Quyết định số 45/2007/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
74
lượt xem
2
download

Quyết định số 45/2007/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 45/2007/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục hoạt chất thuốc được đăng ký quảng cáo trên truyền thanh, truyền hình do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 45/2007/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 45/2007/Q -BYT Hà N i, ngày 18 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH DANH M C HO T CH T THU C Ư C ĂNG KÝ QU NG CÁO TRÊN TRUY N THANH, TRUY N HÌNH B TRƯ NG B YT Căn c Lu t dư c ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Pháp l nh qu ng cáo s 39/2001/PL-UBTVQH-10 ngày 16 tháng 11 năm 2001 c a y ban Thư ng v Qu c h i; Căn c Ngh nh s 59/2002/N -CP ngày 04 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph v vi c bãi b m t s gi y phép và thay th m t s gi y phép b ng phương th c qu n lý khác; Căn c Ngh nh s 24/2003/N -CP ngày 13 tháng 03 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Qu ng cáo; Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Thông tư liên t ch s 01/2004/TTLT-BVHTT-BYT ngày 12 tháng 01 năm 2004 c a B Văn hóa – Thông tin – B Y t hư ng d n v ho t ng qu ng cáo trong lĩnh v cyt ; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Danh m c ho t ch t thu c ư c ăng ký qu ng cáo trên truy n thanh, truy n hình”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 815/2003/Q -BYT ngày 12 tháng 3 năm 2003 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành danh m c ho t ch t thu c ư c ăng ký qu ng cáo trên truy n thanh, truy n hình. i u 3. Các Ông, Bà Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra B , C c trư ng C c qu n lý Dư c Vi t Nam, V trư ng V i u tr , V trư ng V Y h c c truy n và các V , C c có liên quan, Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng Y t ngành và t ch c, cá nhân trong nư c và ngư i nư c ngoài có ho t ng trong lĩnh v c qu ng cáo thu c trên phát thanh, truy n hình t i Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG
  2. TH TRƯ NG Cao Minh Quang DANH M C HO T CH T THU C Ư C ĂNG KÝ QU NG CÁO TRÊN TRUY N THANH, TRUY N HÌNH (ban hành kèm theo Quy t nh s 45/2007/Q -BYT ngày 18/12/2007 c a B trư ng B Yt ) I. NGUYÊN T C L A CH N VÀ XEM XÉT 1. Danh m c ho t ch t thu c Nguyên t c l a ch n các ho t ch t thu c ư c ăng ký qu ng cáo trên truy n thanh, truy n hình bao g m: 1.1. Thu c danh m c các thu c ã ư c c p s ăng ký lưu hành t i Vi t Nam còn hi u l c. 1.2. Có ư ng dùng: u ng, dùng ngoài da, nh m t, nh mũi, ng m, t, nh tai, x t, hít. 1.3. ư c ch nh trong i u tr các b nh thông thư ng và b nh nhân có th t i u tr , không nh t thi t ph i có s thăm khám, tư v n và theo dõi c a th y thu c. 1.4. Không thu c nhóm thu c ph i kê ơn theo quy nh t i Quy ch kê ơn và bán thu c theo ơn hi n hành. 1.5. Không có nh ng tác d ng có h i nghiêm tr ng (là nh ng tác d ng có h i gây h u qu t vong, nguy hi m n tính m ng, c n ph i nh p vi n i u tr hay kéo dài th i gian i u tr , gây tàn t t vĩnh vi n hay n ng n , sinh con d d ng, d t t bNm sinh và các h u qu tương ương) ã ư c bi t và/ho c khuy n cáo có tác d ng này. 2. Thu c có t hai ho t ch t tr lên, thu c ông y và thu c t dư c li u Các thu c có t hai ho t ch t thu c tr lên, thu c ông y và thu c t dư c li u ư c xem xét cho phép ăng ký qu ng cáo trên truy n thanh, truy n hình sau khi áp ng các i u ki n sau: 2.1. i v i thu c có t hai ho t ch t tr lên: - Là thu c ã ư c c p s ăng ký lưu hành t i Vi t Nam còn hi u l c.
  3. - Trong công th c ph i có ít nh t m t ho t ch t thu c tham gia vào tác d ng chính c a thu c thu c danh m c ho t ch t thu c ư c ăng ký qu ng cáo trên truy n thanh, truy n hình. - Thu c nh p khNu thì ph i thu c danh m c thu c không kê ơn – OTC c a nư c xu t x (là nư c s n xu t ra thành phNm và/ho c xu t xư ng lô hàng ho c nư c nơi s n phNm ư c v n chuy n trư c khi n nư c nh p khNu). - Thu c s n xu t trong nư c ph i ch ng minh ư c công th c c a thu c có trong danh m c thu c OTC c a nư c có xu t x công th c ó. - Không ph i là thu c m i theo quy nh t i Lu t dư c. 2.2. i v i thu c ông y, thu c t dư c li u: - Là thu c ã ư c c p s ăng ký lưu hành t i Vi t Nam còn hi u l c. - ư c ch nh trong i u tr các b nh thông thư ng và b nh nhân có th t i u tr , không nh t thi t ph i có s thăm khám, tư v n và theo dõi c a th y thu c. - Thu c không ch a v dư c li u có c tính cao. - Không có nh ng tác d ng có h i nghiêm tr ng ã ư c bi t và/ho c khuy n cáo có các tác d ng này./. II. DANH M C HO T CH T THU C STT Tên ho t ch t ư ng dùng Ghi chú 1 ng sulfat Dùng ngoài 2 Acetyleystein U ng 3 Acetylleucine U ng 4 Acid alginic U ng 5 Acid aminobenzoic U ng 6 Acid azelaic Dùng ngoài 7 Acid benzoic Dùng ngoài 8 Acid boric Dùng ngoài 9 Acid dimecrotic U ng 10 Acid folic U ng 11 Acid glycyrrhizinic U ng, ng m 12 Acid lactic Dùng ngoài 13 Acid mefenamic U ng 14 Acid salicylic Dùng ngoài
  4. 15 Acid tiaprofenic U ng, viên t 16 Albendazol U ng 17 Alimemazin U ng 18 Almagate U ng 19 Ambroxol U ng 20 Amylmetaerezol Ng m 21 Antazolin Nh mũi 22 Argyron Nh m t, dùng ngoài 23 Aspartam U ng 24 Aspartat U ng 25 Aspirin U ng, dùng ngoài 26 Attapulgit U ng 27 Azelastine Nh m t 28 Bacillus claussi U ng 29 Bacillus subtilis ông khô U ng 30 Benzalkonium Dùng ngoài, viên ng m, viên t 31 Benzoyl peroxid Dùng ngoài 32 Benzydamin U ng, dùng ngoài 33 Berberin U ng 34 Betacaroten U ng 35 Biclotymol Dùng ngoài, viên ng m 36 Bifonazol Dùng ngoài 37 Bromelain U ng 38 Bromhexin U ng 39 Brompheniramin U ng 40 Butamirat U ng 41 Butoconazole Dùng ngoài 42 Các acid amin U ng Xem xét b sung acid amin cho cơ th 43 Các h p ch t canxi U ng Xem xét b sung canxi cho cơ th 44 Các h p ch t c a nhôm, U ng Xem xét v i ch nh magiê, canxi trung hòa acid d ch
  5. v , ch a loét d dày, hành tá tràng. 45 Các h p ch t s t U ng Xem xét v i ch nh b sung s t cho cơ th 46 Các mu i bismuth U ng 47 Các mu i magiê U ng Xem xét v i các ch nh b sung magiê cho cơ th , trung hòa acid d ch v nhu n tràng. 48 Các nguyên t vi lư ng: Cr, U ng Xem xét v i ch nh Cu, K, Mg, Mn, Na … b sung khoáng ch t cho cơ th 49 Các men tiêu hóa U ng 50 Các vitamin và ti n vitamin U ng, dùng ngoài V i ư ng u ng: ch (tr vitamin A, vitamin D) xem xét v i tác d ng b sung vitamin 51 Cafein U ng 52 Calamin Dùng ngoài 53 Carbinoxamin U ng 54 Carbocystein U ng 55 Carbomer Gel tra m t 56 Catalase Dùng ngoài 57 Cetirizin U ng 58 Cetrimid Dùng ngoài 59 Cetrimonium Dùng ngoài, viên ng m 60 Cetylpyridinium Dùng ngoài, viên ng m 61 Chitosan Dùng ngoài 62 Cholin bitartrat U ng 63 Cholin salycilat U ng, dùng ngoài 64 Chondroitin U ng 65 Ciclopirox olamine Dùng ngoài 66 Cineol U ng, dùng ngoài 67 Cinnarizin U ng 68 Clioquinol Dùng ngoài
  6. 69 Clorhexidin Dùng ngoài 70 Clorophyl U ng 71 Clorpheniramin U ng 72 Clotrimazol Dùng ngoài, t âm o 73 Crotamiton Dùng ngoài 74 Dequalinium Viên ng m, kem bôi 75 Dexclorpheniramin U ng 76 Dexibuprofen U ng 77 Dextromethorphan U ng 78 Diclorobenzyl alcohol Viên ng m 79 Dihydroxydibutylether U ng 80 Dimenhydrinat U ng 81 Dimethicon U ng 82 Dimethinden U ng, dùng ngoài 83 Dioctahedral smectite U ng 84 Diosmectit U ng 85 Diosmin U ng 86 Diphenhydramin U ng 87 Domperidon U ng 88 Doxylamin U ng 89 Econazol Dùng ngoài, t âm o 90 Enoxolone Dùng ngoài 91 Eprazinone U ng 92 Esdepallethrin Dùng ngoài 93 Etofenamat D ng dùng ngoài 94 Fenspirid U ng Ch xét v i ch nh i u tr s mũi, ho, viêm ư ng hô h p. 95 Fenticonazol Dùng ngoài, t âm o 96 Flurbiprofen U ng 97 Glucosamin U ng 98 Glucose U ng
  7. 99 Glycerin Dùng ngoài 100 Guaiphenesin U ng 101 Hesperidin U ng 102 Hexamidin Dùng ngoài 103 Hydrotalcit U ng 104 Ibuprofen U ng, dùng ngoài 105 Ichthammol Dùng ngoài 106 Inositol U ng 107 Ketoconazol Dùng ngoài 108 Ketoprofen Dùng ngoài 109 K m oxid Dùng ngoài 110 K m pyrithion Dùng ngoài 111 K m sulfat Dùng ngoài, nh m t, u ng 112 K m undecylenat Dùng ngoài 113 Lactitol U ng 114 Lactobacllus acidophilus U ng 115 Lactoserum Dùng ngoài 116 Lactulose U ng 117 Levocetirizin U ng 118 Loxoprofen U ng 119 Lysozym U ng, viên ng m 120 Macrogol 4000 U ng, th t 121 Magaldrate U ng 122 Mangiferin Dùng ngoài 123 Mebendazol U ng 124 Menthol Dùng ngoài, viên ng m, ng hít, u ng 125 Mequinol Dùng ngoài 126 Mequitazin U ng, dùng ngoài 127 Methyl salicylat Dùng ngoài 128 Matronidazol Dùng ngoài 129 Natri benzoat U ng 130 Natri bicacbonat U ng
  8. 131 Natri carbonat U ng, dùng ngoài 132 Natri Nh m t carboxymethylcellulose 133 Natri clorid U ng, dùng ngoài, nh m t, nh mũi, x t 134 Natri docusate U ng 135 Natri fluorid Dùng ngoài ( ánh răng, xúc mi ng) 136 Natri monofluorophosphat Dùng ngoài ( ánh răng, xúc mi ng) 137 Natri salicylat U ng, dùng ngoài 138 Olopatadin Nh m t 139 Ossein hydroxy apatit U ng 140 Oxeladin U ng 141 Oxymemazin U ng 142 Oxymetazolin Nh mũi, x t mũi 143 Palmatin Nh m t 144 Paracetamol U ng 145 Pentoxyverin U ng 146 Pheniramin U ng 147 Picloxydin Nh m t 148 Pipazetate U ng 149 Piracetam U ng 150 Policresulen Dùng ngoài 151 Polytar Dùng ngoài 152 Polyvinyl alcohol Nh m t 153 Povidon iodin Dùng ngoài 154 Pyrantel U ng 155 Rutin U ng 156 Saccharomyces boulardic U ng 157 Selen sulfid Dùng ngoài 158 Silymarin U ng 159 Simethicon U ng 160 Sorbitol U ng
  9. 161 Sterculia U ng 162 Sucralfat U ng 163 Sulfogaiacol U ng 164 Talniflumate U ng 165 Teprenon U ng 166 Terbinafin Dùng ngoài 167 Terpin hydrat U ng 168 Terpineol Dùng ngoài 169 Tetrahydrozolin Nh m t, nh mũi 170 Thymol Dùng ngoài 171 Timonacic U ng 172 Tioconazol Dùng ngoài 173 Tolnaftate Dùng ngoài 174 Trimeprazin U ng 175 Triprolidin U ng 176 Trolamin Dùng ngoài 177 Tromantadine Dùng ngoài 178 Urea Dùng ngoài 179 Xanh methylen Dùng ngoài, u ng 180 Xylometazolin Nh mũi, x t mũi KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Cao Minh Quang
Đồng bộ tài khoản