Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số nội dung của quy định về mức thu học phí, quản lý và sử dụng học phí của các cơ sở giáo dục - đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND ngày 25/8/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH TIỀN GIANG NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 45/2007/QĐ-UBND Mỹ Tho, ngày 17 tháng 12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU HỌC PHÍ, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỌC PHÍ CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/2006/QĐ-UBND NGÀY 25/8/2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28/8/2001; Căn cứ Quyết định số 70/1998/QĐ.TTg ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu và sử dụng học phí các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Căn cứ Thông tư liên tịch số 54/1998/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 31/8/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thu, chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Căn cứ Nghị quyết số 86/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VII - Kỳ họp thứ 8 về mức thu và sử dụng học phí của các cơ sở giáo dục - đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính tại Tờ trình liên ngành Giáo dục và Đào tạo - Tài chính số 1264/SGD&ĐT-STC ngày 21/9/2007, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi Điều 4 của Quy định về mức thu học phí, quản lý và sử dụng học phí của các cơ sở giáo dục - đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND ngày 25/8/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau: “Điều 4. Về quản lý, phân phối và sử dụng tiền học phí:
  2. 1. Quản lý học phí: Giao cho trường trực tiếp thu học phí. Biên lai thu học phí do ngành Thuế phát hành thống nhất và được quản lý sử dụng theo chế độ quản lý biên lai thu phí, lệ phí của Bộ Tài chính quy định. 2. Phân phối, sử dụng tiền học phí: a) Ðối với các đơn vị chưa thực hiện Nghị định số 43/2006/NÐ-CP: Tổng thu học phí được phân phối và sử dụng như sau: - 40% (bốn mươi phần trăm) chi thực hiện cải cách ti ền lương; - 60% (sáu mươi phần trăm) còn lại được quy thành 100% và phân phối cụ thể như sau: + 77% (bảy mươi bảy phần trăm) chi cho công tác tăng cường cơ sở vật chất (như mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học, sửa chữa trường lớp) và hoạt động phục vụ giảng dạy và học tập, chi trả học phí của các lớp hướng nghiệp nghề học tại các Trung tâm K ỹ thuật tổng hợp Hướng nghiệp (nếu có); + 20% (hai mươi phần trăm) chi hỗ trợ đời sống cán bộ, giáo viên. Đối với đơn vị không có biên chế giáo viên thì 20% h ỗ trợ đời sống cán bộ, giáo viên được bổ sung để tăng cường cơ sở vật chất, phục vụ hoạt động giảng dạy và học tập. + 3% (ba phần trăm) chi thù lao cho công tác thu h ọc phí. b) Đối với các đơn vị thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP: Tổng thu học phí được phân phối và sử dụng như sau: - 40% (bốn mươi phần trăm) chi thực hiện cải cách tiền lương; - 60% (sáu mươi phần trăm) đơn vị tự sắp xếp, bố trí chi bổ sung kinh phí hoạt động giảng dạy, chi tăng cường cơ sở vật chất, chi khen thưởng và các khoản chi khác theo quy chế chi tiêu nội bộ, chi trả học phí của các lớp hướng nghiệp nghề học tại các Trung tâm K ỹ thuật tổng hợp Hướng nghiệp (nếu có). c) Đối với các Trung tâm K ỹ thuật tổng hợp Hướng nghiệp: - Số thu học phí các lớp văn hóa nghề được phân phối và sử dụng như sau: + 40% (bốn mươi phần trăm) chi thực hiện cải cách tiền lương; + 60% (sáu mươi phần trăm) đơn vị tự sắp xếp, bố trí chi bổ sung kinh phí hoạt động giảng dạy và các khoản chi khác theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
  3. - Mức thu học phí học nghề của các lớp hướng nghiệp = 1.500 đồng/học sinh/tháng x số tháng thực học. Đối với học phí học nghề của các lớp hướng nghiệp, đơn vị sử dụng để hỗ trợ chi các hoạt động giảng dạy và các khoản chi khác theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị”. Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện Quyết định này. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, Hiệu trưởng các trường và Thủ trưởng các cơ sở giáo dục - đào tạo công lập có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các nội dung sửa đổi về quản lý, phân phối và sử dụng tiền học phí nêu tại Điều 1 của Quyết định này được áp dụng từ năm học 2007 - 2008./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phan Văn Hà
Đồng bộ tài khoản