Quyết định số 45/2006/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
72
lượt xem
2
download

Quyết định số 45/2006/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 45/2006/QĐ-BNN về việc công bố Danh mục bổ sung vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam năm 2006 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 45/2006/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 45/2006/QĐ-BNN Hà N i, ngày 06 tháng 06 năm 2006 QUY T Đ NH V/V: CÔNG B DANH M C B SUNG V C XIN, CH PH M SINH H C, VI SINH V T, HOÁ CH T DÙNG TRONG THÚ Y ĐƯ C PHÉP LƯU HÀNH T I VI T NAM NĂM 2006. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Pháp l nh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004; Căn c Ngh đ nh s 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh thú y; Căn c Ngh đ nh s 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Xét đ ngh c a C c trư ng C c Thú y, V trư ng V Khoa h c công ngh , QUY T Đ NH: Đi u 1. Công b kèm theo Quy t đ nh này: Danh m c b sung v c xin, ch ph m sinh h c, vi sinh v t, hoá ch t dùng trong thú y đư c lưu hành t i Vi t Nam năm 2006. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo Chính ph . Đi u 3. Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Thú y, V trư ng V Khoa h c công ngh , Th trư ng các cơ quan có liên quan, t ch c, cá nhân trong nư c, ngoài nư c có ho t đ ng liên quan đ n s n xu t, kinh doanh, s d ng v c xin, ch ph m sinh h c, vi sinh v t, hoá ch t dùng trong thú y t i Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi Bá B ng
  2. DANH M C B SUNG V C XIN, CH PH M SINH H C, VI SINH V T, HOÁ CH T DÙNG TRONG THÚ Y ĐƯ C PHÉP LƯU HÀNH T I VI T NAM NĂM 2006 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 45/2006/QĐ - BNN ngày 06 tháng 6 năm 2006 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) A/ DANH M C V C XIN, CH PH M SINH H C, VI SINH V T, HOÁ CH T DÙNG TRONG THÚ Y S N XU T TRONG NƯ C. HÀ N I 1. CÔNG TY C PH N DƯ C VÀ V T TƯ THÚ Y (HANVET) TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Kh i lư ng/ Công d ng S đóng gói Th tích đăng ký 0 C n sát trùng 70 Ethanol Chai, L 100; 500ml; 1l Sát trùng ngoài da, v t thương TW-X2-163 2. CÔNG TY TNHH TM&SX THU C THÚ Y DI M UYÊN (HUPHAVET) TT Tên s n ph m Ho t ch t chính D ng Th tích/ Công d ng S đóng gói Kh i lư ng đăng ký Hupha- Bacteriolact Bacillus subtilis, Gói 10; 20; 50; 100g Phòng ch ng a ch y trên bê con, gà con, l n UHN-80 1 Sacharomyces ceravisiae, con, ng a con . Aspegillus oryzae, Vitamin A, D3, E Hupha-PVP-Iodin 10% PVP iodin, Glycerin L , Can 100; 200; 500ml; 1; 5; Tiêu đ c chu ng tr i, môi trư ng xung quanh, UHN-83 2 10; 20l d ng c chăn nuôi, r a v t thương, th t r a . âm đ o, x lý nư c u ng. 3. CÔNG TY TNHH THU C THÚ Y VI T NAM (PHARMAVET CO)
  3. TT Tên s n ph m Ho t ch t chính D ng Th tích/ Kh i lư ng Công d ng S đóng gói đăng ký 1. PharCalci-F Calcigluconat ng, l 5; 10; 20; 50; 100ml B sung calci, tr b i li t PHAR-19 2. PharCalci-C Calcigluconat,Vit C ng,l 5,10; 20; 50; 100ml B sung calci, vitamin C, tăng s c đ kháng PHAR-20 3. PharCalci-B12 Calcigluconat Vit B12 ng,l 5,10; 20; 50; 100ml B sung Calci, tr b i li t, gi i đ c, táo bón PHAR-21 4. Calci-Mg-B6 Calcigluconat, Vit B6 ng,l ,10; 20; 50; 100ml B sung Calci, tr b i li t, gi i đ c, táo bón PHAR-22 Magnesi chlorid; 4. CÔNG TY TNHH S N XU T, D CH V , THƯƠNG M I TH NH VƯ NG TT Tên s n ph m Ho t ch t chính D ng Th tích/ Công d ng S đóng gói Kh i lư ng đăng ký 1. THI. Vamidin Dimethylphtalat L 20; 50; 100ml Tr gh da, mò m t, ch ng mu i, xua đu i côn trùng THV-20 trên trâu, bò, l n, dê, c u, chó, mèo, th . 5. CÔNG TY TNHH THU C THÚ Y MI N B C TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th tích/ Công d ng S đóng gói Kh i lư ng đăng ký PVP-Iodine PVP iodine L , Can 100; 250; 500ml; 1; 2; Sát trùng chư ng tr i, d ng c chăn nuôi, sát MB-31 5l trùng ngoài da.
  4. N-Oresol Natri Clorua, Natri Gói 27,5g Dùng khi cơ th m t nư c (do a ch y) m t máu, MB-36 bicacbonat, Kali clorua, suy như c làm r i lo n các thành ph n đi n gi i Glucose c a máu. 6. CÔNG TY TNHH THU C THÚ Y BÌNH MINH TT Tên s n ph m Ho t ch t chính D ng Th tích/ Công d ng S đóng gói Kh i lư ng đăng ký BM- Mg.Calci Calci gluconate, Magnesi L 5; 10; 20; 50; 100; Tr r i lo n do thi u Calci và Magiê trên trâu, BM-43 clorua, Glucose 500ml; 1l bò, l n, dê, c u. 7. CÔNG TY C PH N H I NGUYÊN TT Tên s n ph m Ho t ch t chính D ng Th tích/ Công d ng S đóng gói Kh i lư ng đăng ký HN. Oxytocin Oxytocin ng, 2; 5; 10; 20; 50; Tăng co bóp t cung, sót nhau, kích thích ti t HN-30 Chai 100ml s a 8. XƯ NG SXTN THU C THÚ Y-VI N THÚ Y QU C GIA
  5. TT Tên s n ph m Ho t ch t chính D ng Th tích/ Công d ng S đóng gói Kh i lư ng đăng ký VTY- Iodine 10% P.V.P iodine Chai, 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; Sát trùng chư ng tr i, d ng c chăn nuôi, sát VTY-X-48 Can 5; 10; 20l trùng ngoài da. HÀ TÂY 9. XÍ NGHI P THU C THÚ Y TRUNG ƯƠNG TT Tên s n ph m Ho t ch t chính D ng Th tích/ Công d ng S đóng gói Kh i lư ng đăng ký 1. Thu c sát trùng PVI Iodine Chai 1l Sát trùng da, v t thương; Tiêu đ c, kh trùng TW-XI-84 chu ng tr i, d ng c . THÀNH PH H CHÍ MINH 10. CÔNG TY THU C THÚ Y TRUNG ƯƠNG II TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng đóng Th tích/ Kh i Công d ng S gói lư ng đăng ký 1. Navetcide Glutaraldehyde, Bình 100; 500ml; 1; 2; 5; Sát trùng chu ng tr i, d ng c , phương ti n TWII-104 Benzalkonium cloride 20l v n chuy n, tiêu đ c xác súc v t ch t. 11. CÔNG TY TNHH TM & SX THU C THÚ Y NAPHA TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng đóng Th tích/ Kh i lư ng Công d ng S gói đăng ký 1. PVD-Iodine Povidone iodine Chai, Can 5; 10; 20; 50; 60; 100; 120; Sát khu n, chông n m. HCM-X24-74 250; 500ml; 1; 2; 5l. T NH BÌNH DƯƠNG 12. CÔNG TY LIÊN DOANH ANOVA TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng đóng gói Th tích/ Kh i Công d ng S lư ng đăng ký
  6. 1. Nova- Oxytocin Oxytocin ng, L , Chai 10; 20; 50; 100ml Tăng co bóp t cung, sót nhau, kích thích ti t s a LD-AB-134 13. CÔNG TY TNHH TM VÀ S N XU T THU C THÚ Y MINH DŨNG TT Tên thu c Ho t ch t D ng đóng Th tích/ Kh i lư ng Công d ng S chính gói đăng ký 1. MD Oxytocin Oxytocin Chai, L 10; 20; 50; 100ml Tăng co bóp t cung, sót nhau, kích thích ti t s a HCM-X22-166 THÀNH PH C N THƠ 14. CÔNG TY SXKD V T TƯ VÀ THU C THÚ Y (VEMEDIM C N THƠ) TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng đóng Th tích/ Kh i lư ng Công d ng S gói đăng ký 1. O.S.T Oestradiol cypionate ng, Chai, L 2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; Tr ch ng không r ng tr ng, gia CT-301 500ml súc cái đ ng d c n, khó th thai. 2. Vemekon Potassium monopersulfate, Gói, H p, Xô, 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500; Thu c sát trùng chu ng tr i, thi t CT-302 Sodium hexameta phosphate, Bao 1; 10; 15; 20; 25kg b , v sinh nư c u ng Malic acid B/ DANH M C V C XIN, CH PH M SINH H C, VI SINH V T, HOÁ CH T DÙNG TRONG THÚ Y ĐÓNG GÓI L I. 1. XÍ NGHI P THU C THÚ Y TRUNG ƯƠNG TT Tên s n ph m Ho t ch t chính D ng Th tích/ Công d ng Ngu n g c S đóng gói Kh i lư ng đăng ký Aftopor Kháng nguyên LMLM đơn Chai 100ml Phòng b nh L m m long móng cho Pháp MRA-19 1 type O (O Manisa, O3039) trâu, bò, l n . (50 li u 2 Aftovax Kháng nguyên LMLM đa type Chai 100ml Phòng b nh L m m long móng cho Pháp MRA-32 O, A, Asia1 trâu, bò (50 li u) 2. CÔNG TY TNHH ASIALAND VI T NAM TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Kh i lư ng/ Công d ng S đăng ký đóng gói Th tích
  7. TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Kh i lư ng/ Công d ng S đăng ký đóng gói Th tích 1. Vetophos Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, P, Bình 100; 250; 500ml; 1; 5 L B sung khoáng h n h p cho gia súc gia MRA-96 Zn c m 2. Iodavic Iodine Bình 100; 250; 500ml; 1; 5 L Thu c sát trùng chu ng tr i, kho tàng, d ng MRA-146 c , nư c u ng 3. Prophyl Phenol t ng h p Bình 100; 250; 500ml; 1; 5 L Thu c sát trùng và kh mùi, đa d ng MRA-147 C/ DANH M C V C XIN, CH PH M SINH H C, VI SINH V T, HOÁ CH T DÙNG TRONG THÚ Y NH P KH U. FRANCE 1. CÔNG TY MERIAL (RHÔNE MERLIEUX-RHÔNE POULENC) TT Tên s n ph m Ho t ch t chính D ng Th tích/ Công d ng Ngu n S đóng gói g c Kh i lư ng đăng ký 1. Gallivac AE Kháng nguyên vi rut L 1li u Phòng b nh viêm não tu truy n nhi m M MRA- 203 Encephalomyelitis trên gà UNITED STATE OF AMERICA (USA) 1. CÔNG TY FORT DODGE ANIMAL HEALTH TT Tên thu c, Ho t ch t chính D ng Kh i lư ng/ Công d ng Nư c S đóng gói nguyên li u (ch ng VSV) Th tích s n xu t đăng ký 1. Suvaxyn MH-One Mycoplasma Hyopneumoniae, L 30ml(10li u); Phòng b nh đư ng hô h p do M SAH-19 ch ng P-5722-3 120ml(50li u); Mycoplasma Hyopneumoniae gây 250ml(125li u); ra trên heo 500ml(250li u); 2. Chick i N-K Newcastle Virus gây b nh Newcastle vô L 250ml(2500li u); Phòng b nh Newcastle do virus Brazil FDA-14 Disease vaccine ho t 500ml(5000li u) Newcastle, type B1, ch ng Lasota gây ra trên gà. 2. CÔNG TY PFIZER
  8. TT Tên s n ph m Ho t ch t chính D ng Kh i lư ng/ Công d ng Nư c s n S đóng gói xu t (ch ng VSV) Th tích đăng ký 1 POSI-FMD (type O1, Kháng nguyên FMD ch ng O1, Chai 30; 100; 200ml Phòng b nh L m m long móng nĐ PFU-75 A, Asian 1) A, Asian 1 trên trâu, bò, bê, l n, c u, dê. 2 POSI – FMD (type O) Kháng nguyên FMD ch ng O1 Chai 30; 100; 200ml Phòng b nh L m m long móng nĐ PFU-76 Manisa trên trâu, bò, bê, l n, c u, dê. (Monovalent) THAILAND 1. MIXWELL MAKETING CO., LTD TT Tên s n ph m Ho t ch t chính D ng đóng Kh i lư ng/ Công d ng S gói (ch ng VSV) Th tích đăng ký HCG-150 Glutaraldehyde, Alky Dimethyl Benzyl Chai, Thùng 1; 5; 20; 200l Sát trùng chu ng tr i. MMC-1 Ammonium chloride, Poly ethydene glucol, NS8 Chocolate Brown color M CL C A/ DANH M C V C XIN, CH PH M SINH H C, VI SINH V T, HOÁ CH T DÙNG TRONG THÚ Y S N XU T TRONG NƯ C TT Tên nhà s n xu t Đ a ch Đ a ch E.Mail Đi n tho i Fax Trang THÀNH PH HÀ N I 1. Công ty C ph n dư c và v t tư thú y 88 - Trư ng Chinh - Phương Mai - Đ ng ducluu@netnam.vn 04.8691156 04.8690097 1 (HANVET) Đa - Hà n i 2. Công ty TNHH TM&SX thu c thú y Ngõ 2 - C u Tiên - Giáp Nh t - Th nh Li t huphavet@hn.vnn.vn 04.8686633 1 Di m Uyên (HUPHAVET) - Thanh trì - Hà n i 04.8617456 3. Công ty TNHH thu c thú y (Pharmavet KCN Quang Minh, H. Mê Linh, t nh Vĩnh 091.3597222 04.6610747 1 Co) Phúc. 091.3555166 4. Công ty TNHH S n xu t, d ch v , S 9, T 7, th tr n Văn Đi n, Thanh Trì, 04.9761906 2 thương m i Th nh Vư ng Hà N i 08.6810231
  9. TT Tên nhà s n xu t Đ a ch Đ a ch E.Mail Đi n tho i Fax Trang 5. Công ty TNHH Thu c Thú y Mi n B c Ng c H i - Thanh Trì - Hà N i 04.8523616 2 VP: S 107 - A12 - Phương Mai - Đ ng Đa - Hà N i 6. Công ty TNHH thu c thú y Bình Minh 105 Trư ng Chinh - Phương Li t - Thanh 2 Xuân - Hà N i 7. Công ty C ph n H i Nguyên Thôn Chính Trung -Trâu quỳ - Gia lâm - 2 Hà N i 8. Xư ng S n xu t th c nghi m thu c thú 74-Trư ng Chinh - Phương Mai - Đ ng 04.8691589 3 y - Vi n Thú y Đa - Hà N i HÀ TÂY 9. Xí nghi p thu c thú y trung ương Th tr n Phùng - Hoài Đ c – Hà Tây 034.861337 034.861799 3 THÀNH PH H CHÍ MINH 10. Công ty Thu c thú y Trung ương II 29 Nguy n Đình Chi u; s 5 Tr n Cao navetco@hcm.netnam.vn 08.8225063 08.8225060 3 Vân - Qu n I - TP HCM 11. Công ty TNHH TM&SX thu c Thú y 159 Bùi Công Tr ng – Nh Bình – Hóc napha@hcm.vnn.vn 08.7120481 08.7120519 3 Napha Môn – TP. HCM T NH BÌNH DƯƠNG 12. Công ty Liên doanh Bio-Anova 36 Đ i l Đ c L p, Khu công nghi p Vi t anova.bio@hcm.vnn.vn 650.782770 650.782700 3 Nam Singapore, Bình Dương 13. Công ty TNHH Thương m i và s n xu t 1/9 A p Bình Đư ng II, xã An Bình, minhdungcom@hcm.vnn.vn 0650.790847 0650.790849 4 thu c thú y Minh Dũng huy n Dĩ An, t nh Bình Dương trongthienpn@yahoo.com 0903708833 THÀNH PH C N THƠ 14. Công TY SXKD V t Tư và Thu c thú y S 7 - đư ng 30/4 - thành ph C n Thơ vemedim@hcm.vnn.vn 071.820703 071.825853 4 (VEMEDIM C n Thơ) vmd@@hcm.vnn.vn 071.820704 071.825177 B/ DANH M C DANH M C V C XIN, CH PH M SINH H C, VI SINH V T, HOÁ CH T THÚ Y ĐƯ C PHÉP ĐÓNG GÓI L I 1. Xí nghi p thu c thú y TW Th tr n Phùng - Hoài Đ c – Hà Tây 034.861337 034.861799 5 2. Công ty TNHH ASIALAND Vi t Nam S 24 đư ng 26, khu CN Sóng Th n II, asialandvn@asialandvn.com 0650728628 5 Dĩ An, Bình Dương C/ M C L C DANH M C V C XIN, CH PH M SINH H C, VI SINH V T, HOÁ CH T THÚ Y
  10. ĐƯ C PHÉP NH P KH U TT NHÀ S N XU T S đăng ký T ng s s n Trang ph m cu i cùng FRANCE 1. CÔNG TY MERIAL (RHÔNE MERLIEUX-RHÔNE POULENC) MRA-203 01 6 UNITED STATE OF AMERICA (USA) 2. CÔNG TY FORT DODGE ANIMAL HEALTH SAH-19, 02 6 FDA-14 3. CÔNG TY PFIZER PFU-77 03 6 THAILAND 4. MIXWELL MAKETING CO., LTD MMC-1 1 7
Đồng bộ tài khoản