Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NG THÁP c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 45/2008/Q -UBND Thành ph Cao Lãnh, ngày 07 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V TH T C VÀ TRÌNH T GI I QUY T CÔNG VI C THEO CƠ CH M T C A THU C LĨNH V C KHOA H C VÀ CÔNG NGH Y BAN NHÂN DÂN T NH NG THÁP Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Khoa h c và Công ngh ngày 09 tháng 6 năm 2000; Căn c Quy t nh s 93/2007/Q .TTg ngày 22/6/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông t i cơ quan hành chính nhà nư c a phương; Xét ngh c a Giám c S Khoa h c và Công ngh t i T trình s 254/TTr.KHCN-VP ngày 01/9/2008; Theo ngh c a Giám c S N i v , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v th t c và trình t gi i quy t công vi c theo cơ ch m t c a thu c lĩnh v c khoa h c và công ngh . i u 2. Giám c S Khoa h c và Công ngh có trách nhi m t ch c tri n khai, t p hu n cho cán b , công ch c c a ngành và ph bi n cho nhân dân bi t, th c hi n úng th t c, trình t gi i quy t công vi c theo cơ ch m t c a thu c lĩnh v c khoa h c và công ngh . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký; thay th Quy t nh s 49/2007/Q -UBND ngày 24/9/2007 c a y ban nhân dân t nh, i m b, i m c kho n 2 i u 6 và ph l c 2, ph l c 3 c a Quy nh ban hành kèm theo Quy t nh s 11/2008/Q -UBND ngày 01/4/2008 c a y ban nhân dân t nh. i u 4. Th trư ng các s , ban, ngành t nh và Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 4; - Văn phòng Chính ph (I, II); - B Khoa h c và Công ngh ; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - TT.TU; TT.H ND T nh; Trương Ng c Hân - oàn i bi u Qu c h i t nh; - Ch t ch và các Phó Ch t ch UBND T nh; - Các cơ quan, Ban ng c a T nh; - M t tr n và các oàn th c a T nh; - Công báo t nh; - Lưu VT, SNV, SKH&CN, NC/NC.
 2. QUY NNH V TH T C VÀ TRÌNH T GI I QUY T CÔNG VI C THEO CƠ CH M T C A THU C LĨNH V C KHOA H C VÀ CÔNG NGH (ban hành theo Quy t nh s : 45/2008/Q -UBND ngày 07 tháng 10 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh ng Tháp) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này quy nh th t c và trình t gi i quy t công vi c theo cơ ch m t c a thu c lĩnh v c khoa h c và công ngh . i u 2. Các th t c hành chính th c hi n theo cơ ch m t c a 1. C p gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng khoa h c và công ngh ; 2. ăng ký h p ng chuy n giao công ngh ; 3. Xét h tr ho t ng i m i doanh nghi p; 4. C p gi y phép s d ng thi t b X- quang y t . Chương II TH T C VÀ TRÌNH T GI I QUY T CÔNG VI C THEO CƠ CH M T C A T I S KHOA H C VÀ CÔNG NGH i u 3. C p m i gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng khoa h c và Công ngh : 1. H sơ g m có (02 b , trong ó có 01 h sơ g c): a) ơn ăng ký ho t ng khoa h c và công ngh (theo m u 1) b) Quy t nh thành l p (tr trư ng h p cá nhân t thành l p t ch c khoa h c và công ngh ); c) i u l và t ch c ho t ng (theo m u 2) d) Danh sách nhân l c khoa h c và công ngh (theo m u 3) ) Lý l ch khoa h c c a ngư i ng u t ch c khoa h c và công ngh (theo m u 4) e) H sơ v tr s chính c a t ch c khoa h c và công ngh ; g) B n kê khai cơ s v t ch t – k thu t c a t ch c khoa h c và công ngh (theo m u 5). 2. Trình t th c hi n: H sơ n p t i B ph n Ti p nh n và Tr k t qu S Khoa h c và Công ngh . 3. Th i h n gi i quy t: 10 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l .
 3. 4. Phí và l phí: (theo Thông tư s 106/TT-LB ngày 28/12/1993 c a liên B Tài chính - Khoa h c Công ngh và Môi trư ng); - Phí thNm nh: 500.000 ng. - L phí c p Gi y ch ng nh n: 200.000 ng/gi y. i u 4. C p l i Gi y ch ng nh n do thay i, b sung n i dung: Sau khi ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng khoa h c và công ngh n u có thay i ho c b sung các n i dung v lĩnh v c ho t ng, thay i tên t ch c, thay i cơ quan thành l p hay cơ quan qu n lý, thay i tr s thì ph i làm th t c thay i, b sung các n i dung trong Gi y ch ng nh n 1. H sơ g m có (01 b ): a) Công văn ngh thay i, b sung; b) Văn b n ho c quy t nh c a cơ quan có thNm quy n v vi c thay i, b sung n i dung có trong Gi y ch ng nh n; c) N u tr s t ch c khoa h c và công ngh chuy n t t nh, thành ph khác thì h sơ c n b sung thêm: - B n g c Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng khoa h c và công ngh trư c khi chuy n; - B h sơ ăng ký ho t ng khoa h c và công ngh ã n p cho S Khoa h c và Công ngh t i t nh ho c thành ph t tr s trư c ây. 2. Trình t th c hi n: H sơ n p t i B ph n Ti p nh n và Tr k t qu S Khoa h c và Công ngh . 3. Th i h n gi i quy t: 10 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . 4. L phí: 50.000 ng/l n thay i (theo Thông tư s 106/TT-LB ngày 28/12/1993 c a liên B Tài chính - Khoa h c Công ngh và Môi trư ng). i u 5. C p l i Gi y ch ng nh n do t ch c khoa h c và công ngh thay i v n: 1. H sơ g m có (01 b ): a) Công văn ngh ăng ký thay i v n c a t ch c khoa h c và công ngh ; b) Văn b n thay i v v n c a t ch c khoa h c và công ngh . 2. Trình t th c hi n: H sơ n p t i B ph n Ti p nh n và Tr k t qu S Khoa h c và Công ngh . 3. Th i h n gi i quy t: 10 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . 4. L phí: 50.000 ng (theo Thông tư s 106/TT-LB ngày 28/12/1993 c a liên B Tài chính - Khoa h c Công ngh và Môi trư ng). i u 6. C p l i Gi y ch ng nh n do b rách, h ng ho c m t: 1. H sơ g m có (01 b ): a) Trư ng h p b rách, h ng:
 4. - Công văn ngh c p l i Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng khoa h c và công ngh ; - B n chính Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng khoa h c và công ngh b rách, h ng; b) Trư ng h p b m t Gi y ch ng nh n: - Công văn ngh c p l i Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng khoa h c và công ngh ; - Xác nh n c a cơ quan Công an v vi c khai báo m t Gi y ch ng nh n; - Gi y biên nh n c a cơ quan báo, ài v vi c t ch c khoa h c và công ngh b m t Gi y ch ng nh n ăng thông báo. 2. Trình t th c hi n: H sơ n p t i B ph n Ti p nh n và Tr k t qu S Khoa h c và Công ngh . 3. Th i h n gi i quy t: 10 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . 4. L phí: 50.000 ng (theo Thông tư s 106/TT-LB ngày 28/12/1993 c a liên B Tài chính - Khoa h c Công ngh và Môi trư ng). i u 7. ăng ký h p ng chuy n giao công ngh 1. H sơ g m có (01 b ): a) ơn ngh ăng ký h p ng chuy n giao công ngh (theo m u 6) b) B n g c h p ng chuy n giao ã ư c các bên ký và óng d u; c) Văn b n xác nh n tư cách pháp lý c a các bên tham gia h p ng; d) B n gi i trình tóm t t v n i dung công ngh ư c chuy n giao; ) B n sao văn b ng b o h quy n s h u công nghi p (n u có); e) Quy t nh c a cơ quan có thNm quy n v quy t nh u tư; g) Biên b n c a H i ng qu n tr ho c văn b n c a i di n ch s h u bên nh n (b n chính ho c b n sao ph i có ch ng th c) ch p thu n h p ng chuy n giao (n u bên nh n có s d ng v n t ngân sách Nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh); h) Ch ng thư ánh giá, giám nh công ngh ( i v i các công ngh thu c danh m c các lĩnh v c công ngh b t bu t ph i có ch ng thư ánh giá, giám nh công ngh do Th tư ng Chính ph ban hành) (b n sao có ch ng th c); i) Gi y phép s n xu t s n phNm ( i v i s n phNm pháp lu t quy nh ph i có gi y phép s n xu t). 2. Trình t th c hi n: H sơ n p t i B ph n Ti p nh n và Tr k t qu S Khoa h c và Công ngh . 3. Th i h n gi i quy t: 10 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . 4. L phí: Không thu. i u 8. Xét h tr i v i ho t ng i m i công ngh 1. Chính sách khuy n khích:
 5. a) Cơ s s n xu t kinh doanh ư c h tr t i a không quá 30% t ng kinh phí th c hi n tài t o ra công ngh m i thu c nh ng ngành ngh áp ng các i u ki n ư c quy nh t i danh m c A ph l c ban hành kèm theo Ngh inh s 164/2003/N -CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thu thu nh p doanh nghi p. b) Khi xây d ng và áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng tiên ti n như ISO, HACCP, GMP, SQF, BRC, IFS, 5S; cơ s s n xu t kinh doanh ư c h tr 50% chi phí tư v n, ánh giá ch ng nh n nhưng t i a không quá 60 tri u ng. c) Cơ s s n xu t kinh doanh ư c h tr chi phí chuy n giao công ngh i v i các d án ư c H i ng khoa h c và công ngh c a t nh ch p thu n và ư c y ban nhân dân t nh phê duy t. d) Cơ s kinh doanh ư c h tr chi phí thNm nh thi t b , công ngh , chi phí tư v n khoa h c và công ngh , chi phí ào t o s d ng thi t b và ng d ng công ngh , chi phí d ch v thông tin khoa h c và công ngh có liên quan n ho t ng c a cơ s . ) Cơ s s n xu t kinh doanh ư c h tr chi phí s n xu t th nghi m các s n phNm m i ho c các s n phNm hi n có nhưng ã ư c c i ti n áng k tính năng ch t lư ng, chi phí tri n khai các mô hình thí i m, ph bi n, nhân r ng ng d ng k t qu nghiên c u và phát tri n. e) Cơ s s n xu t kinh doanh ư c h tr các chi phí ăng ký SHCN, chi phí gi i thi u, trình di n k t qu nghiên c u và phát tri n, chi phí tham gia h i ch , tri n lãm có liên quan n KHCN. 2. H sơ g m có (01 b ): a) ơn ngh h tr (theo m u 7); b) Thuy t minh kinh phí và n i dung ngh h tr (theo m u 8); c) B n sao h p ng (tư v n, ch ng nh n, chuy n giao công ngh ). d) B n sao gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; ) B n sao (có ch ng th c) gi y ch ng nh n, văn b ng b o h ã ư c c p chính th c; e) Các ch ng t liên quan n tài chính. 3. Trình t th c hi n: H sơ n p t i B ph n Ti p nh n và Tr k t qu S Khoa h c và Công ngh . 4. Th i h n gi i quy t: 45 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . i u 9. C p gi y phép s d ng thi t b X- quang y t 1. H sơ g m có (01 b ): a) ơn ngh c p gi y phép ho t ng c a cơ s b c x (theo m u 9); b) Phi u khai báo cơ s b c x (theo m u 10); c) Phi u khai báo ngư i ph trách an toàn b c x (theo m u 11); d) Phi u khai báo nhân viên b c x (theo m u 12); ) Phi u khai báo ngu n b c x (theo m u 13);
 6. e) B n ánh giá an toàn b c x ; g) Quy t nh thành l p cơ s b c x ho c Gi y phép kinh doanh; h) Quy t nh b nhi m ngư i ph trách an toàn b c x , ch ng ch ào t o v an toàn b c x c a ngư i ph trách an toàn b c x do cơ s ư c B Khoa h c và Công ngh cho phép ào t o c p; k) Ch ng ch ư c ào t o v an toàn b c x (n u có), các văn b ng chuyên môn, nghi p v c a nhân viên b c x ; l) H p ng d ch v xác nh li u b c x cá nhân. 2. Trình t th c hi n: H sơ n p t i B ph n Ti p nh n và Tr k t qu S Khoa h c và Công ngh . 3. Th i h n gi i quy t: 28 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . 4. Phí và l phí: (th c hi n theo Quy t nh s 38/2006/Q -BTC ngày 24/7/2006 c a B Tài chính). - Phí thNm nh: 1.500.000 ng/thi t b . - L phí c p Gi y phép: 100.000 ng/gi y phép. Chương III T CH C TH C HI N i u 10. Các th t c hành chính nêu trên ph i ư c niêm y t công khai t i B ph n Ti p nh n và Tr k t qu thu c S Khoa h c và Công ngh t ch c, công dân bi t và th c hi n. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c, các ngành, các c p ph n ánh v S Khoa h c và Công ngh gi i quy t ho c t ng h p trình y ban nhân dân t nh quy t nh./. M u1 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------------------ ƠN ĂNG KÝ HO T NG KHOA H C VÀ CÔNG NGH Kính g i : S Khoa h c và Công ngh ng Tháp. 1. Tên t ch c KH&CN: Tên vi t t t (n u có): Tên giao d ch b ng ti ng nư c ngoài (n u có): Tên vi t t t theo ti ng nư c ngoài (n u có): 2. Tr s chính: i n tho i:
 7. Fax: Email: 3. Cơ quan quy t nh thành l p (n u có): Quy t nh thành l p s : ......... ngày ......... tháng ......... năm ......... 4. H và tên ngư i ng u t ch c KH&CN: Ngày tháng năm sinh: Trình ào t o: (Văn b ng ào t o cao nh t) Ch c danh khoa h c (n u có): S Ch ng minh nhân dân: ; nơi c p: ; ngày c p / / S h chi u:.......c p ngày.......tháng.......năm.......( i v i ngư i nư c ngoài) cơ quan c p: 5. Chi nhánh (n u có): a ch : i n tho i: 6. Văn phòng i di n (n u có): a ch : i n tho i: 7. Các lĩnh v c KH&CN xin ăng ký ho t ng: Căn c quy t nh thành l p (n u có) và i u l t ch c và ho t ng. 8. T ng s v n ăng ký (Cơ s v t ch t - k thu t): quy ra ti n m t 9. Ph n cam oan: Tôi xin cam oan nh ng l i khai trên là úng và hoàn toàn ch u trách nhi m v các n i dung kê khai trong H sơ ăng ký ho t ng KH&CN. N u ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng KH&CN, tôi cam oan ho t ng úng quy nh c a pháp lu t, úng n i dung ã ăng ký và ch u trách nhi m v m i hành vi c a mình trư c pháp lu t. . . . . . , ngày......tháng......năm...... Lãnh o t ch c KH&CN (ký và ghi rõ h , tên) M u2 TÊN T CH C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
 8. KHOA H C VÀ CÔNG NGH c l p – T do – H nh phúc ------- --------- I U L T CH C VÀ HO T NG C A T CH C KHOA H C VÀ CÔNG NGH Chương I I U KHO N CHUNG Tên g i b ng ti ng Vi t, tên g i b ng ti ng nư c ngoài (n u có), tên vi t t t b ng ti ng Vi t ho c b ng ti ng nư c ngoài (n u có), tr s chính, tr s Chi nhánh, Văn phòng i di n (n u có), i n tho i, fax, cơ s pháp lý cho t ch c và ho t ng c a t ch c KH&CN (Lu t KH&CN, Ngh nh s 81/2002/N -CP ngày 17/10/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t KH&CN và các văn b n pháp lu t khác có liên quan)... Chương II CH C NĂNG, NHI M V VÀ QUY N H N: Ch c năng, nhi m v , quy n và nghĩa v c a t ch c, quy n và nghĩa v c a thành viên... Ch c năng, nhi m v và quy n h n c a t ch c KH&CN tr c thu c không ư c vư t quá ch c năng, nhi m v và quy n h n c a cơ quan, t ch c ch qu n. Chương III T CH C B MÁY Cơ c u t ch c, th th c b nhi m và mi n nhi m, nhi m v và quy n h n c a các ch c danh trong b máy lãnh o và các cơ quan khác (H i ng sáng l p, H i ng khoa h c, H i ng c v n) c a t ch c KH&CN. Chương IV CƠ S V T CH T – K THU T VÀ TÀI CHÍNH Quy nh v ngu n g c cơ s v t ch t - k thu t c a t ch c, nguyên t c tăng gi m v n ho t ng và các nguyên t c v tài chính khác. Chương V GI I TH i u ki n, th t c gi i th . Chương VI I U KHO N THI HÀNH
 9. Th i gian i u l có hi u l c, i u ki n s a i và b sung i u l . M u3 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- DANH SÁCH NHÂN L C C A T CH C KHOA H C VÀ CÔNG NGH Ch công tác S Năm Trình ào Chuyên H và tên Chính Kiêm Nơi công tác TT sinh t o ngành nhi m nhi m Ghi chú: - Nhân l c c a các t ch c KH&CN tư nhân và t p th ph i khai thêm m c a ch thư ng trú ho c t m trú; - Nơi công tác: ghi tên, a ch cơ quan, t ch c nơi cá nhân ó làm vi c chính nhi m . . . . . , ngày tháng năm Xác nh n c a cơ quan, t ch c quy t nh thành Lãnh o t ch c KH&CN l p ho c cơ quan, t ch c qu n lý tr c ti p (n u có) (Ký và ghi rõ h , tên) M u4 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- LÝ LNCH KHOA H C C A NGƯ I NG UT CH C KHOA H C VÀ CÔNG NGH 1. H và tên: 2. Sinh ngày.....tháng.....năm 3. Qu c t ch:
 10. 4. Nơi ăng ký h khNu thư ng trú: 5. Quá trình ào t o (k c các khoá ào t o ng n h n) : T ........... Ngành ngh ào t o Nơi ào t o n. . . . . . . . . . ( i h c và sau i h c) (Tên trư ng, nư c) 6. Quá trình công tác: T ......... Ch c v công Lĩnh v c chuyên môn (làm tác gì) Nơi công tác n........ 7. Trình ngo i ng (ghi rõ các m c: r t t t, t t, trung bình): Trình Ngo i ng c Vi t Nói Nghe 8. Nh ng công trình ã công b (ghi rõ tên công trình, tác gi hay ng tác gi , năm công b , nơi công b , nhà xu t b n). 9. Ph n cam oan: Tôi cam oan l i khai trên là úng s th t, n u sai tôi xin ch u trách nhi m trư c pháp lu t. 10. Gi y t kèm theo: - B n sao văn b ng ào t o cao nh t (có ch ng th c); - B n ch p gi y ch ng nh n ư c phong GS, PGS (n u có). . . . . . , ngày.....tháng.....năm..... Xác nh n c a cơ quan, t ch c quy t nh thành Lãnh o t ch c KH&CN l p ho c cơ quan, t ch c qu n lý tr c ti p (n u có) (Ký và ghi rõ h , tên) M u5
 11. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- B N KÊ KHAI CƠ S V T CH T - K THU T ĂNG KÝ C A T CH C KHOA H C VÀ CÔNG NGH Tên t ch c KH&CN: ng Vi t Nam S Cơ s v t ch t - k ơn v Ngu n g c S lư ng Tr giá TT thu t tính Nhà nư c Nư c ngoài Khác 1 2 3 ... T NG S Ghi chú: Cơ s v t ch t - k thu t g m có: nhà xư ng, thi t b văn phòng, máy móc thi t b , các phương ti n v t ch t - k thu t khác và v n b ng ti n. . . . . . , ngày.....tháng.....năm..... Xác nh n c a cơ quan, t ch c quy t nh thành Lãnh o t ch c KH&CN l p ho c cơ quan, t ch c qu n lý tr c ti p (n u có) (Ký và ghi rõ h , tên) M u6 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- ..., ngày.........tháng .......năm .... ƠN NGHN ĂNG KÝ H P NG CHUY N GIAO CÔNG NGH Kính g i : S Khoa h c và Công ngh ng Tháp. I. Các Bên tham gia H p ng chuy n giao công ngh : 1. Bên giao công ngh Tên (t ch c, cá nhân):
 12. a ch : Tel: ; email: ; Fax: Các lĩnh v c ho t ng kinh doanh chính: Tên ngư i i di n: ; ch c danh: 2. Bên nh n công ngh : Tên: a ch : Tel: ; email: ; Fax: Các lĩnh v c ho t ng kinh doanh chính: Tên ngư i i di n; ch c danh: 3. T ch c, cá nhân ư c u quy n thay m t các Bên làm th t c ăng ký H p ng (n u có) Tên: a ch : Tel: ; email: ; Fax: Các lĩnh v c ho t ng kinh doanh chính: Tên ngư i i di n: ; ch c danh: II. H p ng chuy n giao công ngh thu c m t trong các lo i D án u tư sau (1): + u tư trong nư c: (2) - T ng v n u tư: -V n i ul : + Có s d ng v n Nhà nư c (t l ) : + u tư nư c ngoài vào Vi t Nam: - T ng v n u tư: - V n pháp nh: + Liên doanh: Tên, a ch các t ch c, cá nhân tham gia liên doanh: T l góp v n Bên nư c ngoài: ........%
 13. T l góp v n Bên Vi t Nam:.........% T l s d ng v n Nhà nư c : .........% + 100% v n nư c ngoài: Tên, a ch các t ch c, cá nhân nư c ngoài u tư vào Vi t Nam: +H p ng H p tác kinh doanh (HTKD ): Tên, a ch các t ch c, cá nhân tham gia H p ng HTKD: T l góp v n Bên nư c ngoài: ........% T l góp v n Bên Vi t Nam :.........% T l s d ng v n Nhà nư c: :.........% + u tư c a Vi t Nam ra nư c ngoài: + Liên doanh: Tên, a ch các t ch c, cá nhân tham gia liên doanh: T l góp v n Bên Vi t Nam: .........% T l s d ng v n Nhà nư c: .........% T l góp v n Bên nư c ngoài: ........% + 100% v n c a Vi t Nam: Tên, a ch , t ch c, cá nhân u tư ra nư c ngoài: +H p ng HTKD: Tên, a ch các t ch c, cá nhân tham gia H p ng HTKD: T l góp v n Bên Vi t Nam:.........% T l s d ng v n Nhà nư c:.........% T l góp v n Bên nư c ngoài: ........% + Th i h n ho t ng c a D án: III. H p ng chuy n giao công ngh c l p () IV. S n ph m c a công ngh ư c chuy n giao: 1. Tên, ký hi u s n phNm: 2. Tiêu chuNn ch t lư ng (theo tiêu chuNn cơ s , ngành, qu c gia, qu c t ...)
 14. 3. S n lư ng: 4. T l xu t khNu (n u xác nh ư c): V. N i dung H p ng: 1. Quy n liên quan n công ngh ư c chuy n giao : + Ph m vi lãnh th ư c chuy n giao công ngh : + S n xu t: c quy n /Không c quy n , + Công ngh : ư c chuy n giao l i / Không ư c chuy n giao l i , + Bán hàng: c quy n trong ph m vi lãnh th /Không c quy n trong ph m vi lãnh th ư c xu t khNu / Không ư c xu t khNu 2. N i dung chuy n giao công ngh : N i dung Có Không Ghi chú + Bí quy t công ngh + Tài li u k thu t + ào t o + Tr giúp k thu t + Gi y phép (licence) các i tư ng S h u công nghi p (sáng ch , gi i pháp h u ích, nhãn hi u hàng hoá...) 3. Th i h n H p ng chuy n giao công ngh : 4. Phương th c thanh toán c a Bên nh n: Tr g n ; Tr theo % Giá bán t nh ; Tr theo % Doanh thu thu n ; Góp v n b ng công ngh v i giá tr c a công ngh b ng? % T ng v n u tư: ; Tr theo % l i nhu n trư c thu ; Thanh toán theo các phương th c khác 5. Giá thanh toán cho chuy n giao công ngh : N u trong H p ng vi c thanh toán ư c chia ra cho nhi u n i dung thì ghi giá tr thanh toán cho t ng n i dung c th . VI. Các văn b n kèm theo ơn ngh ăng ký H p ng: -B nH p ng b ng ti ng Vi t Nam , s lư ng b n:.... -B nH p ng b ng ti ng (nư c ngoài) ........ , s lư ng b n:.....
 15. - B n tóm t t v n i dung công ngh ư c chuy n giao (ho c Báo cáo nghiên c u kh thi c a D án ) - B n d ki n chi phí chuy n giao công ngh ph i tr t ng năm và T ng giá thanh toán trong su t th i h n H p ng . - Các văn b n xác nh n: + Gi y phép u tư ( ăng ký kinh doanh, Gi y phép ho t ng khoa h c và công ngh ) c a các Bên tham gia H p ng + Gi y xác nh n tư cách pháp lý c a ngư i i di n các Bên tham gia H p ng (trư ng h p t ch c tham gia H p ng không óng d u vào H p ng) + Văn b n ch p thu n c a cơ quan qu n lý u tư (n u có s d ng v n Nhà nư c) iv iH p ng chuy n giao công ngh - Các Văn b ng b o h liên quan n i tư ng S h u công nghi p ư c chuy n giao - Biên b n c a H i ng qu n tr Bên nh n nh t trí ch p thu n H p ng chuy n giao công ngh (trong trư ng h p Bên nh n có s d ng v n Nhà nư c và i u l c a Bên nh n quy nh ph i ư c nh t trí thông qua i v i k ho ch thu, chi ngân sách hàng năm c a Bên nh n) . - Ch ng thư ánh giá, giám nh ( i v i công ngh n m trong Danh m c các lĩnh v c công ngh b t bu c ph i có Ch ng thư ánh giá, giám nh) - Gi y u quy n (trong trư ng h p u quy n cho Bên th ba th c hi n ăng ký H p ng chuy n giao công ngh ) Chúng tôi xin cam oan nh ng l i khai trên ây là úng s th t, n u sai xin ch u trách nhi m trư c pháp lu t. TM. Các bên Bên giao Bên nh n (ch ký, tên, ch c v ngư i ký và óng d u) i v i (ch ký, tên, ch c v ngư i ký và óng d u) i chuy n giao công ngh t Vi t Nam ra nư c ngoài v i chuy n giao công ngh trong nư c ho c chuy n giao công ngh t nư c ngoài vào Vi t Nam. Lưu ý: (1) Căn c lo i D án u tư c a mình, ngư i n p ơn i n vào d ng u tư thích h p. (2) i v i ô tr ng , n u có (ho c úng) thì ánh d u x vào trong ô tr ng; ()H p ng chuy n giao công ngh c l p ư c hi u là không kèm theo mua s m thi t b , u tư xây d ng. M u7
 16. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- ƠN NGHN H TR Kính g i: S Khoa h c và Công ngh ng Tháp. 1. Tên ơn v : 2. a ch : 3. i n tho i : , Fax : 4. Cơ quan quy t nh thành l p (n u có) : 5. Thu c lo i hình : - Doanh nghi p nhà nư c : * - Doanh nghi p có y u t nư c ngoài : * - Các lo i hình khác : * 6. Lĩnh v c ho t ng : (theo Quy t nh thành l p ho c ăng ký kinh doanh) 7. N i dung và kinh phí ngh h tr : 8. Ph n cam oan c a doanh nghi p (v tính xác th c c a h sơ ) ............................., ngày...... tháng...... năm..... Th trư ng ơn v (Ký tên và óng d u) M u8 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- THUY T MINH KINH PHÍ VÀ N I DUNG NGHN H TR Kính g i: S Khoa h c và Công ngh ng Tháp. 1. ơn v : a ch :
 17. i n tho i : , Fax : Lĩnh v c kinh doanh : 2. Thuy t minh kinh phí : T ng s : B ng ch : Trong ó : 2.1. H tr t ngu n ngân sách s nghi p khoa h c : Chi ti t các kho n chi : - - - 2.2. V n t có c a ơn v : Chi ti t các kho n chi : - - - 3. Thuy t minh n i dung : - Trình bày sơ b v m c tiêu u tư và n i dung các công vi c th c hi n c a toàn b d án. - Thuy t minh chi ti t v n i dung ngh h tr ..........., Ngày tháng..... năm...... Th trư ng ơn v (Ký tên và óng d u) M u9 TÊN CƠ S NGHN C P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM GI Y PHÉP c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S :............ .............., ngày tháng năm
 18. ƠN NGHN C P GI Y PHÉP HO T NG C A CƠ S B C X Kính g i: S Khoa h c và Công ngh ng Tháp Tên t ch c ho c cá nhân ngh c p gi y phép: a ch : i n tho i: Fax: E-mail: ngh S Khoa h c và Công ngh ng Tháp c p gi y phép ho t ng c a cơ s b c x 1. Tên cơ s b c x :(N u khác v i t ch c, cá nhân ngh c p gi y phép) a ch : i n tho i: Fax: E-mail: 2. H và tên ngư i qu n lý cơ s b c x : Ch c v : Gi i tính: Nam (N ) 3. Các công vi c b c x ngh ư c ti n hành: Tên công vi c b c x Ngày d ki n b t u 4. Các h sơ có liên quan khác: (1) (2) (3) .............. (Tên t ch c ho c cá nhân ngh c p gi y phép) cam k t cung c p y h sơ theo yêu c u c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x , cam oan các khai báo là úng s th t, b o m ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a pháp lu t v an toàn b c x và các i u ki n ghi trong gi y phép. NGƯ I QU N LÝ CƠ S (Ký, ghi rõ h tên và óng d u) M u 10
 19. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- PHI U KHAI BÁO CƠ S B CX I. T CH C, CÁ NHÂN KHAI BÁO 1. Tên t ch c, cá nhân khai báo: 2. a ch : 3. i n tho i: 4. Fax: 5. E-mail: II. CƠ S B C X (n u khác v i t ch c, cá nhân khai báo) 1. Tên cơ s b c x : 2. a ch : 3. i n tho i: 4. Fax: 5. E-mail: III. NGU I QU N LÝ CƠ S B C X 1. H và tên: Gi i tính: Nam / N 2. Ch c v : 3. Ngày sinh: 4. Nơi sinh: 5. S CMND: 6. Ngày c p: 7. Nơi c p: 8. Quê quán: 9. H khNu thư ng trú: 10. i n tho i: 11. Fax: 12. E-mail 13. Trình ào t o: 14. Chuyên ngành: 15. Có ư c ào t o v an toàn b c x không? Có o Không o ............, ngày..........tháng.........năm........ NGƯ I L P PHI U NGƯ I QU N LÝ CƠ S B CX (ký tên và ghi rõ h tên) (ký tên, ghi rõ h tên và óng d u) M u 11
 20. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- PHI U KHAI BÁO NGƯ I PH TRÁCH AN TOÀN B C X I. CƠ S B C X Tên cơ s b c x : a ch : i n tho i: Fax: Email: II. LÝ LNCH CÁ NHÂN H và tên: Nam N Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh: S CMND: Ngày c p: Nơi c p: Nơi ăng ký h khNu thư ng trú: a ch hi n nay: Trình ào t o: Chuyên ngành: Trình nghi p v : Phòng/ khoa/phân xư ng ang làm vi c: a ch : i n tho i: Fax Quy t nh b nhi m là cán b ph trách an toàn b c x s , ngày ký Có ư c ào t o v an toàn b c x không?: Có Không Gi y ch ng nh n s : Ngày: Cơ quan c p: ......... , ngày ........ tháng ........ năm ....... NGƯ I L P PHI U NGƯ I QU N LÝ CƠ S B CX (ký tên và ghi rõ h tên) (ký tên, ghi rõ h tên và óng d u)
Đồng bộ tài khoản