Quyết định số 46/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định số 46/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 46/2002/QĐ-TTg về việc thành lập Ban tổ chức SEA Games lần thứ 22 năm 2003 tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 46/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 46/2002/Q -TTg Hà N i, ngày 03 tháng 4 năm 2002 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 46/2002/Q -TTG NGÀY 03/4/2002 V VI C THÀNH L P BAN T CH C SEA GAMES L N TH 22 NĂM 2003 T I VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c Th thao t i Công văn s 90/UBTDTT ngày 18 tháng 3 năm 2002, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban T ch c SEA Games l n th 22 năm 2003 t i Vi t Nam g m các thành viên sau ây: - Trư ng Ban: B trư ng, Ch nhi m U ban Th c Th thao. - Phó trư ng Ban thư ng tr c: Phó Ch nhi m U ban Th d c Th thao. - Các Phó trư ng Ban: 1. Phó Ch t ch U ban nhân dân thành ph Hà N i. 2. Phó Ch t ch U ban nhân dân thành ph H Chí Minh. - Các y viên: 1. Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph . 2. Phó Ch t ch kiêm T ng thư ký U ban Olympic Vi t Nam. 3. Th trư ng B Tài chính. 4. Th trư ng B Xây d ng. 5. Th trư ng B Giao thông v n t i. 6. Th trư ng B Văn hóa - Thông tin.
  2. 7. Th trư ng B Công an. 8. Th trư ng B Qu c phòng. 9. Th trư ng B Ngo i giao. 10. Th trư ng B Y t . 11. Th trư ng B K ho ch và u tư. 12. Th trư ng B Giáo d c và ào t o. 13. T ng c c trư ng T ng c c Du l ch. 14. T ng c c trư ng T ng c c Bưu i n. 15. T ng c c trư ng T ng c c H i quan. 16. T ng Giám c ài Truy n hình Vi t Nam. 17. C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam. i u 2. Ban T ch c SEA Games l n th 22 năm 2003 t i Vi t Nam ho t ng theo s ch o tr c ti p c a Ban Ch o Qu c gia chuNn b i h i Th thao ông Nam Á (Seagames) l n th 22 năm 2003 t i Vi t Nam. i u 3. Ban T ch c SEA Games 22 có ch c năng và nhi m v như sau: 1. Ch c năng: T ch c th c hi n công tác chuNn b và i u hành vi c t ch c SEA Games l n th 22 năm 2003 t i Vi t Nam. 2. Nhi m v : a) Xây d ng k ho ch t ng th t ch c SEA Games l n th 22. b) Ki m tra, ôn c vi c xây d ng, nâng c p và c i t o các công trình, cung c p các trang thi t b ph c v cho nhu c u t p luy n, thi u c a i h i. c) Xây d ng và t ch c th c hi n các k ho ch trong các lĩnh v c sau: - ào t o hu n luy n chuNn b l c lư ng v n ng viên tham gia thi u; - Thông tin, giao thông, truy n thông; - Nghi l , l tân, ăn , d ch v công c ng; - Tr t t , an ninh, an toàn;
  3. - Tài chính, tài tr ; - D ch v k thu t. ) T ch c xây d ng lu t, l chung c a i h i, i u l thi u c a t ng môn th thao phù h p v i i u l c a H i ng th thao ông Nam Á và lu t thi u c a các Liên oàn th thao qu c t . ) Ph i h p ho t ng c a các B , ngành và a phương có liên quan t ch c i h i. e) T ch c tuy n ng, b i dư ng, ào t o và s d ng l c lư ng cán b i u hành các cu c thi u th thao, cán b ph c v và i ngũ tình nguy n viên. i u 4. Giúp vi c Ban T ch c SEA Games 22 có b ph n thư ng tr c và các Ti u ban chuyên môn. B ph n thư ng tr c c a Ban T ch c t tr s t i U ban Th c Th thao. Quy ch làm vi c c a Ban T ch c, s lư ng thành viên và nhi m v c a các Ti u ban chuyên môn do Trư ng ban quy nh. i u 5. Ban T ch c s d ng con d u, tài kho n (n i và ngo i t ) c a U ban Th d c Th thao. Kinh phí ho t ng c a Ban T ch c n m trong kinh phí chuNn b và t ch c SEA Games l n th 22 ư c Chính ph phê duy t. i u 6. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Ban T ch c s t gi i th khi k t thúc nhi m v i u 7. Các thành viên Ban T ch c SEA Games l n th 22, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản