Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND về việc ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH QU NG TRN c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : 45/2008/Q -UBND ông Hà, ngày 29 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH GIÁ CÁC LO I T VÀ PHÂN LO I Ư NG PH THN XÃ, THN TR N TRÊN NA BÀN T NH QU NG TRN NĂM 2009 Y BAN NHÂN DÂN T NH QU NG TRN Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t t ai năm 2003; Căn c Ngh nh s 188/2004/N -CP ngày 16/11/2004 c a Chính ph v Phương pháp xác nh giá t và khung giá các lo i t; Căn c Ngh nh s 123/2007/N -CP ngày 27/7/2007 c a Chính ph v S a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 188/2004/N -CP ngày 16/11/2004 v Phương pháp xác nh giá t và khung giá các lo i t; Căn c Thông tư s 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 c a B Tài chính Hư ng d n th c hi n Ngh nh s 188/2004/N -CP ngày 16/11/2004 c a Chính ph v Phương pháp xác nh giá t và khung giá các lo i t; Ngh nh s 123/2007/N -CP ngày 27/7/2007 c a Chính ph v S a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 188/2004/N -CP; Căn c Ngh quy t s 23/2008/NQ-H ND ngày 12/12/2008 c a H ND t nh Qu ng Tr khoá V kỳ h p th 15 V/v Thông qua Phương án giá các lo i t và phân lo i ư ng ph th xã, th tr n trên a bàn t nh năm 2009; Xét ngh c a Giám c S Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Quy nh giá các lo i t và phân lo i ư ng ph th xã, th tr n áp d ng trên a bàn t nh Qu ng Tr năm 2009 như các ph l c ính kèm Quy t nh này. i u 2. Ph m vi áp d ng: a) Tính thu i v i vi c s d ng t và chuy n quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t; b) Tính ti n s d ng t và ti n thuê t khi giao t, cho thuê t không thông qua u giá quy n s d ng t ho c u th u d án có s d ng t cho các trư ng h p quy nh t i i u 34 và i u 35 c a Lu t t ai năm 2003; c) Tính giá tr quy n s d ng t khi giao t không thu ti n s d ng t cho các t ch c, cá nhân trong các trư ng h p quy nh t i i u 33 c a Lu t t ai năm 2003; d) Xác nh giá tr quy n s d ng t tính vào giá tr tài s n c a doanh nghi p Nhà nư c khi doanh nghi p c ph n hoá, l a ch n hình th c giao t có thu ti n s d ng t theo quy nh t i kho n 3 i u 59 c a Lu t t ai năm 2003; ) Tính giá tr quy n s d ng t thu l phí trư c b theo quy nh c a pháp lu t; e) Tính giá tr quy n s d ng t b i thư ng khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích Qu c phòng, an ninh, l i ích Qu c gia, l i ích công c ng và phát tri n kinh t quy nh t i i u 39, i u 40 c a Lu t t ai năm 2003;
 2. g) Tính ti n b i thư ng i v i ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t v t ai mà gây thi t h i cho Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p Nhà nư c giao t, cho thuê t theo hình th c u giá quy n s d ng t, ho c u th u d án có s d ng t, thì m c giá trúng u giá quy n s d ng t ho c trúng u th u d án có s d ng t không ư c th p hơn m c giá do UBND t nh quy nh. Trư ng h p các i tư ng b gi i t a khi Nhà nư c thu h i t mà không còn ch , thu c di n b trí tái nh cư thì giá t t i nơi tái nh cư do UBND t nh quy t nh cho t ng d án. Trư ng h p giá chuy n như ng quy n s d ng t trên th trư ng bi n ng gi m t 10% tr lên và tăng t 20% tr lên, kéo dài trên 60 ngày; ho c có thay i do quy ho ch; u tư nâng c p, xây d ng m i k t c u h t ng làm thay i lo i t, lo i ư ng ã phân lo i, giao S Tài nguyên & Môi trư ng ch trì ph i h p v i các ngành, a phương liên quan xây d ng phương án báo cáo UBND t nh trình Thư ng tr c H ND t nh xem xét i u ch nh phù h p. i u 3. Giám c S Tài nguyên & Môi trư ng ch trì, ph i h p v i các ngành liên quan hư ng d n vi c thi hành Quy t nh này. i u 4. Hàng năm ngân sách c a các huy n, th xã ư c trích m t kho n kinh phí phù h p ph c v công tác th ng kê, i u tra giá t trên a bàn. i u 5. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01/01/2009 và thay th Quy t nh s 31/2007/Q - UBND ngày 28/12/2007 c a UBND t nh Qu ng Tr . Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c các S , Th trư ng các Ban ngành, oàn th , Ch t ch UBND các huy n, th xã và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM.U BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 5; - B Tài chính; - B Tài nguyên & MT; - T.v T nh u , TT/H ND t nh; - C c KTVBQPPL- B Tư pháp; Lê H u Phúc - CT, các PCT. UBND t nh; - Các PVP, CV; - Lưu: VT, TM. PH L C GIÁ CÁC LO I T VÀ PHÂN LO I Ư NG PH THN XÃ, THN TR N TRÊN NA BÀN T NH NĂM 2008 (Kèm theo Quy t nh s 45/2008/Q -UBND ngày 29 tháng 12 năm 2008 c a UBND t nh Qu ng Tr ) PH L C S 1 B NG GIÁ CÁC LO I T TRÊN NA BÀN T NH B ng 1: t tr ng cây hàng năm ơn v tính: ng/m2
 3. H ng t Xã ng b ng Xã Trung Du Xã mi n núi H ng 2 12.000 9.100 6.100 H ng 3 9.800 7.425 4.770 H ng 4 7.600 5.750 3.450 H ng 5 5.400 4.075 2.125 H ng 6 3.200 2.400 800 B ng 2 : t tr ng cây lâu năm ơn v tính: ng/m2 H ng t Xã ng b ng Xã Trung Du Xã mi n núi H ng 1 21.000 - - H ng 2 16.750 11.645 8.330 H ng 3 12.750 10.030 6.749 H ng 4 8.250 5.748 3.009 H ng 5 4.000 2.800 1.020 B ng 3: t r ng s n xu t ơn v tính: ng/m2 H ng t Xã ng b ng Xã Trung Du Xã mi n núi H ng 1 2.800 - - H ng 2 2.100 1.990 1.000 H ng 3 1.800 1.704 815 H ng 4 1.500 1.065 610 H ng 5 1.200 640 400 B ng 4 : t nuôi tr ng thu s n ơn v tính: ng/m2 H ng t Xã ng b ng Xã trung Du Xã mi n núi H ng 1 13.875 H ng 2 11.280 6.757 4.505 H ng 3 9.200 5.440 3.655 H ng 4 7.145 4.080 2.720 H ng 5 5.075 2.550 1.785 H ng 6 2.400 1.600 493 B ng 5: t làm mu i ơn v tính: ng/m2 H ng t ơn giá
 4. V trí 1 3.800 V trí 2 3.000 V trí 3 2.000 V trí 4 1.200 B ng 6 : t t i nông thôn 6.1 - Xã ng b ng ơn v tính: ng/m2 V trí Khu v c 1 Khu v c 2 Khu v c 3 1 300.000 150.000 50.000 2 200.000 80.000 30.000 3 100.000 50.000 15.000 4 50.000 30.000 8.000 6.2 - t các xã ng b ng t i các v trí ven tuy n Qu c l 1A, Qu c l 9, các tr c ư ng giao thông chính, khu v c ch trung tâm xã có v trí sinh l i cao ơn v tính: ng/m2 V trí Khu v c 1 Khu v c 2 Khu v c 3 1 600.000 400.000 80.000 2 400.000 150.000 50.000 3 150.000 50.000 30.000 4 50.000 30.000 10.000 Giao UBND huy n, th xã căn c vào th c t quy nh khu v c, xác nh v trí t t i b ng giá này cho phù h p. 6.3 - Xã trung du: ơn v tính: ng/m2 V trí Khu v c 1 Khu v c 2 Khu v c 3 1 150.000 65.000 25.000 2 80.000 38.000 16.000 3 50.000 25.000 10.000 4 25.000 16.000 3.600 6.4 - Xã mi n núi: ơn v tính: ng/m2
 5. V trí Khu v c 1 Khu v c 2 Khu v c 3 1 100.000 30.000 8.000 2 50.000 15.000 6.000 3 25.000 8.000 4.000 4 12.000 4.000 2.000 B ng 7 : t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p t i nông thôn 7.1 - Xã ng b ng ơn v tính: ng/m2 V trí Khu v c 1 Khu v c 2 Khu v c 3 1 250.000 120.000 50.000 2 170.000 80.000 30.000 3 85.000 50.000 15.000 4 50.000 30.000 8.000 7.2 - Xã trung du ơn v tính: ng/m2 V trí Khu v c 1 Khu v c 2 Khu v c 3 1 130.000 65.000 25.000 2 70.000 38.000 16.000 3 45.000 25.000 10.000 4 25.000 16.000 3.600 7.3 - Xã mi n núi: ơn v tính: ng/m2 V trí Khu v c 1 Khu v c 2 Khu v c 3 1 90.000 30.000 8.000 2 45.000 15.000 6.000 3 20.000 8.000 4.000 4 12.000 4.000 2.000 B ng 8 - t t i ô th : ơn v tính: 1.000 ng/m2
 6. 8.1 - Áp d ng cho th xã ông Hà và th xã Qu ng Tr Lo i ư ng ph V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 1a 6.800 1.440 900 540 1b 5.600 1.260 720 450 1c 4.520 1.080 630 360 2a 3.600 810 540 306 2b 3.120 720 504 270 2c 2.640 630 468 234 2d 2.240 540 432 198 3a 1.360 450 360 180 3b 1.240 414 306 162 3c 1.120 378 252 144 3d 1.040 342 198 126 3e 880 306 162 108 4a 792 270 144 90 4b 680 234 126 72 4c 560 198 108 54 4d 448 162 90 50 4e 336 126 72 45 4f 224 90 54 40 8.2 – t các th tr n ư ng ph lo i V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 1a 1.600 384 270 144 1b 1.440 336 249 120 1c 1.200 288 231 105 1d 960 240 192 96 2a 664 219 162 87 2b 600 201 135 78 2c 536 180 105 69 2d 480 162 87 60 3a 424 144 78 51 3b 360 120 66 42
 7. 3c 300 105 57 36 3d 240 87 48 33 3e 180 66 39 30 4a 120 48 35 28 4b 88 39 30 26 4c 68 30 26 24 (Th tr n C a Vi t chưa áp d ng b ng giá t th tr n mà áp d ng giá t nông thôn theo lo i t) B ng 9: t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p t i ô th 9.1 - Áp d ng cho th xã ông Hà và th xã Qu ng Tr (Tr t t i các Khu: Du l ch, Công nghi p và Thương m i): b ng 70% giá t t i các v trí tương ng. 9.2 -Áp d ng cho các th tr n (tr t t i các Khu: Du l ch, Công nghi p và Thương m i): b ng 52% giá t t i các v trí tương ng. B ng 10: t Khu Du l ch, Khu Công nghi p, Khu Thương m i 10.1 t vt: 1.000 /m2 V trí Khu v c 1 Khu v c 2 Khu v c 3 1 540 360 150 2 360 240 90 3 240 150 45 4 150 90 24 10.2 - t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p vt: 1.000 /m2 V trí Khu v c 1 Khu v c 2 Khu v c 3 1 360 180 75 2 180 120 45 3 120 75 23 4 75 45 6 - B ng 10: Áp d ng cho t thu c khu quy ho ch ã u tư xây d ng cơ s h t ng và các tr c ư ng giao thông chính c a Khu: Thương m i, du l ch, công nghi p. Các vùng t khác thu c Khu Thương m i, Khu Du l ch thu c ô th thì áp d ng theo giá t ô th . Các vùng t còn l i thì áp d ng b ng giá t nông thôn. - i v i các d án u tư t i Khu Thương m i Lao B o, Khu Du l ch thương m i, Khu Công nghi p ư c áp d ng theo chính sách khuy n khích u tư riêng (N u có).
 8. 11. Giá t c thù 11.1- t nông nghi p n m xen k trong ô th không ư c quy ho ch là t ho c t phi nông nghi p khác + i v i ô th lo i IV: 40.000 ng/m2 + i v i ô th lo i V: 24.000 ng/m2 11.2- t vư n, ao n m xen k trong khu v c t t i nông thôn nhưng không ư c c p có thNm quy n c p gi y ch ng nh n t - Khu v c 1: + Xã ng b ng: 31.500 ng/m2 + Xã trung du : 17.500 ng/m2 + Xã mi n núi : 10.000 ng/m2 - Khu v c 2: + Xã ng b ng: 25.000 ng/m2 + Xã trung du : 15.000 ng/m2 + Xã mi n núi : 4.000 ng/m2 - Khu v c 3: + Xã ng b ng: 8.000 ng/m2 + Xã trung du : 3.600 ng/m2 + Xã mi n núi : 2.000 ng/m2 Trư ng h p b i thư ng thi t h i v t theo giá t c thù m c 11.1 và 11.2 trên ây kèm theo các i u ki n sau: + H n m c áp giá: Ch tính trong ph m vi th a t nhưng không quá năm l n h n m c giao t do UBND t nh quy nh. + Th a t ư c UBND xã, phư ng, th tr n xác nh n s d ng n nh không có tranh ch p. 11.3- Trư ng h p th a t có v trí th p hơn m t ư ng (Xác l p v trí t) t 1,5 m tr lên thì tính gi m giá 20% nhưng t i a không quá 50.000 /m2. - Trư ng h p th a t có v trí cao hơn m t ư ng (Xác l p v trí t) t 1,5 m tr lên thì tính gi m giá 10% nhưng t i a không quá 50.000 /m2. 11.4- Các th a t v trí góc c a các tuy n ư ng có tên giao nhau thì tính tăng giá 10% theo m c giá c a ư ng x p lo i cao hơn. 11.5 t r ng phòng h , r ng c d ng: Áp d ng theo giá t r ng s n xu t (B ng 3).
 9. 11.6 t xây d ng tr s cơ quan và t xây d ng công trình s nghi p: Tr s cơ quan và công trình s nghi p ư c xây d ng t i v trí, khu v c nào thì giá t ư c xác nh theo giá t t i v trí, khu v c ó. 11.7 t c a ô th thu c các khu v c giáp ranh v i nông thôn mà ngư i s d ng t chuyên s n xu t nông, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n thì áp d ng giá t theo b ng 6: t t i nông thôn. Căn c tình hình th c t , UBND huy n, th xã quy nh c th các khu v c này trên a bàn m i huy n, th xã áp d ng m c giá cho phù h p. 12. Nguyên t c phân v trí t t i các th xã và th tr n: 1. t ô th ư c xác nh theo lo i ư ng ph và v trí, bao g m có 4 v trí. Nguyên t c phân v trí t m b o th a t có xác nh v trí t ph i có ít nh t m t m t giáp v i ư ng, ngõ ho c h m. V trí 1 áp d ng v i t m t ti n (Li n c nh ư ng ph ) có m c sinh l i cao nh t, có i u ki n k t c u h t ng thu n l i nh t, các v trí 2, 3 và 4 áp d ng i v i t có m c sinh l i và i u ki n k t c u h t ng kém thu n l i hơn. C th : a) V trí 1: Áp d ng i v i th a t m t ti n ư ng ph tính t l gi i (Ranh gi i c a th a t) vào sâu n 20m. b) V trí 2: Áp d ng i v i th a t trong các ư ng, ngõ ho c h m giao nhau v i ư ng ph ã ư c x p lo i và có kho ng cách n mép ư ng ph ã ư c x p lo i trong kho ng t trên 20m n 40m. Trư ng h p th a t n m trong kho ng t mép ư ng ph chính (Ranh gi i c a th a t) vào sâu 20m mà có m t ti n ti p giáp v i ư ng ngõ, h m thì 20m u tiên x p vào v trí 2 c a ư ng ph chính. c) V trí 3: Áp d ng i v i th a t trong các ư ng, ngõ ho c h m giao nhau v i ư ng ph ã ư c x p lo i và có kho ng cách n mép ư ng ph ã ư c x p lo i trong kho ng t trên 40m n 60m. d) V trí 4: Áp d ng i v i các th a t còn l i. 2. Trư ng h p th a t có a i m tương ng v i các v trí khác nhau (Các ư ng ph ã ư c x p lo i giao nhau ho c ư ng ph ã ư c x p lo i giao nhau v i ư ng chưa ư c x p lo i) thì áp d ng theo v trí t có m c giá cao hơn. 3. i v i th a t (Tùy theo v trí c th ) mà có chi u sâu t trên 20m tr lên (Li n th a) thì áp d ng nguyên t c xác nh giá như sau: a) 20 m u tiên (m t ti n): Tính b ng giá t v trí 1; b) T trên 20 n 40m: Tính b ng giá t v trí 2; c) T trên 40m n 60m: Tính b ng giá t v trí 3; d) T trên 60m tr i: Tính b ng giá t v trí 4. PH L C S 2 PHÂN LO I Ư NG PH THN XÃ ÔNG HÀ I. Ư NG LO I 1A: 1. Lê DuNn: o n t Nam C u ông Hà n tim C u Vư t 2. Hùng Vương: o n t Bưu i n ông hà n b c ư ng Ngô Quy n
 10. 3. Qu c l 9: o n t S Công An n ư ng Hàm Nghi 4. Tr n Hưng o: o n t ư ng Lê DuNn n Bưu i n ông Hà II. Ư NG LO I 1B: 1. Qu c L 9: o n t ư ng Hàm Nghi n Ngã 3 Nguy n Du 2. Tr n Hưng o: o n t Bưu i n ông hà n ư ng Hi n Lương 3. Lê DuNn: o n t Tim C u Vư t n C ng Vân An 4. Phan Châu Trinh: o n t ư ng Tr n Hưng o n Ch ông Hà III. Ư NG LO I 1C: 1. Hùng Vương: o n t Nam ư ng Ngô Quy n nB cc u i An 2. Lê Quý ôn: T ư ng Lê DuNn n ư ng Tr n Hưng o 3. Phan B i Châu: T ư ng Tr n Hưng o n ch ông Hà IV. ư ng lo i 2a: 1. Lê L i: o n t Qu c l 9 n ư ng Trư ng Chinh 2. Huy n Trân Công Chúa: T ư ng Tr n Hưng o n ư ng Lê Quý ôn V. Ư NG LO I 2B: 1. Hùng Vương: o n t Nam c u i An n ư ng Lý Thư ng Ki t 2. Qu c l 9: o n t Ngã ba Nguy n Du n ư ng Tr n Hưng o 3. Tr n Hưng o: o n t ư ng Hi n Lương n ư ng Tr n Nh t Du t 4. Hai Bà Trưng: o n t ư ng Tr n Hưng o n ư ng Hi n Lương 5. Hi n Lương: o n t ư ng Tr n Hưng o n ư ng Hai Bà Trưng 6. Lê văn Hưu: o n t ư ng Lê DuNn n ư ng s t phía dư i C u Vư t 7. Nguy n Công Tr : C ư ng (Qu c l 9 n ư ng Tôn Th t Thuy t) 8. Nguy n Khuy n: C ư ng (T Qu c l 9 n Qu c l 9) 9. Lê H ng Phong: o n t Qu c l 9 n ư ng Ngô Quy n 10. Qu c l 1: o n t B c C u ông hà n ư ng oàn Bá Th a 11. Nguy n Trãi: o n t ư ng Lê DuNn n ư ng Nguy n Bĩnh Khiêm 12. Hàm Nghi: o n t ư ng Nguy n Trãi n C ng i An
 11. 13. Nguy n Hu : o n t ư ng Nguy n Bĩnh Khiêm n ư ng Hùng Vương VI. Ư NG LO I 2C: 1. Hàm Nghi: o n t ư ng Nguy n Hu n ư ng Nguy n Trãi 2. T Quang B u: C ư ng 3. Phan ình Phùng: o n t ư ng Lê Th Hi u n ư ng Nguy n Trãi 4. Qu c L 1: o n t ư ng oàn Bá Th a n ư ng Ph m Ngũ Lão 5. Ngô Quy n: T ư ng Lê L i n ư ng Hàm Nghi 6. ng T t: T ư ng Nguy n Trãi n ư ng Nguy n Hu 7. Nguy n B nh Khiêm: T ư ng Nguy n Trãi n ư ng Nguy n Hu 8. Văn Cao: o n t ư ng Hùng Vương n Thư vi n t nh 9. Lê DuNn: o n t C ng Vân An n B c C u Trung Ch 10. Lý Thư ng Ki t: o n t ư ng Lê DuNn n ư ng Hàm Nghi 11. inh Tiên Hoàng: o n t ư ng Phan B i Châu n C ng thoát nư c VII. Ư NG LO I 2D: 1. Tr n Hưng o: o n t ư ng Tr n Nh t Du t n ư ng Khóa B o 2. Lê L i: o n t ư ng Trư ng Chinh n ư ng Lý Thư ng Ki t 3. Tôn Th t Thuy t: T ư ng Nguy n Du n ư ng Tr n Phú 4. Nguy n Du: o n t Qu c l 9 n ư ng Chu M nh Trinh 5. Hùng Vương: o n t ư ng Lý Thư ng Ki t n ư ng 9D 6. Nguy n Trãi: o n t Qu c l 9 n ư ng Nguy n Bĩnh Khiêm 7. Nguy n Hu : o n t ư ng Tr n Hưng o n ư ng Nguy n Bĩnh Khiêm VIII. Ư NG LO I 3A: 1. Qu c l 9: o n t ư ng Khóa B o n ư ng vào Trư ng Cao ng sư ph m 2. Lê Thánh Tông: o n t ư ng Tr n Phú n ư ng Lê L i 3.Hàm Nghi: C ng i An n ư ng Lý Thư ng Ki t 4. Lê Th Hi u: o n t ư ng Tr n Phú n ư ng Nguy n Trãi 5. Lưu H u Phư c: T Thư Vi n t nh n ư ng Tr n Phú
 12. 6. Thái Phiên: T ư ng Nguy n Huê n ư ng Tr n Phú 7. ng Dung: o n t ư ng Lê DuNn n ư ng M c ĩnh Chi 8. ào Duy T : o n t ư ng Hùng Vương n ư ng Hàm Nghi 9. ư ng vào Tr m xá Công An: o n t Qu c l 9 n ư ng Lê Th Hi u 10. Lương Khánh Thi n: C ư ng (T Qu c l 9 n Qu c l 9) 11. Chu M nh Trinh: T ư ng Nguy n Du n ư ng Qu c l 9 12.Nguy n Du: o n t ư ng Chu M nh Trinh n ư ng Lý Thư ng Ki t 13. Tr n Phú: o n t ư ng Lê Thánh Tông n C u vư t ư ng s t 14. Lê Chư ng: T ư ng Tr n Hưng o n ư ng Lê Quý ôn 15. Lê DuNn: o n t Nam c u Trung Ch n B c c u Lai Phư c 16. Hoàng Di u: o n t Qu c l 1 n ư ng Ph m Ngũ Lão 17. Nguy n Chí Thanh: T ư ng Tôn Th t Thuy t n ư ng Lý Thư ng Ki t 18. Lý Thư ng Ki t: o n t ư ng Hàm Nghi n ư ng Nguy n Du 19. Tr n Phú: o n t ư ng Hùng Vương n ư ng Thái Phiên 20. ư ng 9D: o n t ư ng Lê DuNn n ư ng Hùng Vương 21. ư ng Hùng Vương: o n t ư ng 9D n Lai Phư c IX. Ư NG LO I 3B: 1. Phan ình Phùng: o n t ư ng Nguy n Trãi n ư ng Lưu H u Phư c 2. Bùi Th Xuân: o n t ư ng Lê DuNn nH i i2 3. Tr n H u D c: T ư ng Qu c l 9 n ư ng Nguy n Trãi 4. Trư ng Chinh: o n t ư ng Hàm Nghi n ư ng Hùng Vương 5. oàn Khuê: o n t ư ng Tôn Th t Thuy t n ư ng Tr n i Nghĩa 6. Tr n i Nghĩa: T ư ng Tôn Th t Thuy t n ư ng Lê Thánh Tông 7. Ch Lan Viên: o n t ư ng Hùng Vương n ư ng Phan ình Phùng 8. ư ng vào T nh U : o n t ư ng Nguy n Trãi n Lưu H u Phư c 9. Tr n Nh t Du t: T ư ng Tr n Hưng o n ư ng Bà tri u 10. Phan Văn Tr : o n t Qu c l 9 n ư ng Lê Th Hi u
 13. 11. H i Thư ng Lãn Ông: T phía Tây Hùng Vương n Tôn Th t Thuy t X. Ư NG LO I 3C: 1. Qu c l 1: o n t ư ng Ph m Ngũ Lão n Nam C u Sòng 2. Lê Th Ti t: o n t ư ng Lê DuNn n ư ng Bà Huy n Thanh Quan 3. inh Công Tráng: o n t ư ng Lê Quý ôn n Huy n Trân Công Chúa 4. Ông ích Khiêm: o n t ư ng Lê DuNn n ư ng H i Tri u 5. H i Tri u: o n t ư ng Lê DuNn n ư ng Ông Ích Khiêm 6. ư ng Hai bên C u Vư t: o n t ư ng Tr n Phú n c ng Công An t nh 7. Nguy n Tri Phương: o n t ư ng Lê h ng Phong n ư ng Lê L i 8. Ph m ình H : o n t ư ng Lê H ng Phong n ư ng Lê L i 9. H Xuân Lưu: o n t ư ng Lê H ng Phong n Nguy n Hàm Ninh 10. Nguy n Hàm Ninh: o n t ư ng Ngô Quy n n Qu c L 9 11. Phan Chu Trinh: o n t Lê Quý ôn n inh Công Tráng 12. Nguy n Thái H c: T ư ng Nguy n Hu n ư ng phía sau C c H i Quan 13. Hàn Thuyên: o n t ư ng Lê DuNn n kênh thu l i N2 14. Ngô Sĩ Liên: o n t ư ng Bùi Th Xuân n ư ng ng Dung 15. Nguy n Hu : o n t ư ng Hùng Vương n g n nhà ông Tr n c inh 16. Nguy n Vi t Xuân: C ư ng 17. Lê Ph ng Hi u: C ư ng 18. ư ng 9D: o n t Hùng Vương n ư ng vào nghĩa a ông Lương 19. H i Thư ng Lãn Ông: T ông Hùng Vương n giáp ư ng bê tông khu v c XI. Ư NG LO I 3D: 1. Bùi D c Tài: o n t ư ng Tr n Hưng o n ư ng Hai Bà Trưng 2. ng Thai Mai: o n t ư ng Tr n Hưng o n Nguy n Thái H c 3. M c ĩnh Chi: o n t ư ng Bùi Th Xuân n ư ng ng Dung 4. o n ư ng: o n t Trư ng Lái xe n ranh gi i phư ng ông L 5. Lê H ng Phong: o n t ư ng Hùng Vương n Tôn Th t Thuy t
 14. XII. Ư NG LO I 3E: 1. B n H i: o n t ư ng Lê L i n ư ng Tr n i Nghĩa 2. Dương Văn An: o n t ư ng Lê L i n ư ng Tr n i Nghĩa 3. Ph m Ngũ Lão: o n t Qu c l 1 n ư ng Hoàng Di u 4. ng Dung: o n t ư ng M c ĩnh Chi n ư ng Bùi Th Xuân 5. oàn Khuê: o n t ư ng Tr n i Nghĩa n ư ng Tr n Phú 6.Thành C : o n t ư ng Tr n Hưng o n c u Khe Lư c 7. Nguy n Trung Tr c: o n t Qu c l 9 n h Khe mây 8. inh Tiên Hoàng: o n t C ng thoát nư c n ư ng Bùi D c Tài 9. Tr n Cao Vân: o n t ư ng Lý Thư ng Ki t n ư ng Hàm Nghi 10. Huỳnh Thúc Kháng: T Hùng Vương n ư ng khu v c B i Biên phòng 11. ư ng 9D: o n còn l i XIII. Ư NG LO I 4A: 1. Qu c l 9: o n t ư ng vào Trư ng Cao ng sư ph m n ư ng vào X334 2. Nguy n ình Chi u: o n t Trư ng Cao ng sư ph m n Qu c l 9 3. Bùi D c Tài: o n t ư ng Hai Bà Trưng n ư ng Bà Tri u 4. Hai Bà Trưng: o n t ư ng Hi n Lương n ư ng Bùi D c Tài 5. Nguy n Hoàng: o n t ư ng Lê DuNn n kênh th y l i N2 6. Ph m H ng Thái: o n t ư ng Lê DuNn n Kênh thu l i N2 7. Bà Tri u: o n t Ch ông hà n C u Thanh niên 8. Phùng Hưng: o n t ư ng Tr n Hưng o n inh Tiên Hoàng XIV. Ư NG LO I 4B: 1. Y t Kiêu: o n t Qu c l 9 n ư ng Nguy n Trãi n i dài 2. ư ng Thanh niên: o n t Qu c l 1 n ư ng v C ng Vĩnh Ninh 3. Hoàng Di u: o n t ư ng Ph m Ngũ Lão n ư ng s t 4. Bà Tri u: o n t C u Thanh niên n C u ư ng s t 5. Lương Ng c Quy n: o n t Qu c l 9 n Tr m lư i i n l c
 15. 6. Trương Hán Siêu: o n t Qu c l 9 n ư ng Tr n Bình Tr ng 7. Cao Th ng: o n t ư ng Chu M nh Trinh n ư ng Nguy n Du 8. Lê Tr c: o n t Qu c l 1 n ư ng Hoàng Di u 9. ư ng phía sau Tr s H i Quan t nh: o n t ư ng Hùng Vương n ư ng Nguy n Hu 10. Võ Th Sáu: o n t ư ng Nguy n Trãi n ư ng Trương Hán Siêu 11. Trương nh: o n t ư ng Hàm Nghi n Nguy n Bính Khiêm 12. Hi n Lương: o n t ư ng Hai Bà Trưng n inh Tiên Hoàng 13. o n ư ng phía trư c tr s UBND phư ng ông Giang: T ư ng Tr n Nguyên Hãn nh t ư ng 14. Tr n Bình Tr ng: o n t ư ng Nguy n Trung Tr c n ư ng Nguy n Du (Tr m bơm 2) 15. Nguy n Du: o n t ư ng Lý Thư ng Ki t n Tr m bơm 2 16. Qu c l 1 cũ: o n t ư ng oàn Bá Th a n ư ng Hoàng Di u XV. Ư NG LO I 4C: 1. Bà Tri u: o n t C u ư ng s t n ư ng vào 968 2. C n C : o n t ư ng ng Dung n Kênh thu l i 3. Lê Lai: o n t ư ng Lê Th Hi u n Qu c l 9 4. Tr n Qu c To n: o n t ư ng Nguy n Gia Thi u n Tr n Hưng o 5. Mai H c : o nt ư ng Chu M nh Trinh n Lê Thánh Tông n i dài 6. Kim ng: o n t ư ng Lê DuNn n ư ng Bùi Th Xuân 7. Trương Hán Siêu: o n t Qu c L 9 n ư ng Nguy n Trãi 8. ư ng vào 968: o n t Qu c l 9 n ư ng Bà Tri u 9. inh Tiên Hoàng: o n t ư ng Bùi D c Tài n Tr n Nh t Du t 10. oàn Th i m: o n t ư ng Lê DuNn n kênh thu l i N2 XVI. Ư NG LO I 4D: 1. Qu c l 9: o n t ư ng vào X334 n c u Bà Hai 2. Phan Huy Chú: o n t ư ng Lê DuNn n ư ng Bùi Th Xuân 3. Nguy n Thi n Thu t: o n t ư ng Lê DuNn n kênh thu l i N2 4. Nguy n Bi u: o n t ư ng Lê DuNn n Kênh thu l i N2
 16. 5. Nguy n Gia Thi u: o n t ư ng ng Thai Mai n Tr n Qu c To n 6. Thành C : o n t C u Khe Lư c n ư ng Bà Tri u 7. Tr n Nguyên Hãn: o n t Qu c l 1 n h t nhà ông An khu ph 2 8. M c ĩnh Chi: T ng Dung n h t ư ng 9. Tr n Phú: o n t ư ng Thái Phiên n ư ng Tr n Hưng o 10. Lê Văn Hưu: o n t ư ng s t phía dư i C u Vư t n Ga ông Hà XVII. Ư NG LO I 4E: 1. Nguy n Thư ng Hi n: o n t ư ng Bùi Th Xuân n kênh thu l i N22 2. ư ng Thanh niên: T c ng Vĩnh Ninh n tr m y t phư ng ông Giang 3. ư ng Ph m H ng Thái: o n t kênh N2 n sông Th ch Hãn 4. ư ng Nguy n Hoàng: o n t kênh Ái T n sông Th ch Hãn 5. Bà Huy n Thanh Quan: o n t ư ng Lê Th Ti t n Nguy n Bi u 6. oàn Bá Th a: o n t Qu c l 1 n ư ng Hoàng Di u XVIII. Ư NG LO I 4F: 1. Tr n Nguyên Hãn: o n t nhà ông An khu ph 2 n p i 2. ư ng Thanh niên: T tr m y t phư ng ông Giang n c u Ông Ni m XIX. PHÂN LO I Ư NG CHO CÁC TUY N Ư NG CÒN L I NHƯ SAU: 1. Các tuy n ư ng chưa có tên ho c có tên nhưng chưa ư c x p lo i, m t ư ng ã ư c nh a, bê tông thì phân lo i như sau: - Có m t c t t 13m tr lên: x p lo i 3e; - Có m t c t t 6m n dư i 13m: x p lo i 4a; - Có m t c t t 3m n dư i 6m: + Do Nhà nư c u tư: X p lo i 4d; + Do Nhà nư c và nhân dân cùng làm ho c do nhân dân t u tư: X p lo i 4e; - Có m t c t dư i 3m x p theo v trí c a các ư ng ã ư c x p lo i. 2. Các ư ng còn l i (Chưa có tên ho c có tên nhưng chưa ư c x p lo i, m t ư ng chưa ư c nh a, bê tông) ư c phân lo i như sau: - Có m t c t t 6 m tr lên thì x p lo i 4d; - Có m t c t t 3 m n dư i 6 m thì x p lo i 4e;
 17. - Có m t c t dư i 3m x p theo v trí c a các ư ng ã ư c x p lo i. 3. M t c t c a các tuy n ư ng ư c tính theo m t c t th c t hi n có và ư c tính b ng trung bình m t c t c a i m u ư ng và i m cu i ư ng. 4. Nh ng ư ng chưa tiêu chuN x p lo i, chưa ư c x p lo i theo ph l c này thì x p theo v trí n c a các ư ng ã ư c x p lo i. PH L C S 3 PHÂN LO I Ư NG PH THNXÃ QU NG TRN I. Ư NG LO I 3A: 1. Tr n Hưng o: o n t ư ng Quang Trung n ư ng Tr n Qu c To n 2. Lê DuN o n t giáp xã H i Phú n: n nam c u Th ch Hãn II. Ư NG LO I 3B: 1. Tr n Hưng o: - o nt ư ng Tr n Qu c To n n B c c ng Thái Văn To n - o nt ư ng Quang Trung n ư ng oàn Th i m III. Ư NG LO I 3C: 1. Tr n Hưng o: - o nt ư ng oàn Th i m n giáp xã Tri u Thành - o n t c ng Thái Văn To n n ư ng Lê DuNn 2. Quang Trung: o n t ư ng Ngô Quy n n hàng rào phía ông chi nhánh i n Thành C 3. Ngô Quy n: o n t ph H u Ngh n giáp xã Tri u Thành IV. Ư NG LO I 3E: 1. Quang Trung: o n t hàng rào phía ông chi nhánh i n Thành C n ư ng Hai Bà Trưng 2. Hai Bà Trưng: o n t ư ng Lê DuNn n ư ng Lý Thái T 3. Ph Thành Công: o n t ư ng Tr n Hưng o n ư ng Ngô Quy n 4. Ph H u Ngh : o n t ư ng Tr n Hưng o n ư ng Ngô Quy n V. Ư NG LO I 4A: 1. Lý Thư ng Ki t: o n t ư ng Hai Bà Trưng n ư ng Tr n Hưng o
 18. 2. Lý Thái T : o n t ư ng Hai Bà Trưng n ư ng Ngô Quy n 3. Hoàng Di u: o n t ư ng Quang Trung n ư ng Lý Thái T VI. Ư NG LO I 4B: 1. Tr n Th Tâm: o n t ư ng Lê DuNn n Ga Qu ng Tr 2. Lê H ng Phong: o n t ư ng Hai Bà Trưng n ư ng Tr n Hưng o 3. Hai Bà Trưng: o n t ư ng Lý Thái T n ư ng Phan ình Phùng 4. Ngô Quy n: o n t ph H u Ngh n ư ng Bùi Th Xuân VII. Ư NG LO I 4C: 1. Tr n Phú: o n t ư ng Hai Bà Trưng n ư ng Phan Chu Trinh 2. Phan ình Phùng: o n t ư ng Hai Bà Trưng n ư ng Ngô Quy n 3. Nguy n Tri Phương: o n t ư ng Hai Bà Trưng n ư ng Ngô Quy n VIII. Ư NG LO I 4D: 1. Phan B i Châu: o n t ư ng Lê DuNn n C ng K7 2.Phan Chu Trinh: o n t B n xe cũ n ư ng Phan Thành Chung 3. oàn Th i m: o n t ư ng Tr n Hưng o n ư ng Ngô Quy n 4. Lê Quý ôn: o n t ư ng Tr n Hưng o n hàng rào phía Tây Trư ng Dân t c n i trú 5. Nguy n Trãi: o n t ư ng Hai Bà Trưng n kênh N1 6. Bùi Th Xuân: C ư ng 7. o n ư ng T3: T ư ng Lý Thư ng Ki t n ư ng Bà Tri u IX. Ư NG LO I 4E: 1. Nguy n Th Lý: o n t ư ng Phan ình Phùng n kênh N1 2. Nguy n Trãi: o n t Kênh N1 n Qu c l 1A 3. Tr n Qu c To n: o n t ư ng Tr n Hưng o n ư ng Quang Trung 4. o n ư ng T4: t ư ng T3 n ư ng Bà Tri u X. Ư NG LO I 4F: 1.Phan Chu Trinh: - o n t Ph H u Ngh n B n xe cũ
 19. - o nt ư ng Phan Thành Chung n giáp xã H i L 2. Phan Thành Chung: o n t ư ng Phan Chu Trinh n ư ng Lê L i 3. Lê L i: o n t ư ng Lê DuNn n kênh N2 4. Th ch Hãn: o n t ư ng H Xuân Hương n ư ng Tr n Qu c To n 5. H Xuân Hương: o n t ư ng Tr n Phú n ư ng Lê H ng Phong 6. Ngô Thì Nh m: o n t ư ng Quang Trung n ư ng Lý Thư ng Ki t 7. Bà Tri u: o n t ư ng Hai Bà Trưng n ư ng Lý Thư ng Ki t 8. Huy n Trân Công chúa: o n t ư ng Tr n Bình Tr ng n Nguy n Th Lý 9. Tr n Bình Tr ng: o n t ư ng Hai Bà Trưng n giáp xã H i Quy 10. Nguy n Th Lý: o n t kênh N1 n c u Ba B n XI. CÁC Ư NG CÒN L I 1. Các ư ng còn l i chưa có tên ho c có tên nhưng chưa ư c x p lo i thì ư c phân lo i như sau: - Có m t c t t 8 m tr lên thì x p lo i 4f; - Có m t c t t 5 m n nh hơn 8 m thì x p vào v trí 2 c a ư ng lo i 4f; - Có m t c t t 3 m n nh hơn 5 m thì x p vào v trí 3 ư ng lo i 4f. 2. M t c t c a các tuy n ư ng ư c tính theo m t c t th c t hi n có và ư c tính b ng trung bình m t c t c a i m u ư ng và i m cu i ư ng. 3. Nh ng ư ng chưa tiêu chuN x p lo i, chưa ư c x p lo i theo ph l c này thì x p theo v trí n c a các ư ng ã ư c x p lo i. PH L C S 4 PHÂN LO I XÃ VÀ PHÂN LO I Ư NG PH CÁC THNTR N PHÂN LO I CÁC TUY N Ư NG THNTR N KHE SANH VÀ THNTR N LAO B O HUY N HƯ NG HÓA A. PHÂN LO I CÁC TUY N Ư NG THN TR N KHE SANH I. CÁC TUY N Ư NG LO I 3A: 1. ư ng Lê DuN o n t Tư ng ài n: n giáp c u Khe Sanh 2. ư ng Hùng Vương: o n t nhà ông Thìn n giáp ư ng Lê L i 3. ư ng Hai Bà Trưng: o n t ư ng Lê DuNn n giáp ư ng Ngô S Liên 4. ư ng Ngô S Liên: o n t ư ng Lê DuNn n h t nhà ông Dũng
 20. II. CÁC TUY N Ư NG LO I 3B: 1. ư ng Lê DuN o n t c u Khe Sanh n: n h t kh i 4 2. ư ng Lê L i: T ư ng Lê DuNn n giáp ư ng Lê DuNn 3. ư ng Hàm Nghi: o n t ư ng Lê DuNn n giáp ư ng Lê L i 4. ư ng Nguy n Trãi: o n t ư ng Lê DuNn n giáp ư ng Lê L i 5. ư ng 9/7: o n t ư ng Hùng Vương n giáp ư ng Lê DuNn 6. ư ng Phan ình Phùng: o n t ư ng Lê DuNn n giáp ư ng Lê L i 7. ư ng Phan Chu Trinh: T ư ng Hùng Vương n giáp ư ng inh Tiên Hoàng 8. ư ng inh Tiên Hoàng: T ư ng Lê DuNn n giao ư ng Phan Chu Trinh 9. ư ng H Chí Minh: o n t ư ng Lê DuNn n h t Km s 2 10. ư ng Chu Văn An: o n t ư ng Hùng Vương n giáp ư ng Nguy n Khuy n 11. ư ng Trư ng Chinh: o n t ư ng Lê DuNn n h t h Khe Sanh III. CÁC TUY N Ư NG LO I 3C: 1. ư ng Ph m Hùng: o n t ư ng Hùng Vương n giáp ư ng Hàm Nghi 2. ư ng Bùi Th Xuân: o n t ư ng Ngô S Liên n giáp ư ng Hà Huy T p 3. ư ng Ngô S Liên: o n t nhà ông Dũng n h t nhà ông M nh 4. ư ng Lê Quang o: o n t ư ng Lê DuNn n h t Công ty Cà phê ư ng 9 5. ư ng Trương nh: o n t ư ng Lê DuNn n giáp h Tân 6. ư ng Ngô S Liên: o n t nhà bà Nga n h t nhà ông Trung 7. ư ng Tr n H u D c: o n t ư ng Hai Bà Trưng n h t nhà ông T n 8. ư ng H Chí Minh: o n t Km s 2 n giáp xã Hư ng Tân IV. CÁC TUY N Ư NG LO I 3D: 1. ư ng Tr n Cao Vân: o n t ư ng Lê DuNn n nghĩa trang khóm 4 2. ư ng Tr n Hoàn: o n t ư ng Lê DuNn n h t Xí nghi p c p thoát nư c Khe Sanh 3. ư ng Nguy n Vi t Xuân: o n t ư ng Lê DuNn n h t nhà ông nh 4. ư ng Nguy n Khuy n: o n t ư ng Phan Chu Trinh n h t nhà ông Tu n 5. ư ng Hà Huy T p: o n t ư ng Lê DuNn n h t nhà bà Thơi
Đồng bộ tài khoản