Quyết định số 46/2001/QĐ/BNN-BVTV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
3
download

Quyết định số 46/2001/QĐ/BNN-BVTV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 46/2001/QĐ/BNN-BVTV về việc đăng ký đặc cách một số loại thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 46/2001/QĐ/BNN-BVTV

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 46/2001/Q /BNN-BVTV Hà N i, ngày 19 tháng 04 năm 2001 QUY T Đ NH V/V ĐĂNG KÝ Đ C CÁCH M T S LO I THU C B O V TH C V T ĐƯ C PHÉP S D NG VI T NAM B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Căn c i u 20, pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t, công b ngày 15/02/1993; Căn c i u l qu n lý thu c b o v lh c v t ban hành kèm theo Ngh nh s 92/CP ngày 27/11/1993 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t; Xét ngh c a ông C c trư ng C c B o v th c v t, V trư ng V Khoa h c Công ngh và Ch t lư ng s n ph m. QUY T Đ NH: i u 1. Cho ăng ký c cách 03 lo i thu c tr sâu sinh h c vào danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng Vi t nam (có danh m c kèm theo). i u 2. Vi c xu t khNu, nh p khNu các lo i thu c b o v th c v t thu c các danh m c thu c b o v th c v t ban hành kèm theo quy t nh này ư c th c hi n theo Thông tư 41/2000/TT-BNN-KH ngày 13/04/2000 c a B Nông nghi p và PTNT hư ng d n vi c xu t khNu, nh p khNu hàng hoá thu c di n qu n lý chuyên ngành nông nghi p theo Quy t nh 242/1999/Q -TTg ngày 30/12/1999 c a Th tư ng Chíh ph v i u hành xu t khNu hàng hoá năm 2000. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. C c B o v th c v t ch u trách nhi m hư ng d n chi ti t cách s d ng an toàn và hi u qu các thu c b o v th c v t k trên. i u 4. Ông Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c B o v th c v t, V trư ng v khoa h c công ngh và CLSP, th trư ng các ơn v thu c B và các t ch c, cá nhân trong nư c và ngư i nư c ngoài qu n lý, s n xu t, kinh doanh buôn bán và s d ng thu c b o v th c v t Vi t nam ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.
  2. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Ngô Th Dân CÁC THU C B O V TH C V T Ư C ĂNG KÝ C CÁCH VÀO DANH M C THU C B O V TH C V T Ư C PHÉP S D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo quy t nh s 46/2001/BNN-BVTV ngày 19/04/2001 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT) S TT Tên thương ph m xin Tên ho t ch t M c đích xin Tên t đăng ký đăng ký ch c Thu c tr sâu 1 Thu c tr sâu sinh D u botanic + tr sâu tơ h i rau Công ty hoá h c Thiên Nông 1 mu i kali c i, b p c i phNm Thiên DD Nông 2 Mat 5.5 x 108 bào Metarhirium châu ch u, m i h i Vi n B o v t /g anisopliae Sorok ngô; châu ch u, th c v t m i h i mía; châu ch u, m i h i lu ng; r y nâu h i lúa; sâu o xanh, sâu xanh h i ay; b h id a 3 Boverit 5.5 x 108 Beauveria r y nâu h i lúa, Vi n B o v bào t /g = bassiana Vuill sâu o xanh h i th c v t Beauveria bassiana ay, sâu róm h i Vuill thông, sâu kèn h i keo tai tư ng
Đồng bộ tài khoản