Quyết định số 452/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
55
lượt xem
4
download

Quyết định số 452/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 452/2002/QĐ-TTg về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Mỹ Phước, tỉnh Bình Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 452/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 452/2002/Q -TTG Hà N i, ngày 14 tháng 06 năm 2002 QUY T NNH V VI C THÀNH L P VÀ PHÊ DUY T D ÁN U TƯ XÂY D NG VÀ KINH DOANH H T NG K THU T KHU CÔNG NGHI P M PHƯ C, T NH BÌNH DƯƠNG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph ; Căn c i u l qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph ; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Bình Dương (các văn b n s 782/UB- KTTH ngày 12 tháng 3 năm 2002 và s 1544/UB-KTTH ngày 06 tháng 5 năm 2002) và ý ki n th m nh c a B trư ng B K ho ch và u tư (văn b n s 3299 BKH/VPT ngày 27 tháng 5 năm 2001), QUY T NNH: i u 1. Thành l p Khu công nghi p M Phư c, t nh Bình Dương . Khu công nghi p M Phư c ư c t ch c và ho t ng theo Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph và ch u s qu n lý tr c ti p c a Ban Qu n lý các Khu công nghi p Bình Dương. i u 2. Phê duy t D án u tư xây d ng và kinh doanh h t ng k thu t Khu công nghi p M Phư c, t nh Bình Dương v i các n i dung sau : 1. Tên d án : D án u tư xây d ng và kinh doanh h t ng k thu t Khu công nghi p M Phư c, t nh Bình Dương. 2. Ch u tư : Công ty Thương m i, u tư và Phát tri n Bình Dương (BECAMEX CORP.), có tr s chính t i 99 i l Bình Dương, th xã Th D u M t, t nh Bình Dương. 3. M c tiêu d án : u tư xây d ng h t ng k thu t khu công nghi p : T o m t b ng, xây d ng h th ng ư ng giao thông; c p i n; c p và thoát nư c; x lý ch t th i; thông tin liên l c và kinh doanh h t ng k thu t ã ư c t o ra.
  2. 4. a i m xây d ng : Th tr n M Phư c và xã Th i Hoà, huy n B n Cát, t nh Bình Dương. 5. Di n tích Khu công nghi p : 377 ha, s ư c chuNn xác l i khi làm th t c thuê t theo quy nh c a Lu t t ai. 6. T ng m c v n u tư : 223,7 t ng Vi t Nam. 7. Ngu n v n : V n t có, v n ng trư c c a các nhà u tư, v n vay. 8. Th i gian ho t ng : 50 năm k t ngày có quy t nh u tư. 9. Hình th c qu n lý th c hi n d án : Ch u tư t th c hi n d án. 10. Th i gian xây d ng : 8 năm k t khi có quy t nh cho thuê t. Trong quá trình u tư xây d ng, ch u tư ph i làm y m i th t c c n thi t theo quy nh c a i u l qu n lý u tư và xây d ng. i u 3. Công ty Thương m i, u tư và Phát tri n Bình Dương ư c hư ng các ưu ãi theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c. i u 4. Ch t ch y ban nhân dân t nh Bình Dương có trách nhi m ch o ch u tư th c hi n d án theo quy nh hi n hành; l p án t ng th v phát tri n công trình k t c u h t ng bên ngoài hàng rào ng b v i các công trình k t c u h t ng bên trong hàng rào, b o m ho t ng có hi u qu cho Khu công nghi p. i u 5. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 6. Ch t ch y ban nhân dân t nh Bình Dương, B trư ng các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, Qu c phòng, Công nghi p, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, T ng c c trư ng T ng c c a chính, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Trư ng Ban Qu n lý các khu công nghi p Bình Dương, T ng Giám c Công ty Thương m i, u tư và Phát tri n Bình Dương và Th trư ng các cơ quan liên quan trong ph m vi ch c năng và quy n h n c a mình ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. KT. TH TU NG CHÍNH PH Nơi nh n : PHÓ TH TƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , - Các B : K ho ch và u tư, Xây d ng, Tài chính, Qu c phòng, Công nghi p, KH, CN và Môi trư ng, - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, - T ng c c a chính, - T ng c c H i quan, - UBND t nh Bình Dương, - Văn phòng Trung ương ng, Nguy n T n Dũng - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Ban Kinh t Trung ương, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Tòa án nhân dân t i cao, - Ban QL KCN Bình Dương, - Công ty Becamex- t nh Bình Dương, - Công báo,
  3. - VPCP : BTCN, PCN Văn Tr ng Lý, các V : KTTH, TH, PC, NN, P2,TTTT&BC - Lưu : CN (5b), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản