và các ki n ngh (n u có). 9.2 Các thông tin v n t t v công trình xây d ng, bao g m tên c a công trình, đ a đi m xây d ng, qui mô công trình, gi i pháp n n móng, đi u ki n đ a ch t công trình, v.v.
 7. 9.3 Các thông tin v n t t v thí nghi m đ ng bi n d ng nh , bao g m nguyên lý c a phương pháp, thi t b thí nghi m, qui trình thí nghi m và phương pháp đánh giá s li u. 9.4. Các thông tin v c c thí nghi m g m: a) S hi u c c thí nghi m và v trí c c trên m t b ng công trình; b) Đư ng kính ti t di n và chi u dài c c thí nghi m, c u t o c c, v trí các m i n i trong trư ng h p thí nghi m c c ch t o s n; c) Công ngh thi công c c; d) Th i gian thi công c c: Ngày đ bê tông (đ i v i c c nh i), ngày h c c (đ i v i c c ch t o s n); e) Quá trình thi công c c, các d u hi u b t thư ng phát hi n đư c trong quá trình thi công c c; f) Th i gian thí nghi m ki m tra c c b ng phương pháp đ ng bi n d ng nh ; g) K t qu thí nghi m ki m tra c c b ng các phương pháp khác (n u có). 9.5 S li u đo c n đư c th hi n dư i d ng bi u đ v n t c t i đ u c c và bi u đ xung l c (n u có). 9.6 K t qu phân tích nên đư c th hi n dư i d ng bi u đ . N u phân tích theo t n s nên th hi n bi u đ đ d n n p còn khi phân tích theo phương pháp tín hi u phù h p nên trình bày bi u đ c a kháng tr c a c c. 9.7 K t lu n v tình tr ng khuy t t t c a c c thí nghi m c n nêu rõ đ sâu nghi ng có khuy t t t, nh n xét v m c đ khuy t t t và các ki n ngh (n u có).
 8. Ph l c A (Tham kh o) Gi i thi u nguyên lý c a phương pháp đ ng bi n d ng nh A.1 Nguyên lý c a phương pháp Khi thí nghi m đ ng bi n d ng nh , xung l c do búa đ p lên đ u c c t o ra sóng ng su t lan 2 truy n theo thân c c xu ng phía mũi c c v i v n t c truy n sóng c, trong đó c = E/ρ là hàm s c a mô-đun đàn h i c c, E, và t tr ng c a v t li u c c, ρ. Trong quá trình lan truy n xu ng phía mũi c c, s thay đ i c a kháng tr trên thân c c là m t trong nh ng nguyên nhân chính làm sóng ng su t ph n x tr l i đ u c c. Vì s bi n đ ng c a kháng tr là do nh ng bi n đ ng c a di n tích ti t di n ho c bi n đ ng c a tính ch t v t li u c c gây ra nên sóng ph n h i ghi nh n đư c trong quá trình thí nghi m bi n d ng nh mang thông tin v nh ng bi n đ ng nêu trên. Như v y nguyên lý c a phương pháp thí nghi m đ ng bi n d ng nh là s d ng lý thuy t truy n sóng ng su t đ phân tích sóng ph n x đo đư c khi thí nghi m, qua đó xác đ nh đ sâu và d báo m c đ khuy t t t c a c c. A.2 Xác đ nh đ sâu và d báo m c đ khuy t t t A.2.1 N i dung c a phương pháp phân tích ph n h i xung Hình A.1 mô t quá trình truy n sóng trong cây c c có khuy t t t. Kho ng th i gian k t khi búa đ p vào đ u c c t i khi sóng ph n x tr l i đ u c c ph thu c vào t c đ truy n sóng, c, và đ sâu g p 2x t= bi n đ ng c a kháng tr , x, xác đ nh theo quan h c . Hình A.1 - Quá trình truy n sóng trong c c Trên bi u đ v n t c t i đ u c c có th xác đ nh đư c th i gian, t, trong khi v n t c truy n sóng trong c c, c, có th xác đ nh theo phương pháp c a ph l c B. T đó có th xác đ nh đ sâu g p khuy t t t c a c c theo công th c: ct x= 2 (A.1) Trong phương pháp ph n h i xung, m c đ khuy t t t c a c c ch có th đư c đánh giá đ nh tính trên cơ s quan sát biên đ sóng ph n x . Có th tham kh o các bi u đ th hi n d ng đ c trưng c a v n t c t i đ u c c tương ng v i m t s đi u ki n khác nhau c a đ t n n và cây c c đ nh n d ng khuy t t t (xem ph l c C). A.2.2 N i dung c a phương pháp phân tích ng x nhanh Đ th c hi n phân tích theo phương pháp ng x nhanh c n đ ng th i đo xung l c và v n t c t i đ u c c. Đ d n n p M ( f ) xác đ nh b ng t s gi a biên đ v n t c và l c theo t n s . Đ i v i các cây c c có khuy t t t, trên bi u đ d n n p quan sát đư c các c c tr cách đ u. Đ sâu g p khuy t t t xác đ nh theo đi u 8.3 c a tiêu chu n. Phương pháp phân tích ng x nhanh không cho phép d báo đ nh lư ng m c đ khuy t t t c a c c. A.2.3 N i dung c a phương pháp tín hi u phù h p
 9. Vi c đ nh lư ng m c đ khuy t t t c a c c có th đư c th c hi n theo phương pháp "tín hi u phù h p". Đây là phương pháp s , trong đó ban đ u l c tác d ng lên đ u c c cùng v i m t t p h p c a thông s v n n đ t đư c s d ng đ tính toán bi u đ v n t c t i đ u c c. Sau khi so sánh bi u đ v n t c tính toán v i bi u đ v n t c đo đư c t i đ u c c, có th xác đ nh nh ng đi u ch nh c n thi t đ i v i mô hình c c và n n đã gi đ nh ban đ u đ áp d ng trong l n tính toán ti p theo. Quá trình đi u ch nh mô hình và tính toán đư c l p l i cho t i khi bi u đ v n t c tính toán phù h p v i bi u đ v n t c đo đư c. Đánh giá m c đ khuy t t t đư c th c hi n trên cơ s mô hình c c và n n t o ra bi u đ v n t c tính toán tho mãn đi u ki n nêu trên. Vi c tính toán đư c th c hi n b ng m t s ph n m m như PIWAP, TNOWAVE, PITBP, v.v. K t qu phân tích có th bi u di n dư i d ng t s Z2 β= Z1 , trong đó Z 1 và Z 2 l n lư t là kháng tr c a ti t di n c c bình thư ng và c a ti t di n có khuy t t t. Có th tham kh o ch tiêu phân lo i m c đ hư h ng c a c c trình bày trong b ng A.1. B ng A.1 - Đánh giá m c đ hư h ng c a c c theo h s β β M c đ khuy t t t H s 1,0 C c nguyên v n 0,8÷1,0 Hư h ng nh 0,6÷0,8 Hư h ng
 10. Ph l c B (Tham kh o) Xác đ nh v n t c truy n sóng B.1 V n t c truy n sóng d c tr c c c ph thu c và tính ch t cơ h c c a v t li u c c. Có th xác đ nh v n t c truy n sóng t th c nghi m ho c theo lý thuy t. B.2 Trư ng h p bi t chi u dài c c và xác đ nh đư c sóng ph n x t mũi c c, v n t c truy n sóng xác đ nh theo công th c: 2L p c= ∆t p (B.1) trong đó: Lp là chi u dài c c, m; ∆t p là kho ng th i gian k t khi xung tác đ ng vào đ u c c đ n khi sóng ph n x t mũi tr l i đ u c c, s; Ghi chú: Đ i v i đo n c c ch t o s n v i chi u dài L p , có th xác đ nh v n t c truy n sóng trư c khi h c c b ng cách t o xung l c d c tr c đ xác đ nh th i gian ∆t p , t đó tính toán c theo công th c B.1. B.3 N u xác đ nh đư c mô đun đàn h i, E , và dung tr ng, ρ,c a v t li u c c thì có th tính toán E c= theo công th c ρ ; B.4 N u không đ đi u ki n xác đ nh v n t c truy n sóng theo phương pháp trình bày B.2 và B.3, có th l y g n đúng c ≈ (3800 ÷ 4000) m / s đ i v i c c bê tông c t thép và c ≈ 5000 m / s đ i v i c c thép.
 11. Ph l c C (Tham kh o) M t s d ng đi n hình bi u đ v n t c D ng c a bi u đ v n t c ph thu c vào s c kháng c a đ t n n và s thay đ i c a kháng tr d c theo thân c c. Trong ph l c này trình bày m t s d ng bi u đ v n t c tiêu bi u ng v i các trư ng h p cây c c như sau: 1. C c không có khuy t t t (hình C.1); 2. C c có kháng tr đ t ng t gi m g n đ u c c (hình C.2); 3. C c có kháng tr đ t ng t gi m dư i sâu (hình C.3); 4. C c có kháng tr đ t ng t tăng dư i sâu (hình C.4). Trong m i trư ng h p c a c c, m c đ bi n đ ng c a kháng tr cũng như s c kháng c a đ t n n đư c tăng d n t m c đ th p đ n m c đ cao. nh hư ng c a m c đ bi n đ ng kháng tr và s c kháng c a đ t n n đ i v i bi u đ v n t c như sau: Trong cùng đi u ki n v đ t n n, m c đ bi n đ ng c a kháng tr trong c c càng cao thì biên đ c a sóng ph n x càng l n; 1. Trong cùng đi u ki n v m c đ bi n đ ng c a kháng tr , s c kháng c a đ t n n càng cao thì biên đ c a sóng ph n x càng nh .
 12. Mũi c c S c kháng T do Ngàm c ađ tn n Cao Th p Hình C.1 - Bi u đ v n t c c a c c không có khuy t t t S c M c đ thay đ i kháng tr kháng c ađ t Th p Trung bình Cao n n Cao
 13. Th p Hình C.2 - Bi u đ v n t c c a c c có kháng tr gi m đ t ng t g n đ u cäc S c M c đ thay đ i kháng tr khá ng ThÊp Trung b×nh Cao c a đ t n n Hình C.3 - Bi u đ v n t c c a c c có kháng tr gi m đ t ng t dư i sâu S c M c đ thay đ i kháng tr kháng c a Th p Trung bình Cao đ t n n
 14. Cao Th p
 15. Ph l c D (Tham kh o) M t s thi t b thí nghi m đ ng bi n d ng nh hi n nay đang s d ng Vi t Nam Tính năng c a m t s thi t b chuyên dùng cho thí nghi m ki m tra khuy t t t c a c c b ng phương pháp đ ng bi n d ng nh hi n nay đang đư c s d ng Vi t Nam đư c tóm t t trong b ng D.1. B ng. D.1 M t s thi t b thí nghi m chuyên dùng hi n đang đư c s d ng Vi t Nam TT Tên thi t b Xu t x Tính năng k thu t chính 1 IFCO IT-System IFCO, S d ng 2 đ u đo gia t c Bruel & Kjaer Hà Lan Có kh năng lưu gi s li u đo 10000 c c Có th thí nghi m c c dư i công trình đã thi công 2 PDI PIT Collector PDI, M S d ng 1 đ u đo gia t c Búa có ho c không g n đ u đo l c (tuỳ ch n) 3 SE/IR-1 OLSON, S d ng 1 đ u đo gia t c ho c 1 đ u đo v n t c M Búa có g n đ u đo l c 4 MIM P15 Pháp S d ng 1 đ u đo v n t c Búa có g n đ u đo l c
Đồng bộ tài khoản