Quyết định số 451-BYT/QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
1
download

Quyết định số 451-BYT/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 451-BYT/QĐ về việc thành lập Ban chỉ đạo y tế các ngành của Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 451-BYT/QĐ

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 451-BYT/Q Hà N i, ngày 21 tháng 6 năm 1984 QUY T NNH C A B Y T S 451-BYT/Q NGÀY 21-6-1984 THÀNH L P BAN CH O Y T CÁC NGÀNH C A B Y T . B TRƯ NG B YT . Căn c Ngh nh s 153-CP ngày 5-10-1961 c a H i ng Chính ph v vi c quy nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Y t ; thi hành i m 6, m c III trong Ngh quy t s 55-H BT ngày 2-4-1984 c a H i ng B trư ng v công tác y t trong th i gian trư c m t; Qua ki m tra y t xí nghi p c a m t s ngành và xét nhu c u c n thi t trong công tác ch o y t ph c v s c kho công nhân trong khi chu n b t ng k t trình H i ng B trư ng b sung, s a i Quy t nh s 91-TTg ngày 25-4-1974 c a Th tư ng Chính ph , QUY T NNH i u 1. Thành l p ban ch o y t các ngành c a B y t th c hi n các nhi m v , quy n h n sau ây: 1. Làm thư ng tr c: Ti p nh n các báo cáo c a các ơn v y t công, nông, lâm trư ng, xí nghi p, cơ quan, trư ng h c k p th i xu t v i B trư ng bi n pháp gi i quy t ho c phân công cho các v , c c, ban gi i quy t các công vi c ph c v s c kho cán b , công nhân viên, ho c sinh các ngành. 2. Theo dõi n m tình hình ho t ng y t c a các ngành, trư c m t t p trung vào m t s ngành tr ng i m t p trung ông công nhân. 3. Hư ng d n, ôn c, ki m tra s ho t ng c a các y t các ngành th c hi n các ch trương, ch th v công tác y t b o v s c kho cán b , công nhân, h c sinh trong các cơ s ó. 4. Nghiên c u và chuNn b t ch c t ng k t Quy t nh s 91-TTg ngày 25-4-1974 và các ph n có liên quan n y t các ngành trong Ngh quy t s 15-CP ngày 14-1-1975. i u 2. Ch nh các ng chí có tên dư i ây trong ban ch o y t các ngành: 1. Bác s Ph m Song, Th trư ng B Y t , trư ng ban. 2. Dư c s Vũ c Minh, Phó V trư ng v t ch c cán b , U viên thư ng tr c.
  2. 3. Bác s Nguy n Kim ương, Phó V trư ng V phòng b nh và ch a b nh, U viên. 4. Bác s Lê ình Công, Phó V trư ng V v sinh phòng d ch, U viên. 5. Giáo sư ng c B o, Vi n trư ng Vi n y h c lao ng, U viên. a i m thư ng tr c c a Ban t t i V t ch c cán b (B Y t ). i u 3. Giúp vi c ban ch o y t các ngành có m t s cán b chuyên viên dư i ây: 1. Bác s Phùng Văn Giang, chuyên viên văn phòng B . 2. Bác s Bùi Tr ng Nhân, chuyên viên V phòng b nh ch a b nh. 3. Bác s Ph m Ng c Lên, chuyên viên V v sinh phòng d ch. 4. Bác s Nguy n Vi t Ti n, chuyên viên V k ho ch. 5. Dư c s Tr n L M , C c v t tư - Xây d ng cơ b n. Các cán b , chuyên viên nói trên v n thu c biên ch các v , c c nhưng ư c giành th i gian c trách làm u m i t ng h p, xu t v i lãnh o v , c c mình gi i quy t k p th i các công vi c ph c v s c kho công nhân trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a v , c c; ng th i có trách nhi m báo cáo k t qu và ch u s phân công c a Ban ch o y t các ngành chuNn b t ng h p t ng chuyên cho h i ngh t ng k t Quy t nh s 91-TTg. i u 4. Th trư ng các v , c c, ban căn c theo ch c năng, nhi m v c a mình ã ư c quy nh có trách nhi m ph i h p v i ban ch o y t các ngành gi i quy t các v n có liên quan. i u 5. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ban hành và hu b các Quy t nh s 254-BYT/Q ngày 12-6-1975 và Quy t nh s 971-BYT/Q ngày 24-8-1976. i u 6. Các ng chí chánh văn phòng, th trư ng các v , c c, ban (B Y t ), Vi n trư ng Vi n Y h c lao ng, Giám c s Y t và các ng chí có tên trong i u 2 và i u 3 trên ây ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. ng H i Xuân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản