Quyết định số 45/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
1
download

Quyết định số 45/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 45/2005/QĐ-UB về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ-công chức, người lao động làm việc tại các cơ sở xã hội, cơ sở chữa bệnh và người sau cai nghiện ma túy do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 45/2005/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 45/2005/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2005 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V TH C HI N CH PH C P I V I CÁN B -CÔNG CH C, NGƯ I LAO NG LÀM VI C T I CÁC CƠ S XÃ H I, CƠ S CH A B NH VÀ NGƯ I SAU CAI NGHI N MA TÚY Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 20/2004/NQ-H ngày 10 tháng 12 năm 2004 c a H i ng nhân dân thành ph khóa VII v nhi m v kinh t - xã h i năm 2005; Xét ngh c a Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i t i T trình s 592/L TBXH ngày 18 tháng 02 năm 2005; QUY T NNH i u 1. Cho phép th c hi n ch tr c p (ngoài ti n lương và các ch ph c p, tr c p c a Trung ương, thành ph ang áp d ng) b i dư ng cho cán b -công ch c, ngư i lao ng ang làm vi c t i các cơ s ch a b nh t p trung thu c S Lao ng-Thương binh và Xã h i, L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph , v i m c c th như sau: i tư ng áp d ng m c hư ng = s l n x m c lương t i thi u 1. Bác sĩ, cán b qu n lý 3 l n lương t i thi u (Ban Giám c các ơn v ) 2. Ngư i có trình i h c 2,5 l n lương t i thi u và cao ng 3. Ngư i có trình trung c p 2 l n lương t i thi u Riêng i v i 3 ơn v c thù chăm sóc ngư i b HIV/AIDS: Khu chăm sóc b nh nhân AIDS giai o n cu i c a Trung tâm tr ng i m cai nghi n ma túy, B nh vi n Bình Tri u và Cơ s 2 Trung tâm Nuôi dư ng b o tr tr em Tam Bình thu c S Lao ng-Thương binh và Xã h i; th c hi n theo m c: i tư ng áp d ng m c hư ng = s l n x m c lương t i thi u
  2. 1. Bác sĩ, cán b qu n lý (Ban 5 l n lương t i thi u Giám c các ơn v ) 2. Cán b -công ch c và ngư i 2,5 l n lương t i thi u lao ng khác i u 2. Cho phép ti p t c th c hi n các ch , chính sách i v i h c viên là ngư i sau cai nghi n ma túy như sau: 2.1- Ngư i sau cai nghi n ma túy y u s c kh e không lao ng ư c (do H i ng khám tuy n và phân lo i s c kh e c a các cơ s ch a b nh xác nh), ư c h tr các ch , chính sách như h c viên, g m ti n ăn 150.000 ng/ngư i/tháng, ti n thu c i u tr b nh thông thư ng 10.000 ng/ngư i/tháng, trong th i gian qu n lý t p trung t i cơ s ch a b nh theo quy nh. 2.2- Ngư i sau cai nghi n ma túy có tham gia lao ng s n xu t nhưng m c thu nh p không m b o t nuôi s ng b n thân (m c thu nh p dư i 200.000 ng/ngư i/tháng, do Giám c cơ s ch a b nh xác nh, m b o th t ch t ch , úng quy nh), do năng su t lao ng th p, không m b o ngày công vì trình tay ngh và s c kh e, ư c h tr m c chi ti n ăn 75.000 ng/ngư i/tháng, m c chi ti n thu c i u tr b nh thông thư ng 10.000 ng/ngư i/tháng, trong th i gian qu n lý t p trung t i các cơ s ch a b nh theo quy nh. 2.3- Ngư i sau cai nghi n ma túy trong th i gian qu n lý t p trung ư c trang c p áo, qu n, nón, mùng, m n, chi u, g i,…v i m c chi 200.000 ng/ngư i/năm. i u 3. Th i gian th c hi n các ch , chính sách nêu t i i u 1 và i u 2 c a Quy t nh này ư c áp d ng t ngày 01 tháng 01 năm 2005. i u 4. Giao S Tài chính ch trì ph i h p v i S Lao ng-Thương binh và Xã h i hư ng d n thi hành Quy t nh này sau 15 ngày k t ngày ban hành Quy t nh. i u 5. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Tài chính, Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i, Giám c S Y t và Ch huy trư ng L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph , Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n: PH - Như i u 5 - Văn phòng Chính ph CH TNCH -B N iv - B Lao ng-Thương binh và Xã h i - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph - Các oàn th thành ph Lê Thanh H i - Các Ban c a Thành y - Các Ban c a H i ng nhân dân thành ph - Kho b c Nhà nư c thành ph - S N i v (2b) - Các Trư ng, Trung tâm cai nghi n ma túy c a thành ph - B nh vi n Bình Tri u
  3. - Trung tâm Nuôi dư ng B o tr tr em Tam Bình - VPH -UB: các PVP, các T NCTH - Lưu (VX-LC)
Đồng bộ tài khoản